Cronfa o £40m i geisio ail-agor safleoedd adeiladu segur

brics

Bydd cwmnïau adeiladu bach a chanolig eu maint yn cael cynnig benthyciadau er mwyn cwblhau gwaith ar safleoedd adeiladu tai sydd bellach yn segur.

Yn ôl gwaith ymchwil mae dros 400 o safleoedd tebyg ar draws Cymru, sydd â chaniatâd ar gyfer 7,600 o dai newydd.

Llywodraeth Cymru sydd yn ariannu'r gronfa gwerth £40m, ac fe fydd cwmnïau'n cael gwneud cais am fenthyciad i'w dalu yn ôl dros gyfnod o bedair blynedd.

Yn ôl y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, byddai'r cynllun "yn hwb i economïau lleol".

"Dros 17 mlynedd, bydd £160m ar gael i fusnesau bach a chanolig eu maint er mwyn eu caniatáu i godi mwy o gartrefi yng Nghymru," meddai Rebecca Evans.

"Rydyn ni'n gwybod bod cefnogi busnesau adeiladu bach a chanolig eu maint yn effeithio ar economïau lleol, am eu bod nhw yn eu tro yn defnyddio cwmnïau o fewn eu dalgylch i ddarparu deunyddiau iddyn nhw a sgiliau."

"Rydyn ni hefyd yn gwybod bod sawl busnes adeiladu wedi troi eu cefnau ar y diwydiant adeiladu tai yn dilyn y dirwasgiad ddeg mlynedd yn ôl ac sydd heb ddychwelyd i'r diwydiant.

"Rwy'n credu bod modd i'r gronfa hon eu helpu i wneud hynny, gan arwain at sector dai amrywiol a mwy o gartrefi yn cael eu codi."

Image copyright Google
Image caption Mae datblygiad 'Yr Ucheldir' ar gyrion Llandysul wedi bod yn segur ers 2016

Safle segur Llandysul

Mae gan Charles Davies a'i deulu ganiatâd i godi 50 o dai ar dir eu fferm ar gyrion Llandysul. Er eu bod nhw wedi codi un tŷ ar safle 'Yr Ucheldir', dydyn nhw ddim wedi bwrw ati i godi'r gweddill.

"Pan gethon ni ganiatâd, dywedodd yr estate agent wrthon ni y bydde ni siwr o fod yn gallu gwerth pump i chwech bob blwyddyn.

"Fe orffennon ni'r un tŷ 'na yn 2016. Ond hyd yn hyn, dy ni ddim wedi llwyddo i'w werthu.

"Sa i'n gweld bod y galw mas 'na. Oes, ma rhai tai yn mynd, ond s'tim digon o ddiddordeb wedi cael ei ddangos yn y cynllunie, felly dy' ni ddim yn mynd i fod yn datblygu mwy nes bod yr un yma wedi mynd.

"Fi'n fodlon ystyried y cynllun newydd 'ma, bydden i ddim yn troi dim byd i lawr, ond mae'n dibynnu ar y galw.

"Fi'n gweld yr holl beth yn hollol ffwdanus. Se'n i'n dibynnu arno fe, bydden i'n poeni. Ond ry ni'n ffarmio hefyd, felly ry ni'n fwy tebygol o adael y tir fel 'ma fe."

'Dyw hi ddim y cyfnod gore'

Yn ôl y cynghorydd lleol, Keith Evans, mae'n rhwystredig mai ychydig o dai sydd wedi cael ei codi yn Llandysul, ond mae'n cydnabod nad yw'r farchnad ar hyn o bryd yn un llewyrchus.

"Fy mhryder i yw ei'n bod ni'n colli pobl cynhenid o Llandysul achos eu bod nhw'n gadael y dre ac yn symud i dai mewn ardaloedd eraill, cyfagos.

"Os nad yw datblygwyr yn bwrw mlaen, yna mae'n rhwystredig i bawb. Ond os fyddan nhw'n eu codi nhw, falle bydde'r galw yn dod wedyn amdanyn nhw.

Mae Keith Evans yn rhoi croeso gofalus i'r syniad o gronfa.

"Mae'n dibynnu beth yw termau y benthyciad, beth yw maint y llog, ac yn y blaen.

"Ond os yw'n rhoi amser i adeiladwr gael cwpwl o dai wedi eu hadeiladu, yna mae'n beth da."

Straeon perthnasol