Pedair blynedd o garchar i gyn-hyfforddwr pêl-droed

  • Cyhoeddwyd
Barry Bennell
Disgrifiad o’r llun,
Mae Barry Bennell yn treulio cyfnod o 31 mlynedd dan glo am ei droseddau

Mae'r cyn-hyfforddwr pêl-droed, Barry Bennell, wedi cael dedfryd o bedair blynedd o garchar am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn dau chwaraewr ifanc.

Roedd un o'r bechgyn yn dod o Wynedd gyda gyrfa ddisglair o'i flaen.

Cafodd Bennell ddedfryd o flwyddyn ar drwydded hefyd, ar ddiwedd ei gyfnod o garchar. Roedd yn ymddangos yn Llys y Goron Caer drwy gyswllt fideo ddydd Iau.

Dywedodd un o'r ddau ddioddefwr, Matthew Monaghan: "Fe ddifethodd Bennell freuddwydion fy mhlentyndod a chymryd hynny oddi wrtha i."

Disgrifiad,

'Dwi'n gobeithio allai stopio meddwl amdano fo rŵan'

Mae Bennell, neu Richard Jones fel mae bellach yn cael ei alw, eisoes dan glo am 31 mlynedd am nifer o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn ifanc rhwng 1979 ac 1991.

Ym mis Gorffennaf, plediodd Bennell, cyn-hyfforddwr gyda Crewe Alexandra a Manchester City, yn euog i naw o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen 10 a 14 oed rhwng 1979 a 1988.

Roedd y troseddau'n cynnwys cyhuddiadau o gam-drin rhyw difrifol ac ymosod yn anweddus.

Blynyddoedd o gamdriniaeth

Mae'r dyn o Wynedd gafodd ei gam-drin pan yn fachgen wedi ildio ei hawl i aros yn anhysbys.

Mae Matthew Monaghan yn wreiddiol o Bwllheli ac fe ymunodd â thîm ieuenctid Crewe Alexandra, The Railway Juniors, pan yn 11 oed.

Fe ddioddefodd flynyddoedd o gamdriniaeth gan Bennell. Yn dilyn y ddedfryd dydd Iau, dywedodd nad oedd wedi disgwyl gweld Bennell yn cael dedfryd ychwanegol am ei droseddau.

"Dwi'n meddwi ei fod o'n bwysig i bobl wybod y stori, a gobeithio y gwneith o helpu rhywun arall sydd wedi bod yn yr un sefyllfa.

"Mae o [Bennell] wedi cymryd lot oddi wrtha i - y siawns o gael career da, dim jyst mewn ffwtbol ond mewn lot o bethau eraill hefyd. Dwi wedi stryglo lot dros y tair blynedd diwethaf ma - nes i ddechrau counselling tua blwyddyn yn ôl rwan a mae hynny wedi helpu lot. Roeddwn i'n meddwl fod gen i PTSD hefo nightmares a pethau felna.

"Dwi'n gobeithio y gallai stopio meddwl amdano fo rŵan, achos bob diwrnod oedda ti'n meddwl amdano fo - y cwrt, y trial, ond dydw i ddim yn gorfod rŵan."

Wedi'r ddedfryd, dywedodd ei fam Peta Pollit: "Gobeithio fydd 'na bach o ryddhad i Matthew rŵan - ag i'r teulu i gyd. yst gobeithio fedrith Matthew gario mlaen hefo'i fywyd.

"Des na fyth digon o gyfiawnder i'w gael nagoes? Fedar Matthew fyth gael ei amser yn ôl...dwi'n gwybod fod y judge yna heddiw wedi gwneud be oedd o'n gallu ei wneud a dwi'n falch fod o wedi cael rhywbeth, achos doedd Matthew ddim yn disgwyl cael mwy o flynyddoedd."

Ychwanegodd: "Dwi'n falch fod o [Bennell] yna ar sgrin a dim yna ei hun felly - dwn i ddim beth faswn i wedi ei wneud. A dwi'n falch fod y sgrin yn ddigon bach fel bo fi ddim yn gweld ei wyneb o'n iawn.

"Neith o byth anghofio - fydd o yna am byth - ond dwi'n falch ei fod o wedi cyfaddef beth oedd o wedi ei wneud, so mae'n dangos i Matthew fedrith o jyst cario mlaen i fyw ei fywyd - mae'n amser iddo fo fod yn hapus rŵan dydi?"

Disgrifiad,

'Gobeithio fydd 'na bach o ryddhad i Matthew rŵan'

Roedd o a nifer o'r chwaraewyr ifanc yn aros dros nos yn nhŷ Bennell ar benwythnosau, ond ymhen ychydig fisoedd, mi ddechreuodd yr hyfforddwr fynd i ystafell wely Mr Monaghan ganol nos ac ymosod arno.

Yn ôl Mr Monaghan mi wnaeth hyn barhau am rai blynyddoedd nes iddo adael y clwb ac arwyddo gyda thîm Manchester United pan yn 14 oed.

Daeth yn gapten tîm Cymru dan 15, 16 ac 18 oed a chafodd gytundeb proffesiynol gyda Manchester United yn 16 oed.

Roedd yn rhan o ddosbarth 1993 ac yn chwarae gydag enwogion fel Ryan Giggs, David Beckham, Phil a Gary Neville a Paul Scholes.

Ond roedd effaith y gamdriniaeth yn pwyso arno ac mi roedd yn cael pyliau o banig ar y cae.

Yn sgil hyn, fe roddodd y gorau i bêl-droed a dychwelyd adref i Bwllheli.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu Matthew Monaghan yn chwarae i Gymru yn gyson pan yn ifanc

Datganiad i'r llys

Mewn datganiad yn amlinellu effaith y gamdriniaeth ar ei fywyd, dywedodd Mr Monaghan fod yr holl brofiad wedi cael "effaith ddifrifol":

"Ers i mi fod yn 15 oed rwyf i wedi dioddef cyfnodau o banig. Fe all gael ei achosi gan lawer iawn o bethau. Mae arogl tamprwydd neu gweld ceir Volvo yn fy atgoffa ac yn achosi panig.

"Rwyf yn cael hunllefau cyson - ac fe achosodd i mi yfed yn drwm a defnyddio cocên. Rwyf wedi colli sawl perthynas o achos gor-yfed a gamblo. Mae dyddiau lle na allaf godi o'r gwely ac wythnosau lle na allaf ymdopi gyda bywyd.

"Rwyf wedi teimlo euogrwydd: petawn i wedi dweud wrth rhywun pan roeddwn yn iau efallai na fyddai wedi digwydd i eraill," meddai.

Ychwanegodd y datganiad: "Roeddwn yn gapten ar Gymru ar lefel ieuenctid - rhywbeth y dylwn fod wedi bod yn falch ohono a'i fwynhau ond nes i ddim.

"Fy mreuddwyd oedd chwarae pêl-droed. Fe ddifethodd Bennell freuddwydion fy mhlentyndod a chymryd hynny oddi wrtha i. Fe wnes i ddifrodi fy medalau a chwpanau - pethau y dyliwn i fod wedi bod eisiau ddangos i fy mab ond fedrwn i ddim o'u cadw roeddynt i gyd yn ddrwg.

"Mae wedi cael effaith anferth ar fy nheulu hefyd...rwyf yn teimlo fod yr erlyniad yma'n rhywbeth yr oedd angen i mi ei wneud."

Achosion llys

  • Yn 1994 fe gafodd Barry Bennell ei garcharu yn Florida am bedair blynedd am ymosodiad rhyw ar fachgen 13 oed.
  • Daeth cnoc ar ddrws Mr Monaghan gan yr heddlu yn 1997 yn holi os oedd e wedi cael ei gam-drin.
  • Yn 1998 fe gafwyd Bennell yn euog eto o 23 cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn chwe phlentyn rhwng naw a 15 oed.
  • Ond cafodd 22 cyhuddiad arall yn erbyn yr hyfforddwr, gan gynnwys rhai Mr Monaghan, eu cadw ar y ffeil.
  • Yn 2015, roedd Bennell yn y carchar unwaith eto ar ôl pledio'n euog i ymosodiad rhyw ar fachgen arall yn y 1980au.
  • Y flwyddyn olynol, daeth nifer o chwaraewyr pêl-droed ymlaen i rannu eu profiadau o gamdriniaeth gan Bennell - yn eu plith roedd Mr Monaghan.
  • Ym mis Chwefror 2018, cafodd Bennell ei ddedfrydu i 31 mlynedd o garchar am gam-drin 12 bachgen rhwng 1979 a 1991.