a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
 2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
 3. Nesaf: Datganiad Cyllid: Ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn 2015-16.
 4. Nesaf: Datganiad Addysg: Creu Cymwysterau Cymru
 5. Nesaf: Datganiad Iechyd: Cynllun Gofal Sylfaenol - diweddariad ar ôl blwyddyn.
 6. Nesaf: Datganiad Economi: Diweddariad ar Gynllun Cenedlaethol Cyllid Trafnidiaeth 2015.
 7. Nesaf: Datganiad Sgiliau a Thechnoleg: Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn ar gyfer Busnes.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna ni am heddiw, ymunwch â ni fory am 10am ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Toreth o gwestiynau!

Wrth ymateb i gyfres o gwestiynau llafar gan yr aelod Ceidwadol, Russell George mae'r dirprwy weinidog yn nodi ei fod eisoes wedi gofyn 34 o gwestiynau ysgrifenedig ar y pwnc hwn.

Seilwaith

Julie James yn cyhoeddi "rhaglen bum mlynedd gwerth £12.5 miliwn ar draws Cymru gyfan i alluogi busnesau i fanteisio ar fand eang."

Wedi'i hariannu gan lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a £7 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, bydd y prosiect yn "bennaf yn cefnogi busnesau bach a chanolig i ddeall, mabwysiadu ac ymelwa ar y seilwaith cyflym iawn."

Band eang cyflym iawn

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at y datganiad olaf gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James ar fanteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn ar gyfer Busnes.

Datganoli

Edwina Hart yn dweud wrth ACau, "Rwy'n parhau i bwyso ar lywodraeth y DU i gyflwyno datganoli pellach ar gyfer trafnidiaeth. Er bod Papur Gorchymyn Diwrnod Dewi Sant yn cynnig y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cael cymhwysedd deddfwriaethol dros borthladdoedd, cyfyngiadau cyflymder , cofrestru gwasanaethau bysiau, a thacsi a rheoleiddio cerbyd hurio preifat, mae datganoli seilwaith rheilffyrdd yn parhau i fod yn hanfodol i gefnogi cyflenwad effeithlon i system drafnidiaeth integredig i Gymru.

"Rwyf hefyd yn ceisio datganoli arwyddion traffig ar y ffyrdd, fel y gallwn fodloni ein dyheadau yn well ar gyfer teithio llesol a'r iaith Gymraeg."

Edwina Hart
BBC

Pwrpas

Yn ôl llywodraeth Cymru, pwrpas y cynllun hwn yw:

 • cyflwyno'r amserlen ar gyfer cynnal y cynlluniau a gynhelir gan Lywodraeth Cymru
 • cyflwyno'r amserlen ar gyfer cynnal y cynlluniau
 • nodi amcangyfrif o'r gwariant sydd ei angen i'w cynnal
 • nodi ffynhonnell debygol y cyllid ar gyfer cynnal y cynlluniau.

Gweinidog Economi

Ymlaen at y datganiad olaf ond un gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Ediwna Hart ar y diweddariad ar Gynllun Cenedlaethol Cyllid Trafnidiaeth 2015.

'Argyfwng'

Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol, wrth groesawu'r arian ychwanegol, yn cwestiynu "a ydyw'n ddigon ar gyfer yr argyfwng sy'n ein hwynebu?"

Cysondeb?

Dywed Elin Jones, "yr hyn sy'n methu argyhoeddi yw bod unrhyw gysondeb yn y gwasanaeth sylfaenol drwy'r wlad".

Elin Jones
BBC

'Argyfwng meddygon teulu'

Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud fod pethau yn "symud i'r cyfeiriad cywir, ond nid yw'n hynny yn ddigon cyflym, yn enwedig yn y rhannau hynny o'r wlad lle mae'r argyfwng meddygon teulu yn dechrau ymddangos."

Clystyrau

Meddai Vaughan Gething "flwyddyn ar ôl lansio ein cynllun gofal sylfaenol cenedlaethol, rydym wedi cyflawni llawer iawn, fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod yna lawer mwy y mae angen ei wneud."

Ychwanega fod "datblygu clystyrau gofal sylfaenol fel y gallant gynllunio gwasanaethau darbodus ar gyfer poblogaethau lleol a thynnu mwy o ofal y tu allan i ysbytai yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau."

Vaughan Gething
BBC

Cynllun Gofal Sylfaenol

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at y datganiad nesaf gan y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething ar y Cynllun Gofal Sylfaenol.

Bwrdd

Mr Lewis yn cadarnhau ei fod wedi penodi Ann Evans yn ffurfiol fel Cadeirydd, Philip Blaker yn Brif Swyddog Gweithredol a phenodwyd pum aelod o'r corff cysgodol i fod yn aelodau llawn o'r Bwrdd Cymwysterau Cymru newydd. Bydd tri aelod ychwanegol yn cael eu penodi i'r Bwrdd maes o law, ychwanega.

Staff

Mr Lewis yn dweud fod Cymwysterau Cymru bellach wedi'i staffio'n llawn, gyda thua 60 wedi'u penodi.

Hwn oedd y nifer a ragwelwyd yn wreiddiol, meddai.

Mae'r cyfanswm yn cynnwys tua 10 o staff sydd wedi trosglwyddo o lywodraeth Cymru i'r corff newydd.

Huw Lewis
BBC

Deddfwriaeth

Cafodd y ddeddfwriaeth newydd ar gyfer creu corff annibynnol i reoleiddio cymwysterau yng Nghymru Gydsyniad Brenhinol y Frenhines yn ystod yr haf.

Symud ymlaen

Mae'r Gweindiog Addysg, Huw Lewis wrthi yn gwneud datganiad ar greu Cymwysterau Cymru.

