a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni gan Ddemocratiaeth Fyw am heddiw.

  Fe fyddwn ni nol Dydd Mawrth 23 Mehefin, nos da.

  Siambr
 2. Dadl Fer

  Mae'r aelodau wedi cyrraedd eitem olaf y diwrnod, y ddadl fer wedi'i harwain gan y Ceidwadwr Nick Ramsay ar y teitl 'Clefydau'r croen: Blaenoriaethu anghenion pobl yng Nghymru sydd â chlefydau sy'n effeithio ar y croen.'

 3. Pleidleisio

  Os oes angen atgoffa aelodau o bwysigrwydd canolbwyntio yn ystod y cyfnod pleidleisio, dylent wylio'r fideo hwn o fis Mehefin 2006. Roedd y Gweinidog Iechyd ar y pryd, Dr Brian Gibbons wedi arwain dadl y llywodraeth yn erbyn cynnal ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, ond fe wnaeth e gamgymeriad wrth bleidleisio gan bleidleisio gyda'r wrthblaid am ymchwiliad.

 4. Ymateb

  Gofynnodd Leighton Andrews i Rhodri Glyn Thomas (llefarydd llywodraeth leol Plaid Cymru) a yw'n cytuno gyda barn Elin Jones ar ad-drefnu llywodraeth leol yng ngorllewin Cymru. Atebodd Mr Thomas fod Ms Jones wedi mynegi ei barn "bersonol" mewn llythyr at y gweinidog.

  Dyma oedd ymateb y gweinidog:

  Leighton Andrews
 5. Tryloywder

  Mae'r Ceidwadwr Janet Finch-Saunders yn galw ar lywodraeth Cymru i sicrhau bod yr "agenda diwygio llywodraeth leol yn arwain at fwy o dryloywder ac atebolrwydd democrataidd mewn llywodraeth leol."

  Janet Finch-Saunders
 6. Pleidlais

  Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black yn galw am gyflwyno'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.

 7. Dadl Plaid Cymru

  Wrth arwain Dadl Plaid Cymru, mae Leanne Wood yn nodi bwriad llywodraeth Cymru i ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru, ac yn galw ar y llywodraeth "i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu darparu'n effeithlon ac yn effeithiol ac yn cwrdd ag anghenion dinasyddion Cymru."

  Leanne Wood
  Image caption: Leanne Wood
 8. Diwygio Llywodraeth Leol

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl Plaid Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru.

 9. Ymgysylltu â'r cyhoedd

  Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd, yn dweud fod y llywodraeth "yn cydnabod yr angen am ymgysylltu â'r cyhoedd yn fwy cyson ar draws y byrddau iechyd", ond yn gwrthod yn gryf yr angen am gomisiynwyr iechyd a etholir yn uniongyrchol.

  Vaughan Gething
  Image caption: Vaughan Gething
 10. Erthygl

  Golwg 360

  "Dyma'r tro cyntaf i Aelod Cynulliad ymuno gyda phlaid arall - er bod Rod Richards, wedi gadael y Ceidwadwyr i fynd yn annibynnol."

 11. Oscar

  Mohammad Asghar yn ddiamynedd gydag ymyriad gan ei gyn-gydweithiwr, yr aelod Plaid Cymru Llŷr Gruffydd.

  Roedd Mr Asghar yn cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru dros Blaid Cymru o fis Mai 2007 hyd at fis Rhagfyr 2009, cyn gadael i ymuno â'r Ceidwadwyr.

  Dywedodd Mr Asghar ar y pryd ei fod yn teimlo "allan o diwn", gyda pholisïau Plaid yn enwedig ei hawydd am Gymru annibynnol.

  Mohammad Asghar
 12. 'Amheus'

  Mae Kirsty Williams yn dweud ei bod yn "amheus iawn, iawn o'r syniad o gomisiynwyr iechyd."

  Mae hi'n amcangyfrif y byddai'r gost, yn seiliedig ar gynsail y comisiynwyr heddlu, tua £5.6 miliwn.

 13. Comisiynwyr iechyd

  Mae Mr Millar yn galw ar lywodraeth Cymru i ystyried sefydlu comisiynwyr iechyd wedi'u hethol yn uniongyrchol ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru.

