a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Da bo chi

  Dyna ni am heddiw. Hwyl tan yfory.

  Senedd
 2. Ysmygu mewn ceir

  Mae Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid y cynnig sy'n golygu y bydd pobl yn cael eu gwahardd rhag ysmygu mewn ceir pan fo plant yn bresennol

  Ar hyn o bryd mae pobl yn cael ysmygu mewn cerbydau preifat, ond mae'r bleidlais yn gwahardd pobl rhag gwneud hynny os oes unrhyw un o dan 18 oed yn y cerbyd.

  Er mai awdurdodau lleol sy'n gweithredu'r cyfyngiadau presennol ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus, yr heddlu fydd yn gyfrifol am weithredu yn erbyn troseddwyr mewn cerbydau cyhoeddus.

 3. Tai Rhent Preifat

  Yr ACau yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o Reoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gofynion Hyfforddi) (Cymru) 2015 yn cael ei lunio yn unol â'r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Mai 2015.

 4. Gorchymyn

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o'r Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015 yn cael ei lunio yn unol â'r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2015.

 5. Ysmygu mewn ceir

  Nawr mae'r aelodau wedi symud ymlaen i drafod cynnig a fyddai'n gwahardd pobl rhag ysmygu mewn ceir pan fo plant yn bresennol.

  Fe fydd troseddwyr yn wynebu cosb benodedig o £50 o fis Hydref ymlaen, os fydd y mesur yn cael ei gymeradwyo gan aelodau.

  Mae ysmygu eisoes wedi'i wahardd mewn cerbydau gwaith a cherbydau cyhoeddus eraill o dan y ddeddf a basiwyd yn 2007.

  Ysmygu mewn car
 6. Cymunedau yn Gyntaf

  Mae'r rhaglen yn rhoi arian i Brif Gyrff Cyflawni o fewn ardaloedd yr awdurdod lleol a elwir yn Glystyrau Cymunedau yn Gyntaf a hynny er mwyn culhau'r bwlch sydd rhwng economi, addysg/sgiliau ac iechyd yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a mwyaf cefnog.

  Yn ôl y llywdoraeth, mae gan y rhaglen dri amcan strategol sy'n helpu i gyflawni'r canlyniadau hyn:

  • Cymunedau Ffyniannus
  • Cymunedau Dysgu
  • Cymunedau Iachach
 7. Parch

  Cydlyniant Cymunedol yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio "sut mae pawb mewn ardal ddaearyddol yn cyd-fyw gan barchu a deall ei gilydd".

 8. Cynllun Cyflawni Cenedlaethol

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, nod y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol yw cadarnhau eu hymrwymiad "i gryfhau cydlyniant cymunedol ledled Cymru".

 9. Cydlyniant Cymunedol

  Nesaf ceir datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: "Cydlyniant Cymunedol - Cynnydd a Heriau".

 10. Gwerth ychwanegol gros

  Yn ôl Eluned Parrott o'r Demcoratiaid Rhyddfrydol "rydym wedi bod yn sownd ar 72% o werth ychwanegol gros y pen cyfartalog y DU ers dechrau datganoli. Nid oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud o gwbl yn yr holl amser hwnnw."

  Eluned Parrott
  Image caption: Eluned Parrott
 11. Adroddiad Guilford

  Fe wnaeth llywodraeth Cymru wahodd Dr Grahame Guilford, sy'n aelod o'r bartneriaeth rhaglenni Ewropeaidd yng Nghymru ers tro, i arwain yr adolygiad o'r trefniadau ar gyfer defnyddio cyllid y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn y cylch cyllido nesaf (2014 - 2020).

  Fe wnaeth Dr Guilford asesu hynt y cylchoedd presennol a blaenorol, a nodi'r gwersi a ddysgwyd er mwyn sicrhau gwelliannau parhaus.

  I weld yr adroddiad cliciwch yma.

 12. £2 biliwn

  Yn ystod y cyfnod 2014-2020, bydd Cymru yn derbyn gwerth rhyw £2 biliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i'w fuddsoddi yn y rhaglenni canlynol:

  • Rhaglenni Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
  • Rhaglenni Dwyrain Cymru.
 13. Y wlad gyntaf

  Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gael sêl bendith i arian strwythurol yn ôl y Gweinidog Cyllid.

