Dilyn ôl troed ei gŵr er mwyn cofio

Dwy flynedd a hanner yn ôl fe briododd Kelly Jones ei chymar, a thad i'w tri o blant, Rory O'Donnell - dyn ffit a rhedwr mynydd brwd. Y penwythnos yma bydd hi'n rhedeg er cof amdano wedi iddo farw o ganser bedwar mis yn ôl.

Image copyright Llun teulu
Image caption Kelly a Rory ar ddiwrnod eu priodas yn 2016

Ar raglen Bore Cothi ar Radio Cymru, bu Kelly yn sôn sut wnaeth eu bywyd newid yn 2017, saith mis ar ôl eu priodas, pan gafon nhw wybod bod ganddo ganser yr oesoffagws.


"Gafodd o dest ar ôl test, ac wedyn erbyn diwedd Ebrill gafo' ni wybod bod ganddo fo stage 4 cancer, oedd yn sioc i ni gyd oherwydd dwi ddim yn siŵr os fedri di gael canser gwaeth na hynny.

"Do' ni erioed wedi clywed am y canser hwn ynghynt.

"Sut wnaeth Rory ffeindio allan gynta', be' wnaeth godi consyrn oedd bod o'n teimlo ei fwyd yn mynd lawr, roedd hynny 'Dolig 2016 ac wedyn yn mis Ionawr, aeth o i'r doctor ac erbyn mis Mawrth gafodd o endosgopi ac adeg hynny 'natho ni ffeindio allan.

"Aeth o ymlaen ac roedd o'n gwneud reit dda ar y chemo drwy 2017 ac roedd o dal i redeg a dal i neud ei betha', seiclo a bob dim, ac wedyn 'Dolig 2017 roedd o wedi gorfod newid y chemo o un math i'r llall ac roedd hwnnw reit galed ar ei gorff o.

"Yn Chwefror 2018 aetho ni i sgïo i Ffrainc ac roedd o'n champion ac yn mynd lawr y black runs. Roedd o wrth ei fodd efo bob dim i 'neud efo'r awyr agored, hoffi mynd i redeg, seiclo, cerdded, sgïo.

"Ddaethon ni nôl ac roedd bob dim yn ocê, ac erbyn mis Mai wnaeth pethau ddechrau troi yn ddrwg.

"Erbyn hyn roedd o wedi cael pum math o chemo ac roedda nhw yn amlwg wedi cael marc ar ei gorff a hwnnw oedd yr adeg cynta oedd o wedi gorfod mynd i ysbyty i gael ei drin efo unrhywbeth i wneud efo'r canser.

Gorfod rhoi'r gorau i redeg

"Roedda ni'n gwneud bob dim by the book, bob dim oedda nhw'n gynnig 'natho ni gymryd… erbyn Mehefin wnaeth pethau waethygu, roedd o wedi gallu gwneud pethau ond yn amlwg ers 'Dolig ymlaen doedd o methu mynd i redeg.

A dyna oedd ei beth o, dyna oedd o'n neud i glirio ei feddwl ond doedd o methu gwneud petha' fel yna.

"Roedd o'n berson mwya' positif trwy'r cyfnod i gyd."

Ar Awst 29 llynedd, bu farw Rory O'Donnell.

Er gwaetha'r golled mae Kelly wedi ceisio bwrw ymlaen - ac mae rhedeg, oedd wedi dod â phleser i'w gŵr ar hyd ei fywyd, erbyn hyn wedi bod o gymorth iddi hithau a'r teulu hefyd.

Ac mae rhai o ffrindiau Rory o'i glwb rhedeg lleol wedi dod at ei gilydd i drefnu digwyddiad i gofio amdano.

Image copyright Llun teulu
Image caption Rory O'Donnell

"Mae'r plentyn hynaf yn tynnu ar ôl ei dad, mae o'n mynd i redeg yn ddyddiol, mae o'n cadw'n heini, mae o'n gwneud y rasys fell running yma fatha oedd Rory yn gwneud.

"Mae'r hogia hefyd - y ddau ieuenga' - 'da ni'n mynd i redeg ar fore Sul neu wneud unrhywbeth awyr agored fel canŵio ar Lyn Padarn, paddle-bordio - unrhywbeth awyr agored oedda ni'n wneud gynt fel teulu 'da ni'n cario ymlaen.

"Dwi wedi cael fy amser pan dwi wedi bod yn teimlo'n isel. Erbyn hyn efo blwyddyn newydd ac ati dwi'n setio her i fy hun i wneud Ras Wyddfa 2019.

"Felly dwi angen gwneud cynllun bach o training dwi angen gwneud... mae'r hogia hefyd, mae o'n mynd i gynnwys nhw yn y cynllun fel bod nhw'n cario 'mlaen be' yn union oedd eu tad nhw'n mwynhau gwneud, sef mynd i redeg.

"Dyna oedd ei beth o fwy na dim.

Trefnu Rhediad Rory

"Wnaeth Dyfed Whiteside - mae o ar y pwyllgor efo Rhedwyr Eryri - ddaeth o i holi fi os fasa fo'n iawn iddyn nhw drefnu rhediad i Rory.

"Ro' ni'n amlwg wrth fy modd bod hynny'n digwydd... 'da chi'n gwybod bod ganddyn nhw feddwl mawr ohono, ac i fi roedd hwnnw'n rhywbeth mawr iddyn nhw drefnu fo.

"Felly mae Rhediad Rory yn cael ei gynnal ar y 13 o Ionawr, pawb i ymgynnull o flaen y Mynydd Gwefru yn Llanberis am 9.30 a'r ras yn dechrau am 10.

"Mae 'na dri llwybr, un o gwmpas pedwar milltir, un o gwmpas chwe milltir ac un o gwmpas wyth milltir efo gwahanol safonau o redwyr yn gwneud y rhai gwahanol.

"Yn amlwg dwi'n gwneud yr un pedwar - dwi'm yn barod i neud mwy na hynny ar y funud!

"Ar ddiwedd y rhediad mae panad a bisged yn y ganolfan yn Llanberis mae un o'i chwiorydd o yn trefnu.

"Mae o'n gyfle i bawb ddod at ei gilydd - pawb oedd yn adnabod Rory, pawb oedd wedi rhedeg efo fo pan wnaeth o gychwyn rhedeg a rhai oedd o'n rhedeg efo nhw yn fwy diweddar.

"Mae'n gyfle i bawb ddod at ei gilydd i gofio sut berson oedd o - sef person oedd bob amser yn cael rhyw jôc ar rywun - fo oedd jocar y criw."


Am fwy o wybodaeth am Rhediad Rory, ewch i dudalen Facebook Rhedwyr Eryri.


Pynciau Cysylltiedig