Arwr Tawel: Rheolau'r Wobr a Hysbysiad Preifatrwydd

 • Cyhoeddwyd

Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC 2021 - Rheolau'r Wobr a Hysbysiad Preifatrwydd

1. Mae unrhyw un sy'n byw yn y Deyrnas Unedig (gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) sy'n 16 oed neu'n hŷn ar 1 Ionawr 2021 yn gymwys i gael ei enwebu, ac eithrio enillwyr blaenorol Gwobrau Arwr Tawel Get Inspired y BBC, gweithwyr y BBC neu Grŵp y BBC neu unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r Gwobrau, ynghyd â'u perthnasau agos. Bydd angen caniatâd rhieni ar rai rhwng 16 a 17 oed a gaiff eu henwebu. Gellir gofyn am brawf oedran, hunaniaeth, cymhwyster a chaniatâd (lle bo hynny'n berthnasol).

2. Mae'n rhaid i'r enwebai:

 • (i) naill ai fod yn unigolyn neu'n grŵp chwaraeon neu weithgaredd sydd wedi'i drefnu'n ffurfiol ac sy'n ymwneud â'r un gweithgaredd;
 • (ii) helpu amaturiaid i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol neu chwaraeon, neu gymryd rhan mewn gwaith datblygu cymunedol trwy chwaraeon (ac mae'n rhaid i'r gweithgaredd corfforol neu'r chwaraeon fod â chorff llywodraethol cydnabyddedig. Gweler y rhestr yma.)
 • (iii) cynnig cymorth nad yw fel arfer yn rhan o'u swydd nac yn digwydd fel arfer yn eu man gwaith oni bai fod cymorth o'r fath yn mynd y tu hwnt i'w tasgau gwaith cyflogedig, ac os felly bydd angen esboniad;
 • (iv) helpu'n wirfoddol heb unrhyw wobr ariannol;
 • (v) bod yn cymryd rhan mewn ymdrech chwaraeon yn bennaf; os oes codi arian yn deillio o'r ymdrech honno, ni chaiff yr enwebai fod â chysylltiad â'r elusen sydd wedi elwa;
 • (vi) haeddu Gwobr y BBC ym marn y sawl sy'n enwebu;
 • (vii) peidio â dwyn anfri ar y BBC (yn ôl disgresiwn y BBC); a
 • (viii) bod wedi cydsynio i gael ei enwebu neu fod rhieni wedi cydsynio.

3. Gellir cyflwyno enwebiadau:

Drwy ffurflen ar-lein bbc.co.uk/unsunghero. Gall enwebiadau fod ar ffurf ysgrifenedig neu ffeil fideo.

Neu drwy bbc.co.uk/unsunghero, lle mae modd llwytho ffurflen i lawr, ei llenwi a'i hanfon dros e-bost i unsunghero@bbc.co.uk.

Derbynnir enwebiadau o 7.00am ddydd Mawrth 14 Medi 2021 ac mae'n rhaid eu derbyn erbyn 11.59pm (amser y DU) ddydd Sul 17 Hydref 2021 fan bellaf. Mae hyd pob enwebiad wedi'i gapio. Os bydd y fideo yn fwy na 2 funud, yna dim ond y 2 funud cyntaf fydd yn cael ei asesu. Ar gyfer enwebiadau ysgrifenedig (ar-lein neu ar ffurf e-bost), dim ond y 800 gair cyntaf fydd yn cael ei asesu.

4. Dim ond un enwebiad a ganiateir fesul person, neu bâr o bobl os ydynt yn cynnal yr un gweithgaredd sy'n haeddu enwebiad, a dylai fod ar ffurflen swyddogol y BBC (wedi'i lawrlwytho neu ar-lein). Does dim modd cynnwys mwy na dau berson mewn enwebiad. Os enwebir grŵp o dri neu fwy, bydd yr enwebiad hwnnw'n cael ei ddiystyru. Dylai pobl sy'n enwebu ddatgan unrhyw berthynas broffesiynol neu bersonol gyda'r unigolyn neu'r unigolion a enwebir.

