Rhybudd bod pyllau nofio Ceredigion 'mewn perygl o gau'

Mari Grug
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Pwll nofio Aberaeron
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna bryder yn lleol ynghylch dyfodol y pwll nofio yn Aberaeron

Mae pyllau nofio Ceredigion mewn perygl o gau, yn ôl rhai o swyddogion y cyngor sir.

Daw rhybudd y gallai pwll nofio Aberaeron fod y cyntaf mewn rhes o byllau cyhoeddus i gau ar draws Cymru.

Yn ôl cynghorydd lleol mae hi'n broblem eang yn dilyn newidiadau i'r ffordd y mae gwersi'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod angen i'r awdurdodau lleol "ddefnyddio'r arian yn fwy pwrpasol".

'Dim arian'

Yn aelod o Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberaeron ers dros 30 o flynyddoedd, mae Jennifer Davies yn poeni am y cyfnod ansicr yma.

"Os bydd y plant bach ddim yn dysgu sut i nofio, falle bydd mwy a mwy yn boddi neu ddim yn mynd i'r môr o gwbl," meddai.

"Bydd yr oedolion sydd yn dod fan hyn yn eistedd o flaen y teledu a ddim yn dod allan i wneud pethau.

"Mae'n rhaid i ni dynnu mwy o arian i'r pwll. Mae'n rhaid i ni gael mwy o bobl yn dod i'r pwll.

"Mae'n gallu rhedeg, ond dim ond os does dim byd yn torri. Os bydd rhywbeth yn torri, bydd dim arian i ail-wneud e."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Jennifer Davies yn poeni am effaith newidiadau i'r cynllun Nofio am Ddim ar deuluoedd

Dywedodd Elizabeth Evans, Cynghorydd Sir yn Aberaeron: "Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn sôn am ddarparu cyfleoedd i gymunedau fod yn actif.

"Mae'n rhaid i'r llywodraeth felly sicrhau bod adnoddau ar gael i bobl o fewn y sir - ac mae'r pyllau nofio yn rhan bwysig o hynny."

Grant yn gostwng

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion bod yr awdurdod heb dorri'r gyllideb i'w byllau nofio ers 2016, a bod wyth ysgol gynradd a dwy ganolfan yn defnyddio pwll nofio Aberaeron yn wythnosol.

Mae'r grant blynyddol mae'r cyngor yn ei dderbyn ar gyfer nofio am ddim gan y Cyngor Chwaraeon wedi gostwng eto eleni, meddai - o £45,300 ar gyfer 2018/19 i £33,975.

Bydd yn gostwng eto ar gyfer 2020/2021 i £22,650.

Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth Cymru bod y cynllun Nofio Am Ddim "wedi gweld llwyddiannau sylweddol ers ei chyflwyno yn 2003" ond bod adolygiad annibynnol diweddar yn dangos "bod y rhaglen yn anaddas bellach ac yn darparu gwerth gwael am arian".

Ychwanegodd bod "gostyngiad sylweddol mewn niferoedd y plant 16 oed ac iau sy'n manteisio ar y gwersi, a dim ond 6% o'r garfan 60 a throsodd oedd yn manteisio ar y cynllun".

Bellach, meddai'r llywodraeth, mae pob awdurdod lleol wedi cyflwyno cynlluniau diwygiedig sy'n cynnwys elfen o nofio am ddim, sydd wedi cael eu cymeradwyo gan Chwaraeon Cymru.