Gwrthwynebiad lleol i ddatblygiad tai yng Ngheredigion

Penrhyncoch

Mae trigolion pentref ger Aberystwyth, yn gwrthwynebu cynlluniau i adeiladu 20 o dai yn y pentref.

Yn wreiddiol, fe gafodd caniatâd cynllunio ei roi i berchennog preifat adeiladu chwe thŷ ym Mhenrhyn-coch, ond bellach mae cwmni Tai Wales and West yn gobeithio adeiladu 20 o dai fforddiadwy ar y safle.

Os ddaw caniatâd, byddai 137 o unedau newydd yn cael eu codi ym Mhenrhyn-coch gan dri datblygwr gwahanol, gyda'r posibilrwydd o ehangu ymhellach yn y dyfodol.

Mae Glenys Morgan wedi byw gyferbyn â'r safle ers dros 20 mlynedd ac yn gwrthwynebu'r newidiadau sy'n cael eu cynnig, gan alw'r cais yn un "diangen".

'Pwysau mawr'

"Does dim angen y cais mwy yma," meddai. "Mae'r pentref wedi tyfu cymaint - ers y saithdegau yn arbennig. Dyw'r system garffosiaeth ddim yn gallu ymdopi gyda mwy.

"Mae gan y stad fan hyn danciau septig yn barod. Mae'n mynd i roi pwysau mawr ar y ffyrdd hefyd, sy'n anaddas i faint y traffig yn barod."

Mae dwy stad o dai arall eisoes wedi cael caniatâd cynllunio yn y pentref. Mae 53 o dai yn cael eu codi ar hyn o bryd yn Ger-y-Cwm.

Image caption Mae Glenys Morgan wedi byw gyferbyn â'r safle ers dros 20 mlynedd

Yn ychwanegol, mae caniatâd cynllunio mewn lle ar gyfer 64 o unedau ar Y Tir ger y Gelli.

Byddai ychwanegu'r 20 tŷ ar safle Pen-y-banc yn golygu cyfanswm o 137 o unedau newydd i'r pentref.

Ychwanegodd Ms Morgan: "Mae'r tai yma trwy'r gymdeithas dai yn mynd i ddenu pobl o du allan i'r pentref i fyw yma.

"Mae'r effaith bosib ar y Gymraeg yn peri gofid mawr i ni, yn ogystal â'r effaith ar y gymuned glos yma."

Mae rhai hefyd yn pryderu bod y cynlluniau yn dangos bwriad ehangu eto yn y dyfodol.

'Gwrthwynebiad mwyaf erioed'

Yn ôl y cynghorydd sir, Dai Mason, dyma'r gwrthwynebiad mwyaf erioed iddo ei dderbyn fel cynghorydd sir, a dywedodd:

"Mae'r cais yn golygu teirgwaith yn fwy o unedau na'r cais gwreiddiol. A dim ond cam un mewn datblygu'r cae cyfan yw hyn.

"Mae pobl leol sydd wedi cysylltu â mi o'r farn y dylai'r tai arfaethedig gael eu hintegreiddio'n well yn hytrach na'u cywasgu mewn ardal gymharol fach.

"Byddai cynllun o'r fath yn anghymwys ac yn anghyson. Pryder arall yw bod ffyrdd ac isadeiledd Penrhyn-coch a'r gymuned gyfagos o dan bwysau eisoes."

Mae gan bobl leol gyfle i ymateb i'r cynlluniau cyn diwedd y mis. Bwriad Aspri Planning, ar ran Tai West yn Wales, ydy cyflwyno cais cynllunio ffurfiol yn ddiweddarach.

Pynciau Cysylltiedig