a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna'r cyfan o'r Senedd heddiw. Ymunwch â ni eto bore fory am 9am ar gyfer y Pwyllgor Cyllid.

 2. Yfed yn y cartref

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn codi pryderon am "yfwyr incwm canol ac uwch sy'n yfed yn y cartref."

  Alcohol
  Image caption: Alcohol
 3. Braster, siwgr a halen

  Yr Aelod Llafur Jenny Rathbone yn gofyn am ystyried "treth braster, siwgr a halen", gan godi pryderon ynghylch diet gwael cynifer o bobl yng Nghymru.

 4. Marwolaeth gynamserol

  Clefyd yr afu yw'r trydydd achos mwyaf cyffredin o farwolaeth gynamserol yn y Deyrnas Unedig ac mae cyfradd y cynnydd yng nghlefyd yr afu yn sylweddol uwch yn y DU na'r gwledydd eraill yng ngorllewin Ewrop, yn ôl Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

 5. CEFNDIR

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, nod y cynllun yw, i:

  • rwystro'r cynnydd mewn achosion o glefyd yr afu a marwolaethau o'i herwydd
  • gydweithio â phartneriaid cyflawni i gefnogi cleifion yn well
  • hybu arweinyddiaeth glinigol er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau
  • wella gwybodaeth arbenigol am glefyd yr afu drwy'r gwasanaeth iechyd cyfan
  • annog cleifion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a gofal.
 6. Clefyd yr Afu

  Mae'r aelodau yn cynnal dadl ar Gynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu.

 7. Gorchymyn

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o'r Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015 yn cael ei lunio yn unol â'r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Mawrth 2015.

 8. Ailgylchu

  Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant yn dweud mai Cymru yw'r gorau yn y DU o ran ailgylchu, a'r 4ydd yn Ewrop.

  Ailgylchu
 9. Trydar

  via Twitter

  @NatResWales: "Defnyddio dull cydygysylltiedig o reoli'n hadnoddau naturiol #EnvironmentBill #EnvBillWales #Amgylchedd"

 10. Bwriad y mesur

  Mae'r mesur yn:

  • rhoi gofyniad ar awdurdodau cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth;
  • Creu fframwaith statudol ar gyfer gweithredu ar newid hinsawdd, gan gynnwys targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr;
  • Diwygio'r gyfraith ar godi tâl am fagiau siopa;
  • Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ailgylchu gwastraff (yn cynnwys casglu gwastraff ar wahân); trin gwastraff bwyd ac adfer ynni mewn busnes;
  • Gwneud darpariaeth ynghylch sawl gorchymyn mewn perthynas â physgodfeydd cregyn;
  • Ffioedd ar gyfer trwyddedau morol;
  • Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol; a
  • Newidiadau i'r gyfraith ar ddraenio tir a is-ddeddfau a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 11. Adnoddau naturiol

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r mesur yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru ar lefel genedlaethol a lleol, ac yn "rhoi pwrpas cyffredinol i Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n gysylltiedig â'r egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a ddiffinnir yn y Mesur.

 12. Mesur yr Amgylchedd

  Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn Cyflwyno Mesur yr Amgylchedd (Cymru).

 13. Ceidwadwyr

  Mae Ceidwadwyr Cymru wedi galw am Gerdyn y Lluoedd Arfog yng Nghymru, yn cynnwys:

  • Ymestyn y cynllun tocynnau bws am ddim presennol i gynnwys cyn-filwyr;

  • Mynediad am ddim i byllau nofio awdurdodau lleol;

  • Mynediad am ddim i safleoedd CADW;

  • Blaenoriaeth i driniaeth ar y GIG ar gyfer cyflyrau / anafiadau yn ymwneud â'u gwasanaeth;

  • Blaenoriaeth i grantiau cyfleusterau i'r anabl ar gyfer addasu cartrefi.

 14. 'Anwadalwch'

  Yr Aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud y bu "anwadalwch" wrth greu "cerdyn lluoedd arfog"

 15. Adolygu'r pecyn

  Mae pecyn cymorth presennol Llywodraeth Cymru i gyn-filwyr a'u teuluoedd eisoes yn cynnwys manylion y cymorth sydd ar gael gan amryw wasanaethau cyhoeddus ym meysydd iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai ac addysg.

  Fodd bynnag, mae'r Gweinidog yn credu y dylid adolygu'r pecyn hwn i gynnwys "ymrwymiadau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ym meysydd polisi Llywodraeth Cymru a rhai a gynigir gan sefydliadau cymorth fel y Lleng Brydeinig Frenhinol".

 16. Pecyn cymorth

  Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews wedi cyhoeddi adolygiad o becyn cymorth Llywodraeth Cymru i gymunedau y Lluoedd Arfog.

 17. LLUN

  GIG Cymru i Gyn-filwyr/Veterans' NHS Wales
  Image caption: GIG Cymru i Gyn-filwyr/Veterans' NHS Wales
 18. Coelcerthi

  Ddydd Gwener roedd dau funud o dawelwch wedi'i gynnal ar draws y wlad, a choelcerthi wedi'u cynnau, i nodi'r union amser y daeth yr Ail Ryfel Byd i ben.

  Ar 8 Mai 1845 cafodd cannoedd o goelcerthi eu tanio i ddathlu diwedd y rhyfel.

 19. Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop

  Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn gwneud datganiad yn "Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop - gweithio gyda a chefnogi ein cymuned Lluoedd Arfog heddiw".

  Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.
  Image caption: Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.
 20. Busnes y Cynulliad

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad a Chyhoeddiad Busnes gan Jane Hutt.

 21. 10 miliwn o bobl

  BBC Cymru Fyw

  Cyhoeddodd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Ken Skates, ddydd Mawrth mai'r llynedd oedd y "flwyddyn orau erioed" i Gymru o ran twristiaeth, gyda dros 10 miliwn o bobl wedi aros yng Nghymru dros nos - y nifer ucha' ers dechrau cofnodion yn 2006.

 22. Twristiaeth

  Gwyn Price yn cyfeirio at gemau Cwpan Rygbi'r Byd sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ym mis Medi.

  Yn ôl Mr Jones, "rydym newydd gael y ffigurau twristiaeth gorau rydym erioed wedi eu cael" yng Nghymru.

 23. Cyflymu Cymru

  Meddai Mr Jones, bydd 96% o adeiladau â mynediad at Cyflymu Cymru (rhwydwaith band llydan uwchgyflym cenedlaethol), erbyn mis Medi y flwyddyn nesaf.

 24. Ymchwiliad

  Y llynedd cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymchwiliad byr i wasanaethau orthodonteg yng Nghymru. Cliciwch yma am yr ymateb.

 25. Orthodonteg

  Y Prif Weinidog o dan y lach gan yr Aelod Ceidwadol Darren Millar ynghylch gwasanaethau orthodonteg yng Nghymru.

 26. Undeb

  Mae peryglon mawr mewn "anwybyddu" canlyniadau'r etholiad yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon - fel arall mae'r "Undeb yn cael ei golli" meddai Mr Jones.

 27. Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

  Dywed Mr Jones "y byddwn yn gweithio'n galed" i wella y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

 28. Colli dadl

  Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies yn codi sylwadau Alun Davies AC ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru - dywedodd cyn-weinidog llywodraeth Cymru fod Llafur wedi colli y ddadl dros gyflwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

 29. Diddymu deddf?

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn codi'r posibilrwydd y bydd y Ddeddf Hawliau Dynol yn cael eu diddymu.

 30. Lles

  Leanne Wood hefyd yn gofyn "a fydd pwerau dros les yn rhywbeth y byddwch yn eu ceisio o San Steffan?"

  Atebodd Mr Jones "bod cael y pwerau yn un peth, mae cael yr arian yn un arall."

 31. 100 diwrnod

  Dywed arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood nad oes gan lywodraeth y DU fandad yng Nghymru ac mae'n hen bryd i gael rhagor o ddatganoli.

  Yn ôl Mr Jones, "bydd yn rhaid inni aros i weld" os bydd Mesur Cymru yn cael ei basio yn ystod 100 diwrnod cyntaf y llywodraeth newydd yn San Steffan.

  Carwyn Jones
 32. Tro Pedol?

  Mae'n annhebygol y bydd deddf newydd i ddatganoli mwy o bwerau i Gymru yn cael ei chynnwys yn rhaglen llywodraeth y DU ar gyfer ei blwyddyn gyntaf mewn grym.

  Mae BBC Cymru yn deall hyd yn oed petai Mesur Cymru arfaethedig yn cael ei grybwyll yn Araith y Frenhines, ni fydd yn un o'r deddfau newydd i gael ei drafod, er gwaethaf i'r Canghellor George Osborne addo deddfwriaeth Gymreig o fewn 100 diwrnod i'r etholiad.

 33. Mesur Cymru

  Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud ei fod yn aros i weld a fydd addewidion yn cael eu cadw ynghylch Mesur Cymru yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

 34. Ymddiswyddo

  Y Llywydd yn cyhoeddi bod Antoinette Sandbach a Byron Davies wedi ymddiswyddo ar ôl ennill seddi yn San Steffan yn yr etholiad cyffredinol.

 35. Prynhawn da

  Croeso nôl i ddarllediad Democratiaeth Fyw o'r Cynulliad. Mae Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dechrau am 13.30.

