Sut i ymdopi gyda'r plant dros wyliau'r haf

Image copyright Angharad Owen

Mae Angharad Owen yn byw ger Llandysul ac yn fam i bedwar o blant o dan 8 oed; Erin, Ifan a Harri sy'n efeilliaid, a Tomi. Mae chwech wythnos o wyliau haf yn gallu bod yn dipyn o ben tost i feddwl beth i'w wneud a chadw pawb yn hapus.

Dyma sut mae Angharad yn ymdopi yn ystod yr haf - ac mae ganddi ambell i syniad unigryw am sut i gadw'r plant i wenu:

Peidio panicio

Y tip cynta' i gyd fydden i'n dweud yw i beidio panicio! Gan bod Huw y gŵr yn ffarmwr ac yn gweithio oriau hir a'r rhan fwya' o ddyddie, dwi fel arfer yn mynd allan gyda'r plant ar ben fy hunan.

Dwi wastad yn meddwl, os ydw i'n mynd i unrhyw le a dydy pethe ddim yn gweithio ma's, y peth gwaetha' alle ddigwydd yw y byddwn ni'n gorfod mynd adre'!

Os yw plentyn yn cael tantrym, does dim ots! Mae pob plentyn yn cael tantryms weithiau, a dydy e ddim yn ddiwedd y byd.

Tywydd yn braf? Ma's i'r ardd!

Yn y tywydd twym yn ddiweddar, roedd y pwll padlo yn yr ardd yn grêt a chadw'r pedwar yn hapus trwy'r dydd, gyda'r sleid yn glanio mewn i'r dŵr. Er ei fod yn teimlo'n lot o waith i osod popeth i fyny, roedd werth yr ymdrech am ddiwrnod cyfan o hwyl.

Rhaid bod yn onest, mae pwsho'r plant ar y siglen yn gallu bod yn flinedig ar ôl sbel - felly'n ddiweddar nes i glymu rhaff wrth bob siglen, eistedd yn yr ardd a thynnu! Roedd pawb yn hapus!

Ar y siglen Image copyright Angharad Owen

Cynllunio

Os ydw i yn mynd i ddigwyddiad fel yr Eisteddfod neu i ŵyl deuluol, dwi wedi dysgu fy ngwers, ac yn gwneud fy ymchwil cyn mynd! Rydw i wedi dod adre o ddigwyddiadau cyn hyn heb weld hanner y pethau oedd yno, am nad o'n i wedi cynllunio.

Felly, os oes amserlen i gael o flaen llaw, dwi'n trio dewis ambell i weithgaredd i siwtio pawb fel bod neb yn digalonni gormod a mae pawb yn gallu 'neud rhywbeth mae'n ei fwynhau. A trio peidio gosod disgwyliadau rhy uchel 'chwaith.

Paratoi, paratoi, paratoi

Lle bynnag dwi'n mynd, dwi'n 'neud yn siŵr bod digon o fwyd, diod a snacs wrth law. Dwi'n trio adnabod yr arwyddion, a rhoi bwyd i'r plant cyn eu bod nhw'n sylweddoli eu bod nhw ei angen - er mwyn osgoi'r dagrau!

Ac ambell waith, mae'n rhaid plygu a phrynu'r losin neu hufen iâ, er mwyn hwyluso'r diwrnod.

Hefyd, yn dibynnu ar oedran y plant, mae gen i fag yn llawn o deganau a llyfrau. Dwi'n dueddol o bacio pethau yn y bag dyw'r plant ddim yn eu gweld yn aml adre', fel bod gyda nhw fwy o ddiddordeb ynddyn nhw pan y'n ni ma's, yn arbennig os ydyn ni'n mynd ma's i fwyta ac angen eu diddanu nhw wrth aros am fwyd.

Amser lliwio Image copyright Angharad Owen

Aros adre'? Byddwch yn barod!

