a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
 2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn yw cwestiwn brys ar y digwddiadau trychinebus yn Nhiwnisia.
 3. Nesaf: Cwestiynau i'r prif weinidog.
 4. Nesaf: Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020.
 5. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
 6. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Donaldson.
 7. Nesaf: Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Metro.
 8. Nesaf: Dadl ar Adroddiad Gweinidogion Cymru ar gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  A dyna ni gan Democratiaeth Fyw am heddiw.

  Fe fyddwn yn ôl yfory gyda'r Pwyllgor Iechyd.

  Hwyl!

  Senedd
 2. Cytundeb rhyngwladol

  Cytundeb rhyngwladol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn sy'n nodi hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol bob un plentyn.

 3. Hyrwyddo

  Y Ceidwadwr Angela Burns yn galw ar lywodraeth Cymru "i wneud mwy i hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn i'r cyhoedd yn gyffredinol".

  Angela Burns
  Image caption: Angela Burns
 4. Hawliau

  Mae'r Gweinidog Trechu Tlodi Lesley Griffiths yn cynnig bod y cynulliad yn nodi yr adroddiad ar Gydymffurfiaeth â'r ddyletswydd o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

  Fe wnaeth y mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 dderbyn cefnogaeth unfrydol yn mis Ionawr 2011.

 5. Rheoliadau

  Mae'r aelodau wedi cymeradwyo:

  • Rheoliadau Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion (Swyddog Awdurdodedig) (Cymru) 2015
  • Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015
 6. 'Ateb pendant'

  Mae'r Democrat Rhyddfrydol Eluned Parrott wedi dweud bod llywodraeth Cymru wedi "methu a rhoi ateb pendant i gwestiynau ynghylch y Metro".

  Galwodd ar lywodraeth Cymru "nid yn unig i gyhoeddi map ac amserlen, ond i ddangos sut y bydd yn cyflwyno tocynnau integredig i symleiddio teithio ar gyfer teithwyr yng Nghymru".

  Eluned Parrott
  Image caption: Eluned Parrott
 7. Buddsoddiad cyfalaf

  Dywed Edwina Hart, "Amcangyfrifir y bydd cyfanswm cost cam 2 rhwng £500 miliwn - £600 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf.

  "Rydym wedi dod i gytundeb gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth am gyfraniad o £125m tuag at y costau a rydym yn gwneud cais am £150m yn ychwanegol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop".

 8. Metro

  Mae'r aelodau yn canolbwyntio ar ddatganiad ynglyn â'r system Metro newydd, gan y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart.

  Mae'r system yn debygol o fod yn gymysgedd o reilffyrdd ysgafn a thramiau, gwell gwasanaethau trenau a bysiau cyflymach yng Nghaerdydd a'r Cymoedd, erbyn 2020.

  Map diweddara' o'r cynllun Metro
  Image caption: Map diweddara' o'r cynllun Metro
 9. Ysgolion 'model'

  Mae Simon Thomas AC yn dweud bod "Plaid Cymru eisoes wedi galw am system o ysgolion 'model' i arwain y cwricwlwm newydd ac i hyfforddi athrawon".

  Dywedodd ei fod "yn dda gweld" bod y llywodraeth yn meddwl ar hyd yr un llinellau, ond bod yn rhaid i ysgolion gael "adnoddau priodol" a bod yn rhan o weithredu'r cynllun a nid gweithio fel arbrawf yn unig.

  Simon Thomas
  Image caption: Simon Thomas
 10. Amserlen

  Cafwyd awgrymiadau y gallai'r newidiadau - y mwyaf ers i'r cwricwlwm cenedlaethol gael ei gyflwyno ar ddiwedd y 1980au - gymryd cyhyd â degawd i weithredu.

  Mae Mr Lewis yn mynnu nad yw'n "rhuthro i osod amserlen", gyda mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref.

 11. Ysgolion arloesol

  Bydd modd i ysgolion yng Nghymru fod yn ysgolion 'arloesol', i helpu cyflwyno newidiadau radical i'r cwricwlwm cenedlaethol, yn ôl y Gweinidog Addysg Huw Lewis.

