a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Gyda hynny daw ein trafodion byw o Gynulliad Cymru i ben ar ddydd Mercher 6 Mai 2015.

  Welsh Assembly

  Byddwn yn ôl ar ddydd Mawrth 12 Mai 2015. Tan hynny, hwyl fawr!

 2. Economi gwyrdd

  Llyr Gruffydd yn galw am fwy o bwerau i'r cynulliad i reoleiddio'r farchnad ynni yng Nghymru , gan bwysleisio'r angen i uwchraddio'r stoc tai yng Nghymru, ac yn galw am ddatblygiad yr "economi gwyrdd" yng Nghymru.

 3. Tlodi Tanwydd

  Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw'n gwario 10% neu fwy o'i hincwm ar gostau ynni, gan gynnwys Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu fudd-daliadau Llog Morgais neu'r Dreth Gyngor ar gostau ynni.

 4. Dadl Fer

  Mae Llyr Gruffydd yn cyflwyno'r ddadl fer ar y teitl 'Wynebu her tlodi tanwydd.'

 5. Dadl Plaid Cymru

  Mae Rhodri Glyn Thomas yn cloi'r ddadl cyn i ni symud ymlaen at y cyfnod pleidleisio ac eitem olaf y diwrnod, y Ddadl Fer.

 6. Ymateb

  Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn dweud fod llywodraeth Cymru yn credu y "dylai plismona adlewyrchu anghenion pobl Cymru" ac yn cefnogi'r alwad am Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gael eu diddymu.

 7. Atebolrwydd

  Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn derbyn fod nifer y pleidleiswyr yn etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddau yn "isel iawn", ond yn pwysleisio gwerth atebolrwydd.

  Mae eto yn gwrthod yr angen am ddatganoli plismona.

 8. Peter Black

  Peter Black yn dweud ei fod yn croesawu adroddiad "bod troseddu wedi gostwng mwy na 20 y cant i'r lefel isaf erioed o dan Lywodraeth y DU".

  Peter Black
 9. Rôl y Comisiynwyr

  Rôl y Comisiynwyr yw bod yn "llais y bobl a dal yr heddlu i gyfrif."

  Mae gwybodaeth fanylach am bwerau a chyfrifoldebau y Comisiynwyr ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref yma.

 10. £8 biliwn

  Cafodd 41 o gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hethol ledled Cymru a Lloegr ar 15 Tachwedd 2012, gan ddod yn gyfrifol am gyllideb o £8 biliwn.

 11. Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

  Mae Rhodri Glyn Thomas yn dweud fod ei blaid yn credu bod heddluoedd Cymru wedi cael eu "gwleidyddoli" drwy sefydlu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig.

  Mae'n galw am ddileu'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu cyn gynted â phosibl.

 12. Ymlaen â ni

  Ymlaen at yr eitem olaf ond un, gan Blaid Cymru ar blismona yng Nghymru.

 13. Trydar

  via Twitter

  @LeightonAndrews "Cellwair cyfeillgar wrth i @SimonThomasAC gyfeirio yn ddamweiniol at yr economegydd mawr Milton Keynes."

 14. Ymateb i'r ddadl

  Edwina Hart yn ymateb i'r ddadl drwy ddweud er gwaethaf "toriadau dwfn " a osodwyd gan lywodraeth y DU, mae llywodraeth Cymru wedi goruchwylio "gwelliant amlwg mewn amodau economaidd yng Nghymru."

 15. Llun: Siambr

  Hanner llawn neu hanner gwag?

  Siambr
 16. 'Twyll'

  Mae aelod Plaid Cymru, Simon Thomas, yn dweud ei fod yn "dwyll y gallwch dorri eich ffordd allan o lymder. "

  Mae'n ychwanegu "yr argyfwng bancio greodd y diffyg, nid y gwrthwyneb."

 17. Dyfodol economaidd

  Dywed yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol William Powell y byddai "dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn cael budd o Lywodraeth y DU sy'n cydbwyso'r gyllideb mewn ffordd deg, drwy sicrhau bod y bobl fwyaf cyfoethog yn talu eu cyfran ac yn mynd i'r afael ag osgoi trethi"

 18. Agor y ddadl

  Mae William Graham yn agor y ddadl.

  Mr Graham yw cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes.

 19. Ymlaen â ni

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at ail ddadl y Ceidwadwyr "bod Cymru wedi elwa o'r cynllun economaidd hirdymor a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU."

 20. Buddsoddiad

  Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths, ar y cyd, fod bron i £6m yn cael ei fuddsoddi yn y prosiect Cylch Caron, yn Nhregaron.

 21. Prosiect Cylch Caron

  Mae Mr Drakeford yn sôn am Brosiect Cylch Caron., fel enghraifft o bolisiau ar waith.

 22. Ymateb

  Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, yn ymateb i'r ddadl.

 23. Tri Ysbyty

  Mae'r aelod Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts yn dweud bod yna angen am "ailfywiogi" ysbytai cymunedol a gwasanaethau yn y gymuned, ac yn galw ar lywodraeth Cymru i "sicrhau dyfodol gwasanaeth mamolaeth dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gynaecoleg, a gwasanaethau llawfeddygaeth y fron yn y tri ysbyty yng ngogledd Cymru".

 24. 'Proses cynllunio cenedlaethol'

  Elin Jones o Blaid Cymru yn galw ar lywodraeth Cymru i sefydlu "proses cynllunio cenedlaethol" ar gyfer darpariaeth ysbytai cylch ac arbennigol yng Nghymru.

 25. 'Gostyngeiddrwydd a gras'

  Gyda'r etholiad cyffredinol ar y gorwel, mae'r Dirprwy Lywydd, David Melding, yn galw am "ostyngeiddrwydd a gras" yn y ddadl.

 26. 'Torri Addewidion'

  Yn ôl y Ceidwadwr Darren Millar, bu "lleng o newidiadau i Wasanaeth Iechyd Llafur" sydd wedi dilyn nifer o "addewidion a dorwyd."

  Honnodd bod "israddio" wedi digwydd yn yr uned gofal arbennig i fabanod yn Ysbyty Llwynhelyg a nifer o ysbytai cymunedol, ymhlith eraill.

 27. Symud ymlaen

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gyntaf y Ceidwadwyr ar "ddiogelu ysbytai rhag cael eu cau a'u hisraddio."

 28. Llun: Lawnsiad Ideoba

  Edwina Hart ac Andrew Auerbach yn lawnsiad Ideoba yn Ionawr 2014
  Image caption: Edwina Hart ac Andrew Auerbach yn lawnsiad Ideoba yn Ionawr 2014
 29. Ideoba

  Mae'r gweinidog Edwina Hart yn dweud ei bod hi mor "siomedig ag unrhyw un" am dranc cwmni uwch-dechnoleg Ideoba, ac ychwanegodd ei bod yn "sarhaus" i gwestiynu ei didueddrwydd fel gweinidog.

  Mae'r Ceidwadwyr wedi galw am ymchwiliad annibynnol i rôl cynghorwyr gweinidogol ar ôl cwymp y cwmni a gafodd ei gefnogi gan lywodraeth Cymru .

 30. Chwaraeon Modur

  Mae Russell George yn cwyno fod Cyngor Sir Powys yn "ddigydymdeimlad" tuag at chwaraeon modur.

  Atebodd y gweinidog ei bod yn pryderu am ymdriniaeth y cyngor â chwaraeon modur, a'i bod wedi ysgrifennu at y cyngor ar y mater hwn ac yn barod i wneud hynny eto.

 31. Maes Awyr Caerdydd

  Cafodd Maes Awyr Caerdydd ei werthi i lywodraeth Cymru am £52m yn 2014.

 32. Flybe

  Eluned Parrott yn galw ar y gweinidog i weithio i sicrhau bod llwybrau newydd cwmni hedfan Flybe o Faes Awyr Caerdydd yn dod yn sail ar gyfer sefydlu llwybrau hediad pellter hir a mwy o ddewis i deithwyr.

 33. Lagŵn Bae Abertawe

  Rhodri Glyn Thomas yn gofyn am ddatganiad ar brosiect Lagŵn Bae Abertawe.

  Byddai'r morglawdd chwe milltir o hyd siâp U yn mynd o'r dociau i fod yn agos at gampws newydd Prifysgol Abertawe yn Ffordd Fabian .

  Petai caniatâd yn cael ei roi fe fyddai'r lagŵn yn costio £1bn ac yn cynhyrchu digon o ynni i gyflenwi 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd meddai'r cwmni.

  Byddai'n cymryd dwy flynedd i adeiladu ac yn creu 1,850 o swyddi adeiladu.

  Llun artist o'r morglawdd
  Image caption: Llun artist o'r morglawdd
 34. Symud ymlaen

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i Gwestiynau i Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart.

  Mae Ms Hart wedi bod yn y Cabinet mewn rolau amrywiol ers datganoli ym 1999.

 35. Gweinidog Addysg

  BBC Cymru Fyw

  Daeth Huw Lewis yn weinidog addysg ym Mehefin 2013.

 36. Llun: Huw Lewis

  Daeth Huw Lewis yn weinidog addysg i lywodraeth Cymru ym Mehefin 2013.

  Roedd yn olynu Leighton Andrews a ymddiswyddodd ar ôl ffrae dros ei gefnogaeth i ysgol yn ei etholaeth yn y Rhondda oedd yn wynebu cau dan ei bolisi lleoedd gwag ei hun.

  Huw Lewis
 37. Sibrydion Tsieineaidd

  Y Gweinidog Addysg yn dweud bod "perygl o sibrydion Tsieineaidd o ran diwygio TGAU a Bagloriaeth Cymru y byddant yn arwain at feysydd llafur culach, ond nid yw hynny'n wir."

 38. Etholiad

  Ymrwymiadau ar addysg ym maniffestos yr etholiad cyffredinol yn cael eu trafod gan Huw Lewis ac aelod Plaid Cymru Simon Thomas.

 39. Addysg

  Christine Chapman yn dweud ei bod hi'n falch o glywed am gefnogaeth llywodraeth Cymru ar gyfer campws newydd i Goleg y Cymoedd.

 40. Anghenion addysgol arbennig

  Bydd deddfwriaeth sy'n nodi'r ffordd y mae dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu diwallu yn cael ei chyflwyno cyn toriad yr haf, meddai Huw Lewis.

 41. Croeso nôl!

  Croeso yn ôl atom, bydd y sesiwn lawn yn dechrau am 13:30 gyda chwestiynau i'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis.

 42. Dyna ni..!

  A dyna ni am nawr! Dewch yn ôl am 13:30, eitem gyntaf y prynhawn fydd Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg.

 43. "Coron ar fy ngyrfa"

  Peter Matthews yn disgrifio ei rôl fel Cadeirydd CNC fel y "goron ar fy ngyrfa" ac ychwanegodd ei fod yn "gadael gyda llawer iawn o foddhad."

 44. Cynlluniau o adnoddau coedwig

  Mae Emyr Roberts yn cyfeirio at Gynlluniau o adnoddau coedwig sy'n "amlinellu cynigion ar gyfer rheoli coetir yn y dyfodol, yn unol â'r polisi a'r arfer presennol."

 45. Arolwg Staff

  Cafodd yr arolwg staff ei gynnal ym mis Chwefror eleni.

 46. Dysgu

  Jenny Rathbone yn mynegi pryder am ganfyddiadau'r arolwg staff mai dim ond 42% oedd yn teimlo bod ganddynt fynediad i'r datblygiad dysgu cywir.

  "Rydym yn derbyn yr adborth gan staff, ac mae hynny'n flaenoriaeth i ni" medd Emyr Roberts.

  Jenny Rathbone
 47. Arbenigedd

  Jenny Rathbone yn dweud fod llawer o randdeiliaid yn pryderu bod CNC wedi colli llawer o arbenigedd gan staff sy'n gadael drwy'r cynllun ymadael gwirfoddol.

  Meddai Emyr Roberts "rydym yn dal i gyflawni ein swyddogaethau yn effeithiol " er gwaethaf y lleihad yn niferoedd y staff.

 48. 'Annibynol'

  "Rydym yn sefydliad annibynnol" pwysleisiodd Emyr Roberts mewn ymateb i sylw gan Llyr Gruffydd fod rhai rhanddeiliaid yn teimlo bod CNC yn gweithredu fel "un o adrannau'r llywodraeth."

 49. 'Anghysondebau'

  Russell George yn adleisio pryderon William Powell AC am "anghysondebau" yn safiad Cyfoeth Naturiol Cymru am geisiadau cynllunio amrywiol.

  Emyr Roberts yn dweud bod gan rai ceisiadau oblygiadau mwy niweidiol i'r amgylchedd nag eraill.

 50. Cynllunio

  William Powell AC yn dweud fod adborth yr arolwg yn awgrymu nad oedd "dim dealltwriaeth gyffredin" o'r hyn mae CNC yn ceisio ei gyflawni o ran cynllunio.

  Emyr Roberts yn ateb fod hyn wedi bod yn "fater mawr i enw da" CNC ar y dechrau, ac amlinellodd nifer o gamau a gymerwyd i fynd i'r afael â'r mater.

 51. Llun

  Emyr Roberts a Peter Matthews yn rhoi tystiolaeth.

  Cyfoeth Naturiol Cymru
 52. Newid

  Peter Matthews yn dweud fod yr arolwg staff wedi ei gyflawni yn fwriadol ar yr adeg yr oedd staff yn "fwyaf anghyfforddus", pan oeddent yn symud swyddfeydd, yn gweithio â phobl newydd ac ati.

 53. Arolwg Staff

  Jeff Cuthbert AC yn dweud y bu "ymateb cymysg" i CNC, gan gynnwys ei arolwg staff cyntaf a ganfu fod un o bob pump yn meddwl bod y sefydliad yn cael ei reoli'n dda.

  Dim ond 14 % o weithwyr yn y corff oedd yn teimlo fod yr uno, a arweiniodd at ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl, yn cael ei reoli'n dda, datgelwyd yr wythnos diwethaf.

  Ychydig dros hanner y 2,000 o staff gymerodd rhan yn yr arolwg.

 54. Craffu Blynyddol

  Mae'r pwyllgor yn dechrau eu sesiwn craffu flynyddol o Gyfoeth Naturiol Cymru gyda'r Cadeirydd Peter Matthews a'r Prif Weithredwr Emyr Roberts.

  Cyfoeth Naturiol Cymru
 55. Croeso

  Bore da a chroeso i Ddemocratiaeth Fyw ar ddydd Mercher 6 Mai.

  Bydd y Pwyllgor Amgylchedd yn dechrau am 9:30am.