'Trio bod yn bositif' ar ôl colli clyw

  • Cyhoeddwyd

Dechreuodd Ceri Wyn Jones o Abergele gael trafferthion gyda'i chlyw ychydig flynyddoedd yn ôl, yn dilyn annwyd trwm.

Bellach mae wedi colli dros 85% o'i chlyw yn ei chlust chwith. Fodd bynnag, mae hi eisiau sicrhau nad yw'n ei hatal rhag byw ei bywyd.

Ffynhonnell y llun, Ceri Wyn Jones

'Dechrau teimlo allan ohoni'

Digwyddodd o tua wyth mlynadd yn ôl pan o'n i 'di dechra efo annwyd drwg. O'dd y blocked sinuses 'di achosi i fi gael burst eardrum. Hefyd o'n i'n fflïo bob wythnos gyda gwaith - o'n i'n gweithio fel therapydd harddwch yn Awstralia ar y pryd.

O'dd hyn i gyd wedi achosi gwendid yn y glust chwith.

O'n i'n rhy prowd ac yn 'rhy brysur' i sylweddoli'r newid oedd colli clyw yn ei achosi i mi. Ond mewn digwyddiadau gwaith o'n i'n dechrau teimlo allan ohoni, yn colli hannar sgwrs.

O'n i methu clywed y llythrennau f ac s - o'n i'n eu cymysgu nhw mewn codau post ac yn troi fyny i lefydd anghywir - ac o'n i'n sylweddoli yn y gampfa bod fy malans wedi cael ei effeithio (pan o'n i'n g'neud lunges, o'n i'n siglo fel weeble!)

Ers blynyddoedd dwi 'di mwynhau canu mewn corau a chanu cerdd dant, felly pan nes i symud adra i fyw y peth cynta' o'n i isho 'neud oedd bod yn aelod o gôr eto, ond o'n i'n stryglo i pitchio'r nodau'n iawn.

Dyma pan nes i sylweddoli go iawn mod i angen help.

Ffynhonnell y llun, Ffion Clwyd Rhys-Williams
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ceri yn mwynhau bod yn aelod o Gôr Alaw, ond roedd ei phroblemau clyw yn golygu ei bod yn cael trafferthion

'Diagnosis anghywir'

Doctor locum welodd fi a rhoi diagnosis o jest ear infection a'r antibiotics anghywir i mi. 'Nath hwn achosi i'r glust fynd yn waeth, achos ches i ddim y driniaeth gywir.

'Naeth o gymryd 12 mis i mi gael gweld consultant. Erbyn hynny, roedd yn rhy hwyr - the damage was done. Roedd yn infection gwael o'r enw otitis externa, 'nath achosi i'r glands ar gefn y pen ac o flaen y glust chwyddo. Roedd y doctor yn flin iawn bod hwn wedi cael ei mis-diagnosio.

'Naeth o anfon fi'n syth i gael prawf clyw, a ges i wybod mai dim ond 12% o glyw oedd gen i ar ôl yn fy nghlust chwith. Roedd gen i ddau opsiwn: a) cael llawdriniaeth i wella'r clyw - gyda 50% o siawns y byddai'n gweithio, ond hefyd 50% o siawns o golli blas ar ochr chwith fy nhafod - neu b) gwisgo cymorth clywed (hearing aid).

Dewisais opsiwn b.

Ffynhonnell y llun, Ceri Wyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae cael cymorth clyw wedi trawsnewid bywyd Ceri

Byw bywyd 'normal'

Dwi wedi bod yn gwisgo hearing aid am 3 blynedd a hanner bellach. Mae'r haint oedd yna wedi clirio, ond achos fod yna lot o greithio ar y glust, mae gen i ofn cael annwyd trwm eto ac iddo fo effeithio'r clustiau.

Dydi nghlyw i ddim wedi gwella, ond mae gwisgo hearing aid yn helpu fi gyda canu efo Ina fach, fy merch 9 mis oed, ac yn gadael i mi fyw bywyd reit 'normal'.

Mae ganddo fo settings gwahanol i helpu mewn gwahanol sefyllfaoedd, fel pan mae lot o bobl yn sgwrsio, er mwyn i mi dallt pwy sy'n siarad. Mae Mike - fy mhartner - ffrindiau a theulu wedi dod i 'nabod sut mae gwahanol sefyllfaoedd yn effeithio ar fy nghlyw, fel os oes gan fwyty loriau neu waliau pren mae sŵn yn cario ac yn uchel.

Ond mae malans i dal wedi ei effeithio, wrth gwrs, felly pan dwi'n gwisgo sodlau uchel ar noson allan, dwi fel Bambi braidd!

Ffynhonnell y llun, Ceri Wyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ceri yn falch ei bod yn gallu canu gydag Ina fach, ac mae hi hefyd yn dysgu ychydig o iaith arwyddo iddi

Mae'n beth difrifol i golli clyw, i ddweud y gwir. Mae o'n andros o gnoc i hyder rhywun.

Dwi ddim yn flin rŵan ond mi o'n i am 'chydig - dwi'n trio bod yn bositif am y peth.

Dwi 'di dechrau gwersi iaith arwyddo (BSL), oherwydd mod i'n gweithio gyda'r cyhoedd. Mi o'n i isho bod yn gallu helpu rhywun i gael sgwrs, oherwydd dwi 'di dod i ddallt sut mae colli clyw yn gallu amharu ar fywyd rhywun ac yn achosi i berson deimlo'n unig iawn.

Dwi yng nghanol lefel 2 ar hyn o bryd, ac yn mwynhau dysgu BSL gymaint dwi 'di cychwyn 'neud arwyddo efo Ina hefyd, i'w helpu i allu cyfathrebu cyn iddi allu siarad.

Hefyd o ddiddordeb: