a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr!

  A dyna ni ar BBC Democratiaeth Fyw yr wythnos hon.

  Byddwn ni nôl ar Ddydd Mawrth 7 Gorffennaf.

  Senedd
 2. Y Ddadl Fer

  Eitem olaf y Sesiwn Lawn yw'r Ddadl Fer.

  Y pwnc a gafodd ei ddewis gan y Ceidwadwr Mohammad Asghar yw 'Y bygythiad o radicaleiddio Islamaidd: Sut y gallwn fynd i'r afael ag eithafiaeth drwy gydweithio'.

  Mohammad Asghar
  Image caption: Mohammad Asghar
 3. Cyflog ac amodau

  Mae'r Gweinidog Addysg Huw Lewis yn dweud ei fod yn "cydnabod y manteision sydd ynghlwm wrth ddatganoli tâl ac amodau athrawon i Gymru cyn belled â bod digon o adnoddau'n cael eu trosglwyddo".

  Huw Lewis
  Image caption: Huw Lewis
 4. Datblygiad proffesiynol

  Yn ôl Angela Burns o'r Ceidwadwyr mae angen gwell mynediad i ddatblygiad proffesiynol parhaus "ar gyfer y gweithlu cyfan, ni waeth pwy yw'r cyflogwr".

 5. Cyngor y Gweithlu Addysg

  Mae'r Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts yn galw ar lywodraeth Cymru i sicrhau cynrychiolaeth etholedig o gyfoedion o'r proffesiwn addysgu i Gyngor y Gweithlu Addysg "er mwyn sicrhau ei fod yn atebol".

 6. Athrawon

  Mae'r aelodau nawr wedi symud ymlaen at ddadl Plaid Cymru ar y gweithlu addysg.

  Mae Simon Thomas yn galw am "godi safonau proffesiynol y gweithlu addysg drwy wneud addysgu yn broffesiwn lefel Meistr a gwella datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y gweithlu cyfan".

 7. Ieithoedd tramor

  Mae'r Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts yn galw ar lywodraeth Cymru "i gyflwyno targedau a gaiff eu monitro'n agos ar gyfer y nifer sy'n astudio ieithoedd tramor modern er mwyn atal y dirywiad yn y pynciau hynny."

  Aled Roberts
  Image caption: Aled Roberts
 8. 'Cymysglyd'

  Yn ôl Simon Thomas o Blaid Cymru, mae "dull Llywodraeth Cymru o ymdrin â gwella ysgolion wedi bod yn gymysglyd, gan arwain at oedi ac anghysondeb".

  Simon Thomas
  Image caption: Simon Thomas
 9. Addysg

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen i Ddadl y Ceidwadwyr Cymreig ar addysg.

  Dywed Angela Burns bod safon addysg ar gyfer disgyblion yng Nghymru "ddim yn ddigon da".

  Dywedodd ei bod yn credu bod llywodraeth Cymru "wedi cymryd gormod o amser i ddatblygu mesurau i godi safonau ysgolion yng Nghymru".

  Angela Burns
  Image caption: Angela Burns
 10. Gwasanaethau cyhoeddus effeithlon

  Diolcha'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt i'r pwyllgor am ei adroddiadau eleni. Yn ôl Ms Hutt mae wedi chwarae rhan hanfodol wrth helpu'r llywodraeth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithlon.

 11. Adroddiadau eleni

  Esbonia cadeirydd y pwyllgor, Darren Millar bod adroddiadau'r pwyllgor eleni yn ymwneud ag iechyd, addysg, trafnidiaeth, amaethyddiaeth a thâl yn y sector cyhoeddus.

 12. Obsesiwn

  Leighton Andrews: "Mae'r obsesiwn gan y cyfryngau... ynghylch maint a nifer y neuaddau sir braidd yn hen ffasiwn, ac nid mewn gwirionedd y ffordd y mae'r cyfryngau ei hun yn trefnu y dyddiau hyn".

 13. Lluoedd arfog

  Mae Darren Millar yn gofyn pa ystyriaeth y mae'r llywodraeth wedi rhoi i greu swydd y comisiynydd ar gyfer y lluoedd arfog.

  Mae Mr Andrews yn dweud ei fod yn ymwybodol o'r gwaith sy'n cael ei wneud mewn rhannau eraill o'r DU. "Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn parhau i gadw golwg", ychwanega.

 14. Cynllunio ariannol

  O safbwynt cynllunio ariannol tymor canolig, mae angen i gynghorau fwrw ymlaen ar sail y ffiniau presennol" meddai'r gweinidog.

 15. 'Toriadau dwfn'

  Mae Mr Andrews yn dweud ei fod yn ofni bod "toriadau dwfn" ar eu ffordd gan Lywodraeth y DU.

  Fe wnaeth Rhodri Glyn Thomas o Blaid Cymru ei herio ef ar yr hyn y mae'n ei wneud i helpu awdurdodau lleol i ymdopi â thoriadau.

  Leighton Andrews
  Image caption: Leighton Andrews
 16. Gwasnaethau cyhoeddus

  Mae'r Gweinidog Gwasnaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn ateb cwestiynau'r aelodau.

 17. Dirwyon

  Mae'r Ceidwadwr Janet Howarth yn codi pryderon am y "diffyg dirwyon i gynghorau Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Merthyr am fethu â chwrdd â'u targedau ailgylchu".

  Mae hi'n dweud bod £ 1.8m o ddirwyon heb eu casglu.

