Taclo'r angen i recriwtio mwy o ferched

  • Cyhoeddwyd
Liv Garfield
Disgrifiad o’r llun,
Liv Garfield yw'r prif weithredwr benywaidd ieuengaf ar un o'r 100 prif fusnesau yn y DU

Gall newidiadau bychain yn y broses recriwtio wneud gwahaniaeth mawr wrth ddenu rhagor o ferched i weithio mewn diwydiannau sy'n llawn dynion, yn ôl Liv Garfield, Prif Weithredwr un o'r 100 prif gwmni yn y DU.

Mae gan gwmni dŵr Severn Trent 87,000 o gwsmeriaid yng ngogledd a chanolbarth Cymru o dan eu brand Hafren Dyfrdwy.

Mae'r cwmni wedi cyflwyno "marcio dall" wrth asesu ceisiadau am swyddi, fel bod ymgeiswyr yn cael eu barnu ar sail eu sgiliau a phrofiad, heb i'r darllenydd wybod eu henw, rhyw na hil.

Mae hefyd yn ceisio hysbysebu am swyddi trwy ganolbwyntio ar sgiliau o sectorau amrywiol a phrofiadau o du hwnt i'r byd gwaith er mwyn denu rhagor o ferched.

Mae cwmnïau mawr mewn diwydiannau sy'n llawn dynion, fel dŵr, rheilffyrdd ac adeiladu, wedi dod yn fwy ymwybodol y gall gofyn am brofiadau penodol o'u diwydiant olygu bod llai o ferched yn ceisio am swyddi.

Prinder sgiliau

Mae llawer o ddiwydiannau'n wynebu prinder sgiliau ac mae ehangu'r amrywiaeth o ymgeiswyr yn cael ei weld fel un ffordd o fynd i'r afael â hynny.

"Eich ased gorau ydy'ch pobl. Os nad ydych chi'n rhoi blaenoriaeth lwyr i ddatblygu talent a recriwtio talent, mae'n debygol eich bod yn esgeuluso eich ased gorau." meddai Liv Garfield wrth BBC Cymru.

Ms Garfield ydy prif weithredwr benywaidd ieuengaf 100 cwmni'r FTSE ac fe symudodd o fod yn bennaeth Openreach, felly mae ganddi brofiad personol o sut y gall sgiliau drosglwyddo rhwng diwydiannau gwahanol.

"Os edrychwch chi ar unrhyw ystadegau, mae busnesau sydd â mwy o amrywiaeth, ar y cyfan, yn fwy llwyddiannus," meddai.

"Ac ry'n ni'n credu y dylen ni adlewyrchu ein cwsmeriaid felly'n syml iawn, mae 50% o'n cwsmeriaid yn ferched ac rydym ni'n awyddus iawn i sicrhau ein bod yn adlewyrchu ein cwsmeriaid o ran amrywiaeth rhywiau ar y lefelau uchaf."

Disgrifiad o’r llun,
"Dwi'n credu y gallwch chi fod yr hyn 'dych chi'n ei weld," dywed Jane Simpson, Pennaeth Trosglwyddo Cyfalaf Severn Trent

Yn Bennaeth Trosglwyddo Cyfalaf, mae Jane Simpson yn ferch flaenllaw arall yn Severn Trent.

Fe ymunodd â'r cwmni dros ddwy flynedd yn ôl o'r diwydiant rheilffyrdd. Yno hi oedd y ferch gyntaf yn y DU i ddal swydd prif beiriannydd rheilffyrdd.

"Dwi'n credu y gallwch chi fod yr hyn 'dych chi'n ei weld." meddai Ms Simpson, a adawodd yr ysgol yn 16 oed gan wneud ei chwrs gradd a gradd meistr tra'n gweithio.

Dwedodd bod rhagor y gellid ei wneud ar draws diwydiannau.

"Pan awn ni at ein cyflenwyr, dynion sydd yno gan fwyaf. Yn sicr yn y byd adeiladu ble dwi'n gweithio, mae'n llawn dynion.

"Felly imi, mae ynglŷn â sut 'den ni'n gweithio gyda'n cyflenwyr er mwyn iddyn nhw weithio'n wahanol hefyd. Dyna'r peth nesaf sydd angen i ni fynd i'r afael ag o."

'Llai deniadol'

Mae'r elusen cydraddoldeb rhyw, Chwarae Teg, wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau, yn enwedig mewn diwydiannau sy'n llawn dynion, fel adeiladu, i helpu i greu rhagor o amrywiaeth yn y gweithle.

"Yn aml iawn mae nhw'n sylweddoli bod ganddyn nhw broblem ond 'dyn nhw ddim yn deall pam achos 'dyn nhw ddim yn teimlo eu bod nhw wedi gwneud unrhyw beth i'w gwneud yn llai deniadol i ferched." meddai Helen Antoniazzi o Chwarae Teg.

Fe weithiodd cwmni teuluol llogi peiriannau trwm, Miles Hire, o dde Cymru gyda'r elusen i geisio cynyddu nifer y merched sy'n ceisio am swyddi.

"Fe wnaethom ni newid geiriad y swydd ddisgrifiad i'w gwneud yn fwy deniadol i bob ymgeisydd. Fe gafodd yr amlinelliad silwét ei newid i gysgod dyn a merch yn y ceisiadau…ar gyfer ceisiadau newydd ac fe weithiodd hynny wrth ddod a math gwahanol o ymgeiswyr i mewn." meddai Ryan Miles.

Fe ychwanegodd bod 90% o'r ymgeiswyr yn ddynion cyn y newid, a'u bod yn 50-50 dynion a merched ar ôl hynny.