Os mae'n bwrw glaw a does dim opsiwn ond i aros yn y tŷ - y gyfrinach eto, dwi'n meddwl, yw i baratoi - ac i beidio disgwyl gormod.

Gyda gweithgaredd fel peintio, peidiwch â disgwyl iddo bara' trwy'r prynhawn. Dwi'n meddwl weithie, dwi'n mynd i fod yn supermum heddi', ond er yr holl baratoi, bydd y plant wedi cael digon ar ôl deg munud. Felly dwi wedi dysgu i fod yn barod am hynny a go big!

Un tip ydy i rolio papur mawr ar hyd y llawr i gyd a'u tapio nhw at ei gilydd fel bod y llawr i gyd wedi ei orchuddio gyda phapur a gadael y plant yn rhydd gyda phensiliau lliw neu paint sticks. Dwi'n gorwedd ar y llawr a chael y plant i wneud amlinelliad o'r corff, a gadael iddyn nhw beintio neu liwio. Gan bod hyn ar scale yn fwy, mae'n para'n hirach.

Pan oedd yr efeilliaid yn fach iawn, fe roddes i bapur ar lawr y playpen a gadael iddyn nhw gael hwyl gyda'r paent. Dyna beth oedd mess!

Mae creu slime hefyd yn lot o hwyl, mae'r plant i gyd yn gallu ymuno mewn.

Creu maze Image copyright Angharad Owen
Image caption Oriau o hwyl!

Fy nghyngor i ydy i fynd amdani a pheidiwch â bod ofn mess - allwch chi lanhau ar y diwedd fel rhan o'r gêm.

Unwaith dwi'n dechre dweud "paid" neu "na" i bopeth, mae'r plant yn digalonni. Os ydych chi'n dweud bod yn iawn i'r plant wneud mess, yna mae'n rhaid gadael iddyn nhw joio.

Dros wyliau Pasg fe wnes i gaer allan o focsys. Yr ail wythnos, fe wnaethon ni droi'r caer i mewn i maze. Diolch byth fe wnaeth hyn gadw'r plant yn hapus am orie!

A'r gwir yw, mae'n rhaid defnyddio'r teledu bob hyn a hyn. Er mwyn y plant - a'r rhieni! Weithiau, mae'n rhaid er mwyn cael amser i wneud unrhyw waith yn y tŷ.

Chwilio am beth sy' 'mlaen

Gan ein bod ni yn byw yng nghefn gwlad, dwi'n gwneud ymchwil i weld beth sy'n digwydd a llefydd i fynd. Peidiwch â bod yn ofnus i fynd i rywle newydd.

Pan symudais i i'r ardal, do'n i ddim yn 'nabod llawer, ond trwy fynd i ddosbarthiadau neu i'r ganolfan deuluol neu ganolfan hamdden, roeddwn i'n cyfarfod pobl newydd.

Mae hyn yn anodd, ond dwi'n trial cael amser un-wrth-un gyda'r plant, pan mae'n bosib. Dyw hynny ddim bob amser yn hawdd pan mae gennych chi sawl plentyn gwahanol oedran, ond dwi'n trio 'neud rhywbeth unigol sy'n siwtio'r plentyn.

Angharad ac Erin Image copyright Angharad Owen
Image caption Mwynhau amser gydag Erin

Peidiwch â rhoi gormod o bwysau ar eich hunan

Y peth pwysig fydden i'n dweud, os ydych chi'n cael diwrnod gwael neu anodd, yw peidiwch â phoeni.

Does neb yn berffaith, dim ots beth mae pobl yn ei weld - er gwaetha'r ddelwedd berffaith ar y cyfryngau cymdeithasol, mae pawb yn cael diwrnodau gwael. Weithiau, dwi'n edrych ar y cloc ac yn meddwl pryd mae amser gwely yn dod... Ac mae hynny yn iawn hefyd.

Os yw pawb yn OK a neb yn sâl, cadwch yn cool a joiwch yr haf!

Joio'r pwll padlo Image copyright Angharad Owen

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig