a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da!

  Mae'r ACau wedi gorffen trafod y gwelliannau. Bydd cam 4 o'r mesur yn cael ei drafod wythnos nesaf.

  Senedd

  Mi fyddwn i nôl am 1.30pm fory ar gyfer cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a'r Gweinidog Cymunedau.

 2. Grŵp olaf o welliannau

  ACau yn trafod y grŵp olaf o welliannau sydd yn ymwneud â chontractau Cyfnod Prawf Cyfnodol.

 3. Ffioedd rhentu

  Mae AC Plaid Cymru Jocelyn Davies yn dadlau y dylid cyfyngu ar ffioedd i asiantaethau rhentu.

  Tai

  Mae'n dweud bod rhai ffioedd ddim yn fforddiadwy i bobl ar incwm isel a myfyrwyr. Mae'r Gweinidog yn gwrthod y gwelliannau ac yn dweud bod angen ymgynghoriad trylwyr cyn bod penderfyniad yn cael ei wneud.

 4. Fframwaith mwy hyblyg

  Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y mesur yn creu fframwaith mwy hyblyg i helpu'r rheini sy'n dioddef cam-driniaeth ddomestig, gan roi cymorth iddyn nhw o ran tai; delio gyda ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â thai a gwneud yn siwr bod landlordiaid wedi ymrwymo i atygweirio eiddo a chadw'r eiddo mewn cyflwr boddhaol.

 5. Cyflwr anheddau

  Aelodau nawr yn pleidleisio ar grŵp o welliannau yn ymwneud gyda chyflwr anheddau

 6. 215 o welliannau

  Y Cynulliad

  Y ddadl wedi ail gychwyn. Mae ACau yn trafod 215 o welliannau ar gyfer y Mesur Rhentu Cartrefi.

 7. Hoe fach

  ACau yn cael hoe fach

 8. Fframwaith gyfreithiol cymhleth

  Mae newidiadau i'r ffordd mae tai yn cael eu rhenti dros y blynyddoedd wedi arwain at fframwaith gyfreithiol fwyfwy cymhleth. Mae hyn yn gwneud hi'n anodd i'r rhai sydd yn gweithio yn y maes ddeall y gyfraith.

 9. Meddiannu heb ymyrraeth

  Mark Isherwood yn cefnogi gwelliannau yn ymwneud gyda'r hawl i feddiannu heb ymyrraeth. Y Gweinidog Lesley Griffiths yn eu gwrthod gan ddadlau eu bod yn "ymddangos i gymryd y cyfrifoldeb oddi wrth y landlord."

  Lesley
 10. Darparu gwybodaeth

  ACau yn pleidleisio ar welliannau yn ymwneud gyda landlordiaid yn darparu gwybodaeth

 11. Gwrthod gwelliant rhent

  AC Plaid Cymru, Jocelyn Davies yn cefnogi gwelliant fyddai yn cyfyngu ar gynyddu rhent er mwyn "ateb gofynion tenantiaid hir dymor". Ond mae Lesley Griffiths yn dweud na all y llywodraeth gefnogi'r gwelliant am na chafwyd ymgynghoriad cyhoeddus.

  Jocelyn
 12. Terfynu contractau

  ACau yn trafod gwelliannau terfynu contractau meddiannaeth.

 13. Datgan diddordeb

  Mae'r ddadl wedi dod i stop wrth i sawl AC ddatgan diddordeb am eu bod yn landlordiaid neu'n denantiaid.

  Cynulliad
 14. Record newydd?

  ACau yn trafod gwelliannau i'r mesur ac maent wedi eu rhoi mewn grwpiau o dan benawdau penodol. Dros ddau gant o welliannau yn cael eu trafod prynhawn ma! Ydy hyn yn record newydd i'r Cynulliad?!

 15. Amcanion

  Bwriad y mesur ydy symleiddio y nifer uchel o denantiaethau a thrwyddedau ar gyfer cartrefi gyda dau fath o gontract.

  Mi fydd y mesur yn rhoi'r hawl i berchnogion ofyn wrth denantiaid i adael os ydy eu hymddygiad yn wrthgymdeithasol.

 16. Mesur Rhentu Cartrefi

  ACau nawr yn trafod yr unig ddadl prynhawn 'ma sef Cyfnod 3 i'r Mesur Rhentu Cartrefi (Cymru).

  Lesley
 17. Datganiad busnes

  Y Gweinidog Jane Hutt yn gwneud datganiad ar fusnes y llywodraeth yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae ACau hefyd yn galw ar y llywodraeth i wneud datganiad ar allforio anifeiliaid, toriadau i wasanaeth hofrennydd Heddlu Dyfed Powys a chefnogi'r diwydiant glo.

  Jane H
 18. Llawdriniaethau orthopedic

  Y Prif Weinidog yn ymateb i gwestiwn gan yr AC Darren Millar ynglŷn â lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau orthopedic yng ngogledd Cymru:

  "Rydyn ni yn disgwyl i fwrdd iechyd glustnodi'r lefel priodol o adnoddau fel nad oes rhaid i bobl aros am amser annerbyniol ar gyfer unrhyw driniaeth, orthopedic neu beidio."

 19. Trydaneiddio

  AC Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth yn galw ar y Prif Weinidog i annog Llywodraeth Prydain i drydaneiddio llinellau rheilffyrdd gogledd Cymru.

  Carwyn Jones yn dweud ei fod wedi codi'r mater sawl gwaith gyda'r llywodraeth yn Llundain ac nad ydyw wedi cael dyddiad eto ar gyfer trydaneiddio rheilffyrdd de Cymru.

  Rhun
 20. Rhaglen tu ôl i'r llenni

  Y Prif Weinidog yn dweud nad penderfyniad y llywodraeth oedd atal rhaglen ddogfen am y Cynulliad. Y bwriad oedd fod y rhaglen yn cael ei chynhyrchu gan y BBC ac ITV.

 21. "Llawer llai na £1 biliwn"

  Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies yn galw am "eglurder" ynglŷn â faint fydd ffordd newydd yr M4 o gwmpas Casnewydd yn costio i'r Llywodraeth.

  Andrew

  Mae Carwyn Jones yn gwrthod datgelu faint maen nhw'n amcangyfrif fydd y gost. Ond mae'n dweud y bydd yn "llawer llai na £1 biliwn"

 22. Undebau Llafur

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ateb cwestiynau gan Aelodau Cynulliad gan ddechrau gyda chwestiynau ynglyn ag undebau llafur a gweithredu diwydiannol.

  Carwyn J
 23. Prynhawn da

  Mae disgwyl i'r Cyfarfod Llawn ddechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog

 24. Hwyl am y tro

  Mae'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus wedi gorffen. Fe fyddwn ni nôl am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog.

 25. 'Dim digon o adnoddau'

  Dr Chamberlain yn dweud nad oes gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ddigon o adnoddau: "Oes gen i ddigon o adnoddau? Dw i'n meddwl mai'r ateb i hynny yw 'na'. Mi fydden i yn hoffi gwneud mwy."

 26. 'Methu edrych ar bob arolygiad'

  Kate

  Prif Weithredwraig yr Arolygiaeth Dr Kate Chamberlain: "Allwn ni ddim edrych ar bob un argymelliad unigol na phob arolygiad unigol...oherwydd does gyda ni ddim y cymhwysedd i wneud"

 27. Ymateb ddim yn "ddigon cadarn"

  Mae Alun Jones o'r Arolygiaeth yn dweud bod llythyr wedi ei anfon at Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn nodi pryderon difrifol.

  "Roedden ni yn teimlo bod staff o dan bwysau ac y byddai cleifion o bosib mewn peryg os y byddai'r amodau yno yn parhau."

  Alun Jones

  Ond er bod sawl llythyr i'r bwrdd iechyd wedi eu hanfon mae Mr Jones yn pwysleisio fod yr ymateb gan y bwrdd ddim wedi bod yn "ddigon cadarn."

 28. Uned Frys Ysbyty Maelor

  Mae Aled Roberts hefyd yn cyfeirio at wybodaeth yn ymwneud gyda'r Uned Frys yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Mae'r wybodaeth honno gan Lywodraeth Cymru yn dweud bod yr uned wedi methu bob un mesur perfformio yn 2014.

 29. Tawel Fan

  Aled Roberts

  Mae'r Aelod Cynulliad Aled Roberts yn gofyn pam fod yr Aolygiaeth ddim wedi edrych ar gŵynion difrifol teuluoedd ynglŷn â ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

 30. Cydweithio'n well

  Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Jocelyn Davies yn cwestiynu os yw'r newidiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru er mwyn gwella'r cydweithio a'r rhannu gwybodaeth rhwng byrddau iechyd yn ddigonol.

  Jocelyn Davies

  Mae Prif Weithredwraig y corff, Dr Kate Chamberlain yn dweud bod mwy o strwythur erbyn hyn ar gyfer cyfathrebu. Ond mae'n cyfaddef bod angen gwneud mwy i wella yr elfen yma.

 31. Archwiliadau ysbytai

  Mae archwiliadau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn rhai di-rybudd ac maen nhw'n craffu ar dri pheth:

  • Profiad y claf
  • Ansawdd y rheolwyr a'r arweiniad
  • Os yw'r gofal yn saff ac effeithiol.
 32. Ymchwiliad y pwyllgor

  Mae'r pwyllgor yn parhau gyda'i ymchwiliad i'r ffordd mae byrddau iechyd yng Nghymru yn cael eu llywodraethu.

 33. Bore da

  Senedd

  Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar fin dechrau