  Dywedodd Mr Lewis ei fod yn derbyn argymhellion adolygiad Donaldson, sy'n cynnig newidiadau megis torri nifer y profion, cael gwared ar y system 'cyfnodau allweddol' a rhoi mwy o ffocws ar gyfrifiadura a TG.

  Huw Lewis
  Image caption: Huw Lewis
 12. Rhan amser

  Mae'r Democrat Rhyddfrydol Peter Black wedi cwestiynu sut y gallai cynghorydd rhan amser gael yr amser i gyflawni'r tasgau a grëwyd ar ei g/chyfer.

  Awgrymodd hefyd ei fod yn adlewyrchiad o ymrwymiad "rhan amser" llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â cham-drin domestig.

  Peter Black
  Image caption: Peter Black
 13. Deddf arloesol

  Dywed Mr Andrews bod hon "yn ddeddf hanesyddol, y cyntaf o'i math yn y DU ac un o'r deddfau mwyaf arloesol a basiwyd gan y Cynulliad hwn".

  Mae'n dweud ei fod yn "falch o'r datblygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf", gan gynnwys "datblygu rheoliadau sy'n rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i adrodd yn flynyddol yr hyn y maent yn ei wneud i fynd i'r afael â'r materion hyn mewn safleoedd addysg, gan gynnwys ysgolion".

  Leighton Andrews
  Image caption: Leighton Andrews
 14. Trais

  Mae'r aelodau yn gwrando ar ddatganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews ar y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - flwyddyn ers ei chyflwyno.

 15. Cefndir

  Dyma aelodau Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru:

  • Norma Barry, InsideOut Organisational Solutions

  • Annitta Engel, D.B.G.E Limited

  • Catherine Fookes, Organic Trade Board

  • Justine Sarah Fosh, Improve

  • Buster Grant, Brecon Brewing

  • Alison Lea-Wilson, Halen Môn

  • David Lloyd, Canolfan y Diwydiant Bwyd

  • Katie Palmer, Bwyd Cynaliadwy Caerdydd

  • Llior Radford, Llaeth y Llan

  • Andy Richardson, Volac

  • Justin Scale, Capstone Organic

  • Marcus Sherreard, Dawn Meats

  • Huw Thomas, Puffin Produce

  • James Wilson, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

 16. Cynllun gweithredu

  Mae'r dirprwy weindiog yn dweud bod y cynllun gweithredu sydd wedi'i ddiweddaru yn cynnwys "gwaith sylweddol i ailddiffinio delwedd Bwyd a Diod Cymru a fydd yn cwmpasu amrywiaeth y diwydiant bwyd ac yn hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg".

  Ychwanegodd bod yr ystadegau diweddaraf ar gyfer ffermio a bwyd yn dangos "trosiant o £5.8bn sy'n golygu ein bod eisoes wedi cyflawni twf o 11.5% ers 2012-13".

  Rebecca Evans
  Image caption: Rebecca Evans
 17. Bwyd a Diod

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen i drafod datganiad y Dirprwy Weinidog Amaeth a Bwyd Rebecca Evans, ar y cynllun gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020.

 18. Ynni adnewyddadwy

  Mae Russell George yn dweud bod nodyn cyngor technegol 8 "yn amherthnasol" yn dilyn cyhoeddiad llywodraeth y DU y bydd ffermydd gwynt newydd yn cael eu heithrio o gynllun cymhorthdal, o 1 Ebrill 2016, flwyddyn yn gynharach na'r disgwyl.

  Wrth ymateb mae'r prif weinidog yn dweud bod polisïau llywodraeth y DU ar ynni adnewyddadwy yn "ddirgelwch".

 19. Pwynt o Drefn?

  Mae Mr Davies yn codi Pwynt o Drefn yn dilyn awgrymiadau bod ganddo ddiddordeb personol wrth godi cwestiynau am ffermio.

  Yn ôl y Prif Weinidog y dylai Andrew RT Davies gyhoeddi faint o arian mae'n ei dderbyn mewn cymorthdaliadau fferm.

  Mae'r llywydd yn datgan nad yw hwn yn Bwynt o Drefn.

 20. Cynllun Taliadau Sylfaenol

  Yn ôl Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies mae "ansicrwydd mawr" yn y diwydiant ffermio yng Nghymru am ddyfodol y Cynllun Taliadau Sylfaenol.

  Wrth ymateb mae Mr Jones yn datgan y bydd cyhoeddiad cyn bo hir ac ni fydd ffermwyr yn colli allan.

  Andrew RT Davies
  Image caption: Andrew RT Davies
 21. Allyriadau

  Mae Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn cwestiynu ymroddiad llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau i dorri allyriadau.

  Kirsty Williams
  Image caption: Kirsty Williams
 22. Andy Burnham

  Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn trafod cyfaddefiad ymgyrchydd arweinyddiaeth y Blaid Lafur Andy Burnham nad oedd Cymru yn cael cyfran deg o arian y DU pan oedd yn weinidog yn y Trysorlys wyth mlynedd yn ôl.

  Ymateba'r prif weinidog nad yw yma i egluro sylwadau ymgeiswyr arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

  Mae Leanne Wood yn dweud bod Llafur yn trin Cymru'n wahanol.

  Leanne Wood says Labour "are singling Wales out".

  Leanne Wood
  Image caption: Leanne Wood
 23. Irfon Williams

  Dywed y prif weinidog ei fod yn croesawu'r gwellhad "anarferol iawn" a wnaed gan yr ymgyrchydd Irfon Williams, sydd wedi derbyn triniaeth canser yn Lloegr.

  Dywedodd meddygon wrth Irfon Williams, 44, o Fangor, Gwynedd, y llynedd fod dwy flynedd i fyw oherwydd canser y coluddyn.

  Aeth i fyw gyda pherthnasau er mwyn cael cyllid ar gyfer y cyffur Cetuximab, sy'n gallu ymestyn bywydau cleifion.

  Irfon Williams a'i blant
  Image caption: Irfon Williams a'i blant
 24. Yn barod

  Roedd y GIG yng Nghymru yn barod i wneud yr hyn a oedd ei angen, gan gynnwys cynnig cwnsela i oroeswyr, meddai Mr Jones.

  Fe wnaeth y prif weinidog hefyd ganmol y "weithred anhygoel o ddewrder greddfol" a ddangoswyd gan Matthew James o Drehafod, a gafodd ei saethu tra'n amddiffyn ei ddarpar wraig Saera Wilson.

 25. 'Mwyafrif helaeth'

  "Nid yw safbwyntiau'r saethwr yn adlewyrchu safbwyntiau'r mwyafrif helaeth o bobl Tunisia neu'r mwyafrif llethol o Fwslemiaid", meddai Carwyn Jones.

  Carwyn Jones
  Image caption: Carwyn Jones
 26. Teyrnged

  Cafodd mam o Sir Caerffili ei lladd yn ystod yr ymosodiad yn Tunisia. Mae'n ymddangos bod Trudy Jones, 51, o'r Coed Duon, a oedd ar wyliau gyda ffrindiau, ar y traeth yn Sousse pan ddechreuodd ddyn saethu yno ddydd Gwener.

  "Mae ein meddyliau gyda'r teuluoedd sy'n dioddef cymaint", meddai'r prif weinidog.

  Ychwenega "nid ydym yn gwybod os oes rhagor o Gymry wedi cael eu lladd neu eu hanafu yn Tunisia".

 27. Cwestiwn brys

  Croeso nôl. Bydd y sesiwn lawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiwn brys.

  Bydd Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn am ddatganiad gan y prif weinidog ynglyn â'r diwgwyddiadau trychinebus yn Tiwnisia yr wythnos ddiwethaf.

 28. Hwyl am y tro

  Dyna ddiwedd y pwyllgor. Bydd y cyfarfod llawn yn dechrau am 1.30pm.

 29. 'Rhataf yn Ewrop'

  "Prisiau band eang yn y DU yw'r rhataf yn Ewrop oherwydd y gystadleuaeth a'r dewis" meddai Ms Beynon.

