a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl!

  Dyna ni am heddiw - y sesiwn lawn wedi gorffen.

  Fe fyddwn ni nol gyda'r Pwyllgor Amgylchedd yfory am 9am.

  Hwyl!

  Senedd
 2. Cartrefi i boblogaeth sy'n heneiddio

  I gloi'r sesiwn lawn mae'r Gweinidog Cymunedau Lesley Griffiths yn gwneud datganiad ar gartrefi i boblogaeth sy'n heneiddio.

  Mae hi'n dweud ei bod yn ystyried sefydlu grŵp arbenigol i gynghori llywodraeth Cymru ar bolisi "i sicrhau bod Cymru yn lle gwych i dyfu'n hen".

 3. Mesur Undebau Llafur

  Mae Mr Andrews yn dweud ei fod "yn anghytuno'n llwyr" gyda'r Ceidwadwr Janet Finch-Saunders ar y Mesur Undebau Llafur.

  Ddoe fe wnaeth Aelodau Seneddol gefnogi'r Mesur, sy'n cynnig trothwy pleidleisio uwch ar gyfer y balot, o 33 pleidlais yn yr ail ddarlleniad.

 4. Gweithlu'r gwasanaethau cyhoeddus

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen i wrando ar ddatganiad y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews ar weithlu'r gwasanaethau cyhoeddus.

  Dywed bod gan Lywodraeth Cymru "agenda ar gyfer datblygu a chefnogi gweithlu gwasanaeth cyhoeddus i wneud y mwyaf o'i gyfraniad at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus datganoledig. Mae hyn yn adlewyrchu model arbennig o bartneriaeth gymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru, gyda chyflogwyr ac undebau llafur yn gweithio gyda'i gilydd ar blaenoriaethau ar y cyd ar gyfer y gweithlu a gwasanaethau cyhoeddus".

  Leighton Andrews
 5. Pasbort Dysgu Proffesiynol

  Mae'r fargen newydd yn cyflwyno Pasbort Dysgu Proffesiynol newydd er mwyn cynorthwyo pob addysgwr i gynllunio a chofnodi ei ddatblygiad proffesiynol gydol ei yrfa.

  Mae llywodraeth Cymru hefyd yn cynorthwyo ysgolion i lunio cynlluniau datblygu ysgol personol a fydd yn canolbwyntio'n benodol ar ddatblygu'r gweithlu. Bwriedir sicrhau bod modd i bob aelod o staff elwa ar gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus o'r radd flaenaf.

 6. Y fargen newydd

  Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis yn gwneud datganiad ar ddatblygu arfer proffesiynol - drwy'r fargen newydd.

  Huw Lewis
 7. 'Oriau ambiwlans a gollwyd'

  Mae Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams wedi pwysleisiobod ymateb amserol yn allweddol i lwyddiant y gwasanaeth ambiwlans.

  Mae hi'n galw ar y llywodraeth i "gyhoeddi data yn rheolaodd ar oriau ambiwlans a gollwyd mewn adrannau damweiniau ac achosion brys."

  Kirsty Williams
 8. Ambiwlansys

  Galwodd Elin Jones o Blaid Cymru am well arweiniad gan y llywodraeth er mwyn mynd i'r afael â'r broblem bod ambiwlansys yn treulio cymaint o amser y tu hwnt i'w hardaloedd lleol.

  Elin Jones
 9. Targedau

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn croesawu'r ffaith y bydd y model ymateb clinigol newydd yn cael ei brofi gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru am 12 mis o 1 Hydref, 2015.

  Ond mae Mr Millar yn credu y dylai gweinidogion Llafur Cymru "fuddsoddi yn ein gwasanaeth iechyd" i wella perfformiadau, yn hytrach na sgrapio targedau.

  Darren Millar
 10. Gwasanaethau ambiwlans brys

  Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething, yn nodi rhesymeg y llywodraeth am gyflwyno'r model ymateb clinigol newydd ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys.

  Dywed y bydd pobl sydd angen gofal achub bywyd ar unwaith yn derbyn blaenoriaeth o safbwynt yr ymateb, yn yr amser cyflymaf posibl gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

  Vaughan Gething
 11. Datganiadau

  Ymhlith y ceisiadau am ddatganiadau penodol oedd rhai ar reolau masnachu Dydd Sul, mesurau arbennig ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, mynediad cynnar i'r cynllun taliadau sylfaenol ar gyfer ffermwyr a dyfodol y BBC.