  Siambr
 36. Hwyl am y tro

  Dyna ddiwedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am heddiw. Ymunwch â ni am gwestiynau i'r Prif Weinidog am 13.30.

 37. Cyngor Da, Byw'n Well

  Mae Lindsey Kearton yn sôn am brosiect Cyngor Da, Byw'n Well sy'n rhoi cyngor arbenigol i bobl sy'n byw yng nghymunedau difreintiedig Cymru ar bob math o bethau - yn eu plith buddiannau lles, dyledion a swyddi.

 38. Shelter Cymru

  Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor ac eiriolaeth arbenigol ac annibynnol, a chynrychiolaeth gyfreithiol i unrhyw un â phroblemau tai.

 39. Cynilo

  Mae Jennie Bibbings yn Rheolwr Polisi ac Ymchwil, Shelter Cymru.

  Mae hi'n dweud bod rhai tenantiaid yn cael eu gwrthod tai oherwydd nad ydynt yn gallu cynilo gwerth pedair wythnos o rent o flaen llaw.

  Jennie Bibbings
 40. Cyngor ar Bopeth Cymru

  Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn darparu cyngor rhad ac am ddim, annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb ar eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

 41. Credyd treth

  Lindsey Kearton - Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru - yn dweud bod 40% o'r holl faterion a gyflwynwyd "yn ymwneud â budd-daliadau a materion credyd treth."

 42. Sesiwn dystiolaeth 2

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i sesiwn dystiolaeth 2 ar ddiwygio lles

  Ymhlith y tysyion y mae Shelter Cymru, a Chyngor ar Bopeth Cymru.

 43. Adeiladu tai

  Meddai Jenny Rathbone AC: "mae 33,000 o bobl wedi eu heffeithio gan y 'dreth ystafell wely' ac mae'n rhaid i ni fwrw ymlaen gydag adeiladu mwy na dim ond 700 o dai."

  Sioned Hughes, Cyfarwyddwr Polisi ac Adfywio, Cartrefi Cymunedol Cymru yn ateb "Rwy'n hynod falch eich bod wedi dweud hynny", a phwysleisiodd bwysigrwydd cynyddu'r cyflenwad.

  Sioned Hughes
 44. Tenantiaid anabl

  Aelod Llafur Julie Morgan yn codi pryderon ynghylch tenantiaid anabl yn aros mewn eiddo wedi'u haddasu ac felly yn derbyn llai o arian.

 45. Cartrefi Cymunedol

  Mae Cartrefi Cymunedol yn elusen gofrestredig ac mae'n cynrychioli dros 70 o gymdeithasau a tai a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol di-elw yng Nghymru. Mae ein haelodau yn darparu dros 153,000 o gartrefi a gwasanaethau tai ledled Cymru.

 46. 'Cosbau'

  Meddai Sioned Hughes, Cyfarwyddwr Polisi ac Adfywio, Cartrefi Cymunedol Cymru: "Rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i denantiaid i symud i mewn i eiddo mwy, oherwydd y cosbau sydd eisoes yn bodoli."

 47. Parlwr

  Mike Hedges

  Aelod Llafur Mike Hedges yn gofyn a ddylai "ystafell parlwr" mewn tŷ â 3 ystafell wely gael ei defnyddio fel 4ydd ystafell wely.

 48. Heb eu datganoli

  Er nad yw taliadau lles wedi'u datganoli i Gymru, bydd effaith a chanlyniadau newidiadau llywodraeth y DU "yn bellgyrhaeddol yma" yng Nghymru yn ôl llywodraeth Cymru.

 49. Deddf Diwygio Lles y DU 2012

  Mae llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid, fel awdurdodau lleol ac elusennau, a llywodraeth y DU i ddeall effaith a chanlyniadau Deddf Diwygio Lles y DU 2012 ar gyfer pobl Cymru.

 50. Pwyllgor Materion Cymreig

  Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig wedi mynegi pryder nad oes digon o dai efo un neu dwy ystafell wely ar gyfer tenantiaid yng Nghymru.

 51. Gwariant blynyddol

  Un o brif nodweddion cynlluniau Llywodraeth y DU yw'r newidiadau i Fudd-dal Tai, sy'n ceisio lleihau gwariant blynyddol tua £2.3 biliwn.

 52. Adroddiad

  Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad ar Reoli Effaith Diwygiadau Lles ar Denantiaid Tai Cymdeithasol yng Nghymru, ym mis Ionawr 2015.

 53. Diwygio lles

  Yn y sesiwn dystiolaeth ar ddiwygio lles, mae cynrychiolwyr o Gartrefi Cymunedol Cymru, Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.

 54. Bore da

  Bore da a chroeso i ddarpariaeth Democratiaeth Fyw BBC Cymru o drafodion y Cynulliad ar 12 Mai 2015.

  Senedd

  Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dechrau am 9am.