Iawndal o £8,000 i athro ysgol ym Mangor

Ysgol Friars

Mae athro yn ysgol Friars ym Mangor wedi ennill iawndal o £8,000 am niwed a wnaed i'w deimladau yn dilyn anghydfod gododd dros ganlyniadau arholiad.

Daeth tribiwnlys cyflogaeth i'r casgliad fod y pennaeth, Neil Foden a'i uwch dîm wedi cael eu pryfocio gan agwedd elyniaethus Simon Wilson, ond iddyn nhw hefyd ymateb yn afresymol.

Dywedodd y panel eu bod wedi eu syfrdanu ag ymddygaid y ddwy ochor ac y dylid disgwyl gwell gan athrawon.

Roedd y gynnen yn ymwneud â chanlyniadau BTEC, ac fe gafodd Mr Wilson, athro bioleg, ei atal o'r gwaith am gyfnod - cam nad oedd cyfiawnhad drosto, meddai'r tribiwnlys.

'Pryderus'

Yn eu dyfarniad, dywedodd y panel: "Rydym yn disgwyl i athrawon ysgol arwain drwy esiampl.

"Mae'n amheus gennyn ni a fyddai'r cymeriadau yng nghanol hyn wedi goddef y fath ymddygiad gan ddisgyblion, felly rydym wedi ein syfrdanu, ac rydym yn bryderus, fod pethau wedi mynd cyn waethed.

"Rydym yn disgwyl llawer gwell ymddygiad gan athrawon."

Daw'r dyfarniad wedi achos arall yn ymwneud â phennaeth Ysgol Friars.

Roedd athro arall yn honni ei fod wedi dioddef anfantais ar sail ei aelodaeth a'i waith gydag undeb athrawon.

Dyfarniad beirniadol

Cafodd y gwyn honno ei diystyru gan y tribiwnlys, ond roedd y dyfarniad yn hynod feirniadol o rai o'r camau gymerwyd, a rôl Mr Foden yn benodol.

Yn yr achos hwnnw, dywedodd y tribiwnlys "Rydym wedi dod i'r casgliad fod Mr Foden yn unigolyn sy'n dominyddu'r ysgol hyd eithaf ei allu.

"Rydym hefyd yn ystyried ei fod yn gallu cychwyn gweld unigolion fel problem.

"Rydym o'r farn mai dyna'r eglurhad dros driniaeth yr unigolyn yn yr achos hwn."

Pynciau Cysylltiedig