  Mae'n cyhuddo Llafur o "ddim ond eisiau cadw eu dwylo ar lifrau seimllyd" pŵer.

 14. 'Gwarthus'

  Mae Darren Millar, llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, yn dweud bod "diffyg democrataidd gwarthus yn y broses o wneud penderfyniadau yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru."

  Darren Millar
  Image caption: Darren Millar
 15. Symud ymlaen

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ail ddadl y Ceidwadwyr heddiw, y tro hwn ar arweinyddiaeth effeithiol yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru a'r angen am atebolrwydd i'r cyhoedd.

 16. Syr Jeremy Beecham

  Mae Alun Davies yn cyfeirio at yr alwad yn adroddiad Beecham yn 2006 ar gyfer "gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd."

  Roedd yr adroddiad yn galw am "egwyddorion cyffredin am wasanaethau effeithlon ac atebol sy'n canolbwyntio ar y dinesydd mewn gwlad fach."

 17. Hyfforddiant dementia

  Dywed Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, y "dylai ystad y Gwasanaeth Iechyd fod mor dementia-gyfeillgar â phosibl."

  Mae hi'n dweud y dylai pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gael hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth dementia a gofal dementia.

  Kirsty Williams
  Image caption: Kirsty Williams
 18. Arferion gorau

  Mr Isherwood yn galw ar lywodraeth Cymru i "ymchwilio i feysydd o arfer gorau o ran gofal dementia o bob rhan o'r DU a thu hwnt er mwyn gwella cyfraddau diagnosis dementia a mynediad at wybodaeth a chefnogaeth briodol.

  Mae'n cyfeirio at ystadegau sy'n dangos ar y cyfraddau presennol, y bydd un o bob tri o bobl dros 65 oed yn datblygu math o ddementia.

  Mae'n ychwanegu, o holl wledydd y DU, bod "gan Gymru'r gyfradd diagnosis isaf ar gyfer dementia - cyfradd a gododd 2.8% yn y pedair blynedd diwethaf o gymharu â 8.7% yn Lloegr."

  Mark Isherwood
  Image caption: Mark Isherwood
 19. Dementia

  Aelodau symud ymlaen at Ddadl y Ceidwadwyr Cymreig ar ddementia.

  Mark Isherwood yn nodi bod dros 45,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia.

  Delwedd Cymharol o ymennydd Alzheimer a ymennydd iach
  Image caption: Delwedd Cymharol o ymennydd Alzheimer a ymennydd iach
 20. Dim gwrthwynebiad

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo'r cynnig heb wrthwynebiad.

 21. Côd Ymddygiad

  Mae Mick Antoniw yn symud y cynnig "i gymeradwyo'r Canllawiau i Aelodau'r Cynulliad ar Gofrestru, Datgan a Chofnodi Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill a mabwysiadu'r Côd Ymddygiad diwygiedig."

 22. Gwahaniaethu

  Rhun ap Iorwerth yn dweud bod angen gwahaniaethu rhwng plwyfoldeb a'r angen am wir ddemocratiaeth leol.

 23. Cost

  "Beth yw'r gost o ddarparu'r map hwn?", Yn un o gyfres o gwestiynau gan Peter Black.

  "Mae gwaith pellach i'w wneud ar hynny nawr bod gennym fap llywodraeth Cymru ffafriol" atebodd Mr Andrews.

  Peter Black
  Image caption: Peter Black
 24. LLUN

  Mae disgwyl y byddai opsiwn arall yn cynnwys uno siroedd Conwy a Dinbych gan greu naw awdurdod lleol
  Image caption: Mae disgwyl y byddai opsiwn arall yn cynnwys uno siroedd Conwy a Dinbych gan greu naw awdurdod lleol
 25. LLUN

  Map posib ar gyfer cynghorau Cymru, fyddai'n cynnwys wyth sir
  Image caption: Map posib ar gyfer cynghorau Cymru, fyddai'n cynnwys wyth sir
 26. Ymchwil

  Mae ymchwil a gomisiynwyd gan lywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, yn canfod fod 'ymwybyddiaeth o gynlluniau ar gyfer diwygio llywodraeth leol yn gymysg.'

  Dydy 40% o'r bobl a holwyd 'ddim yn ymwybodol o gwbl' o gynlluniau llywodraeth Cymru i ad-drefnu llywodraeth leol.

  Dywedodd un o bob pump eu bod yn 'ymwybodol iawn' o'r newidiadau arfaethedig.

  Dywedodd 86% nad oeddent wedi cymryd rhan mewn unrhyw fath o weithgareddau ymgynghori fel arolygon, digwyddiadau ymgynghori neu gyfarfodydd y cyngor.

  Am gopi o'r adroddiad llawn, cliciwch yma.

 27. Ymatebion i'r ymgynghoriad

  Llefarydd y Ceidwadwyr ar lywodraeth leol, Janet Finch-Saunders, yn dweud na ddylai cynghorau "cael eu gorfodi i uno."

  Mae hi'n gofyn am sicrwydd y bydd yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi.

  Mr Andrews yn ateb y byddant.

  Janet Finch-Saunders
  Image caption: Janet Finch-Saunders
 28. Cost gwleidyddiaeth

  Leighton Andrews yn dweud fod yr achos dros lai o awdurdodau lleol yng Nghymru yn "gymhellol", ac yn ychwanegu ei fod yn "benderfynol o ostwng cost gwleidyddiaeth."

  Leighton Andrews
 29. Llywodraeth Leol

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Dyfodol Llywodraeth Leol yng Nghymru.

 30. Cartrefi hygyrch

  Mae'r gweinidog yn cytuno i gais Eluned Parrott i ysgrifennu at bob awdurdod lleol, i ofyn iddynt beth maen nhw'n ei wneud "er mwyn nodi safleoedd ar gyfer cartrefi hygyrch" i bobl ag anableddau.

  Eluned Parrott
  Image caption: Eluned Parrott
 31. Undebau credyd

  Lesley Griffiths yn dweud ei bod yn "awyddus iawn bod undebau credyd yn codi eu proffil."

  Lesley Griffiths
 32. Tai fforddiadwy

  "Mae'r llywodraeth Dorïaidd yn defnyddio Hawl i Brynu i deneuo'r stoc tai fforddiadwy", meddai Jeff Cuthbert.

  Dywed y gweinidog ei bod hi'n cytuno.

  Jeff Cuthbert
  Image caption: Jeff Cuthbert
 33. Cymunedau

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths.

  I weld rhestr o'r cwestiynau, cliciwch yma.

 34. Undeb Ewropeaidd

  Mae'n "anodd gor-ddweud" pwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i ffermwyr a busnesau bwyd yng Nghymru, meddai Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd.

 35. Treulio anaerobig

  Andrew R T Davies yn dweud bod diffyg cysylltiadau grid cenedlaethol yn "atal" prosiectau treulio anaerobig.

  Treulio anerobig yw'r broses o ailgylchu gwastraff bwyd a gwastraff amaethyddol i mewn i danwydd adnewyddadwy i gynhyrchu trydan, gwres a gwrtaith ar gyfer tir fferm.

  Mae'r gweinidog yn mynegi syndod ei fod yn cytuno ag arweinydd y Ceidwadwyr ar y pwynt hwnnw, ac mae'n gobeithio y gall llywodraeth y DU helpu gyda materion isadeiledd o'r fath.

  Andrew RT Davies
  Image caption: Andrew RT Davies
 36. 'Real Madrid Ewrop'

  Dywed y gweinidog, ar ôl buddugoliaeth 1-0 Cymru yn erbyn Gwlad Belg nos Wener ddiwethaf i adennill eu safle ar frig eu grŵp rhagbrofol Ewro 2016, mae angen iddo ddiweddaru ei ddisgrifiad o Gymru fel "Real Madrid Ewrop o ran ailgylchu" i "Gymru Ewrop o ran ailgylchu."

  Gareth Bale celebrates
  Image caption: Gareth Bale celebrates
 37. Ynni'r Fro

  Dywed y gweinidog ei fod yn "ystyried rhaglen i olynu Ynni'r Fro, yn ofalus", sef rhaglen llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy ar raddfa gymunedol.

 38. Strategaeth ddŵr

  Llyr Gruffydd yn dechrau trwy ofyn am ddatganiad am weithredu'r strategaeth ddŵr i Gymru.