  Cymru yn Ewrop
 14. Cronfeydd Strwythurol

  Mae'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, yn parhau i fod ar ei thraed i wneud datganiad ar "Gynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020".

 15. Arfer da

  Alun Ffred Jones yn gofyn "pryd y byddwch yn cyhoeddi manylion y cynlluniau sydd wedi aeddfedu?"

  Atebodd Jane Hutt bod "yr enghreifftiau o arfer da i'w gweld ar ein gwefan."

  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 16. Ceisiadau newydd

  £8 miliwn o gyllid pellach yn cael ei gyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid ar gyfer cylch ceisiadau newydd o dan Buddsoddi i Arbed a fydd yn cau ar 24 Gorffennaf 2015.

 17. Cronfa

  Mae'r gronfa Buddsoddi i Arbed yn bwll byrdymor o adnoddau sydd ar gael i helpu sefydliadau'r gwasanaeth cyhoeddus i drawsnewid y ffordd y maent yn gweithio.

 18. Buddsoddi i Arbed

  Yn awr ceir datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed.

 19. Gostyngiad

  Meddai Leighton Andrews, y Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, bu "gostyngiad o 54% yn nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf rhwng 2010-11 a 2013-14."

  Leighton Andrews
  Image caption: Leighton Andrews
 20. Argymhellion

  Mae'r strategaeth hon yn berthnasol i bob asiantaeth sy'n ymwneud â gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru ac mae'n cynnwys:

  • ymyrryd yn gynnar i atal ymddygiad troseddol

  • gweithio i atal troseddu ac ymddygiad troseddol

  • dargyfeirio pobl ifanc oddi wrth droseddu i weithgareddau eraill.

  Mae'n cynnwys argymhellion penodol mewn perthynas ag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, tai a gofal cymdeithasol.

 21. Cyfiawnder Ieuenctid

  Datganiad cyntaf y prynhawn yw un gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar Blant a Phobl Ifanc yn Gyntaf: "Cyflawni ein Hymrwymiad i Gyfiawnder Ieuenctid yn llwyddiannus".

 22. Dadl Frys

  Mae'r aelodau wedi derbyn cynnig am Ddadl Frys o dan Reol Sefydlog 12.69 gan Darren Millar, sef "Bod y Cynulliad yn ystyried canfyddiadau'r ymchwiliad i ofal cleifion ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan".

  Bydd y ddadl yn cael ei chynnal yfory.

  Darren Millar
  Image caption: Darren Millar
 23. Datganiad Busnes

  Mae'r aelodau symud ymlaen at y Datganiad Busnes wythnosol sy'n amlinellu busnes y Cynulliad hyd at dair wythnos o flaen llaw.

 24. Gwasanaethau Cymdeithasol

  Yr Aelod Llafur Gwenda Thomas yn codi pryderon am y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru pe byddai'r Ddeddf Hawliau Dynol yn cael ei dileu.

  Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn cael ei enwi yn y mesur.

 25. Arolygiaeth iechyd

  Kirsty Williams yn galw am sefydlu arolygiaeth iechyd sy'n gwbl annibynnol o lywodraeth.

  Kirsty Williams
  Image caption: Kirsty Williams
 26. Deddf Hawliau Dynol

  Carwyn Jones yn gofyn "beth sydd o'i le ar y Ddeddf Hawliau Dynol?", gan ychwanegu ei fod "yn gresynu at" y ffordd y mae'r Ddeddf Hawliau Dynol yn cael ei phortreadu fel rhywbeth sy'n helpu troseddwyr.

 27. Awdurdodaeth gyfreithiol

  Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn am yr angen am awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru.

  Leanne Wood
  Image caption: Leanne Wood
 28. 'Cyfrifoldeb'

  "Chi yw Prif Weinidog Cymru, mae'r cyfrifoldeb gyda chi" meddai Mr Davies.

  Andrew R T Davies
  Image caption: Andrew R T Davies
 29. 'Brawychus'

  Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn am farn y prif weinidog ar yr adroddiadau diweddar ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

  "Mae'r manylion yn frawychus ac yn annerbyniol ... gallaf ddeall yn iawn pam mae'r teuluoedd yn flin" meddai Carwyn Jones.

