Cymeradwyo 15 cynllun addysg Gymraeg ar ôl ailgyflwyno

Plant mewn dosbarth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau addysg Gymraeg 15 o gynghorau lleol.

Roedd hi'n statudol bod awdurdodau lleol yn cyflwyno eu cynlluniau ar gyfer addysg gyfrwng Cymraeg rhwng 2017 a 2020.

Ond pan gafodd y cynlluniau eu cyflwyno ym mis Rhagfyr 2016 cafodd y cwbl eu gwrthod.

Y rheswm, meddai'r llywodraeth, oedd nad oedden nhw'n mynd yn ddigon pell tuag at ei nod i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Ailgyflwyno

Fe ddywedodd Comisiynydd y Gymraeg y llynedd fod yna "ddiffyg uchelgais" yn y cynlluniau gwreiddiol.

Rhybuddiodd y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) hefyd na fyddai'r taged miliwn yn cael ei wireddu oni bai eu bod yn cael eu newid.

Cafodd y cynghorau orchymyn i ailgyflwyno'r dogfennau, ac yn sgil hynny mae 15 o'r 22 wedi cael sêl bendith Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan.

Image caption Cafodd y cynlluniau drafft eu gwrthod gan y llywodraeth

Y cynghorau mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo eu cynlluniau yw:

 • Sir Benfro
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Sir Gaerfyrddin
 • Gwynedd
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Wrecsam
 • Ynys Môn

Y saith sir sydd eto i gael eu cynlluniau wedi'u cymeradwyo yw Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy.

Dywedodd Eluned Morgan bod y gwelliannau "wedi sicrhau sylfaen fwy cadarn i'r gwaith o gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg, sy'n adlewyrchu'n well yr uchelgais a nodwyd yn y ddogfen Cymraeg 2050 a'r gydnabyddiaeth bod addysg yn gyfrwng pwysig i newid."

Image caption Bydd y llywodraeth yn gweithio gyda'r saith awdurdod arall ar eu cynlluniau, meddai Eluned Morgan

Ychwanegodd ei bod yn ffyddiog y bydd modd gweithio gyda'r cynghorau eraill er mwyn dod i gytundeb ynglŷn â'r cynlluniau.

"Byddai nawr yn gofyn i bob awdurdod lleol lunio cynllun gweithredu yn seiliedig ar y targedau o fewn eu cynllun strategol, gan gynnwys y rhai hynny sy'n aros am gymeradwyaeth.

"Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phawb i fonitro'r cynnydd a wneir ac i roi cymorth lle bo angen," meddai.

Croesawu'r cyhoeddiad mae RhAG, gan ddweud ei fod yn "cynnig eglurder" a'u bod yn falch bod y llywodraeth wedi gwrthod y cynlluniau cyntaf.

Dywedodd Wyn Williams, cadeirydd Rhieni dros Addysg Gymraeg: "Pwyswn yn awr am fwy o fanylion gan y gweinidog ynglŷn â'r broses a'r amserlen i sicrhau bod yr holl siroedd yn cyflwyno cynlluniau o safon cyn gynted â phosibl."

Straeon perthnasol