Gwobrwyo'r goreuon ym myd addysg Cymru

Disgyblion Image copyright iStock

Mewn seremoni ym Mro Morgannwg ddydd Sul cafodd enw'r naw sydd wedi cipio Gwobrau Addysg Proffesiynol Cymru eu datgelu - mae'r buddugwyr naill ai'n athro neu'n weithiwr addysg proffesiynol.

Yn datgelu enwau enillwyr y naw categori yng Nghastell Hensol roedd y diddanwr Tudur Owen ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC.

Athro/Athrawes Flwyddyn

Lorraine Dalton o Ysgol Esgob Morgan, Llanelwy oedd Athro/Athrawes y Flwyddyn, a chafodd ei henwebu am ei gwaith caled a'i hymroddiad i roi'r cyfleoedd dysgu gorau posibl i'w disgyblion.

Dywedodd Lorraine: "Ges i gymaint o sioc. Mae'n deimlad hyfryd. Mae'n gwneud popeth ry'ch chi'n gwneud yn werth chweil.

"Pan ges i fy rhoi ar y rhestr fer, dywedais taw dim ond swydd ydyw, ond wrth feddwl am y peth, mae'n fwy na jest swydd. Mae'n ffordd o fyw. Bydd pob athro'n cytuno nad ydych chi byth yn gallu stopio meddwl am y peth oherwydd rydych chi bob amser am wneud y gorau ar gyfer eich disgyblion.

Mae'r plant wirioneddol wrth galon beth dwi'n gwneud a'r disgyblion yw blaenoriaeth pob aelod o'r tîm yn Ysgol Esgob Morgan. Mae hwn iddyn nhw."

Pennaeth y Flwyddyn

Cafodd Janet Waldron o Ysgol Gyfun Pontarddulais ei henwi'n Bennaeth y Flwyddyn.

Dywedodd y beirniaid mai'r ysgol yw ei bywyd a'i bod yn anadlu bywyd i'r ysgol.

Dywedodd Janet: "Nid yw'r wobr yma i fi yn unig, mae'n cydnabod gwaith gwych y disgyblion, staff a fy nhîm prifathrawiaeth arbennig.

Bod yn brifathro yw'r swydd orau ac mae'n rhywbeth y gall unrhywun ei wneud gydag ymroddiad ac awydd i wneud gwahaniaeth."

Enillwyr eraill

Roedd enillwyr y categorïau eraill yn cynnwys y canlynol:

  • John Caple o Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley, Merthyr Tudful - Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar;
  • Adam Griffiths o Ysgol Uwchradd Penydre, Merthyr Tudful - Cefnogi Athrawon a Dysgwyr;
  • Dylan Lewis, hefyd o Ysgol Gyfun Pontarddulais - Defnydd Gorau o Ddigidol;
  • Ruth Thackray, Uwch Arweinydd Cwricwlwm Cymru yn GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru) - enillydd y categori Hybu Cydweithredu i Wella Cyfleoedd Dysgu;
  • Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-maen, Penfro - enillydd y categori Hybu Llesiant, Cynhwysiant a Pherthynas â'r Gymuned;
  • Helen Jones, Ysgol Uwchradd y Fflint - Athro/Athrawes Newydd Eithriadol;
  • Gwenan Ellis Jones o Adran Addysg Cyngor Gwynedd am Ddefnyddio'r Gymraeg mewn ffordd sy'n ysbrydoli.
Image caption "Mae pob un o'r naw enillydd yn ymynd yr ail filltir," medd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams: "Roedd safon y rhai sydd yn y rownd derfynol yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn eithriadol.

"Mae'r [rhai a ddaeth i'r brig] yn brawf o ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill yn y byd addysg ledled y wlad.

"Mae pob un o'r naw enillydd yn mynd yr ail filltir ac yn gwneud gwahaniaeth mawr yn eu hysgolion ac yn bwysicaf i unigolion.

"Eleni, peth gwych fu dathlu, am y tro cyntaf, y genhedlaeth nesaf o weithwyr addysgu proffesiynol sydd eisoes yn cael effaith drwy Wobr Athro/Athrawes Newydd Eithriadol, a rhoi sylw i'r rhai sy'n rhoi cymorth i ddefnyddio ein hiaith genedlaethol drwy'r wobr Defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd sy'n ysbrydoli.

"Mae ein gweithwyr addysg proffesiynol yn newid bywydau cenedlaethau'r dyfodol ac yn ein helpu ni i godi safonau a darparu system addysg sy'n destun balchder a hyder cenedlaethol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol