Trafod cwtogi nifer swyddi rheoli Cyngor Gwynedd

Published
image copyrightGoogle
image captionDywedodd y cynghorydd Peredur Jenkins fod Cyngor Gwynedd wedi gwneud £62m o arbedion dros y 12 mlynedd diwethaf - sy'n cyfateb i 25% o'u cyllideb flynyddol

Bydd cynghorwyr Gwynedd yn trafod cynlluniau ddydd Mawrth allai olygu diswyddo rheolwyr yn yr awdurdod lleol.

Mae angen i'r cyngor gymryd camau i daclo twll du ariannol o rhwng £8.5m a £17.5m dros y tair blynedd nesaf.

Fe wnaeth adroddiad diweddar gan yr aelod cabinet dros gyllid, Peredur Jenkins argymell gwneud "pob ymdrech posib" i wneud arbedion fel nad oes rhaid torri gwasanaethau.

Mae Cyngor Gwynedd yn cyflogi tua 6,000 o staff, ond dyw hi ddim yn glir eto faint fyddai'n colli'u swyddi dan y newidiadau.

'Dibynnu ar reolwyr da'

Yn ei adroddiad, mae Mr Jenkins yn dweud ei fod yn credu bod modd gwneud mwy o "arbedion effeithlonrwydd" er mwyn torri costau.

"Mewn cyfnod o argyfwng ariannol, mae'n rhaid i ni o leiaf ystyried a oes modd cwtogi nifer y swyddi rheoli," meddai.

"Wedi dweud hynny, mae hefyd angen bod yn ymwybodol ein bod yn hollol ddibynnol ar reolwyr da i arwain ein staff drwy'r cyfnod anodd yma."

Dywedodd y cynghorydd y dylai penderfyniad gael ei wneud ar gwtogi swyddi ai peidio ddigwydd cyn diwedd y flwyddyn, er mwyn peidio achosi gormod o ansicrwydd.

Ychwanegodd na fydd yr awdurdod lleol yn gwybod union faint o arian fyddan nhw'n ei gael gan Lywodraeth Cymru nes yr hydref, ac felly y byddai'n well "aros tan hynny cyn penderfynu ar yr arbedion".

"Yn y cyfamser mae gwasanaethau'r cyngor yn parhau i edrych mewn manylder ar unrhyw arbedion ychwanegol y gallan nhw eu canfod o 2019/20 ymlaen, fel eu bod yn barod i gael eu hystyried gan gynghorwyr yn yr hydref," meddai.

"Fel yr arfer, ein blaenoriaeth fydd i gymryd pob cyfle posib i ganfod arbedion effeithlonrwydd yn hytrach na gorfod torri gwasanaethau."

Pynciau Cysylltiedig