Seiriol Dawes-Hughes: Beth sy' 'na i de?

Mae'r cynhyrchydd teledu Seiriol Dawes-Hughes yn byw yng Nghaernarfon gyda'i ŵr Jamie. Mae Seiriol yn arbenigwr ar fîns a'i her coginio pennaf yw sut i gyflwyno bîns i bob pryd.

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes

Beth sy' i de heno?

Heno, mae'r clasur 'bîn pizza' ar y fwydlen, sef pizza parod o'r archfarchnad gyda hanner tun o fîns wedi'i dywallt drosto.

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes

Pwy sy' rownd y bwrdd?

Fi a fy ngŵr, Jamie. Mae'r bwrdd yng Nghaernarfon ac yn y gegin.

Beth yw'r sialens fwyaf i ti wrth benderfynu be sy' i de?

Amser. Mae bywyd yn brysur ac mae'r awr o'r dydd rydyn ni'n eistedd i fwyta fel arfer yn penderfynu beth sy'n cael ei fwyta - boed hynny'n bryd sydyn cyn mynd i ymarfer côr neu swper hwyr ar ôl deg o'r gloch y nos. Dydyn ni ddim yn bwyta cig, ond dydi hynny'n fawr o her gyda chymaint o ddewisiadau eraill ar gael.

Wyt ti'n coginio bob nos neu'n bwyta allan?

Mae hi'n well gen i goginio gan amlaf - dwi'n mwynhau'r broses o roi rhaglen deledu ar y tabled, rhoi'r clustffonau ymlaen a mynd ar goll mewn rysáit newydd.

Ond wrth gwrs, mae angen bwyta allan weithiau i gefnogi busnesau lleol... Rydyn ni'n lwcus iawn yn yr ardal hon gyda bwytai gwych o fewn cyrraedd, ond dwi hefyd yn hoffi bwyta sbwriel llwyr. Fy hoff takeaway ydi pryd triphlyg o McDonalds: Big Mac meal gyda Coke, double cheeseburger a mayo chicken.

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes

Beth yw'r pryd wyt ti'n dipyn o arbenigwr am ei wneud?

Dwi'n arbenigwr ar fîns: dwi wedi postio dros gant o luniau o brydau amrywiol yn defnyddio ffa pob ar instagram, yn defnyddio'r hashnod #adventuresinbeans ac wedi coginio cannoedd o brydau eraill gyda bîns. Macaroni caws gyda bîns, fry-up gyda bîns, ŵy ar dost gyda bîns, pastai gyda bîns... unrhywbeth gyda bîns.

Beth wyt ti'n ei goginio mewn argyfwng?

Bîns ar dost. Pryd cyfan ar y plât mewn llai na dwy funud.

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes

Ydy dy arferion bwyta wedi newid dros y blynyddoedd a pham?

Roeddwn i'n arfer byw ar fy mhen fy hun ac yn bwyta tipyn o gig, ond gyda fy ngŵr nid yn unig yn lysieuwr ond hefyd yn anobeithiol yn y gegin, dwi wedi lleihau faint o gig dwi'n ei fwyta'n sylweddol, nes fy mod i fwy neu lai'n llysieuwr fy hun bellach. Dwi'n sicr yn bwyta'n iachach wrth fynd yn hŷn ac roeddwn i'n arfer ofn coginio gyda sbeis tan yn ddiweddar.

Beth yw dy hoff bryd o fwyd?

Dwi'n hoffi blasau cynnil pysgod ond er yr holl sôn uchod am beidio bwyta cig, does 'na ddim byd yn curo burger pinc yn ei ganol gyda bacwn seimllyd, caws yn diferu o'r ochrau a llond powlen o chips hallt.

Beth wyt ti'n ei fwyta er ei fod yn pigo'r cydwybod?

Dwi wedi bwyta foie gras yn y gorffennol ac er ei fod yn hollol anfoesol, roedd y blas yn wych.

Beth yw'r peth mwya' anghyffredin ti wedi ei fwyta / goginio?

Fe gefais i ymennydd llo (veal brain) mewn bwyty seren Michelin yn Chicago - y blas yn iawn ond teimlo'n rhyfedd ar y naw i'w fwyta. Fe wnes i goginio stecen sy'n dod o blanhigyn (plant-based steak) yn ddiweddar - blas cryf ac yn bur debyg i gig ond ar yr un pryd, roedd 'na rywbeth rhyfedd amdano!

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes
Image caption Ymennydd llo mewn bwyty yn Chicago

Pa bryd o fwyd sy'n agos at dy galon a pham?

Mae 'na ambell bryd yn mynd â rhywun yn ôl i'w blentyndod gydag un llond ceg - lobsgows Mam, cinio dydd Sul gyda moron wedi'i stwnsho fel roedd Nain yn eu coginio - ond dwi'n meddwl mai'r bwyd sydd agosaf at fy nghalon ydi'r hyn dwi'n ei fwyta amlaf: bîns.

Beth yw dy hoff gyngor coginio?

Amseru a phwyso popeth, a dilyn pob rysáit i'r gair. Mae pawb yn gallu coginio: y cyfan sydd angen gwneud yw dilyn y cyfarwyddiadau mae pobl llawer mwy galluog wedi eu creu. Dyna dwi'n ei wneud! Hefyd, buddsoddi mewn clustffonau o safon (noise-cancelling headphones) i ladd sŵn y ffwrn a'r ffan - golygu bod modd gwrando ar unrhywbeth wrth goginio.

Beth oedd dy hoff bryd o fwyd erioed?

Pryd 10 cwrs yn Relæ, Copenhagen. Roedd pob cynhwysyn o'r pryd wedi dod o'u fferm ar gyffiniau'r ddinas a tra'r oedd y cyflwyniad yn hollol syml, roedd y bwyd yn hollol wreiddiol: nionyn gyda chawl blas coeden fedw i ddechrau, a phwdin madarch a caramel. Bythgofiadwy.

Image copyright Seiriol Dawes-Hughes
Image caption Pryd 10 cwrs yn Relæ, Copenhagen

Oes 'na rhywbeth wnei di ddim bwyta?

Fe wna i drio unrhywbeth newydd o fewn rheswm ond mae'n rhaid i mi gadw'n bell i ffwrdd o gorgimwch, fel wnes i ddysgu ar ôl cael cyri yn nhŷ ffrind a threulio'r noson gyfan yn sâl yn y 'stafell ymolchi.

Efallai o ddiddordeb

Pynciau Cysylltiedig