 30. Contractwyr preifat

  Prif Weinidog yn dweud ei fod yn "fwy anodd oherwydd bod meddygon teulu yn gontractwyr preifat ac nid yn dechnegol yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd yn yr ystyr hwnnw."

 31. Meddygon teulu

  Ann Jones yn gofyn "yn dilyn adroddiadau beirniadol ar wasanaethau meddygon teulu tu allan i oriau yn enwedig yng ngogledd Cymru" beth mae'r llywodraeth yn ei wneud i gael apwyntiadau ar gyfer cleifion fel nad oes angen iddynt fynychu unedau Damweiniau ac Achosion Brys.

  Atebodd Mr Jones, "rydym wedi cynyddu canran y meddygfeydd sydd ar agor o leiaf un noson yr wythnos."

 32. AC newydd

  Mae'r Dirpwy Lywydd yn croesawu Janet Howarth i'w sedd ym Mae Caerdydd, fel AC rhanbarthol yn cynrychioli gogledd Cymru.

  Mae'n cymryd lle y Ceidwadwr Antoinette Sandbach a enillodd sedd Eddisbury, yn Swydd Caer, yn yr etholiad cyffredinol.

  Janet Howarth
  Image caption: Janet Howarth
 33. Croeso nôl

  Bydd Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dechrau am 1.30pm.

 34. Hwyl am y tro

  Dyna ddiwedd y pwyllgor.

 35. Araith y Frenhines

  "Bydd 40,000 o blant yn cael eu gwthio i dlodi" yn ôl yr AC Llafur Jenny Rathbone.

  Roedd yn cyfeirio at y cyhoeddiad yn araith y Frenhines yr wythnos diwethaf fod teuluoedd a allai hawlio hyd at £26,000 o fudd-dal y flwyddyn, yn awr yn derbyn uchafswm o £23,000.

  Jenny Rathbone
  Image caption: Jenny Rathbone
 36. Ystadegau

  Yn ôl ystadegau yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cymru sydd ag un o'r dibyniaethau uchaf ar les ym Mhrydain.

  Mae bron i 19 y cant o'r boblogaeth o oedran gweithio yn derbyn rhyw fath o fudd-dal, o'i gymharu â chyfartaledd Prydain o 14.5 y cant.

  Mae canran y bobl sy'n hawlio budd-daliadau allan o waith tua 16 y cant yng Nghymru a 13 y cant ym Mhrydain Fawr.

 37. Deddf Diwygio Lles 2012

  Mae Deddf Diwygio Lles 2012 yn dynodi newid mawr i'r ffordd y caiff budd-daliadau eu gweinyddu a'u dosbarthu a chaiff effaith sylweddol ar lawer o ddinasyddion.

  Ym mis Ebrill 2011, dechreuodd Llywodraeth y DU ar raglen ddiwygio a fydd yn arwain at gyflwyno'r Credyd Cynhwysol fesul cam rhwng mis Hydref 2013 a 2017.

  Un o brif nodweddion cynlluniau Llywodraeth y DU yw'r newidiadau i Fudd-dal Tai, sy'n ceisio lleihau gwariant blynyddol tua £2.3 biliwn.

 38. Amcanion

  "Un o brif amcanion diwygio lles yw cael pobl i mewn i waith" meddai Sara Ahmed.

  Sara Ahmed
  Image caption: Sara Ahmed
 39. Budd-dal tai

  Mae'r Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad i ystyried sut y mae'r newidiadau i fudd-dal tai a gyflwynwyd gan raglen diwygio lles Llywodraeth y DU yn cael effaith sylweddol ar gynghorau a chymdeithasau tai yng Nghymru,

 40. 5ed sesiwn dystiolaeth

  Dyma 5ed sesiwn dystiolaeth y pwyllgor ar ddiwygio lles.

  Ymhlith y tystion y mae, June Milligan, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru, John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru a Sara Ahmad, Economegydd, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru.

  John Howells, June Milligan a Sara Ahmad
  Image caption: John Howells, June Milligan a Sara Ahmad
 41. Bore da

  Bore da a chroeso i Ddemocratiaeth Fyw ar 2 Mehefin, 2015.

  Bydd darllediad byw o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dechrau am 9am.