5. Bydd y BBC yn penodi cynrychiolydd o bob un o'i 12 Rhanbarth yn Lloegr ynghyd â'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, a fydd i gyd yn llunio rhestr fer o ddim mwy na 10 enwebai ar gyfer eu panel pleidleisio rhanbarthol. Dyma'r meini prawf ar gyfer llunio'r rhestr fer:

 • (i) Yr effaith mae'r enwebai wedi'i chael ar unigolion a/neu ei gymuned leol;
 • (ii) Yr effaith mae'r enwebai wedi'i chael ar gymunedau ar lefel ranbarthol/genedlaethol y tu hwnt i'w cymuned leol
 • (iii) Cyfraniad yr enwebai ar lawr gwlad at ei chwaraeon neu weithgaredd corfforol; a
 • (iv) Yr aberth neu'r ymrwymiad personol.
 • (v) Cyfraniad yr enwebai at bobl sydd ddim yn ymwneud â'u chwaraeon neu weithgaredd corfforol

Bydd gweithredoedd sy'n gymwys o ran meini prawf (i) - (v) yn cael eu hystyried yn bennaf ar sail y deuddeg mis blaenorol. Bydd gweithgareddau codi arian yn gymwys i'w hystyried yn y wobr ond nid yw codi arian ei hun yn faen prawf ac ni fydd yn cael credyd ychwanegol wrth lunio rhestr fer o enwebiadau neu wrth ddethol yr enillydd.

6. Bydd paneli beirniadu rhanbarthol sy'n cynnwys staff y BBC ac aelodau nad ydynt yn aelodau o'r BBC yn cwrdd i ddewis Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC ar gyfer eu hardal eu hunain o blith y rhai sydd ar y rhestr fer ac yn seiliedig ar y meini prawf uchod. Bydd y 15 enillydd rhanbarthol yn gymwys ar gyfer Gwobr gyffredinol Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC 2021 ac yn mynd ymlaen i'r rownd feirniadu derfynol.

7. Mae'n bosibl y gofynnir i'r sawl sydd ar y rhestr fer i dderbyn gwobrau rhanbarthol a chenedlaethol ddatgelu manylion am gamau gweithredu troseddol a sifil cyfredol yn eu herbyn, neu a gyflwynwyd, ynghyd ag unrhyw euogfarn heb ddod i ben. Os oes angen hyn ar y BBC bydd gofyn i'r enwebai lofnodi ffurflen ganiatâd ar adeg y datgelu. Mae'n rhaid i'r rhai a enwebir y gofynnir iddynt am yr wybodaeth hon roi gwybod i'r BBC am unrhyw newid i'r hyn a ddatgelwyd hyd at y pwynt y cyhoeddir yr enillydd. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac, fel gyda phob gwybodaeth bersonol, yn unol â Pholisi Preifatrwydd y BBC.

8. Efallai y bydd y BBC yn gwirio cefndir y rhai a fydd ar restr fer y rownd derfynol. Os oes angen hyn ar y BBC bydd gofyn i'r enwebai lofnodi ffurflen ganiatâd ar y pryd. Bydd yr wybodaeth a ganfyddir neu a allai fod wedi ei datgelu gan yr ymgeiswyr eu hunain yn llywio'r penderfyniad wrth ddewis yr enillwyr rhanbarthol a'r enillydd cyffredinol (a fydd yn ôl disgresiwn y panel beirniadu).

9. Yna, bydd panel beirniadu cenedlaethol yn cwrdd i ddewis enillydd cyffredinol yn seiliedig ar y meini prawf uchod yn adran pump, unrhyw ddogfennau ategol a ffilm fer gan y BBC am bob un ohonynt. Y bwriad yw y bydd y panel yn cynnwys cynrychiolwyr o'r BBC, ffigurau blaenllaw ym myd chwaraeon ac un o enillwyr blaenorol Arwr Tawel y BBC, yn dibynnu ar bwy sydd ar gael. Bydd gwiriwr annibynnol yn goruchwylio'r broses feirniadu.

10. Cyhoeddir yr enillydd cyffredinol yn fyw ar raglen Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2021 BBC One, sydd i fod i gael ei darlledu ddydd Sul 19 Rhagfyr. Bydd gwahoddiad i'r enillydd a gwestai o'u dewis fod yn bresennol.

11. Mae penderfyniad y beirniaid ynghylch yr enillydd yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebu'n digwydd mewn perthynas â'r gwobrau.

12. Bydd yr enillwyr rhanbarthol yn cael tlws rhanbarthol Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC 2021 ac fe fydd yr enillydd cenedlaethol yn cael tlws cenedlaethol Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC 2021. Nid oes dewis ariannol yn lle'r wobr ac nid oes modd gwerthu na throsglwyddo'r wobr o dan unrhyw amgylchiadau.

13. Mae'n rhaid i bob enillydd gytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd ar ôl y gwobrwyo os oes angen.

14. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i:

 • (i) newid yr amseroedd agor a chau ar gyfer enwebiadau a newid dyddiad cyhoeddi'r gwobrau;
 • (ii) anghymwyso unrhyw enwebai sy'n torri'r rheolau neu sydd wedi gweithredu'n dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; a/neu
 • (iii) canslo neu amrywio'r gwobrau neu unrhyw un o'r prosesau neu'r meini prawf dethol, ar unrhyw adeg, os yw o'r farn lwyr ei bod yn angenrheidiol gwneud hynny, neu os yw amgylchiadau y tu allan i'w reolaeth yn codi.

15. Ni all y BBC, ei is-gontractwyr, ei is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant neu ddiffyg technegol neu unrhyw broblem arall a allai olygu nad yw enwebiad yn cael ei gofrestru'n briodol.

16. Tybir y bydd y sawl sy'n enwebu a'r enwebeion wedi derbyn y rheolau hyn ac wedi cytuno i ymrwymo iddynt.

Mae'n bwysig iawn i ni eich bod chi'n ymddiried ynom. Mae hyn yn golygu bod y BBC wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a diogelwch eich data personol. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad hwn er mwyn i chi wybod sut a pham rydym yn defnyddio data personol o'r fath. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn casglu ac yn defnyddio data personol amdanoch chi yn ystod eich perthynas â ni, ac wedi hynny, yn unol â'r ddeddf diogelu data.

Gwybodaeth am Wobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC a sut gallwch chi gymryd rhan

Gallwch enwebu'r gwirfoddolwyr rhagorol ym maes chwaraeon yn eich cymuned, gan gydnabod yr effaith ar y gymuned yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

Rhaid i'ch enwebai fod yn 16 oed neu'n hŷn ar 1 Ionawr 2021. Gallwch enwebu drwy'r ffurflen we hon. Bydd angen caniatâd yr enwebai neu rieni/gwarcheidwaid yr enwebai arnoch os yw'r enwebai dan 18 oed.

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n ennill gytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd ar ôl y gwobrwyo os oes angen. Os yw eich enwebai'n ddigon lwcus i fod yn y rownd derfynol, cyn dewis enillydd, bydd y BBC yn gwirio cefndir ac yn gofyn i'r enwebai llwyddiannus ddatgelu gwybodaeth am unrhyw euogfarnau troseddol heb ddod i ben, euogfarnau sy'n aros am ddedfryd neu gamau gweithredu sifil. Dim ond ar ôl i archwiliad cefndir/troseddol gael ei gynnal y bydd y broses wobrwyo yn mynd rhagddi.

Bydd y BBC yn casglu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddu a darlledu Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC. Bydd tîm cynhyrchu'r BBC yn casglu'r data personol drwy lwyfan ar-lein a ddefnyddir gan y BBC.

Beth fydd y BBC yn ei gasglu a sut byddwn yn ei ddefnyddio?

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i enwebu unigolyn ar gyfer Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC.

Bydd y BBC yn casglu ac yn prosesu'r data personol rydych chi wedi'i roi i ni at ddibenion enwebu a dewis Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC sy'n ymgorffori gwerthoedd ac ymddygiad cynhwysol y BBC.

Data personol amdanoch chi

 • Eich enw
 • Eich cod post
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • Rhif cyswllt
 • Eich cyflwyniad (ffeil fideo neu ffurflen ysgrifenedig) sy'n cynnwys eich barn a'ch rhesymau dros enwebu yn ogystal â straeon personol am eich enwebai a'r hyn mae wedi'i gyflawni

Data personol yr enwebai

 • Enw'r enwebai
 • Cod post yr enwebai a rhanbarth y DU
 • Rhif cyswllt a chyfeiriad e-bost yr enwebai
 • Euogfarnau troseddol heb ddod i ben, euogfarnau sy'n aros am ddedfryd neu gamau gweithredu sifil os yw'r enwebai ar y rhestr fer

Os yw'r enwebai dan 18 oed (16 a 17 oed), byddwn hefyd yn casglu ac yn prosesu data personol rhiant neu warcheidwad yr enwebai er mwyn gofyn am eu caniatâd ar gyfer yr enwebiad.

 • Enw rhiant/gwarcheidwad
 • Rhif cyswllt a chyfeiriad e-bost y rhiant/gwarcheidwad

Bydd y BBC hefyd yn casglu ac yn prosesu data categori arbennig yn dibynnu ar gynnwys eich cyflwyniad amdanoch chi eich hun neu eich enwebai. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft: 

 • Data sy'n ymwneud ag iechyd
 • Data am hil neu ethnigrwydd
 • Credoau crefyddol neu athronyddol
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Pwy yw'r Rheolydd Data?

Y BBC yw "rheolydd data" y data personol rydym yn ei brosesu ar gyfer Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC. Mae hyn yn golygu mai'r BBC fydd yn penderfynu ar gyfer beth y bydd y data personol yn cael ei defnyddio, a sut y bydd yn cael ei brosesu.

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd y data personol yn cael ei gasglu a'i brosesu at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn unig. Fel y rheolydd data, mae gan y BBC gyfrifoldeb i gydymffurfio â chyfraith diogelu data, a dangos ei fod yn cydymffurfio â hi.

Sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol

Perfformio ei dasg gyhoeddus yw'r sail gyfreithiol i'r BBC brosesu'r data personol a gasglwyd gennym ar gyfer Gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC. Pwrpas cyhoeddus y BBC yw hyrwyddo gwerth a diwylliant Amrywiaeth a Chynhwysiant y BBC.

Os byddwch yn darparu Data Personol Categori Arbennig i ni fel y disgrifir uchod, bydd y BBC yn prosesu'r data hwn ar sail budd sylweddol y cyhoedd i hybu gwerth a diwylliant Amrywiaeth a Chynhwysiant y BBC. Mae hyn yn amodol ar y mesurau a ddisgrifir isod i ddiogelu'ch hawliau a'ch buddiannau sylfaenol.

Pan fyddwn yn cynnal archwiliad cefndir/troseddol ar yr enwebeion llwyddiannus, sail gyfreithiol y BBC ar gyfer prosesu gwybodaeth o'r fath yw cyflawni tasg gyhoeddus er budd y cyhoedd.

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol hefyd i brosesu data personol yr enillydd/enillwyr er mwyn cydymffurfio â rheoliadau cystadleuaeth perthnasol.  

Cadw eich data personol

Byddwn yn cadw eich data personol chi a data personol enwebeion aflwyddiannus am hyd at 90 diwrnod ar ôl cyhoeddi enw'r enillydd. Bydd y BBC yn cadw data personol yr enillydd am 2 flynedd at ddibenion archwilio a rheoleiddio.

Bydd y data personol a gesglir yn cael ei storio yn y DU a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Ydym ni'n rhannu eich data personol â Thrydydd Partïon?

Mae'r BBC yn gweithio gyda'n darparwyr trydydd parti cymeradwy sy'n ein helpu i ddarparu rhai o'n gwasanaethau. Mae'r proseswyr data hyn yn defnyddio eich data personol ar ran y BBC yn unig ac nid yn annibynnol ar y BBC. Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio darparwr storfa ddata trydydd parti i storio'r data sy'n cael ei gasglu drwy ffurflen we'r BBC.

Os bydd eich cais yn cael ei roi ar y rhestr fer, bydd yn cael ei rannu â phanel o feirniaid y tu allan i'r BBC er mwyn dewis yr enillwyr.

Efallai hefyd y byddwn yn rhannu'ch data personol â thrydydd parti, os bydd y gyfraith yn mynnu neu'n caniatáu hynny.

Eich hawliau a rhagor o wybodaeth

Mae gennych hawliau o dan y gyfraith diogelu data.   

Gallwch ofyn am gopi o'r data personol mae'r BBC yn ei storio amdanoch chi.      

Mae gennych hawl i ofyn i'r data personol rydym yn ei gasglu amdanoch gael ei ddileu, ond mae cyfyngiadau ac eithriadau i'r hawl hon, a gallai'r BBC wrthod eich cais.    

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych hawl i gyfyngu ar brosesu eich data personol neu wrthwynebu prosesu eich data personol.      

Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r data personol i chi neu i sefydliad arall, mewn rhai amgylchiadau.  

Gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data os oes gennych gwestiynau neu os ydych chi am gael gwybod mwy am eich hawliau, ewch i Bolisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC yn http://www.bbc.co.uk/privacy. Mae'r disgrifiad yn yr hysbysiad hwn o'r data personol sy'n cael ei gasglu a sut mae'n cael ei ddefnyddio, yn berthnasol i eithrio unrhyw beth i'r gwrthwyneb a nodir ym Mholisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC.   

Os ydych chi'n poeni am y ffordd mae'r BBC wedi delio â'ch data personol, gallwch godi'r pryder gyda'r awdurdod goruchwylio yn y DU, sef Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) https://ico.org.uk/.   

Diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu'r hysbysiad preifatrwydd os bydd newidiadau sylweddol yn y ffordd rydym ni'n defnyddio eich data personol. Bydd dyddiad y diwygiadau diweddaraf yn ymddangos ar y dudalen hon.