Cosbi Gareth Bennett am swyddfa na chafodd ei hagor

Gareth Bennett
Image caption Bydd Gareth Bennett yn gorfod rhoi £2,477 o'i gyflog bob mis i ad-dalu'r costau

Bydd Aelod Cynulliad yn wynebu cwtogiad yn ei gyflog wedi iddo wario bron i £10,000 o arian cyhoeddus ar swyddfa na chafodd ei hagor.

Arwyddodd Gareth Bennett, arweinydd UKIP yn y Cynulliad, prydles yr adeilad, er gwaethaf cyngor i beidio â gwneud.

Mae Pwyllgor Safonau'r Cynulliad wedi argymell i Mr Bennett dderbyn cerydd.

Bydd yn colli £2,477 o'i gyflog yn flynyddol er mwyn talu'r ddyled - ond nid yw'n wynebu'r gosb fwyaf difrifol, sef cael ei ddiarddel.

Mae hyn yn golygu bod y swyddfa etholiadol - a oedd fod i gael ei sefydlu yn hen glwb nos Angharad's ym Mhontypridd - wedi costio £7,009 i'r AC.

Talodd Mr Bennett gwerth £4,533 o gostau cyfreithiol i orffen y brydles am yr adeilad, a oedd yn llaith, heb drydan ac angen cael ei atgyweirio.

Image copyright Google
Image caption Roedd Gareth Bennett eisiau agor swyddfa ar hen safle clwb nos Angharad's ym Mhontypridd

Daeth penderfyniad y pwyllgor wedi i ymchwiliad gan y Comisiynydd Safonau, Syr Roderick Evans, ddangos bod Mr Bennett wedi anwybyddu cyngor ei gyfreithiwr wrth arwyddo'r brydles heb arolwg o'r adeilad na chwaith ei weld ei hun.

Roedd y brydles i fod para tan Ebrill 2021, ond cafodd ei diddymu ym Medi 2017 wedi iddi ddod i'r amlwg bod cost atgyweirio'r adeilad yn uwch na'r lwfansau ar gael i aelodau cynulliad.

Roedd UKIP wedi pryderu byddai Mr Bennett yn cael ei wahardd o'r Cynulliad am gyfnod yn ddi-dâl, fel sydd eisoes wedi digwydd mewn materion disgyblu tebyg eleni.

Ond, cytunodd y pwyllgor rhyngbleidiol y dylai Mr Bennett dderbyn cerydd swyddogol yn unig.

Yn ôl y pwyllgor, roedd Mr Bennett wedi torri côd ymddygiad drwy gam-ddefnyddio adnoddau'r Cynulliad, a dwyn anfri ar y Cynulliad.

Cafodd cyfanswm o £9,883 o arian trethdalwyr ei wario ar yr adeilad gan Mr Bennett, gan gynnwys £2,477 ar brynu deunydd adeiladu, wedi i'r brydles gael ei arwyddo ym mis Mawrth 2017.

Nid oedd y comisiynydd wedi llwyddo i ddarganfod yn union beth ddigwyddodd i'r deunydd adeiladu, a fydd hefyd yn cael ei ad-dalu gan yr hyn sy'n cael ei dorri o gyflog Mr Bennett.

Mewn adroddiad cafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener, dywedodd Syr Roderick i Mr Bennett dorri cod ymddygiad y Cynulliad.

"Wrth arwyddo prydles heb sicrhau bod yr arolygon a'r amcangyfrifon angenrheidiol wedi cael eu gwneud, gan fynd yn groes i gyngor proffesiynol, a oedd yn cael ei ariannu gan arian cyhoeddus, roedd yn ddiofal," meddai.

Rheolwr ymgyrchu a chyn-bennaeth swyddfa Mr Bennett oedd yn gyfrifol am ddod o hyd i swyddfa addas - ac nid yw'n cael ei enwi yn yr adroddiad ac nid yw bellach yn gweithio i'r Cynulliad.

Yn ôl Syr Roderick, nid oedd yn amau i Mr Bennett elwa'n bersonol o'r arian cyhoeddus.

Cynigiodd Mr Bennett i ad-dalu'r arian, a chynghorodd i'r Cynulliad i gwtogi ei gyflog.

Ymddiheurodd Mr Bennett, gan ddweud: "Mae hyn yn hynod anffodus a hoffwn gynnig fy ymddiheuriadau am gyfanswm y gost yn ôl y Comisiwn o arian cyhoeddus yn sgil cyfres o ddigwyddiadau anffodus."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol