£12m i dargedu cenedlaethau o ddiweithdra teuluol

Canolfan waith

Mae cynllun £12m wedi ei lansio er mwyn mynd i'r afael â chenedlaethau o ddiweithdra o fewn yr un teulu a meithrin sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd Cymunedau am Waith a Mwy (CWM) yn darparu gwasanaeth mentora a chymorth i geisio delio â rhai o'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag cael gwaith.

Mae'r cynllun yn cyfrannu at Gynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru sy'n ceisio gwaredu'r bwlch rhwng cyfraddau diweithdra Cymru a'r cyfartaledd ar gyfer y DU.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, ei bod hi'n "edrych ymlaen at weld y cynllun yn helpu llawer mwy o bobl i ddod o hyd i waith".

'Ffordd orau allan o dlodi'

Lansiwyd y cynllun wrth i'r Gweinidog ymweld â Seion Newydd yn Nhreforys, lle'r oedd tîm CWM Cyngor Abertawe yn cynnal sesiwn galw heibio gymunedol.

Dywedodd Ms Morgan mai cyflogaeth gynaliadwy yw'r ffordd orau allan o dlodi.

Image caption Y nod, medd Eluned Morgan, yw 'helpu'r rheini sydd bellaf o'r farchnad waith i mewn i fyd gwaith' gan edrych ar sefyllfa'r unigolyn

"Mae'r cynllun cyflogadwyedd y gwnes i ei lansio yn gynharach eleni yn cydnabod bod rhai pobl yn dod ar draws rhwystrau sy'n eu hatal rhag cael gwaith, a'i nod yw helpu'r rheini sydd bellaf o'r farchnad waith i mewn i fyd gwaith, gan edrych ar sefyllfa benodol pob unigolyn."

Yn ôl y Gweinidog mae CWM yn enghraifft "berffaith" o'r dull gweithredu yma.

"Gan gefnogi pobl i ddilyn hyfforddiant pellach neu ddarparu cyngor a chymorth ymarferol i helpu pobl i gyflawni'r hyn y bydden nhw'n dymuno ei wneud, bydd y rhaglen yn adeiladu ar lwyddiant rhaglenni tebyg eraill."

Cefnogi a hyfforddi

Nod CWM yw helpu pobl fel Jordan a oedd eisoes yn dilyn rhaglen Cymunedau am Waith, chwaer-raglen CWM,

Fe gafodd Jordan gyfres o drawiadau a'i gadawodd mewn coma am bedair wythnos.

Roedd yn hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant adeiladu ar y pryd, ac er ei fod wedi gwella rywfaint, nid yw wedi gwella ddigon i ymdopi â gofynion corfforol gwaith ar safle adeiladu.

Aeth y tîm Cymunedau am Waith ati i'w gefnogi drwy gwrs Gweinyddu Busnes Lefel 2, a gwblhaodd dim ond chwe wythnos ar ôl gadael yr ysbyty.

Roedd hyn, ynghyd â'i hyfforddiant a'i brofiad blaenorol yn y maes adeiladu, yn ddigon iddo gael swydd fel cynorthwy-ydd gweinyddu gyda chwmni adeiladu yn Abertawe.

Pynciau Cysylltiedig