  Dywedodd Jane Hutt bod awdurdodau lleol sydd wedi methu â chyflawni eu targedau wedi rhoi sicrwydd y byddant yn gwella eu perfformiad ac yn cwrdd â'u targedau".

  Janet Howarth
  Image caption: Janet Howarth
 18. Y wifren uchel

  Mae Gwenda Thomas yn cyfeirio at fenter gymdeithasol yn ei hetholaeth sef, Organised Chaos, sy'n dysgu sgiliau syrcas i blant.

  Mae hi'n dweud ei bod wedi cael gwybod, "unwaith y byddwch wedi dysgu cerdded ar y wifren uchel, mae rhaffau tynn bywyd yn ymddangos yn llawer llai brawychus".

  Dywedodd Jane Hutt bod y llywodraeth yn ceisio yn gyson i nodi arfer da ar draws y sector mentrau cymdeithasol.

 19. Rhifau

  Mae Alun Ffred Jones o Blaid Cymru yn galw am "ddata refeniw a gwariant clir i Gymru".

  Mae Ms Hutt yn dweud y bydd hi'n yn cyhoeddi cyfres newydd o ddata economaidd yfory - sef 'Economi Cymru mewn rhifau'.

  Jane Hutt
  Image caption: Jane Hutt
 20. Metro

  Y Democrat Rhyddfrydol Eluned Parrott yn cyfeirio at y cyhoeddiad ddoe fod hyd at £600m yn cael ei wario ar y metro newydd yn ne-ddwyrain Cymru o fewn pum mlynedd.

  Mae'n gofyn, gan fod y £600m yn cynnwys £125m gan yr Adran Drafnidiaeth, £150m mewn cyllid datblygu rhanbarthol Ewrop, faint o'r £300m arall fydd yn dod o fenthyciad?

  Yn ôl Ms Hutt bydd elfen o fenthyca a bydd hi'n ceisio cyngor ar hyn.

 21. Prynhawn da!

  Mae'r Sesiwn Lawn yn dechrau gyda chwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y llywodraeth, Jane Hutt.

 22. Hwyl am y tro!

  Dyna ddiwedd y pwyllgor.

  Byddwn yn ôl am 1.30pm ar gyfer y Sesiwn Lawn.

 23. Anwedd

  Gofynna Kirsty Williams os oes "unrhyw dystiolaeth bod anadlu anwedd ail-law yn niweidio iechyd?"

  Atebodd Mr Drakefod mai trwy'r gwaharddiad ysmygu presennol, "rydym wedi creu aer di-lygredd yng Nghymru ac yr ydym am gadw'r status quo".

  Kirsty Williams
  Image caption: Kirsty Williams
 24. e-sigaréts

  Mae'r cyn-weinidog John Griffiths yn gofyn i'r gweinidog os oes ganddo "unrhyw dystiolaeth bod y defnydd o e-sigaréts normaleiddio ysmygu".

  Mewn ymateb mae Mr Drakeford yn dweud bod "tystiolaeth gref o'r risg o normaleiddio".

  Ychwanegodd fod "y mesur yn ymwneud â chydbwyso risgiau", a bod dyletswydd arno i weithredu mewn egwyddor.

  e-cigarettes
 25. Cynllun trwyddedu

  Mae Kirsty Williams yn gofyn pam y byddai'r mesur yn sicrhau cynllun trwyddedu ar gyfer ymarferwyr a busnesau sy'n cynnal aciwbigo, tyllu'r corff, electrolysis a tatŵio, ond nid yn cynnwys dyfrhau colonig a hollti tafod.

  Wrth ymtaeb mae'r gweinidog yn mynnu bod ganddo feddwl agored am ble i dynnu'r llinell, ond bod y pedair gweithdrefn a restrir i gyd yn gyffredin.

  Tattooing
 26. Rhestr fferyllol

  Mae cadeirydd y pwyllgor, David Rees yn gofyn i'r gweinidog i gyfiawnhau cynigion i newid y trefniadau sy'n penderfynu ar geisiadau i fod ar y rhestr fferyllol y byrddau iechyd lleol.

  Dywed y gweinidog bod y trefniadau presennol yn "rhy gul" i allu caniatáu ystyriaeth briodol i leoliadau eraill a nad ydynt yn ystyried anghenion fferyllol cymunedau lleol yn ddigonol.

  David Rees
  Image caption: David Rees
 27. Cynigion

  Rhai o gynigion y mesur:

  • Gosod cyfyngiadau ar y defnydd o dybaco a sigaréts electronig mewn mannau caeedig;
  • Creu cofrestr genedlaethol o fanwerthwyr tybaco a chynhyrchion nicotin;
  • Gwahardd rhoi tybaco a/neu gynhyrchion nicotin i unigolyn o dan 18 oed.
 28. Uchelgeisiol?

  Gofynna Gwyn Price am ymateb i'r honiadau nad oedd y mesur yn uchelgeisiol o safbwynt ei nod o fynd i'r afael â materion fel gordewdra".

  Yn ôl y y gweinidog mae'r mesur yn "radical a phellgyrhaeddol".

 29. Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Mae'r pwyllgor yn gwrando ar dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeitahsol Mark Drakeford, ynglyn â Mesur Iechyd y Cyhoedd.

 30. Bore da!

  Croeso i BBC Democratiaeth Fyw.

  Bydd y Pwyllgor Iechyd yn dechrau am 9.30am.

  Senedd