Cyflwyno cwrs ymarfer dysgu rhan amser ac ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Ystafell ddosbarth uwchradd

Mae cwrs newydd rhan amser i hyfforddi athrawon yn cael ei gyflwyno, gyda nifer o'r dosbarthiadau yn cael eu cynnal ar-lein.

Y bwriad yw ei gwneud hi'n haws i bobl sy'n ystyried newid eu gyrfa neu sy'n byw yn bell o ganolfan ymarfer dysgu.

Mae pryderon wedi eu codi ynglŷn â phrinder athrawon, a mae'r ffigurau diweddara yn awgrymu bod yna ddiffyg o 41% rhwng y rhai sy'n cael eu hyfforddi ar gyfer y sector uwchradd a tharged y Llywodraeth.

Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau bod mwy o hyblygrwydd i bobl hyfforddi i fod yn athrawon.

Hyblyg a hygyrch

Yn ol ffigurau gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru roedd yna 512 o gofrestriadau ar gyfer cyrsiau ymarfer dysgu addysg uwchradd yn 2017-18 ond roedd targed y llywodraeth yn 871 - diffyg o 41%.

Yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, byddai'r pwyslais ar astudio ar-lein yn cael gwared ar unrhyw rwystrau fyddai'n gallu cael eu hachosi gan leoliad neu bellter o brifysgol.

"Bydd myfyrwyr newydd na fyddai byth wedi ystyried gyrfa mewn addysgu o'r blaen, neu ble fo'r costau neu eu lleoliad wedi bod yn rhwystr iddynt, yn gallu manteisio ar gymhwyster a rhaglen academaidd o'r safon uchaf bosibl, sy'n hyblyg ac yn hygyrch," meddai.

Y bwriad yw cyflwyno'r cyrsiau newydd o fis Medi 2019.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Kirsty Williams wedi bod yn ysgrifennydd addysg ers Mai 2016

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd myfyrwyr yn gallu rhyngweithio gyda darlithwyr a myfyrwyr eraill ar-lein, gan osgoi'r pwysau i deithio i ddosbarthiadau.

Bydd athrawon dan hyfforddiant hefyd yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion o'r cychwyn, tra'u bod yn ennill cymhwyster.

Y nod yw ceisio mynd i'r afael â phrinder athrawon mewn ardaloedd gwahanol.

Cymorth ariannol

Dywedodd Ms Williams y byddai'r diwygiadau'n codi safonau yng Nghymru.

"Defnyddio technoleg yn y modd hwn yw'r ffordd orau i ni ddenu pobl ddawnus a phrofiadol iawn sydd â'r sgiliau lefel uwch y mae eu hangen ar y proffesiwn addysg a'r economi ehangach," meddai.

Fe fydd y myfyrwyr sy'n astudio'n rhan amser ar gyfer y cwrs TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) yn gallu hawlio cymorth ariannol fel rhan o newidiadau i gyllid myfyrwyr.

Mae disgwyl cyhoeddiad yn fuan ynglŷn â pha sefydliadau fydd yn gallu cynnig y cyrsiau hyfforddiant newydd.

Daw'r newidiadau yn dilyn adolygiad oedd yn codi pryderon am ansawdd hyfforddiant dysgu yng Nghymru.

Disgrifiad o’r llun,
Bu Aled William Mason yn fferyllydd am flynyddoedd cyn troi at ddysgu

Un sydd wedi newid cyfeiriad yw Aled William Mason, sydd bellach yn athro gwyddoniaeth a chemeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe yn Abertawe.

Cyn hynny bu'n fferyllydd am dros saith mlynedd, ac mae'n croesawu'r newidiadau.

"Dwi'n credu bod hwnna'n ddatblygiad brilliant," meddai. "Mae'n rhoi cyfle i bobl wneud e'n rhan amser dros un neu ddwy flynedd.

"Wedyn os ydy arian yn broblem, mae'n gallu helpu yn ystod yr hyfforddiant a gallu helpu talu am gadw teulu a phethe fel yna.

"Ni'n brin o athrawon gwyddoniaeth - yn enwedig cemeg a ffiseg - ar draws Cymru.

"Fi'n gobeithio bydd hwn yn denu mwy o bobl i mewn i'r pynciau ac wedyn bydden ni'n gallu gweld y disgyblion yn gwella wrth i ni gael athrawon sy'n gallu dewis pwnc penodol."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elaine Edwards y byddai gwella hyblygrwydd yn cadw athrawon yn y proffesiwn

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol undeb UCAC, Elaine Edwards ei bod yn gobeithio y bydd yn helpu i fynd i'r afael â phroblemau recriwtio ac "agor y proffesiwn i amrywiaeth mwy eang o bobl".

"Mae 'na broblem recriwtio yng Nghymru. Mae rhai ardaloedd, yn enwedig rhai gwledig, yn ei chael yn anodd, ac mae prinder o ran rhai pynciau hefyd.

"Ni'n gobeithio bod hwn yn arwydd y bydd y llywodraeth yn edrych ar gyflwyno system fwy hyblyg o weithio i athrawon.

"Mae'n gyfyng iawn ar hyn o bryd, ble mai'r unig fath o hyblygrwydd sydd yn agored i athrawon yw gweithio'n rhan amser.

"Mae'n amser i ni edrych ar hyblygrwydd, fyddai'n help i gadw pobl yn y proffesiwn yn hytrach na'u colli nhw."