Dechrau'r clirio wedi Storm Callum

Llandysul Image copyright Jeremy Rundle
Image caption Mae maes parcio yn Llandysul yn parhau o dan ddŵr dydd Sul

Mae'r gwaith wedi dechrau o glirio difrod i dai a busnesau wedi gwynt a glaw storm Callum ddydd Gwener a ddydd Sadwrn.

Mae lefelau afonydd yn parhau i fod yn uchel, yn enwedig yn ne orllewin Cymru, ac mae sawl rhybudd coch am lifogydd yn parhau mewn grym brynhawn Sul.

Yn y cyfamser mae ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ôl i ddyn ifanc gael ei ladd mewn tirlithriad yng Nghwmduad yn Sir Gâr.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys: "Er bod y gwaethaf o'r glaw wedi mynd heibio, mae lefelau afonydd mewn rhannau o Geredigion a Sir Gaerfyrddin yn dal yn eithriadol o uchel ac mae nifer o ffyrdd a phontydd yn parhau i fod ar gau.

"Mae swyddogion yn dal i ymchwilio i dirlithriad ar yr A484 yng Nghwmduad, Sir Gaerfyrddin, lle mae dyn wedi marw.

"Mae swyddogion arbenigol yn cefnogi ei deulu, a bydd y ffordd ar gau am beth amser eto."

Image copyright Daniel James
Image caption Mae afon Tywi wedi gorlifo i sawl busnes oedd ger ei glannau

Fe dorrodd afon Tywi drwy amddiffynfeydd llifogydd ger cylchfan Llangynnwr yn hwyr brynhawn Sadwrn, ac roedd pryderon y byddai llanw uchel neithiwr yn achosi i'r dŵr lifo uwchben y welydd.

Nawr mae yn cynghorydd sir yn galw ar Gyfoeth Naturiol Cymru i edrych o'r newydd ar y wal, am fod dŵr afon Tywi lai na metr o ben yr amddiffynfeydd nos Sadwrn.

Dywedodd: "Mae'n rhaid edrych ar yr amddiffynfeydd yma ar frys, ac ystyried a oes angen eu gwneud nhw'n uwch. Roedd y dŵr yn dod dros y welydd mewn sawl man."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tirlithriad mawr dros y ffordd ger Llandysul

Brynhawn Sul fe gyhoeddodd Heddlu Dyfed Powys gyngor i'r cyhoedd am fod nifer o ffyrdd a phontydd yn dal ar gau.

"Mae na drafferthion mawr ar ffordd yr A484 rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi o ganlyniad i'r llifogydd mawr ddydd Sadwrn, gyda nifer o bontydd ynghau.

"Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda phartneriaid i geisio dargyfeirio traffig ond mae oedi i deithwyr yn bosib iawn o ganlyniad.

"Mae rhai ffyrdd wedi cael eu cau oherwydd pryderon am ddiogelwch felly peidiwch a'u hanwybyddu a pheidiwch â mentro gyrru i'r dŵr."

"Dŵr wrth ymyl matras y gwely"

Mae perchnogion sawl cartref wedi bod yn clirio llanast drwy gydol dydd Sul ar ôl i ddŵr fynd i mewn i'w hadeilad.

Ym Mhontargothi fe gododd lefel afon Cothi uwchlaw'r bont, gan ruthro i mewn i dai.

Dywedodd un teulu wrth ohebydd BBC Cymru fod eu Mam, 93 oed, wedi deffro fore Sadwrn i ddarganfod bod ei gwely wedi ei amgylchynu gan ddŵr, a bod y lefel wedi cyrraedd gwaelod ei matras.

Image caption Roedd perchennog 93 oed y tŷ hwn yn ei gwely pan sylweddolodd fod dŵr yn ei chartref
Image caption Wrth i'r dŵr redeg oddi ar gaeau yn Nantgaredig fe aethon nhw a bêls gwair gyda nhw

Mae 'r llifogydd wedi effeithio ar sawl ffordd yng Nghymru.

Ar agor gyda gofal: (14:00 dydd Sul)

 • A485 Betws Bledrws
 • A482 Felinfach
 • Pont Llanbedr Pont Steffan ger Co-op
 • Pont Llanybydder
 • Pont Llandysul
 • A44 Gelli Angharad i Llanbadarn

Ar gau:

 • A487 Pont Ddyfi ym Machynlleth
 • A484 rhwng Cwmduad a Rhos
 • A40 rhwng Abergwili a Llandeilo (Y ffordd rhwng Aberhonddu a Llanymddyfri ar agor, ond gyda gofal)
 • A4042 Felin Fach i Gylchfan Hardwick y Fenni
 • B4459 Capel Dewi (oherwydd tirlithriad)
 • B4343 Cellan
 • B4437 Talsarn
 • B4476 Abercerdin
 • Pont Castellnewydd Emlyn
 • Pont Cenarth
 • Pont Llechryd
 • Pont Croesor rhwng Llanfrothen a Phrenteg yng Ngwynedd
Image copyright Anwen Francis
Image caption Fe wnaeth y bont yn Llechryd yng Ngheredigion ddiflannu yn llwyr o dan ddŵr Afon Teifi

Am y wybodaeth ddiweddaraf am rybuddion tywydd, llifogydd a theithio yn eich ardal chi, ewch i'r gwefannau yma:

Pynciau Cysylltiedig