Maes Awyr Caerdydd

Yr aelod Ceidwadol Nick Ramsay yn cwestiynu £3 miliwn a gyhoeddwyd fel rhan o becyn ehangach o fuddsoddiad i gefnogi datblygu llwybrau Maes Awyr Caerdydd.

Tanwariant

Ms Hutt yn cyhoeddi fod y cyfrifon yn cofnodi tanwariant "bach" o £8.3 miliwn o refeniw a £1.4 miliwn o gyfalaf o'i fesur yn erbyn y gyllideb a gymeradwywyd.

Mae hi'n dweud fod y canlyniadau yma, pan maent yn cael eu hychwanegu at y cronfeydd wrth gefn a ddelir ar ddiwedd 2014-15, yn golygu y bydd Llywodraeth Cymru yn cario £6.9 miliwn o refeniw a chyfalaf o £3.3 miliwn drosodd i'r flwyddyn ariannol bresennol.

Jane Hutt
BBC

Ymrwymiadau

Mae datganiad cyntaf y prynhawn gan Ms Hutt ar ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn 2015-16.

Busnes y llywodraeth

Ymysg y pynciau a godwyd gyda Jane Hutt yw effaith llywodraeth y DU ar gyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru, dyfodol y BBC, contractau meddygon iau a'r cynllun taliadau sylfaenol ar gyfer ffermwyr.

Datganiad Busnes

Mae'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt wrthi yn rhoi'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes wythnosol, rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.

Gogledd Iwerddon

Dafydd Elis-Thomas yn awgrymu y gallai Cymru chwarae rhan uniongyrchol wrth hyrwyddo datganoli yng Ngogledd Iwerddon.

Dywed Carwyn Jones nad yw David Cameron wedi bod yn bresennol yn y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ers i Mr Jones fod yn brif weinidog.

Prifysgol Abertawe

Mae Mr Jones yn ychwanegu na fyddai'r campws gwyddoniaeth ac arloesedd newydd gwerth £450m ym Mhrifysgol Abertawe wedi cael eu hadeiladu heb aelodaeth o'r UE.

Prifysgol Abertawe
BBC

UE

Byddai gadael yr UE yn "wallgof yn economoaidd i Gymru" meddai'r Prif Weinidog, gyda mynediad at "farchnad ddilyffethair o 500 miliwn o bobl."

UE
FRANCOIS LENOIR

Betsi Cadwaladr

Mewn ymateb i'r Ceidwadwr Darren Mallir, dywed Mr Jones y bydd Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn aros yn ei swydd "mor hir ac y mae'n ei gymryd" i wella pethau.

Ffeiliau'r Gwasanaeth Iechyd

Aelod Plaid Cymru, Bethan Jenkins yn gofyn am ffeiliau yn mynd ar goll yn y Gwasanaeth Iechyd.

Amseroedd aros diagnostig

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn am amseroedd aros diagnostig.

Dywed Mr Jones bod rhaid cael targedau ar driniaeth hefyd.

Leanne Wood
BBC

M4

Kirsty Williams yn dweud y byddai cael gwared ar ffordd liniaru'r M4 yn helpu i dalu am gartrefi.

Adeiladu tai

Kirsty Williams yn gofyn am dargedau adeiladu tai.

Prif weinidog yn dweud bod angen iddi esbonio sut y bydd addewid y Democratiaid Rhyddfrydol o 20,000 o gartrefi yn cael ei hariannu.

Kirsty Williams
BBC

Gwasanaeth Iechyd

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru " yn symud i'r cyfeiriad cywir heb amheuaeth" , meddai'r prif weinidog.

Amseroedd aros

Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn am amseroedd aros y Gwasanaeth Iechyd i Gymru ar gyfer llawdriniaeth ar y galon.

Andrew RT Davies
BBC

Cau banciau

Kirsty Williams yn mynegi ei phryder am fanciau yn cau yn ei hetholaeth.

Y prif weinidog yn dweud y dylid glynu wrth y cod ymarfer bob amser wrth ystyried cau banc.

Arian
Press Association

Croeso nôl

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ateb cwestiynau'r aelodau ymhen 5 munud!

Hwyl am y tro

Mae'r pwyllgor wedi gorffen.

Byddwn ni yn ôl am 1:30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog.

Uwch dîm

"Mae angen i ni fel uwch dîm fod yn fwy gweladwy ", meddai David Anderson mewn ymateb i gwestiwn gan Julie Morgan am yr arolwg staff.

Cynllun ymadael yn gynnar

Jocelyn Davies yn gofyn am y cynllun ymadael yn gynnar "hael iawn".

Dywed David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru "roeddem wedi nodi fod hyn yn broblem cyn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. Rydym yn cydnabod ei bod yn anghyson â'r sector cyhoeddus, a byddwn yn ymgynghori â staff ar newidiadau i'r cynllun."

Streiciau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi wynebu

cyfres o streiciau yn ddiweddar wrth i aelodau Undeb y PCS wrthwynebu cynlluniau i atal taliadau ychwanegol a delir i staff sy'n gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

Tystion

Mae David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Neil Wicks, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol o Amgueddfa Cymru yn rhoi tystiolaeth.

Tystion
BBC

Amgueddfa Cymru

Mae'r aeoldau yn symud ymlaen at graffu ar Gyfrifon 2014-15 Amgueddfa Cymru.

'Costus'

"Ry ni'n ymwybodol bod y cynllun yn gostus iawn" meddai David Michael.

Aled Roberts yn gofyn a yw'r taliadau yn uwch na rhai arferol yn y sector cyhoeddus.

"Mae'r taliadau diswyddo yn uwch", meddai David Michael "dan ni'n defnyddio hen system y gwasanaeth sifil."