 30. Busnesau

  Aled Roberts AC yn dweud busnesau ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam ac ym mharth menter Glannau Dyfrdwy yn cwyno bod y gwasanaeth yn annigonol ac yn effeithio ar eu busnesau.

  Ann Beynon yn ateb bod y "sefyllfa yn Wrecsam yn gymhleth" gan ychwanegu bod rhai cabinetau yn cael eu hadeiladu, ynghyd â rhai Cysylltiadau Ffeibr i'r Adeilad (FTTP), cryn dipyn ohono yn y parc busnes, ond mae rhan o'r parc busnes sydd ddim yn rhan o'r cytundeb busnes o gwbl."

  Ann Beynon
  Image caption: Ann Beynon
 31. 'Hynod uchel'

  Mae band eang cyflym iawn yn tua 95% o Flaenau Gwent, yn ôl Mr Hunt.

  Ychwanegoodd "mae'n hynod o uchel yno, ac yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr yn ogystal mae lefelau radd flaenaf - megis Japan a De Korea - mae 95% yn lefelau hynod uchel".

 32. Cefndir

  Yn ôl BT, bydd y dechnoleg ffeibr i'r cabinet yn darparu gwasanaeth fydd yn gallu derbyn data ar gyflymder hyd at 80Mbps ac anfon hyd at 20Mbps, sef cynnydd sylweddol ar y cyflymder derbyn cyfartalog presennol o 5-6 Mbps. Bydd yn chwyldroi cysylltiadau arl-ein cartrefi a busnesau, gan hwyluso rhannu lluniau a miwsig, ffrydio fideo a theledu byw, fideo-gynadledda a chyfrifiadura cwmwl ar gyfer miloedd o fusnesau a mentrau ar draws y wlad.

  Yn ogystal â'r rhwydwaith ffeibr i'r cabinet, fe ddarperir technoleg ffeibr i'r adeilad (cysylltiad ffeibr uniongyrchol â chartrefi a busnesau) ar gais, ar gyflymder hyd at 100Mbps.

  Cabinet BT
  Image caption: Cabinet BT
 33. Buddsoddiad

  Bydd Cyflymu Cymru, ynghyd â buddsoddiad BT yng Nghymru, yn buddsoddi £425 miliwn i ddarparu band llydan uwchgyflym ar draws y wlad.

  Mae'n cynrychioli buddsoddiad o £205 miliwn gan y sector cyhoeddus, yn cynnwys cyllid strwythurol Ewrop (ERDF) o £89.5 miliwn (£80 miliwn yn gyllid Cydgyfeiriedig), £56.9 miliwn gan Lywodraeth San Steffan a £58.6 miliwn llywodraeth Cymru.

 34. 'Amhosibl rhagweld'

  "Mae'n bron yn amhosibl rhagweld a gallu dweud wrth bobl gyda sicrwydd y bydd eich adeilad yn cael band eang cyflym iawn ar ddyddiad penodol" meddai Ed Hunt.

  Ed Hunt
 35. Cyflymu Cymru

  Sefydlwyd rhaglen Cyflymu Cymru fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a BT er mwyn lledu band llydan ffeibr i'r rhan helaeth o ardaloedd na fyddai'n derbyn gwasanaeth masnachol. Wrth ei gyfuno â'r gwaith masnachol (gan Openreach a chwmnïau eraill) y nod yw cysylltu 96% o Gymru â rhwydwaith band llydan ffeibr o radd fyd-eang.

  Cyflymu Cymru
 36. Swyddfa Archwilio Cymru

  Dyma adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn seilwaith band eang y genhedlaeth nesaf.

 37. Band eang cyflym iawn

  Mae 511,000 eiddo â band eang cyflym iawn yng Nghymru, yn ôl Ed Hunt.

  Goleuadau ffibr opteg
  Image caption: Goleuadau ffibr opteg
 38. Tystion

  Ann Beynon, Cyfarwyddwr Cymru BT, ac Ed Hunt, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Cyflymu Cymru, BT sy'n rhoi tystiolaeth ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf.

  Ann Beynon ac Ed Hunt
  Image caption: Ann Beynon ac Ed Hunt