Masnachu plant mor ifanc â dwy oed yng Nghymru

dynes ifanc

Mae plant mor ifanc â dwy flwydd oed wedi ei gwerthu i bobl er mwyn cam-fanteisio arnyn nhw'n rhywiol, yn ôl cydlynydd gwrth-gaethwasiaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Stephen Chapman fod 143 o blant wedi eu hamlygu fel dioddefwyr posib o gaethwasiaeth fodern neu fasnachu pobl yn y 18 mis diwethaf.

Roedd pob un o'r plant hyn rhwng dwy ac 17 mlwydd oed.

Yn ôl Mr Chapman mae'r mwyafrif yn fenywaidd, a'r prif reswm eu bod nhw'n cael eu masnachu oedd cam-fanteisio rhywiol.

"Byddai rhai yn dweud fod hyn yn warthus, ond dwi'n ei gymryd fel newyddion da, gan fod 143 o blant nad oedd yn cael ei diogelu, nawr yn cael eu hamddiffyn."

'Cyfrifoldeb' ar y cyhoedd

Ers mis Ionawr 2017, Cymru yw un o'r tri safle annibynnol ym Mhrydain sydd ag eiriolwyr masnachu mewn plant, ar y cyd â Dinas Manceinion a Hampshire.

Golygai hyn fod unrhyw blentyn sydd wedi ei nodi fel dioddefwr posib yn cael eu cyfeirio ar wasanaeth Barnados, sydd wedyn yn cysylltu â'r plentyn o fewn 24 awr.

Byddai'r dioddefwr wedyn yn derbyn cymorth gan yr elusen gyda materion gofal cymdeithasol, mewnfudo a chyfiawnder troseddol.

Yn 2012 dim ond 34 o'r rhai a gyfeiriwyd at yr Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol (NCA) gafodd eu pasio ymlaen i luoedd heddlu Cymreig i'w cofnodi, ond tyfodd y ffigwr yma i 193 yn 2017.

Image copyright PA
Image caption Y prif reswm bod menywod yn cael eu masnachu oedd cam-fanteisio rhywiol, yn ôl Mr Chapman

Yn aml mae dioddefwyr yn cael ei gorfodi i weithio yn y diwydiant adeiladu, tyfu canabis, puteindai neu fannau golchi cerbydau.

Mae'r heddlu yn gwella wrth adnabod gwahanol fathau o gaethwasiaeth yn ôl Mr Chapman, ond dywedodd fod gan y cyhoedd gyfrifoldeb i addysgu eu hunain i allu adnabod arwyddion caethwasiaeth hefyd.

"Os ydych chi'n fodlon talu £5 (am olchi car), rydych chi'n rhoi arian i ddwylo'r troseddwyr. Rydych chi yn cefnogi caethwasiaeth yn hytrach na'i rwystro"

"Y newyddion da yw ein bod ni'n canfod mwy o bobl nac erioed o'r blaen, rydym ni'n gwella ar allu adnabod pobl felly rydym ni ar ein ffordd, mi wnawn ni eich achub" meddai.

Stori Eva

Cafodd siop goffi Manumit ei sefydlu ym Mehefin 2107, cwmni sydd yn rhoi "pwyslais mawr ar ofal bugeiliol" ar gyfer cyn-ddioddefwyr.

Eva, nid ei henw go iawn, oedd un o weithwyr cyntaf y siop, ac yn enghraifft o waith bugeiliol cwmni Dai Hankey.

Cafodd Eva ei gwerthu i'r DU o Lithuania yn 2004 ar ôl i ffrind i gymydog addo swydd gofalu plant, ond pan gyrhaeddodd hi daeth hi'n glir y bydd hi'n cael ei cham-fanteisio arni yn rhywiol.

Dywedodd ei bod hi'n dioddef o drais yn ddyddiol, ac yn gweithio 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos: "Roeddwn i wedi fy mharlysu gan ofn, roeddwn i'n crio ac yn crynu, roedd o mor anodd."

Ar ôl dianc o'u daliwr roedd rhaid i Eva weithio fel putain cyn iddi gyfarfod Mr Hankey.

"Dyma'r profiad bywyd gorau dwi erioed wedi ei gael. Y swydd orau, mae gen i gartref fy hun, llofft fy hun, ystafell fyw a gardd. Rydw i'n wirioneddol hapus."

Mae Manumit wedi hyfforddi 11 dioddefwr hyd yma ac yn gobeithio gallu helpu mwy yn y dyfodol.