  Mae'r Strategaeth Ddŵr i Gymru yn tynnu sylw at weledigaeth llywodraeth Cymru i sicrhau bod "Cymru yn parhau i feddu ar amgylchedd dŵr sy'n ffynnu ac sy'n cael ei reoli'n gynaliadwy i gefnogi cymunedau iach, busnesau sy'n ffynnu, a'r amgylchedd."

 39. Croeso nôl

  Bydd cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant yn dechrau mewn 10 munud!

 40. Diwedd y pwyllgor

  A dynai ni am bore 'ma! Ymunwch â ni am 13:30 ar gyfer cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant.

 41. Gwasanaeth dewisol

  Kirsty Williams yn gofyn pam fod y Gwasanaeth Iechyd yn "brwydro i gynnal gwasanaeth dewisol am 12 mis o'r flwyddyn?", gan nodi amseroedd aros yn ystod y gaeaf.

  Dywed y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething fod "natur y galw yn newid", gyda phoblogaeth hŷn, a mwy eiddil na rhannau eraill o'r DU.

  Kirsty Williams
  Image caption: Kirsty Williams
 42. Gwariant cyfalaf

  John Griffiths yn codi gwariant cyfalaf yn ei etholaeth.

  Y mae'r gweinidog yn ateb fod y "toriad o 30% ar gyfer gwariant cyfalaf ar gyfer Cymru yn cael effaith uniongyrchol iawn ar wariant cyfalaf ym maes iechyd."

  O ganlyniad, mae'n dweud ei fod wedi blaenoriaethu buddsoddiad cyfalaf sy'n newid y gwasanaeth, yn hytrach na dim ond cynnal y gwasanaeth.

  Mae'n cyfeirio at brosiect Cylch Caron fel enghraifft o fuddsoddiad sy'n hybu'r ddarpariaeth iechyd.

  John Griffiths
  Image caption: John Griffiths
 43. Dyledion

  Dywed Darren Millar nad ydy "diddymu bron i £20m o ddyledion yn annog cyfrifoldeb ariannol" ymysg byrddau iechyd lleol.

  Y mae'r gweinidog yn ateb bod diddymu dyledion diwedd y flwyddyn 2013/14 wedi ei wneud cyn cyflwyno'r drefn bresennol lle y mae rhaid i'r byrddau iechyd gydbwyso eu llyfrau dros gyfnod o dair blynedd.

  Darren Millar
  Image caption: Darren Millar
 44. Nyrsys arbenigol

  Lindsay Whittle AC yn dweud ei fod yn aml yn clywed gan sefydliadau elusennol y gallent arbed arian i'r Gwasanaeth Iechyd.

  Mae hefyd yn galw am bolisi "buddsoddi i arbed" gyda'r defnydd o nyrsys arbenigol.

  Y gweinidog iechyd yn ateb ei fod yn "awyddus iawn i gynyddu nifer y nyrsys arbenigol yng Nghymru."

  Lindsay Whittle
  Image caption: Lindsay Whittle
 45. Gofal sylfaenol

  Y gweinidog iechyd yn dweud ei fod yn anelu i "hybu gofal sylfaenol" fel nad ydy ysbytai yn dwyn yr holl bwysau ychwanegol yn y gaeaf.

  Mae'n ychwanegu bod peirianneg y gwasanaeth prif gyswllt gofal sylfaenol yng Nghymru yn "anodd iawn."

 46. Pwysau'r gaeaf

  Mr Drakeford yn cadarnhau mewn ymateb i Gwyn Price AC fod pob bwrdd iechyd wedi cael cyfran o'r £40m ychwanegol a ddyrannwyd i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn 2014-15 i gefnogi pwysau'r gaeaf.

  Mae'r buddsoddiad ychwanegol yn dod o gronfeydd wrth gefn llywodraeth Cymru meddai.

  Mark Drakeford
  Image caption: Mark Drakeford
 47. Craffu

  Mae'r pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu gyffredinol a sesiwn graffu ariannol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Mark Drakeford a'r Dirprwy Weinidog Iechyd - Vaughan Gething.

 48. Bore da

  Croeso i ddarpariaeth BBC Democratiaeth Fyw o'r Cynulliad.

  Mae'r Pwyllgor Iechyd yn dechrau am 10am.

  Senedd
  Image caption: Senedd