Pryderon gweithwyr iechyd y gogledd am y system frechu

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
brechu gweithiwr allweddolFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae rhai gweithwyr iechyd yn y gogledd yn rhwystredig ynglŷn â phwy sy'n cael blaenoriaeth wrth dderbyn brechiad Covid-19.

Mae rhaglen Newyddion S4C wedi cael ar ddeall bod ambell achos lle mae staff yn y maes iechyd sy'n gweithio tu ôl i ddesgiau wedi cael y brechlyn tra bod eraill sy'n gweithio ar y rheng flaen heb ei gael.

Dywedodd un gweithiwr iechyd yn y gogledd, sydd am fod yn ddienw, wrth raglen Newyddion fod yna annhegwch yn y system ddosbarthu.

"Dwi'n cael cyswllt wyneb yn wyneb efo'r cleientiaid ers i Covid ddechrau," meddai.

"Ond dwi'n teimlo bod y ffordd mae'r penderfyniad yn cael ei wneud o ran pwy sy'n cael y frech gynta' yn annheg iawn, gyda rhai o staff Cyngor Gwynedd sydd ddim yn cael cyswllt wyneb yn wyneb ac yn gweithio adra ers mis Mawrth yn cael hi cyn llawer o bobl, fel yr henoed sydd yn eu 80au."

Dywedodd un o weithwyr eraill Betsi Cadwaladr, er bod y brechlyn wedi'i ddarparu'n effeithlon iawn yn ei hadran, roedd hi'n "wirioneddol bryderus nad oedd rhai cyd-weithwyr yn yr ardal, sydd mewn cysylltiad cyson efo doctoriaid, ddim yn cael y brechlyn".

"Maen nhw'n frustrated iawn," ychwanegodd.

Mewn ymateb, dywed Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod yn "gwerthfawrogi pryderon ein staff a'r awydd i gael eu brechu cyn gynted â phosib".

Ychwanegodd Sue Green o'r bwrdd iechyd eu bod yn "brechu'r grwpiau blaenoriaeth uchaf gan gynnwys staff sydd â chysylltiad uniongyrchol â chleifion".

Roedd hynny, meddai, yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru a'r Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio (JCVI).

"Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn ddiweddar yn y cyflenwad o frechlynnau yr ydym wedi'u derbyn a'u rhoi ac rydym ar y trywydd iawn ar gyfer y cerrig milltir allweddol cenedlaethol," meddai.

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod wedi anfon rhestr o staff cymwys i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Mae'r rhestr yn cael ei hadolygu a'i diweddaru yn unol ag unrhyw arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

Galwadau i frechu'r heddlu ac athrawon

Yn ogystal â'r maes iechyd, mae staff rheng flaen eraill hefyd yn erfyn i gael eu brechu.

Dywedodd Trystan Bevan, o Heddlu Gogledd Cymru, fod heddweision yn "rhoi eu hunain mewn peryg".

"Dydy o ddim yn opsiwn i ni weithio o adra," ychwanegodd.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Trystan Bevan fod rhai heddweision yn poeni am fynd â'r clefyd adref i'w teuluoedd

Nid yr heddlu yn unig sy'n galw am gael eu brechu ar frys, mae athrawon hefyd.

Dywedodd Darren Booth-Taylor, pennaeth Ysgol Twm o'r Nant yn Ninbych, y byddai brechu athrawon yn lleihau pryder yn yr ysgol.

"Os yw'r staff yn cael eu brechu, byddai hynny'n creu staff llai pryderus sy'n trosglwyddo i blant hapusach," meddai.

"Felly mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill trwy frechu pob aelod o staff mewn ysgolion.

"Byddai ysgolion yn lleoedd mwy diogel pe bai'r brechlyn yn cael ei gyflwyno i staff ysgolion.

"Sy'n golygu y byddai rhieni'n teimlo'n fwy hyderus ac yn fwy hapus, yn fwy cyfforddus i ganiatáu i blant ddychwelyd i ysgolion."