Dim cynrychiolaeth o Gymru ar bwyllgor Ewropeaidd

brexit Image copyright Getty Images

Dyw Cymru ddim wedi ei chynrychioli ar gorff Undeb Ewropeaidd ers hanner blwyddyn oherwydd oedi yn y broses gofrestru.

Mae tri o'r pedwar sydd wedi'u henwebu i gynrychioli Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau yn parhau i ddisgwyl am sêl bendith gan Lywodraeth y DU ar ôl cael eu henwebu ym mis Tachwedd.

Dywedodd un o'r rheiny sy'n aros, Mick Antoniw AC, fod gwleidyddion o Gymru wedi "methu cyfle mawr" i fagu perthnasau ar ôl Brexit gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Mae enwebiadau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl i'r broses gael ei chwblhau yn fuan, gan alluogi aelodau newydd i gyfrannu i waith y Pwyllgor ac adeiladu perthnasau gyda chydweithwyr o'r UE cyn y sesiwn lawn ym mis Gorffennaf."

'Siomedig iawn'

Mae Pwyllgor y Rhanbarthau yn gynulliad o wleidyddion lleol a rhanbarthol o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd gafodd ei sefydlu yn 1994.

O ystyried faint o ddeddfau'r UE sy'n cael eu gweithredu ar lefel lleol a rhanbarthol, pwrpas y corff yw rhoi cyfle i'r cynrychiolwyr gael llais wrth ddatblygu deddfwriaeth newydd.

Mae disgwyl i'r DU adael y pwyllgor pan fydd y wlad yn gadael yr UE ym mis Mawrth 2019.

Mae Cymru wedi enwebu dau Aelod Cynulliad - Mick Antoniw o'r blaid Lafur a Bethan Sayed o Blaid Cymru - a dau gynrychiolydd o lywodraeth leol - arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, a dirprwy arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Anthony Taylor.

Image caption Mick Antoniw yw un o'r enwebiadau sydd heb gael sêl bendith eto

Ms Sayed yw'r unig un o'r rheiny sydd wedi'u henwebu i'r pwyllgor sydd wedi cael sêl bendith gan Lywodraeth y DU hyd yn hyn.

Mae'n golygu nad ydyn nhw wedi gallu mynychu cyfarfod y pwyllgor dros ddeuddydd yr wythnos hon, na chyfarfodydd eraill chwaith.

Dywedodd Mr Antoniw, AC Pontypridd ei fod yn "siomedig iawn" ar ôl cael sicrwydd gan Lywodraeth y DU y byddai'n broses "gyflym".

"Ar hyn o bryd mae trafodaethau rhwng y rheiny ar Bwyllgor y Rhanbarthau gyda gwledydd eraill ac aelodau eraill ynglŷn â sut allwn ni barhau gyda rhai o'r cysylltiadau pwysig sydd gennym ni o ran addysg, arloesi ac ymchwil, y berthynas rhwng dinasoedd, a system trafnidiaeth ar draws Ewrop," meddai.

"Mae'r rheiny'n bethau pwysig iawn i ni yng Nghymru ac rydyn ni eisiau parhau i gael yr un math o berthynas unwaith 'dyn ni wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd.

"Felly tra bod y trafodaethau hynny'n digwydd, does gan Gymru ddim llais."

'Ddim yn dylanwadol'

Dywedodd Dr Anwen Elias, darlithydd mewn gwleidyddiaeth ranbarthol ym Mhrifysgol Aberystwyth fod y pwyllgor yn bwysig i Gymru am mai "dyma'r unig gorff ble mae cynrychiolaeth o Gymru wedi'i warantu".

Ond ychwanegodd nad oedd rheidrwydd ar Gomisiwn Ewrop neu Gyngor yr UE i wrando ar farn Pwyllgor y Rhanbarthau, ac felly nad oedd wedi bod yn "gorff dylanwadol" ar lefel Ewropeaidd ar y cyfan.

Yn gynharach ym mis Mai fe wnaeth Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford ysgrifennu at Weinidog Brexit Llywodraeth y DU, yr Arglwydd Callanan yn gofyn iddyn nhw ddatrys yr oedi "cyn gynted â phosib".

Ychwanegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei bod yn gobeithio gweld yr enwebiadau'n cael eu derbyn yn fuan "fel bod y DU'n gallu manteisio'n llawn ar fanteision aelodaeth cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol