a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna ni am heddiw!

  Ymunwch â ni bore fory am 9:20am ar gyfer y Pwyllgor Menter a Busnes pan fydd yr aelodau yn trafod cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed.

  Mwynhewch weddill y noson, nos da.

  Senedd
 2. Cod Ymarfer Meinweoedd

  Pasiwyd Cod Ymarfer yr Awdurdod Meinweoedd Dynol gan ACau.

  Bwriedir yn bennaf i'r Cod Ymarfer gael ei ddefnyddio gan Nyrsys Arbenigol ar gyfer Rhoi Organau (SNODS), clinigwyr arall a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector trawsblannu yng Nghymru.

 3. Gallu i gydsynio

  Mae'r aelodau wedi pasio rheoliad ynglŷn â'r rheiny nad yw'r gallu ganddynt i gydsynio.

 4. Person penodedig

  Pasiwyd rheoliad gan yr ACau am y disgrifiad o berson na all weithredu fel person penodedig.

 5. Eithriadau

  Mae ACau wedi pasio rheoliadau ar eithriadau lle y dylid rhoi caniatâd o hyd, megis rhannau corff sy'n cynnwys yr ymennydd, llinyn y cefn a'r wyneb.

 6. Rhoi Organau Cymru

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru 'Rhoi Organau Cymru' drwy glicio yma.

 7. Cloc yn tician

  Organau
 8. 56 diwrnod

  Yng Ngorffennaf 2013 pasiwd y mesur, y cyntaf o'i fath ym Mhrydain.

  Ar hyn o bryd, mae pobl ar draws y DU yn ymuno â chynllun gwirfoddol a chario cerdyn os ydynt yn dymuno i roi organau, bydd hyn yn newid mewn 56 diwrnod.

 9. Rhoi organau

  Bydd system o gymryd yn ganiataol fod pobl am roi eu horganau - a elwir yn 'gydsyniad tybiedig' - yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2015, a bydd rhaid i bobl ddweud yn benodol os nad ydyn nhw eisiau rhoi eu horganau wedi eu marwolaeth.

 10. Organau

  Ymlaen â ni at y datganiad olaf, gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ar roi Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ar waith.

 11. Pob awdurdod yn barod i gymryd ffoaduriaid

  Lesley Griffiths yn dweud: "Nid wyf yn mynd i osod rhif mympwyol heddiw ynghylch faint o ffoaduriaid yr wyf yn credu y dylem fod yn eu croesawu."

  Bydd tasglu, a fydd yn cyfarfod mis nesaf, yn asesu faint y gallwn eu cymryd.

  Mae hi'n ychwanegu fod pob un o'r 22 o awdurdodau bellach yn barod i gymryd ffoaduriaid - roedd 17 ar adeg yr uwchgynhadledd.

 12. Ffoaduriaid

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at Ddatganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar yr argyfwng ffoaduriaid.

  Mewn uwchynhadledd yng Nghaerdydd fis diwethaf cafodd cynlluniau eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cynghorau a chyrff cyhoeddus wrth ymateb i argyfwng ffoaduriaid Syria.

  Mae'r DU wedi rhoi lloches i tua 5,000 o Syriaid ers i'r gwrthdaro ddechrau
  Image caption: Mae'r DU wedi rhoi lloches i tua 5,000 o Syriaid ers i'r gwrthdaro ddechrau
 13. 3,800 o gartrefi i elwa

  Mr Sargeant yn dweud y bydd y rhaglen rheoli perygl erydu arfordirol yn amddiffyn dros 3,800 o fusnesau a chartrefi yn y Rhyl, Dolgellau, y Borth, Caerdydd ac Aber Afon Hafren yr hydref a'r gaeaf hwn.

  Erydu
 14. Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

  Mae'r Strategaeth Genedlaethol yn pennu pedwar amcan cyffredinol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru:

  • lleihau sgil-effeithiau llifogydd ac erydu arfordirol er lles unigolion, cymunedau, busnesau a'r amgylchedd
  • codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb pobl mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol
  • rhoi ymateb effeithiol a pharhaus i lifogydd ac achosion o erydu arfordirol
  • blaenoriaethu buddsoddi yn y cymunedau mwyaf agored i niwed.
 15. Llifogydd ac erydu

  Symudwn ymlaen at ddatganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant ar y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

 16. Ymgynghoriad

  Mae'r gweinidog cyllid yn dweud: "Fel cam cyntaf tuag at yr Awdurdod Refeniw Cymreig newydd, yr wyf yn bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad yn gynnar yn 2016 i gymryd barn pobl ar ddiwylliant ac ymgysylltu trethdalwyr, er mwyn helpu i osod y cyd-destun ar gyfer datblygu Siarter y Trethdalwyr maes o law."

  Arian
 17. Ail ymgynghoriad trethi

  Dyma'r materion yr ymdrinnir â hwy yn yr ail ymgynghoriad, sef ar Dreth Gwarediadau Tirlenwi:

  • cyfraddau'r dreth a gwarediadau tirlenwi
  • cynigion ar gyfer gwella cydymffurfiaeth a gorfodaeth o ran trethi
  • opsiynau ar gyfer symleiddio a moderneiddio'r drefn o weinyddu trethi
  • a fyddai modd defnyddio cyfran o'r arian a dderbynnid drwy Dreth Gwarediadau Tirlenwi o wella lles y gymuned, a sut y gellid gwneud hynny.
 18. Treth Dir y Dreth Stamp i'w ddisodli

  Roedd yr ymgynghoriad yn amlinellu cynigion llywodraeth Cymru ar gyfer Treth Trafodiadau Tir a fydd yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp o fis Ebrill 2018.

  Dyma'r materion a geir yn yr ymgynghoriad:

  • trafodiadau preswyl
  • trafodiadau amhreswyl
  • cwmnïau, ymddiriedolaethau a phartneriaethau
  • lesoedd
  • rhyddhadau ac esemptiadau
  • cydymffurfio, osgoi treth, anghydfodau a chosbau.
 19. Trethi

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at yr eitem nesaf sef datganiad gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ar Dreth Trafodiadau Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi.

 20. 'Teuluoedd yn parhau i ofyn pam'

  Prif Weinidog Cymru yn dweud wrth y Siambr "Rwy'n gwybod y teuluoedd yn parhau i ofyn pam fod cyn lleied wedi cael eu dwyn ​​i gyfrif. Rwy'n gweld Lorraine, ei chwiorydd a theuluoedd eraill yma eto gyda ni heddiw.

  "Rwy'n gobeithio y gallant gymryd peth cysur o'r ateb gan y Crwner sy'n dangos ei fod yn mynd ar drywydd cwest, fel yr argymhellir Dr Flynn, lle mae ganddo'r awdurdodaeth."

 21. ERTHYGL

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd cwestau'n cael eu cynnal i nifer o farwolaethau fel rhan o adolygiad i gam-drin honedig mewn cartrefi gofal yn ne Cymru.

  Roedd chwech o gartrefi gofal yn destun ymchwiliad Heddlu Gwent ddechreuodd yn 2005 o dan yr enw Ymgyrch Jasmine.

  Fe gostiodd yr ymgyrch £15 miliwn.

  Yn ôl adroddiad Dr Margaret Flynn, gafodd ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf, roedd nifer o ddarparwyr gofal ddim yn ymateb i anghenion pobl hŷn.

  Operation Jasmine

  I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma.

 22. Adroddiad Flynn

  Ymlaen at yr eitem nesaf sef datganiad gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ar Adroddiad Flynn sef adroddiad annibynnol ar y digwyddiadau mewn cartrefi gofal yn ne-ddwyrain Cymru.

 23. Datganiad Busnes

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at y datganiad a chyhoeddiad busnes gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt.

  Mae hi'n cyhoeddi na fydd pleidleisio ar y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) yn digwydd heddiw.

 24. Cwestiwn coll

  "O rydw i wedi colli cwestiwn!" ochneidiodd Janet Finch-Saunders, gyda'r meic dal i fod ymlaen!

  Janet Finch Saunder
 25. Band eang ym Mhenylan, Caerdydd?

  Mae problem dechnegol yn golygu fod Penylan yng Nghaerdydd yn cael ei chyfrif fel ardal wledig yn hytrach nag ardal drefol ac felly mae problem band eang, meddai'r Prif Weinidog.

  Mae'n ychwanegu y byddai rhannau o Gymru byth wedi cael band eang oni bai am lywodraeth Cymru.

  Band eang
 26. Endid cenedlaethol ar gyfer maes Cymraeg i Oedolion

  Y prif weinidog yn gwadu wrth ateb Simon Thomas, bod oedi wedi bod wrth lansio'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

  Fe gyhoeddodd llywodraeth Cymru yn gynharach eleni mai Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fyddai'n arwain yr endid cenedlaethol ar gyfer maes Cymraeg i Oedolion.

 27. Cynllun y Taliad Sylfaenol

  Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn ynghylch cefnogaeth i ffermwyr.

  Y prif weinidog yn dweud fod llywodraeth Cymru yn gobeithio gwneud taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol cyn gynted â phosibl, ond yn ychwanegu ei fod yn system newydd a'i bod hi'n anodd talu'n gynnar - mae gwledydd eraill y DU yn wynebu anawsterau tebyg meddai.

 28. Awdurdod Addysg Lleol

  Kirsty Williams

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn gofyn sawl Awdurdod Addysg Lleol sydd mewn mesurau arbennig.

  Mae'r prif weinidog yn gofyn "ar gyfer beth" yna'n dweud "dim", yna pedwar...

 29. Gwasanaethau mamolaeth

  Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn cwestiynu a oes gan y blaid Lafur weledigaeth ar gyfer gwasanaethau mamolaeth yng ngogledd Cymru.

  Dywed fod llywodraeth Cymru wedi gwneud 'smonach' o'r gwasanaeth yno.

  Mae'r ymgynghoriad newydd gau, meddai'r prif weinidog.

  Leanne Wood
 30. Cynlluniau parcio

  Mae nifer o ACau yn gofyn am gynlluniau parcio am ddim o amgylch Cymru i roi hwb i fasnach y stryd fawr.

 31. Georgia

  Croesawa'r Llywydd ddirprwyaeth o Georgia i galeri'r Siambr.

  Georgia
 32. Croeso nôl

  Croeso nôl i Senedd Fyw ar brynhawn sychach ym Mae Caerdydd.

  Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ateb cwestiynau'r aelodau ymhen 10 munud, i weld rhestr o'r cwestiynau cliciwch yma.

 33. Nôl am 13:30

  Mae'r pwyllgor wedi gorffen.

  Dewch yn ôl atom ni am 13:30 ar gyfer dechrau'r sesiwn lawn.

 34. Twyll posib

  Pan ofynnwyd iddynt am y gwerth posibl o'r achosion dan amheuaeth o dwyll dywed David Richards: "gallai fod miliynau ond gallai fod yn symiau bach iawn.

  "Mae'n dibynnu yn fawr ar y cynnydd yn ymchwiliadau'r heddlu."

 35. Gohirio pleidlais Mesur Llywodraeth Leol

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r bleidlais derfynol ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddiwygio llywodraeth leol wedi ei gohirio.

  Roedd aelodau'r Cynulliad i fod i bleidleisio ar ran olaf y Bil Llywodraeth Leol yn ddiweddarach heddiw.

  Mae gan y blaid Lafur union hanner y pleidleisiau yn y Cynulliad ac mae'r blaid angen o leiaf un bleidlais arall gan aelod o'r wrthblaid, neu i aelod o'r wrthblaid atal eu pleidlais, er mwyn sicrhau fod y bil yn cael ei basio.

  Byddai'r bil yn agor y drws i uno cynghorau - gyda Llywodraeth Cymru yn gobeithio cwtogi'r nifer o 22 gyngor i wyth neu naw.

  Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Rydym wedi penderfynnu peidio symud i Ran 4 heddiw, gan ein bod am sicrhau mwy o amser ar gyfer trafodaethau traws-bleidiol ar y mater."

 36. 'Nifer achosion twyll wedi cynnyddu'

  Mr Millar yn dweud y bydd rhai pobl "yn cael eu dychryn" pan fyddant yn darllen yn y cyfrifon fod "Llywodraeth Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion sy'n cael eu hadolygu gan ei Wasanaeth Atal Twyll, rhai ohonynt yn ymchwiliadau hirsefydlog tra bod rhai yn newydd."

 37. Dim pleidlais Mesur Llywodraeth Leol

  Gwasanaethau cynghorau

  Mae llywodraeth Cymru wedi tynnu'r bleidlais ar y Mesur Llywodraeth Leol oedd i fod i ddigwydd prynhawn yma, yn ôl.

  Mae gan y blaid Lafur yn union hanner y pleidleisiau yn y Cynulliad ac mae angen oleuaf un AC o'r gwrthbleidiau i bleidleisio gyda'n nhw, neu i atal, i'r mesur basio.

  Mae'r Mesur yn paratoi'r ffordd i gynghorau uno; mae llywodraeth Cymru am leihau'r nifer presennol o gynghorau o 22 i wyth neu naw.

 38. Cynllun diswyddo

  Pan ofynnwyd i'r ysgrifennydd parhaol am y cynllun diswyddo gwirfoddol ar gyfer gweision sifil dywedodd: "pan gyrhaeddais i fe gefais gryn dipyn o adborth gan weinidogion i'r perwyl eu bod yn gweld bylchau mewn sgiliau" ymhlith gweision sifil.

  Mewn rhai meysydd roedd angen recriwtio, megis cyfreithwyr, cynllunwyr a phobl â sgiliau masnachol a busnes, meddai.

  "Felly mae ymadael gwirfoddol wedi bod yn angenrheidiol er mwyn cadw'r costau i lawr, a chreu lle ar gyfer recriwtio", ychwanega.

 39. Cyllideb ddrafft 2016-2017

  Bydd Cyllideb Ddrafft 2016-17 llywodraeth Cymru yn cael ei chyhoeddi ar 8 Rhagfyr 2015, a bydd y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2016-17 yn cael ei chyhoeddi ar 1 Mawrth.

 40. £3m wedi ei ddileu ar gyffuriau

  @NickServini: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn clywed fod £3m wedi ei ddileu gan @LlywodraethCym wrth i amser defnydd cyffuriau ffliw pandemig ddod i ben.

 41. Cyfrifon

  I weld copi o Gyfrifon Blynyddol Cyfunol Llywodraeth Cymru 2014-2015 (Saesneg yn unig) cliciwch yma.

 42. Nodyn ysgrifenedig

  Darren Millar

  Mae'r ysgrifennydd parhaol yn addo anfon nodyn ysgrifenedig i'r pwyllgor ar sawl achlysur pan nad yw'n gallu rhoi ateb neu nad oes ganddo'r manylion llawn wrth law.

  Darren Millar yn dweud, "Rwyf ychydig yn bryderus - mae gennym lawer o nodiadau sy'n dod i'n cyfeiriad ni - nad ydych yn fwy parod ar gyfer rhai o'r cwestiynau hyn y bore yma."

 43. Tystion

  Yn rhoi tystiolaeth heddiw mae Syr Derek Jones Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru, David Richards Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru, Peter Kennedy Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru a Gawain Evans Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru.

  Tystion
 44. Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Mae'r cadeirydd Darren Millar yn cyfeirio at wybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn dilyn y craffu ar ei chyfrifon yr wythnos diwethaf.

  Mae'r nodyn yn dweud bod chwech "achos cyfreithiol yn parhau":

  1. Ymgyfreitha sy'n ymwneud â'r tân

  2. Archif ITV

  3. Telerau ac amodau porthorion

  4. Materion cyflogaeth sy'n ymwneud â'r Cyfarwyddwyr

  5. Hawliad anaf personol gan aelod o staff

  6. Hawliad anaf personol gan aelod o'r cyhoedd.

  Mewn datganiad i Senedd Fyw dywedodd y llyfrgell: "Nid yw'r rhain i gyd yn 'achosion cyfreithiol' yn yr ystyr eu bod yn achosion llys.

  "Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn faterion lle mae Geldards yn darparu cyngor cyfreithiol i'r Llyfrgell ar faterion fel cyflogaeth neu faterion cytundebol - mae'n arferol i gorff gymryd cyngor cyfreithiol ar faterion."

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 45. Ysgrifennydd Parhaol

  Mae Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru yn rhoi tystiolaeth bore 'ma ar Gyfrifon Blynyddol Cyfunol Llywodraeth Cymru 2014-2015.

 46. Bore da

  Bore da a chroeso i Senedd Fyw.

  Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dechrau am 9am.