BBC Cymru Fyw

Cyn-weithiwr cartref plant yn euog o ymosodiadau rhyw

Published
image copyrightAsiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Mae cyn-weithiwr cartref plant ger Llangollen wedi ei gael yn euog o nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn bechgyn dan ei ofal.

Roedd Bryan Davies, 71 oed ac o West Redhill yn Surrey, wedi gwadu 29 o gyhuddiadau hanesyddol o gam-drin 11 o gyn-breswylwyr uned Eirianfa yng nghartref Neuadd Ystrad yn y 1970au pan roedd yn ddirprwy bennaeth yno.

Ond fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Yr Wuddgrug ei fod yn euog o 20 o gyhuddiadau o ymosod yn anweddus ar wyth o'r unigolion.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o naw chyhuddiad yn ymwneud ag unigolion eraill, ond yn euog o chwe chyhuddiad arall mwy diweddar o greu lluniau anweddus o blant rhwng 2007 a 2013, a thri chyhuddiad o gymell plant i fod yn rhan o weithredoedd rhyw dros y we yn 2011 a 2012.

Yn dilyn y dyfarniadau llawn, fe gafodd y rheithgor wybod fod Davies wedi ceisio lladd ei hun yn gynharach yn yr wythnos.

Fe wnaeth beidio ateb ei fechnïaeth a cheisio lladd ei hun, ac mae Davies ar hyn o bryd o dan oruchwyliaeth yr heddlu mewn ysbyty yn Llundain.

Mae disgwyl iddo fod wedi gwella cyn iddo gael ei ddedfrydu ar ddydd Gwener, 1 Mehefin.

image captionBryan Davies yn cael ei hebrwng i Lys Ynadon Llandudno fis Awst 2017

Cafodd Davies ei arestio ar ynys Gozo yn Malta fis Awst 2017.

Roedd uned Eirianfa'n gofalu am fechgyn hyd at 16 oed.

Daeth 11 o ddynion sydd bellach yn eu 50au yn eu blaenau i wneud honiadau o ganlyniad i ymchwiliad Pallial - ymchwiliad yr Astiantaeth Troseddu Cenedlaethol i achosion hanesyddol o gam-drin plant.

Clywodd y llys fod y tystion rhwng 11 a 14 oed ar y pryd, a bod Davies wedi ymosod arnyn nhw mewn gwahanol leoliadau - yn ei swyddfa, yn ei dŷ oedd yn agos i'r cartref ac mewn adeilad ar dir y cartref.

Roedd y diffynnydd yn byw ym Mhenycau fel Wrecsam yn y cyfnod y bu'n gweithio yn y cartref, oedd yn cael ei redeg gan gorff preifat o'r enw Care Convern.

Disgrifiodd rhai ei fod wedi cynnig alcohol a sigarennau iddyn nhw. Dywedodd un preswyliwr ei fod wedi cael addewid y byddai'n cael ymweld â'i gartref petai'n "cydweithredu" gyda Davies.

Clywodd y rheithgor hefyd fod Davies wedi colli ei swydd ar ôl pledio'n euog i dri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen o Eirianfa ym 1978.

image copyrightGetty Images
image captionCafodd Bryan Davies ei estraddodi i Brydain ar ôl cael ei arestio ar ynys Gozo ym Malta

Dywedodd arweinydd yr ymchwiliad ar ran yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Philip Marshall fod Davies wedi ecsploetio bechgyn ifanc bregus y dylai fod wedi eu gwarchod.

Talodd deyrnged i'r dioddefwyr gan ddweud eu bod wedi dangos dycnwch wrth roi tystiolaeth ingol mewn llys wedi'r holl flynyddoedd.

"Mae'n brawf o'u penderfynoldeb a'u gonestrwydd eu bod wedi ceisio am gyfiawnder - a chael cyfiawnder - am bethau a ddigwyddodd dros 40 mlynedd yn ôl, sy'n dal yn real ac yn sylweddol iddyn nhw yn eu bywydau personol."

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Mark Polin: "Does dim byd y gall unrhyw un wneud i newid y gorffennol, ond mae'r hyn sy'n cael ei fuddsoddi rŵan i ymchwilio i gamdrin rhywiol a'r pwys sy'n cael ei roi iddo yn dra gwahanol i'r sefyllfa yn y gorffennol."

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfraith a threfn

Straeon perthnasol

  • Cyn-bennaeth cartref yn gwadu troseddau rhyw