Beth wnes i ei ddysgu ar ôl blwyddyn heb wario?

Published

Ar ddechrau 2019 fe glywon ni am her Catrin Herbert (cyflwynydd podlediad Herbert a Heledd yn achub y byd) i fyw am flwyddyn heb wario. Sut aeth hi?

image captionY peth cyntaf wnaeth Catrin oedd cael gwared â'i gormodedd o ddillad a'r pethau diangen roedd wedi eu hel dros y blynyddoedd

Gormod o 'stwff'

Ar y 1af o Ionawr 2019 nes i osod her i mi fy hunan i beidio â gwario arian ar bethau diangen am flwyddyn gyfan.

Ro'n i wedi cyrraedd peak-stuff llynedd, ac wedi i mi fyw yn Barcelona am flwyddyn gyda mond cynnwys un cês, ro'n i'n gwybod fy mod i'n gallu byw'n hapus heb gymaint o bethau.

Felly, fy her oedd i geisio peidio â siopa. Dim dillad newydd, colur newydd, dim dyfeisiau electronig na llyfrau newydd am flwyddyn gyfan.

Felly a wnes i lwyddo yn fy her? Do…wel, bron iawn…

Colur, llyfrau a dillad

image copyrightCatrin Herbert
image captionRoedd gan Catrin ddigon o golur yn barod i bara am y flwyddyn

Dwi wedi llwyddo i beidio prynu colur eleni! Ond, wel, roedd gen i LWYTH oedd angen ei ddefnyddio yn doedd?! Ond ar y 1af o Ionawr, mi fyddai'n rhuthro mas i nôl masgara a phowdwr - dwi wir ar y dregs erbyn hyn.

Dwi heb brynu llyfrau, ac o'r diwedd, dwi wedi darllen rhai o'r rhai oedd yn casglu llwch yn y llofft! Dwi wedi benthyg llyfrau hefyd, a byddai'n prynu ambell un o'r rheini yn y flwyddyn newydd - y rhai ro'n i wir wedi eu mwynhau.

Dwi'n blêsd iawn gyda sut wnes i eleni gyda'r her ond mae'n rhaid i mi gyfaddef, gyda phythefnos o'r flwyddyn i fynd, mi wnes i wario ar ddillad.

Dillad yn fuddsoddiad

Ond ar ôl blwyddyn o beidio prynu dillad (y tro dwetha' i mi brynu dillad oedd dechrau Rhagfyr 2018 felly dwi 'mond yn plygu'r rheolau ychydig) roedd y ffordd es i ati i wario yn hollol wahanol.

Roedd gen i achlysur arbennig iawn, gyda dress code penodol.

Es i i dwrio yn y siopau elusen, ond doedd dim byd oedd yn berffaith i mi, ac os o'n i am brynu unrhyw beth, ac ychwanegu at y cwpwrdd dillad, roedd yn rhaid i'r dillad yma fod yn berffaith.

Nes i LOT o ymchwil cyn i mi brynu'r dillad ac ro'n i'n gwybod y byddai o leia tri achlysur yn y dyfodol agos lle byddai'r siwt yma'n berffaith i'w gwisgo.

image copyrightCatrin Herbert
image captionYr unig ddillad mae Catrin wedi eu prynu eleni yw siwt ar gyfer party plu 'Gatsby' ei ffrind gorau fydd yn gweddu i achlysuron eraill hefyd

Dwi wedi dechrau meddwl am ddillad fel buddsoddiad ac mae'n rhaid iddyn nhw fod yn arbennig i hawlio lle yn fy llofft. Dwi'n teimlo fel fy mod i wedi cael gwared o fy arfer 'prynu byrbwyll' am byth.

Mi wnaeth dileu yr holl apiau siopa a thad-danysgrifo o bob cylchlythyr a rhestr bostio newid mawr. Gydag amser, nes i dorri'r arfer o weld siopa ar-lein a phori gwefannau dillad fel y peth ro'n i'n wneud yn ddifeddwl pan ro'n i wedi diflasu.

Yr amgylchedd ar dop y rhestr

Ar ddechrau'r flwyddyn fy rhesymau dros wneud yr her yma oedd:

  • newid arferion
  • arbed arian
  • rhesymau amgylcheddol.

Mae fy arferion gwario wedi newid, heb os! A dwi'n bendant wedi arbed arian.

Ar ddechrau'r flwyddyn, roedd y rhesymau amgylcheddol yn bwysig - ond ddim mor bwysig i mi â'r lleill. Erbyn hyn, dwi'n meddwl cymaint mwy am y ffordd mae fy newisiadau gwario i'n cael effaith ar yr amgylchedd.

Hapus gyda llai

2019 oedd y flwyddyn nes i amnewid 'eisiau' am 'angen'. Ry'n ni'n byw mewn byd o ormodedd.

Dwi ddim yn dweud fod yn rhaid i ni beidio â chael pethau neis, na'n bod ni ddim yn haeddu treto'n hunain bob hyn a hyn, ond eleni dwi 'di dysgu fy mod i'n berffaith hapus (yn hapusach efallai) gyda llai.

A gan fy mod i (ar ôl blynyddoedd maith o fyw gyda'n rhieni a chynilo) wedi cael fy nhŷ cyntaf - mae'r ethos yma wedi bod yn wych.

image copyrightCatrin Herbert
image captionAr ôl cynilo mae Catrin wedi prynu tŷ a dodrefnu llawer arno drwy uwchgylchu a phrynu'n ail-law

Mae gen i'r hyn dwi angen, heb ormod o bethau eraill. Mae'r rhan fwyaf o'r dodrefn yn y tŷ yn ail-law a dwi 'di cael amser gwych yn eu huwchgylchu.

Des i ar draws rheol syml iawn eleni - geiriau'r dylunydd William Morris:

"Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful."

Mae hyn wedi bod yn gyngor gwerthfawr iawn i mi wrth i mi droi fy nhŷ i'n gartref. Yn 2020, dwi'n siwr y byddai'n falch iawn o'r arferion da dwi wedi eu ffurfio eleni. Blwyddyn newydd dda i chi!

Os ydych chi, fel Catrin, am drio gwneud newidiadau i helpu'r blaned ond ddim yn siwr iawn ble na sut i ddechrau - gwrandewch ar bodlediad Herbert a Heledd yn achub y byd ar BBC Sounds lle mae Catrin a'i ffrind Heledd Medi yn ceisio byw yn wyrddach gyda help gwesteion arbennig.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig