Cynlluniau £20m i warchod traethau Llandudno rhag llifogydd

North Shore - Llandudno
Image caption Mae ymgyrchwyr eisiau llai o gerrig a mwy o dywod ar draeth ogleddol Llandudno

Fe allai hyd at £20m gael ei wario ar wella amddiffynfeydd llifogydd ar ddau o draethau un o drefi glan môr amlycaf y gogledd.

Mae cynigion am welliannau i leihau'r risg o lifogydd yn Llandudno yn y dyfodol hefyd yn cynnwys dod â thywod yn ôl, yn lle cerrig mân, i Draeth y Gogledd.

Mae yna bryderon y gallai newid yn yr hinsawdd arwain at godiad o 700mm (2.5 troedfedd) yn lefel y môr o amgylch Pen y Gogarth dros gyfnod o 100 mlynedd.

Yn ôl peirianwyr Cyngor Conwy, fe allai rhan helaeth o'r dref fod mewn perygl o ddioddef llifogydd difrifol, oni bai bod yna weithredu.

Dywedodd rheolwr risg llifogydd y cyngor, Owen Conry: "Mae Llandudno fel powlen a'r amddiffynfeydd môr ydy'r ymyl - petai'r rheiny yn methu, mae'r dref dan ddŵr. Mae'n rhaid i ni liniaru'r risg yna."

Cafodd y cynlluniau eu harddangos i'r cyhoedd mewn arddangosfa yn y dref ddydd Gwener ac mae yna gyfle arall i'w gweld ddydd Sadwrn.

Image caption Mae angen gwaith atgyweirio ar draeth Penmorfa a chodi'r morglawdd

Mae'r cynigion ar gyfer Traeth y Gogledd a Thraeth Penmorfa yn cael eu cefnogi gan Fforwm Arfordirol Llandudno, sy'n cynnwys trigolion, busnesau, rheolwyr y sector twristiaeth a'r cyngor.

Cafodd y fforwm ei sefydlu yn 2014 wedi gwrthwynebiad chwyrn pan gafodd miloedd o dunelli o greigiau eu gosod ar Draeth y Gogledd i warchod ardal y prom rhag tonnau'r môr.

Ymhlith y cynigion diweddaraf ar gyfer y traeth mae codi wal y prom tua 400mm (16 modfedd), a gwella'r traeth tywod ar gyfer plant sydd yn ardal un pen prom, ger y pier.

Hefyd mae yna bosibilrwydd o osod muriau isel, o gerrig neu bren, i atal rhagor o erydu - cam a fyddai'n caniatáu gosod mwy o dywod i wella edrychiad y traeth.

Ond fe allai'r gwelliannau gostio rhwng £14m a £17m.

Image caption Mae'r cyhoedd yn cael cyfle i weld y cynlluniau atal llifogydd a mynegi barn ar y cynigion

Yn achos Traeth Penmorfa, lle mae yna eisoes risg uwch o lifogydd, mae yna sôn am atgyweirio a chodi'r morglawdd.

Mae cynnig arall yn awgrymu codi rhodfa uchel a llwybr seiclo.

Byddai'r holl welliannau yn ardal Penmorfa yn costio tua £2.4m.

Yn ôl Alison Shields, cynrychiolydd y grŵp ymgyrchu Restore Our Beach ar y fforwm, mae yna botensial i'r cynlluniau adfywio traethau'r dref.

"Rydyn ni eisiau gweld traeth lle gall pobol fynd â'u teuluoedd, sy'n ddiogel ac yn amddiffyn yr arfordir yn effeithiol hefyd," meddai.

"Mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth, er lles y dref."

Mae'r arddangosfa yng Nghanolfan Fictoria yn rhan o broses ymgynghori, ac os fydd yna gefnogaeth i'r cynlluniau fe fydd cais am arian amddiffyn llifogydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru cyn diwedd y flwyddyn.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol