a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arweinwyr y chwe phlaid mewn dadl yng Nghaerdydd
  2. Cyfle olaf i'r pleidiau ennyn cefnogaeth?
  3. Yn cymryd rhan: Stephen Crabb (Ceidwadwyr), Owen Smith (Llafur), Pippa Bartolotti (y Blaid Werdd)
  4. Nathan Gill (UKIP), Leanne Wood (Plaid Cymru), Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol)

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diwedd y drafodaeth

Etholiad 2015

Diolch am ddilyn y llif byw heno - mae'r drafodaeth wedi dod i ben. Cofiwch y bydd rhagor o ddadansoddi gwleidyddol ar wefan BBC Cymru Fyw yn ystod y dyddiau i ddod cyn diwrnod yr etholiad.

Y wladwriaeth les yn hawlio sylw

Etholiad 2015

Nick Servini, Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru ar

Twitter yn dweud mae'r wladwriaeth les ydi'r prif destun trafod yn ystod y ddadl heno - ac honno ar y cyfan yn ddadl ychydig yn dawel.

Clymbleidio yn arwain at gecru

Stephen Crabb

Llawer o waith i berswadio pleidleiswyr i'w wneud - ond mân ffraeo y pleidiau eraill heno yn dangos sut bydd clymbleidio yn gweithio os na fydd llywodraeth Geidwadol yn cael ei hethol.

Pleidleisiwch i blaid lai

Pippa Bartolotti

Peidiwch â gwastraffu eich pleidlais, meddai Pippa Bartolotti.

Byddai pleidlais i blaid fechan fel y Gwyrddion yn yr etholiad yma yn cael mwy o effaith nac erioed o'r blaen, ychwanegodd.

Yr hen drefn wleidyddol wedi newid bellach

Nathan Gill

Gwleidyddiaeth yn newid er gwell yng Nghymru gyda mwy o bleidiau yn chwarae rhan. Nid oes gan y blaid Lafur hawl hanesyddol i bleidleisiau pobl Cymru.

Plaid eisiau clymblaid â Llafur

Leanne Wood

Mae gan Leanne Wood bryderon mawr am lywodraeth Geidwadol arall, ond byddai hi'n awyddus i gefnogi llywodraeth Lafur.

Mae hi'n gofyn i Owen Smith i siarad gyda Ed Miliband i dynnu ei eiriau yn ôl am beidio llywodraethu gyda Plaid Cymru.

Dem Rhydd yn y canol

Kirsty Williams

Ni fyddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gweithio gyda'r Ceidwadwyr os ydyn nhw'n torri budd-daliadau, ond ddim chwaith am weithio gyda Llafur os ydyn nhw'n benthyg gormod ac yn peryglu'r economi.

Cwestiwn gan y gynulleidfa

Etholiad 2015

Daw'r cwestiwn nesa' gan Kyran Kimberlee, sy'n gofyn: "Pam ddylwn i bleidleisio yn yr etholiad yma, os na fydd unrhyw blaid gyda mwyafrif ar ddiwedd yr etholiad?"

Y Torïaid gyda record o amddiffyn y GIG

Stephen Crabb

Y Ceidwadwyr wedi profi eu bod yn gallu amddiffyn cyllideb y gwasanaeth iechyd yn y gorffenol.

Llafur yn gaddo gwario

Owen Smith

Llafur yn dweud y gallen nhw dalu am £2.5bn i'r GIG, yn wahanol i'r pleidiau eraill sy'n gaddo ond yn methu sicrhau hynny. Hefyd yn dweud bod ei blaid wedi gwario yn hael ar y GIG yn y gorffennol ac y bydden nhw'n parhau i wneud hynny.

Treth ar ddiodydd melys

Leanne Wood

Byddai Plaid yn cyflwyno treth ar ddiodydd melys, fydd yn help i gyllid y wlad, a lleihau'r broblem gordewdra.

Gweithwyr yn gadael

Kirsty Williams

Mae angen gwneud mwy i wella'r GIG gan bod gweithwyr yn gadael i fynd i weithio mewn meysydd eraill.

Llafur yn cuddio ei beiau dros y GIG

Nathan Gill

Mewnfudwyr wedi cyfrannu yn fawr at y gwasanaeth iechyd, ond y blaid Lafur yn cuddio eu beiau am eu methiant dros redeg y gwasanaeth.

Dadansoddiad yr Athro Roger Scully

Etholiad 2015

Yn ôl yr Athro Scully o Brifysgol Caerdydd mae Nathan Gill yn llai ymfflamychol yn ei ddadleuon am y gwasanaeth iechyd - gan beidio defnyddio mewnfudwyr fel cocyn hitio - yn wahanol i'w arweinydd.

Gwario mwy ar iechyd nac erioed

Owen Smith

Rydyn ni'n gwario mwy ar iechyd yng Nghymru nac erioed o'r blaen, ac mae llawer iawn o bobl yn fodlon iawn gyda'r gwasanaeth.

Owen Smith yn dweud nad yw'r gwasanaeth yno i'w breifateiddio, ac mae angen cofio am ei wreiddiau.

Iechyd yn brif destun siarad yr ymgyrch

Stephen Crabb

Y GIG yng Nghymru yn wynebu sialensiau a dyma'r brif destun siarad ar stepen y drws yn ystod yr ymgyrch. Gwaith ardderchog yn y gwasanaeth yn ddyddiol ond problemau yn codi yn rhannol o achos penderfyniadau gan Lywodraeth Cymru. Llafur ddim yn ymrwymo i wario mwy ar y gwsanaeth.

Iechyd: Heriau mawr

Kirsty Williams

Mae heriau mawr wrth gynnal y GIG, ond mae angen tynnu'r gwleidyddiaeth a'r ffraeo allan o reoli'r Gwasanaeth Iechyd. Kirsty Williams eisiau gweld mwy o drafod i sicrhau'r hyn y mae'r gwasanaeth ei wir angen.

Bygythiad y sector breifat i'r GIG

Leanne Wood

Mae dyfodol y GIG yn wynebu nifer o fygythiadau, yn enwedig gan y sector breifat, medd Leanne Wood.

Angen buddsoddi yn y GIG

Nathan Gill

Llywodraeth Cymru wedi gwneud smonach o'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru - ac UKIP yn mynd i fuddsoddi'n syth yn y gwasanaeth. Angen doctoriaid a nyrsys o Brydain ar gyfer y gwasanaeth yn hytrach na meddygon o'r trydydd byd.

Annog bywyd iach

Pippa Bartolotti

Fe fyddwn ni yn sicrhau bod y GIG yn cael ei ariannu yn gywir, meddai Pippa Bartolotti.

Byddai'r Gwyrddion yn annog pobl i fyw bywydau iach, i leihau'r pwysau ar y gwasanaeth.

Cwestiwn gan y gynulleidfa

Etholiad 2015

Daw'r cwestiwn nesaf gan Kemi Nevins: "Mae nifer o'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud ynglŷn â'r Gwasanaeth Iechyd yn fesurau byrdymor sydd wedi eu dylunio i blesio'r cyhoedd. Beth fyddech chi yn ei wneud ar gyfer iechyd hirdymor y genedl?"

Amddiffyn y bregus

Stephen Crabb

Y Ceidwadwyr am amddiffyn yn mwyaf bregus mewn cymdeithas - ac fe fydd y blaid yn arbed arian drwy gwtogi ar fewnfudwyr i'r wlad, ac yn amddiffyn buddiannau fel pensiynnau.

Dim toriadau i fudd-dal pobl anabl

Owen Smith

Fe fyddwn ni ddim yn torri budd-dal pobl anabl, medd Owen Smith.

Mae'r ffaith mai pobl anabl gafodd eu taro waethaf gan 'dreth ystafell wely' yn gywilydd, ychwanegodd.

Dim toriadau cyllideb lles

Kirsty Williams

Ni fyddai'r Dem Rhydd yn torri lwfansau pobl anabl na gofalwyr, ac ni fyddai'r blaid yn cefnogi cynllun i dorri'r gyllideb les fel y Ceidwadwyr.

Cosbi pobl dlotaf cymdeithas

Pippa Bartolotti

Roedd y 'dreth ystafell wely' yn gynllun penodol i gosbi'r rhai tlotaf yn y gymdeithas, meddai Pippa Bartolorri.

Cynyddun lwfans gofalwyr

Nathan Gill

Angen cynyddu lwfans gofalwyr yn un ateb i'r hyn y byddai ei blaid yn ei gynyddu, yn hytrach na'i dorri.

Codi'r lleiafswm cyflog

Leanne Wood

Fe fyddai Plaid yn codi'r lleiafswm cyflog i'r cyflog byw, meddai Leanne Wood.

Dadansoddiad yr Athro Roger Scully

Etholiad 2015

Mae'r Athro Scully o Brifysgol Caerdydd - sydd yn cynnig dadansoddiad o'r drafodaeth ar gyfer BBC Cymru heno - yn credu fod Pippa Bartolotti wedi dangos digon o angerdd wrth drafod effaith llymder ar fywydau merched a'r tlawd.

Amddiffyn gwariant Llafur

Owen Smith

Y llywodraeth Lafur diwethaf wedi gwario arian yn ddoeth ar addysg ac iechyd, wedi'r toriadau gan lywodraeth Geidwadol.

Gwario yn y mannau anghywir

Leanne Wood

Mae'r llywodraeth wedi gwario 10 gwaith yn fwy ar erlyn pobl sy'n twyllo'r system budd-dal nac ar bobl sy'n osgoi treth, medd Leane Wood.

Roedd angen newid y gyfundrefn les

Stephen Crabb

Y 'dreth ystafelloedd gwely' yn derm anghywir - ond roedd angen gwneud y newidiadau i'r gyfundrefn les. Mae'r polisi yn un anodd - ond y blaid Lafur oedd yn gyfrifol am gyflwyno'r syniad o'r fath dreth yn y lle cyntaf.

Angen newid

Kirsty Williams

Angen newid y dull o asesu anableddau, a delio gyda'r nifer fawr o geisiadau sydd heb eu prosesu.

Diwygio wedi mynd yn rhy bell

Leanne Wood

Mae diwygio'r wladwriaeth les wedi mynd yn rhy bell, yn ôl Leanne Wood.

Os dyw San Steffan ddim yn diogelu'r system ar gyfer Cymru, mae'n rhaid i ni wneud hynny ein hunan, meddai.

Cyflog teg i ofalwyr

Nathan Gill

Angen rhoi cyflog teg i ofalwyr a dod ag asesiadau iechyd yr anabl fel ag y maent i ben - gan roi'r dasg o asesu unigolion yn nwylo doctoriaid.

Y ddadl yn dechrau tanio

Etholiad 2015

Mae gohebydd seneddol BBC Cymru David Cornock ar

Twitter yn dweud fod y ddadl yn dod yn fyw pan mae'r gwleidyddion yn herio eu gilydd.

Meddygon, dim gweision sifil

Pippa Bartolotti

Meddygon ddylai fod yn asesu anableddau, meddai Pippa Bartolotti, dim gweision sifil.

Diwedd ar y dreth 'stafell wely

Owen Smith

Problemau fel hyn yn digwydd yn rhy aml. Toriadau wedi effeithio'r rhai mwyaf bregus, fel y dreth 'stafell wely, ac fe fydd Llafur yn cael gwared ar y polisi os ydyn nhw mewn grym.

Cael gwared ar y bwlch mewn tâl

Pippa Bartolotti

Byddai'r Gwyrddion yn gorfodi cwmniau i gyhoeddi tâl eu gweithwyr, i geisio sicrhau y byddai'r bwlch tâl rhwng dynion a merched yn diflannu.

Cwestiwn gan y gynulleidfa

Etholiad 2015

Bethany Tiencken sy'n gofyn yr ail gwestiwn: "Pe bai'n cael ei hethol, beth fyddai eich plaid yn ei wneud i gael system decach ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr?"

Pleidiau eraill wedi gwastraffu arian

Nathan Gill

£1.45 triliwn o ddyled gan y wlad erbyn hyn - gyda gwleidyddion eraill wedi gwastraffu arian dros y blynyddoedd.