Ariannu 115 o leoliadau gofal plant ledled Cymru

meithrynfa
Image caption Bydd rhieni plant tair a phedair oed â'r hawl i 20 awr o ofal plant am ddim

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ar draws Cymru.

Bydd y cyfleusterau'n cael eu datblygu fel rhan o fuddsoddiad £60m gan Lywodraeth Cymru yn y sector gofal plant.

Ym mis Rhagfyr cyhoeddwyd y bydd pob rhiant yng Nghymru yn gallu cael gofal am ddim i blant tair a phedair oed.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod Cynnig Gofal Plant yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar hyn o bryd, ac y bydd ar gael yn genedlaethol ym mis Ebrill.

Mae dros 5,000 o blant cymwys eisoes yn manteisio ar y cynnig.

20 awr am ddim

Mae Cynnig Gofal Plant yn golygu bod rhieni sy'n gweithio yn derbyn 20 awr o ofal plant am ddim yn ychwanegol i'r 10 awr o ddarpariaeth addysg gynnar sy'n bodoli'n barod.

Fe fydd y prosiectau sy'n derbyn arian yn sicrhau'n bennaf bod darpariaeth bresennol y cyfnod sylfaen a darpariaeth newydd y Cynnig Gofal Plant ar gael ar yr un safle.

Bydd y cyllid naill ai'n helpu i sefydlu lleoliadau gofal plant newydd neu'n adnewyddu lleoliadau sy'n bodoli eisoes er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r safon ofynnol ar gyfer lleoliadau sy'n darparu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Image copyright PA
Image caption Ym mis Rhagfyr dywedodd y llywodraeth eu bod am gyflwyno gofal plant am ddim i rieni ymhob awdurdod lleol

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: ""Bydd ein buddsoddiad yn sicrhau bod y Cynnig Gofal Plant ar gael i rieni ledled Cymru trwy sicrhau bod darpariaeth gofal plant ddigonol ar gael yn yr ardaloedd priodol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddatblygu darpariaeth newydd mewn ardaloedd lle mae prinder gwasanaethau gofal plant ar hyn o bryd, yn enwedig ardaloedd gwledig ac ardaloedd difreintiedig.

"Hefyd, bydd y buddsoddiad yn cefnogi twf a chynaliadwyedd y sector gofal plant ledled Cymru, gan helpu i greu swyddi o ansawdd uchel yn y sector."

Wrth gael ei holi nad oedd digon o ddiddordeb gan rieni yn y cynllun, dywedodd Ms Morgan nad oedd hi'n poeni eto am hynny, gan y bydd diddordeb rhieni yn sicr o gynyddu wrth iddynt ddod i wybod mwy amdano.

Yn ôl Leah Parker, dirprwy-reolwr Mudiad Meithrin yn y de-ddwyrain, mae'r arian yn golygu bod cylchoedd meithrin yn gallu ehangu eu gwasanaeth.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yn ôl Leah Parke mae'r cynllun yn gyfle gwych i'r Mudiad Meithrin ehangu ei ddarpariaeth

O'r prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo, mae £33m - bron i 47% o'r grantiau sydd wedi'u dyfarnu - yn cael ei neilltuo ar gyfer lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Bydd hyn, medd llefarydd, yn helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg: "Mae ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar fel pwynt mynediad ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn rhan hanfodol o weledigaeth Cymraeg 2050.

"Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru yn gwneud buddsoddiad sylweddol yn y sector.

"Bydd hyn yn golygu bod lleoliadau cyfrwng Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn gallu ehangu ystod eu gwasanaethau, a bydd yn darparu cyfleusterau ar gyfer lleoliadau newydd, gan alluogi mwy o blant i ddechrau dysgu Cymraeg."

Y prosiectau

  • Dros £2.5m i ddatblygu saith prosiect yn Ynys Môn, gan gynnwys lleoliad gofal plant yn Ysgol Santes Dwynwen;
  • £2.7m ar gyfer pedwar prosiect yn Sir Ddinbych, gan gynnwys adleoli dau Gylch Meithrin o safleoedd anaddas yn Y Rhyl;
  • Dros £1.8m i ddatblygu tri phrosiect yng Ngheredigion, gan gynnwys bron i £800,000 i sicrhau bod lleoliad gofal plant yn rhan o ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn Aberaeron;
  • Bron i £3.3m i ddatblygu saith prosiect ledled Castell-nedd Port Talbot, gan gynnwys lleoliad gofal plant newydd mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghastell-nedd;
  • Bron i £5m i ddatblygu 10 prosiect yng Nghaerffili, gan gynnwys pedwar lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg;
  • Dros £1.7m i ddatblygu tri phrosiect ym Mro Morgannwg, gan gynnwys lleoliad gofal plant newydd yn Ysgol Gynradd Gladstone.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol