a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni am heddiw, ymunwch â ni eto Ddydd Mawrth 6 Hydref.

  Am fwy o newyddion gwleidyddol cliciwch yma, tan hynny, mwynhewch eich penwythnos hwyl fawr!

  Senedd
 2. Ail ddadl ar y pwnc

  Arweiniodd Mr Isherwood ddadl ar yr un pwnc nôl ar 2 Mai 2012.

  Bryd hynny, fel heddiw, mae'n condemnio'r cyllid a roddir i hosbisau a gofal lliniarol ar draws Cymru.

 3. Gofal lliniarol

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at eitem olaf y diwrnod a'r wythnos i ni ar Ddemocratiaeth Fyw.

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn arwain y ddadl fer ar y teitl 'Gofal lliniarol yng Nghymru: edrych y tu hwnt i 2016.'

 4. 81,606 o driniaethau wedi eu gohirio

  Mae'r ddadl yn digwydd ar y diwrnod y mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn galw ar gleifion i helpu'r Gwasanaeth Iechyd oherwydd bod "bron hanner yr holl driniaethau sy'n cael eu gohirio o ganlyniad i gleifion un ai'n canslo neu'n methu eu hapwyntiadau".

  Rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2015, roedd yna bron 330,000 o dderbyniadau dewisol i ysbytai Cymru ond, yn ystod y cyfnod hwnnw, cafodd 81,606 o driniaethau eu gohirio.

 5. Diagnosis cyflymach

  Elin Jones o Blaid Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau diagnosis cyflymach i leihau amseroedd aros.

  Elin Jones
 6. Targedau

  Llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar yn dweud "na chyrhaeddwyd y targedau ar gyfer amser atgyfeirio am driniaeth gwasanaeth iechyd Cymru ers 2010."

  Mae'n galw ar lywodraeth Cymru "i amlinellu cynllun ac amserlen ar gyfer cyflawni ei thargedau amser atgyfeirio am driniaeth."

  Ysbyty
 7. Amseroedd aros cleifion

  Mae'r aelodau yn symud ymlaen at y ddadl olaf ond un, eto gan y Ceidwadwyr ond y tro hwn ar dargedau amser ar gyfer atgyfeirio cleifion yng Ngwasanaeth Iechyd Cymru.

 8. 'Ysgolion sy'n gyfrifol'

  Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, yn ymateb ar ran llywodraeth Cymru.

  Yn ymateb ysgrifenedig y llywodraeth maent yn dweud: "Yn y pen draw, yr ysgolion, drwy eu penaethiaid a'u cyrff llywodraethu, sy'n gyfrifol am benderfynu pa sefydliadau ddylai ymweld â nhw.

  "Pe bai'r Fyddin yn cael ei hatal rhag recriwtio mewn ysgolion, fel y mae'r ddeiseb yn gofyn amdano, mae'n bosibl y byddai rhai pobl ifanc o dan anfantais gan na fyddent yn cael y cyfle i wybod am ystod lawn o yrfaoedd, gan gynnwys rhai gyrfaoedd sy'n cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel iawn."

 9. Pennaeth newydd i atal trais

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgynghorydd y llywodraeth i atal trais yn erbyn merched yn dechrau ei rôl newydd dydd Llun.

  Mae Rhian Bowen-Davies yn gyfrifol am roi cyngor i adrannau'r llywodraeth ac eraill ynglŷn â strategaethau i atal trais yn erbyn merched, trais yn y cartref, a thrais rhyw.

  Mewn swyddi blaenorol mae Ms Bowen-Davies wedi bod yn heddwas gyda Heddlu'r De ac yn bennaeth yr elusen Calan DVS.

  I ddarllen mwy cliciwch yma.

 10. Cymdeithas y Cymod

  Er bod ACau yn trafod canfyddiadau'r pwyllgor, ni fydd unrhyw bleidleisiau sy'n gorfodi polisi ar weinidogion.

  Cynhaliodd y pwyllgor ymchwiliad ar ôl derbyn deiseb gan grŵp hyrwyddo heddwch.

  Mae Cymdeithas y Cymod yn galw am atal y lluoedd arfog rhag mynd i ysgolion i recriwtio.

 11. 'Pryder dilys iawn'

  Yn ôl adroddiad y pwyllgor, mae "deisebwyr wedi codi pryder dilys iawn ynghylch recriwtio pobl ifanc gan y lluoedd arfog.

  "Rydym yn cydymdeimlo â'r pryderon hyn ac yn cytuno bod angen parhau'n wyliadwrus er mwyn sicrhau nad yw rôl ddilys rhoi gwybodaeth i ddisgyblion am waith a rôl y lluoedd arfog yn troi'n gyfrwng recriwtio noeth.

  "Rydym yn ymwybodol nad yw'n hargymhellion yn mynd mor bell ag yr hoffai'r deisebwyr ei weld y tro hwn.

  "Er hynny, dydyn ni ddim yn credu bod achos wedi'i brofi dros wahardd y lluoedd arfog yn llwyr o ysgolion Cymru ar hyn o bryd".

  lluoedd arfog
 12. Recriwtio i'r Fyddin

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Atal Recriwtio i'r Fyddin mewn Ysgolion.

 13. Gwasanaethau cyhoeddus

  Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn dweud "mae'r Torïaid wedi dangos dro ar ôl tro eu diystyriaeth lwyr ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru."

 14. Sylwadau diamheuol gan AC dros Ddwyrain Abertawe

  "Grant bloc Cymru yw grant bloc Cymru" meddai'r aelod Llafur Mike Hedges .

  Methu dadlau â hynny!

  Mike Hedges
 15. 'Ewn'

  Aelod Plaid Cymru Lindsay Whittle yn cyhuddo'r Ceidwadwyr o "fod yn ewn" pan ddaw i gyllid awdurdodau lleol.

  Yna ychwanegodd, "Fe wnes i ddal fy nhafod drwy ddweud hynny".

  Mae'n beirniadu "ymrwymiad ideolegol y Torïaid i lymder".

 16. 'Teuluoedd ar eu colled o £546'

  Wrth arwain y ddadl dywed Janet Finch-Saunders "mai'r band treth gyngor D cyfartalog yng Nghymru ar gyfer 2015-16 yw £1,328 a bod teuluoedd ar eu colled o £546 yn ystod y pedwerydd Cynulliad o ganlyniad i'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod rhewi'r dreth gyngor."

 17. Dadl y Ceidwadwyr

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddadl y Ceidwadwyr ar awdurdodau lleol.

  Gwasanaethau awdurdodau lleol
  Image caption: Gwasanaethau awdurdodau lleol
 18. 'Rwyf ar goll'

  "Rwy'n ddryslyd, rwyf ar goll," meddai Mr Lewis ar ôl cael ei gyhuddo o fod yn "fwriadol annidwyll" gan yr aelod Ceidwadol Angela Burns dros wahaniaethau mewn cyflawniadau addysgol yng Nghymru a Lloegr.

 19. 'Cyffredinedd'

  Llefarydd addysg Plaid Cymru Plaid Cymru Simon Thomas yn cyhuddo'r llywodraeth o ddarparu "dim mwy na chyffredinedd " i ddisgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim.

 20. Absenoldeb mewn ysgolion

  Mewn ymateb i'r Ceidwadwr William Graham, dywed Mr Lewis bod "gwaith da yn cael ei wneud i ostwng lefelau absenoldeb mewn ysgolion.

  "Mae'r duedd gyffredinol yn symud i'r cyfeiriad cywir."

  Gwaith ysgol
 21. Gweinidog Addysg

  Huw Lewis
  Image caption: William Graham wrthi yn holi'r cwestiwn cyntaf i'r gweinidog addysg

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at gwestiynau i'r Gweinidog Addysg Huw Lewis.

 22. Rhywun awydd mint?

  Rosemary Butler
  Image caption: Rhywbeth i helpu Rosemary Butler drwy'r prynhawn
 23. Trafodaeth danllyd

  Trafodaeth danllyd rhwng Mark Drakeford a'r Ceidwadwr Darren Millar.

  Mr Drakeford yn cyhuddo llywodraeth y DU o "ffidlan y ffigurau" ar wariant y Gwasanaeth Iechyd.

  Mark Drakeford
 24. Amseroedd aros triniaethau canser

  Yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black yn cwyno bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ond wedi cyrraedd ei tharged ar gyfer amseroedd aros triniaethau canser 81.6 % o achlysuron.

  Mae'r dirprwy weinidog Vaughan Gething yn dweud fod "cydnabyddiaeth bod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg nifer o faterion i ddelio â nhw".

  Ychwanegodd "mae angen gwella".

 25. 'Diffyg triniaeth'

  Aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins yn beirniadu'r "diffyg triniaeth sydd ar gael i bobl sydd ag anhwylder straen wedi trawma o ganlyniad i gael eu cam-drin yn rhywiol pan oeddent yn blant."

  Mark Drakeford yn cydnabod bod "cynllunio gwasanaethau yn hynod o ​​gymhleth " ar y mater hwn.

 26. Croeso nôl!

  Ymhen 10 munud bydd Mark Drakeford yn codi i ateb cwestiynau'r aelodau.

 27. Nôl am 13:30

  Dyna ddiwedd y pwyllgor!

  Byddwn ni yn ôl am 13:30 ar gyfer cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford.

 28. Arolygiad

  Dywed y gweinidog: "Os ydym yn anelu am unigolyn sydd wedi datblygu yn dda, gydag addysg gyflawn, byddwch yn cymryd pob rhan o Donaldson.

  "Pan fydd Estyn yn mynd i mewn i'r ysgol yn 2025, dyma beth fyddant yn chwilio amdano.

  "Os oes bwlch yn y cwricwlwm sylfaenol, ni fyddant yn sgorio'n rhy uchel yn eu harolygiad."

 29. Cwricwlwm

  Yr Aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn "ydym ni mewn perygl o newid y cwricwlwm cyn i ni wneud gwelliannau i'n hathrawon?

  "A bod yn onest, does dim ots beth yw'r cwricwlwm, os nad oes gennych chi athrawon sy'n llawn cymhelliant, sydd wedi eu hysbrydoli ac sydd o ansawdd rhagorol, mae'n amherthnasol."

  Angela Burns
 30. Adolygiad Donaldson

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen i drafod Adolygiad Donaldson.

  Ym mis Mawrth 2014 gofynnwyd i'r Athro Graham Donaldson gynnal adolygiad sylfaenol o'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu yng Nghymru, o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4.

 31. Estyn

  Dywed Mr Lewis: "Mae'n wir ein bod mewn sefyllfa annerbyniol o ran barn Estyn ar y chwe awdurdod hynny, ond gadewch i ni hefyd gofio na fyddai amserlen Estyn ar gyfer gweithio drwy'r fath beth yn caniatáu ar hyn o bryd - 18 mis neu gwpl o flynyddoedd ymlaen - newidiadau cyflym.

  "Mae'n ddynol iawn bod gan lwyddiant mil o dadau a bod methiant yn amddifad. Pwy ddywedodd hynny, ai y Cadeirydd Mao?"

  Gyda mantais Google, mae'n ymddangos mai'r Arlywydd John F. Kennedy a ddywedodd fod "gan fuddugoliaeth fil o dadau, ond mae colled yn amddifad."

  Cadeirydd Mao
  Image caption: Mae'n ymddangos bod y gweinidog wedi priodoli y dyfyniad yn anghywir i'r Cadeirydd Mao
 32. Mesurau arbennig

  Simon Thomas

  Dywed yr aelod Plaid Cymru Simon Thomas: "Roedd saith awdurdod lleol mewn mesurau arbennig pan ddechreuodd y consortia, mae gennym chwech mewn rhyw fath o fesurau o hyd.

  "Dyw hynny ddim yn arwydd o welliant enfawr i'r awdurdodau lleol gan y consortia."

 33. Adroddiad

  ACau yn cyfeirio at adroddiad diweddar Estyn ar y consortia.

  I weld ymateb llywodraeth Cymru i'r adroddiad cliciwch yma.

 34. Consortia Addysg Rhanbarthol

  Pwnc yr eitem gyntaf yw'r Consortia Addysg Rhanbarthol.

  Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis yn rhoi tystiolaeth.

  Gydag ef mae Jo-Anne Daniels Cyfarwyddwr Seilwaith, Cwricwlwm, Cymwysterau a Chymorth i Ddysgwyr a Brett Pugh, Cyfarwyddwr Cyfarwyddiaeth y Gweithlu a Safonau Ysgolion.

  Tystion
 35. Bore da

  Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dechrau am 9:30am.

  Tybed a allem helpu tîm diogelwch swynol y Cynulliad i groesi'r garreg filltir o gael dros 400 o ymweliadau?

  Cynulliad