'Merched a menywod ifanc yn gwneud llai o chwaraeon'

menywod yn rhedeg Image copyright Getty Images

Mae llai o ferched a menywod ifanc yn cymryd rhan mewn chwaraeon na bechgyn, ac yn colli allan ar y manteision iechyd, yn ôl elusen.

Dim ond 44% o ferched yn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon, o'i gymharu â 52% o fechgyn.

Dywedodd Chwaraeon Cymru fod nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon wedi codi o 27% yn 2011 i 48% yn eu harolwg diwethaf yn 2015.

Ddydd Iau bydd elusen Women in Sport yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Iechyd y Cynulliad ar eu hymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc.

'Diffyg arweinwyr'

Yn eu tystiolaeth ysgrifenedig dywedodd rheolwr polisi'r elusen, Laura Matthews fod "nifer o ferched a menywod yn colli allan ar y budd sydd yn dod o gymryd rhan mewn chwaraeon".

"[Mae'n] gwella iechyd, lleihau'r siawns o gael afiechydon, codi hyder, gwella iechyd meddwl a gwell cyrhaeddiant addysgiadol hefyd," meddai.

"Mae 'na ddiffyg arwyr chwaraeon benywaidd yn y cyfryngau.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae angen mwy o arweinwyr chwaraeon benywaidd, meddai'r elusen, fel y nofiwr Olympaidd Jazz Carlin

"Mae 'na hefyd ddiffyg arweinwyr benywaidd yn gweithio ac yn gwirfoddoli ar lefelau uchaf chwaraeon yng Nghymru.

"Er enghraifft dim ond un o bob tri o gadeiryddion y cyrff chwaraeon yng Nghymru sy'n fenywod. A dim ond chwarter y prif weithredwyr yn y sector sydd yn fenywod."

'Tyfu'n sylweddol'

Yn ôl Chwaraeon Cymru mae arian wedi cael ei neilltuo i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon.

Mae'r gefnogaeth wedi'i dargedu at fenywod a merched, cymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl sydd ag anableddau, a chymunedau mewn ardaloedd difreintiedig.

Dywedodd llefarydd ar ran Chwaraeon Cymru: "Fe wnaeth ein prosiect Galw am Weithredu fuddsoddi £3m i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb, gan gynnwys annog mwy o ferched a menywod i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae pêl-droed merched yn fwyfwy poblogaidd

"Fe wnaethon ni edrych i weithio gyda phartneriaid newydd gan gynnwys Girlguiding Cymru a phrosiect StreetGames.

"Mae pêl-droed menywod wedi tyfu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r niferoedd sydd wedi'u cofnodi yn chwarae wedi codi 32%.

"Cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru yn ddiweddar fod 10,000 o fenywod yn chwarae rygbi yng Nghymru."

Mae gan fwrdd rheoli Chwaraeon Cymru gynrychiolaeth hafal o fenywod a dynion.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol