a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9:30am: Pwyllgor Amgylchedd.
  2. 1:30pm: Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg.
  3. Nesaf: Cwestiynau i Gweinidog yr Economi.
  4. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr: Diogelu Ysbytai.
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr: Yr Economi.
  6. Nesaf: Dadl Plaid Cymru: Plismona yng Nghymru.
  7. Nesaf: Dadl Fer: 'Wynebu her tlodi tanwydd.'

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Gyda hynny daw ein trafodion byw o Gynulliad Cymru i ben ar ddydd Mercher 6 Mai 2015.

Welsh Assembly
BBC

Byddwn yn ôl ar ddydd Mawrth 12 Mai 2015. Tan hynny, hwyl fawr!

Economi gwyrdd

Llyr Gruffydd yn galw am fwy o bwerau i'r cynulliad i reoleiddio'r farchnad ynni yng Nghymru , gan bwysleisio'r angen i uwchraddio'r stoc tai yng Nghymru, ac yn galw am ddatblygiad yr "economi gwyrdd" yng Nghymru.

Tlodi Tanwydd

Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw'n gwario 10% neu fwy o'i hincwm ar gostau ynni, gan gynnwys Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu fudd-daliadau Llog Morgais neu'r Dreth Gyngor ar gostau ynni.

Dadl Fer

Mae Llyr Gruffydd yn cyflwyno'r ddadl fer ar y teitl 'Wynebu her tlodi tanwydd.'

Dadl Plaid Cymru

Mae Rhodri Glyn Thomas yn cloi'r ddadl cyn i ni symud ymlaen at y cyfnod pleidleisio ac eitem olaf y diwrnod, y Ddadl Fer.

Ymateb

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn dweud fod llywodraeth Cymru yn credu y "dylai plismona adlewyrchu anghenion pobl Cymru" ac yn cefnogi'r alwad am Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gael eu diddymu.

Atebolrwydd

Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn derbyn fod nifer y pleidleiswyr yn etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddau yn "isel iawn", ond yn pwysleisio gwerth atebolrwydd.

Mae eto yn gwrthod yr angen am ddatganoli plismona.

Peter Black

Peter Black yn dweud ei fod yn croesawu adroddiad "bod troseddu wedi gostwng mwy na 20 y cant i'r lefel isaf erioed o dan Lywodraeth y DU".

Peter Black
BBC

Rôl y Comisiynwyr

Rôl y Comisiynwyr yw bod yn "llais y bobl a dal yr heddlu i gyfrif."

Mae gwybodaeth fanylach am bwerau a chyfrifoldebau y Comisiynwyr ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref

yma.

£8 biliwn

Cafodd 41 o gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hethol ledled Cymru a Lloegr ar 15 Tachwedd 2012, gan ddod yn gyfrifol am gyllideb o £8 biliwn.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Mae Rhodri Glyn Thomas yn dweud fod ei blaid yn credu bod heddluoedd Cymru wedi cael eu "gwleidyddoli" drwy sefydlu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig.

Mae'n galw am ddileu'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu cyn gynted â phosibl.

Ymlaen â ni

Ymlaen at yr eitem olaf ond un, gan Blaid Cymru ar blismona yng Nghymru.

Trydar

via Twitter

@LeightonAndrews "Cellwair cyfeillgar wrth i @SimonThomasAC gyfeirio yn ddamweiniol at yr economegydd mawr Milton Keynes."

Ymateb i'r ddadl

Edwina Hart yn ymateb i'r ddadl drwy ddweud er gwaethaf "toriadau dwfn " a osodwyd gan lywodraeth y DU, mae llywodraeth Cymru wedi goruchwylio "gwelliant amlwg mewn amodau economaidd yng Nghymru."

Llun: Siambr

Hanner llawn neu hanner gwag?

Siambr
BBC

'Twyll'

Mae aelod Plaid Cymru, Simon Thomas, yn dweud ei fod yn "dwyll y gallwch dorri eich ffordd allan o lymder. "

Mae'n ychwanegu "yr argyfwng bancio greodd y diffyg, nid y gwrthwyneb."

Dyfodol economaidd

Dywed yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol William Powell y byddai "dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn cael budd o Lywodraeth y DU sy'n cydbwyso'r gyllideb mewn ffordd deg, drwy sicrhau bod y bobl fwyaf cyfoethog yn talu eu cyfran ac yn mynd i'r afael ag osgoi trethi"

Agor y ddadl

Mae William Graham yn agor y ddadl.

Mr Graham yw cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes.

Ymlaen â ni

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at ail ddadl y Ceidwadwyr "bod Cymru wedi elwa o'r cynllun economaidd hirdymor a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU."

Buddsoddiad

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths, ar y cyd, fod bron i £6m yn cael ei fuddsoddi yn y prosiect Cylch Caron, yn Nhregaron.

Prosiect Cylch Caron

Mae Mr Drakeford yn sôn am

Brosiect Cylch Caron., fel enghraifft o bolisiau ar waith.

Ymateb

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, yn ymateb i'r ddadl.

Tri Ysbyty

Mae'r aelod Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts yn dweud bod yna angen am "ailfywiogi" ysbytai cymunedol a gwasanaethau yn y gymuned, ac yn galw ar lywodraeth Cymru i "sicrhau dyfodol gwasanaeth mamolaeth dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gynaecoleg, a gwasanaethau llawfeddygaeth y fron yn y tri ysbyty yng ngogledd Cymru".

'Proses cynllunio cenedlaethol'

Elin Jones o Blaid Cymru yn galw ar lywodraeth Cymru i sefydlu "proses cynllunio cenedlaethol" ar gyfer darpariaeth ysbytai cylch ac arbennigol yng Nghymru.

'Gostyngeiddrwydd a gras'

Gyda'r etholiad cyffredinol ar y gorwel, mae'r Dirprwy Lywydd, David Melding, yn galw am "ostyngeiddrwydd a gras" yn y ddadl.

'Torri Addewidion'

Yn ôl y Ceidwadwr Darren Millar, bu "lleng o newidiadau i Wasanaeth Iechyd Llafur" sydd wedi dilyn nifer o "addewidion a dorwyd."

Honnodd bod "israddio" wedi digwydd yn yr uned gofal arbennig i fabanod yn Ysbyty Llwynhelyg a nifer o ysbytai cymunedol, ymhlith eraill.

Symud ymlaen

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl gyntaf y Ceidwadwyr ar "ddiogelu ysbytai rhag cael eu cau a'u hisraddio."

Llun: Lawnsiad Ideoba

Edwina Hart ac Andrew Auerbach yn lawnsiad Ideoba yn Ionawr 2014
BBC
Edwina Hart ac Andrew Auerbach yn lawnsiad Ideoba yn Ionawr 2014

Ideoba

Mae'r gweinidog Edwina Hart yn dweud ei bod hi mor "siomedig ag unrhyw un" am dranc cwmni uwch-dechnoleg Ideoba, ac ychwanegodd ei bod yn "sarhaus" i gwestiynu ei didueddrwydd fel gweinidog.

Mae'r Ceidwadwyr wedi

galw am ymchwiliad annibynnol i rôl cynghorwyr gweinidogol ar ôl cwymp y cwmni a gafodd ei gefnogi gan lywodraeth Cymru .

Chwaraeon Modur

Mae Russell George yn cwyno fod Cyngor Sir Powys yn "ddigydymdeimlad" tuag at chwaraeon modur.

Atebodd y gweinidog ei bod yn pryderu am ymdriniaeth y cyngor â chwaraeon modur, a'i bod wedi ysgrifennu at y cyngor ar y mater hwn ac yn barod i wneud hynny eto.

Maes Awyr Caerdydd

Cafodd

Maes Awyr Caerdydd ei werthi i lywodraeth Cymru am £52m yn 2014.

Flybe

Eluned Parrott yn galw ar y gweinidog i weithio i sicrhau bod llwybrau newydd cwmni hedfan Flybe o Faes Awyr Caerdydd yn dod yn sail ar gyfer sefydlu llwybrau hediad pellter hir a mwy o ddewis i deithwyr.

Lagŵn Bae Abertawe

Rhodri Glyn Thomas yn gofyn am ddatganiad ar brosiect Lagŵn Bae Abertawe.

Byddai'r morglawdd chwe milltir o hyd siâp U yn mynd o'r dociau i fod yn agos at gampws newydd Prifysgol Abertawe yn Ffordd Fabian .

Petai caniatâd yn cael ei roi fe fyddai'r lagŵn yn costio £1bn ac yn cynhyrchu digon o ynni i gyflenwi 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd meddai'r cwmni.

Byddai'n cymryd dwy flynedd i adeiladu ac yn creu 1,850 o swyddi adeiladu.

Llun artist o'r morglawdd
BBC
Llun artist o'r morglawdd

Symud ymlaen

Mae'r aelodau yn symud ymlaen i Gwestiynau i Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart.

Mae Ms Hart wedi bod yn y Cabinet mewn rolau amrywiol ers datganoli ym 1999.

Gweinidog Addysg

BBC Cymru Fyw

Daeth Huw Lewis yn weinidog addysg ym

Mehefin 2013.

Llun: Huw Lewis

Daeth Huw Lewis yn weinidog addysg i lywodraeth Cymru ym Mehefin 2013.

Roedd yn olynu Leighton Andrews a ymddiswyddodd ar ôl ffrae dros ei gefnogaeth i ysgol yn ei etholaeth yn y Rhondda oedd yn wynebu cau dan ei bolisi lleoedd gwag ei hun.

Huw Lewis
BBC

Sibrydion Tsieineaidd

Y Gweinidog Addysg yn dweud bod "perygl o sibrydion Tsieineaidd o ran diwygio TGAU a Bagloriaeth Cymru y byddant yn arwain at feysydd llafur culach, ond nid yw hynny'n wir."

Etholiad

Ymrwymiadau ar addysg ym maniffestos yr etholiad cyffredinol yn cael eu trafod gan Huw Lewis ac aelod Plaid Cymru Simon Thomas.

Addysg

Christine Chapman yn dweud ei bod hi'n falch o glywed am gefnogaeth llywodraeth Cymru ar gyfer campws newydd i Goleg y Cymoedd.

Anghenion addysgol arbennig

Bydd deddfwriaeth sy'n nodi'r ffordd y mae dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu diwallu yn cael ei chyflwyno cyn toriad yr haf, meddai Huw Lewis.