  Jane Hutt
 12. Datganiad busnes

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at y datganiad a chyhoeddiad busnes gan Jane Hutt.

  Mae'r datganiad hwn yn amlinellu busnes y cynulliad yn y dyfodol - hyd at dair wythnos o flaen llaw.

 13. Undeb Ewropeaidd

  "Mae ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn hanfodol" medd Carwyn Jones wrth ateb Simon Thomas.

 14. Ffoaduriaid

  "'Rwyf yn gresynu bod y Prif Weinidog wedi bod yn araf gyda'i ymateb i argyfwng y ffoaduriaid", medd Carwyn Jones.

  Mewn ymateb i Leanne Wood ychwanega, "Rwyf hefyd yn cefnogi system gwota ... mewn egwyddor ar gyfer pob gwlad (DU)."

 15. Uwchgynhadledd

  Bydd y prif weinidog yn arwain uwchgynhadledd ar ffoaduriaid, ddydd Iau 17 Medi 2015.

  First minister
 16. Blocio gwelyau

  Yn ôl Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams, mae pob mis yn 2015 wedi gweld cynnydd mewn blocio gwelyau.

  Mae honiadau gan y prif weiniog bod pethau'n gwella yn "anodd eu credu", meddai Kirsty Williams.

  Kirsty Williams
 17. Y gwasanaeth iechyd

  Gofynwyd cweystiynau ar y gwasanaeth iechyd gan bob un o arweinwyr y gwrthbleidiau.

 18. Triniaeth y gwasanaeth iechyd

  Mae 443,000 o gleifion yn aros i ddechrau triniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, meddai Mr Davies, sy'n galw am ymddiheuriad gan y prif weinidog.

  Roedd cleifion yn aros am "flynyddoedd" am driniaeth pan oedd y Torïaid mewn llywodraeth yn y 1980au, meddai Mr Jones.

 19. Jeremy Corbyn

  "Rwyf yma i ateb cwestiynau am lywodraeth Cymru, nid am unrhyw un arall," meddai Carwyn Jones pan ofynnwyd iddo am Jeremy Corbyn, gan arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies.

  Andrew RT Davies
 20. Targedau ymateb ambiwlansys

  Dywed Leanne Wood ei fod yn "annerbyniol i beidio a chyhoeddi data oherwydd ei fod yn gwneud i chi edrych yn wael".

  "Bydd y data yn dal i gael ei gyhoeddi yn y dyfodol" meddai'r prif weinidog.

 21. Y Gwasanaeth Iechyd

  Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn am atebolrwydd llywodraeth Cymru, yn enwedig y targedau ymateb 8 munud i ambiwlansys.

 22. Mesur Cymwysterau

  Mae'r Llywydd Rosemary Butler yn agor y sesiwn drwy gyhoeddi bod y Mesur Cymwysterau wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol.

  Rosemary Butler
 23. Sesiwn breifat

  Mae'r pwyllgor wedi symud i sesiwn breifat. Fe fyddwn ni nôl ar gyfer y sesiwn lawn am 1.30pm.

  Senedd
 24. Llinell gymorth 111

  Mae Huw Vaughan Thomas yn galw am eglurder ynghylch pryd y bydd y llinell gymorth 111, am alwadau i'r gwasanaeth iechyd nad ydynt yn argyfwng, yn cael ei chyflwyno. Mae'r gwasanaeth hwn wedi bod ar gael yn Lloegr ers mis Ebrill 2013.

  "Nid oes dyddiad bellach ynghylch pryd y mae'n debygol o gael ei chyflwyno" meddai Mr Thomas.

  Huw Vaughan Thomas
 25. Imiwneiddiad ffliw

  Mae AC Llafur Julie Morgan wedi mynegi pryder bod y nifer sy'n derbyn imiwneiddiad ffliw mewn dau fwrdd iechyd - Aneurin Bevan a Hywel Dda - yn 2014-15 yn is na 40%.

  Gweler y ffigurau yma.

  Julie Morgan
 26. Band eang

  Wrth gyfeirio at fuddsoddiad llywodraeth Cymru yn isadeiledd band eang y genhedlaeth nesaf, dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol Huw Vaughan Thomas: "Tybed a allai swyddogion wedi bod yn fwy agored".

  Mae llythyr gan lywodraeth Cymru o 17 Gorffennaf 2015, i'w gweld yma.

  Band eang
 27. Bore da

  Ar ddechrau'r tymor seneddol newydd, croeso i BBC Democratiaeth Fyw.

  Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dechrau am 9.

  Senedd