Cyngor Sir y Fflint am leihau gofal plant tu hwnt i'r sir

gofal plant

Mae awdurdod lleol yn cynyddu ei ymdrechion i leihau nifer y plant mewn gofal sy'n derbyn gofal y tu allan i ffiniau sirol.

Yn gynharach yn yr wythnos, cymeradwyodd Cyngor Sir y Fflint fesurau i haneru biliau treth cyngor ar gyfer gofalwyr maeth er mwyn ceisio lleihau'r gost gynyddol o leoliadau y tu allan i'r sir.

Y llynedd, gorwariodd y cyngor bron i £1.4m drwy dalu am ofal dros 150 o blant y tu allan i'r ardal.

Mae adroddiad bellach wedi'i gyhoeddi yn amlinellu camau i gynyddu nifer y gofalwyr maeth lleol.

Mae'n cynnwys darparu hyfforddiant i helpu pobl i ofalu am bobl ifanc ag anghenion cymhleth.

Image copyright Matt Harrop
Image caption Bydd cynlluniau'r cyngor yn cael eu trafod ymhellach yr wythnos nesaf

Daw ar ôl i brif swyddog gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod ddweud nad oedd digon o bobl yn cynnig gofal i bobl ifanc hŷn.

Yn yr adroddiad, dywedodd Neil Ayling: "Mae'r sector gofal maeth yn wynebu nifer o heriau yn lleol ac yn genedlaethol.

"Yn arbennig, mae galw mawr am leoliadau maeth yn lleol ac mae Cyngor Sir y Fflint yn dal i fethu â bodloni'r galw am leoliadau.

"Ar hyn o bryd mae gormod o ymholiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn maethu babanod a/neu blant ifanc.

"O ystyried y boblogaeth o blant sy'n derbyn gofal, mae'r galw am ofalwyr maeth sydd â'r sgiliau a'r profiad i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau a grwpiau o frodyr a chwiorydd."

Dywedodd mewn achosion ble nad oes modd gofalu am blant o fewn Sir y Fflint, fe allan nhw gael eu lleoli mewn rhannau eraill o Gymru, neu rannau o Loegr.

'Camdriniaeth'

Mae ffigyrau'n dangos fod cyllid Cyngor Sir y Fflint ar gyfer gofal plant yn 2017/18 yn £7.8m - gyda 65% o'r swm yn cael ei wario ar ofal y tu hwnt i'r sir.

Ar gyfartaledd, fe wariodd yr awdurdod £21,562 am bob plentyn oedd yn derbyn gofal. Y cyfartaledd cenedlaethol oedd £20,970.

Yn ddiweddar, bu cynnydd o 10% yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, yn cynyddu o 219 ar ddiwedd mis Mawrth 2018 i 241 ar yr un dyddiad eleni.

Dywedodd Mr Ayling mai'r prif resymau dros bobl ifanc yn symud i ofal oedd camdriniaeth neu esgeulustod a chamweithrediad teuluol.

Bydd dull y cyngor o leihau lleoliadau y tu allan i'r sir yn cael ei drafod yr wythnos nesaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol