a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna ddiwedd y cyfarfod llawn.

  Bydd Senedd Fyw yn ôl ar ddydd Mawrth 8 Rhagfyr.

  Senedd
 2. Gwastraffu ein talent?

  Y pwnc a ddewiswyd gan Christine Chapman (AC Cwm Cynon) ar gyfer y Ddadl Fer yw: "Gwastraffu ein talent? Menywod a'r economi yng Nghymru."

 3. Pob dydd

  Mae Edwina Hart, gweinidog yr economi, yn dweud y dylem gefnogi busnesau bach lleol bob dydd ac nid dim ond ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach a'r cyfnod yn arwain at y Nadolig.

 4. Gwers hanes

  Yr aelod Llafur Joyce Watson yn dweud: "Mae'r oes wedi newid ac mae strydoedd mawr yn esblygu, a phe baem yn edrych ar ein strydoedd mawr 150 mlynedd yn ôl byddai trefi marchnad wedi bod yn llawn o stablau a thafarnau a dim byd arall."

  Joyce Watson
 5. 'Dirywio'

  Wrth agor y ddadl, dywed William Graham "Yn 2014 roedd busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn cyfrif am 99.9% o fusnes y sector preifat, 3/4 o gyflogaeth a mwy na hanner y trosiant, ond mae'n amlwg bod genedigaethau busnes yn dirywio yng Nghymru."

 6. Busnesau bach

  Busnesau bach yw pwnc ail ddadl  y Ceidwadwyr Cymreig

 7. 'Angen cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol'

  Y gweinidog Jane Hutt, tra'n croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr, hefyd "yn nodi'r angen i gael cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol er mwyn sicrhau canlyniad sy'n hir ei barhad."

 8. Toriadau i S4C yn 'destun gofid'

  "Gallaf sicrhau'r aelodau fod y toriad o 25% i gyllid uniongyrchol S4C yn destun gofid i'r Ceidwadwyr Cymreig...byddwn yn gwneud ein safbwynt yn glir i lywodraeth y DU ar hyn" meddai Suzy Davies.

  Suzy Davies
 9. 'Codi cyfog'

  Wrth siarad am Dŷ'r Arglwyddi yn pleidleisio dros oedi i'r  toriadau credyd treth, dywedodd yr aelod Llafur Julie Morgan: "Un o'r pethau wnaeth codi cyfog arnaf yn yr holl ddadl hon oedd gweld miliwnyddion Torïaidd yn rhuthro yn ôl i Dŷ'r Arglwyddi i geisio cyflwyno'r toriadau, a'r cyfan y gallaf ei ddweud yw diolch byth am Dŷ'r Arglwyddi."

  Julie Morgan
 10. Iechyd a gofal

  Alun Ffred Jones o Blaid Cymru yn "nodi cynnydd o tua £945 miliwn yng nghyfran ganlyniadol Cymru o'r cynnydd mewn gwariant ar iechyd yn Lloegr" ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo'r swm hwn ar gyfer cyllidebau iechyd a gofal yng Nghymru.  

 11. Credydau treth

  Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn croesawu "tro pedol Llywodraeth DU ar ddileu'r system credydau treth, ond yn nodi â phryder y gallai toriadau i gredyd cynhwysol arwain at golliadau tebyg ar gyfer teuluoedd incwm isel erbyn 2020".  

  Arian
 12. £900 miliwn

  Y Ceidwadwr Nick Ramsay yn croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr, ac yn dweud y bydd gwariant cyfalaf yng Nghymru yn codi dros  £900 miliwn.

 13. Gwariant

  Yr adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU yw pwnc Dadl y Ceidwadwyr Cymreig nawr.  

 14. 'Argyfyngus'

  Mae'r diwydiant dur yn y DU yn ei chyfnod "mwyaf argyfyngus yn ei hanes" meddai'r gweinidog economi.

  Edwina Hart
 15. Camau brys?

  Mae David Rees (Aberafan), Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) ac Aled Roberts (Gogledd Cymru) yn galw ar Lywodraeth y DU "i gymryd camau brys ar nifer o feysydd, gan gynnwys mynd i'r afael â'r costau ynni uchel a wynebir gan y diwydiannau ynni dwys yng Nghymru, megis y diwydiant dur, er mwyn sicrhau y gallant gystadlu yn erbyn cynhyrchwyr Ewropeaidd eraill o fewn marchnad fyd-eang".

  Gwaith Tata, Port Talbot
  Image caption: Gwaith Tata, Port Talbot
 16. Costau ynni uchel

  Yn ôl ym mis Hydref mynychodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart, uwchgynhadledd yn Rotherham pan rhybuddiodd fod costau ynni uchel a mewnforion rhad yn bygwth safleoedd yng Nghymru.

 17. Cynnig dadl

  Gall unrhyw AC nad yw'n aelod o'r llywodraeth gynnig dadl, ond rhaid iddynt gael cefnogaeth o leiaf dau AC arall o ddwy blaid wahanol.

 18. Cydymdeimlad

  Wrth agor y ddadl, mae Mr Rees yn rhoi ei gydymdeimlad i deuluoedd a ffrindiau dau ddyn a fu farw mewn ffrwydrad mewn gwaith dur yng Nghaerdydd.

  Cafodd Peter O'Brien, 51, o Lanisien, Caerdydd, a Mark Sim, 41, o Caldicot, Sir Fynwy, eu lladd yn y ddamwain yn Celsa Steel ar 18 Tachwedd.

 19. Cynhyrchu dur

  Aelod Aberafan David Rees sy'n arwain y ddadl ar bwysigrwydd cynhyrchu dur i economi Cymru.

 20. Honiadau o dwyll

  Andrew RT Davies yn cyfeirio at honiadau o dwyll mewn coleg yn sgil ymchwiliad cudd gan BBC Cymru.

  Fe gafodd newyddiadurwr oedd yn smalio bod yn fyfyriwr gynnig benthyciad i astudio mewn coleg preifat yng Nghaerdydd gan ddefnyddio cymwysterau ffug.

  Atebodd y gweinidog bod Heddlu'r De ac adran gwrth-dwyll llywodraeth Cymru yn cyd-weithio wrth ymchwilio i'r honiadau am Goleg Hyfforddiant Galwedigaethol Gorllewin Llundain.  

 21. Carchar

  Yr Aelod Llafur Christine Chapman yn gofyn am yr effaith ar blant os yw eu rhieni yn cael eu carcharu. 

  Atebodd Mr Lewis bod Bernardo's wedi cyhoeddi llawlyfr yn 2014 i helpu ysgolion gyda'r sefyllfa hon.

 22. Cyfieithu gwerslyfrau

  Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cyfeirio at adroddiadau diweddar y bydd disgyblion sy'n astudio TGAU mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg o dan anfantais oherwydd oedi wrth cyfieithu gwerslyfrau.

 23. Adolygiad Diamond

  Mae'r gweinidog addysg yn cyfeirio at Adolygiad Diamond sydd yn adolygiad annibynnol (wedi ei arwain gan yr Athro Ian Diamond) o'r trefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr.

 24. Addysg a Sgiliau

  Cyfle nawr i holi'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis. Dyma'r Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd.

 25. Meddyginiaethau haenedig

  Altaf Hussain yn gofyn am feddyginiaethau haenedig, sy'n ymwneud ag edrych ar grwpiau mawr o gleifion canser i geisio dod o hyd i ffyrdd o ragweld pa driniaethau y maent yn debygol o ymateb iddynt. 

  Mae'n golygu edrych yn fanwl ar y celloedd canser a'u gwneuthuriad genetig. Mae ymchwilwyr yn awyddus i gael gwybod os yw rhai triniaethau yn fwy tebygol o weithio mewn canserau sydd â newidiadau penodol i'w genynnau.

 26. E-sigaréts

  Y Ceidwadwr Mohammad Asghar yn cyfeirio at y posibilrwydd o waharddiad ar e-sigaréts ym Mesur Iechyd y Cyhoedd. 

  Ddydd Llun cyhoeddodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei adroddiad ar y Mesur gan ddatgan bod y dystiolaeth ar e-sigaréts yn anghyson.

  e-sigaréts
 27. Betsi Cadwaladr

  Bydd cyfweliadau ar gyfer Cyfarwyddwr Meddygol newydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu  cynnal ar 17 Rhagfyr, meddai'r gweinidog iechyd.

  Betsi Cadwaladr
 28. Hawliadau

  Wrth ateb cwestiwn gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams ar fynediad i wasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, dywedodd Mark Drakeford: "Yr achos unigol mwyaf o hawliadau yn erbyn clinigwyr gofal sylfaenol yw o ganlyniad i chwistrellu clustiau."

  Mark Drakeford
 29. Croeso nôl

  Yr eitem gyntaf am 1.30 yw cwestiynau i'r gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  

 30. Da bo am y tro

  Dyna ddiwedd y pwyllgor. Bydd Senedd Fyw yn ôl am 1.30 ar gyfer y cyfarfod llawn.

 31. 'Diffyg ymwybyddiaeth'

  Aled Powell yn dweud bod "diffyg ymwybyddiaeth brawychus o fodolaeth yr iaith Gymraeg dros ffin Clawdd Offa".  

 32. Tensiynau?

  Y gymdeithas yn poeni bod "tensiynau'n codi fwyfwy rhwng darlledu yn y Gymraeg a'r Saesneg wrth roi cyfrifoldeb ariannu yn nwylo'r BBC".

 33. Pêl-droed

  Yr Aelod Llafur dros Ddwyrain Abertawe, Mike Hedges yn awgrymu y gallai gemau pêl-droed yr Uwch Gynghrair gael eu dangos ar S4C 'fel petai'n fyw' yn ddiweddarach yn y nos.

  Mike Hedges ac Alun Davies
  Image caption: Mike Hedges ac Alun Davies
 34. 'Llesol'

  Y gymdeithas o'r farn y "byddai’n llesol i S4C, Radio Cymru, y BBC ac, yn bwysicach, i’r Gymraeg a’i chymunedau, petai darparydd amlgyfryngol newydd o’r fath yn cael ei sefydlu. Byddai’n ehangu’r gynulleidfa sy’n gwrando, yn gwylio ac yn defnyddio’u Cymraeg".   

 35. 'Cawlach'

  Mr Nosworthy yn "galw am ddatganoli'r holl faes" darlledu.

  Y cyn weinidog Alun Davies yn dweud bod "cymaint o gawlach wedi ei wneud gan San Steffan".

 36. Darlledwr aml-lwyfan newydd?

   Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw am "sefydlu darlledwr aml-lwyfan newydd a fyddai’n creu cynnwys er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg - yn enwedig ymysg pobl ifanc - gan weithredu ar-lein yn bennaf, ond ar radio ac ar y teledu yn ogystal; gan gynorthwyo gwasanaethau S4C a Radio Cymru a rhyddhau’r darlledwyr presennol o’r baich o geisio gwasanaethu’r gynulleidfa gyfan".  

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 37. 'Perygl'

  Colin Nosworthy yn dweud bod "perygl o weld y BBC fel yr unig ddarparwr yn y Gymraeg". 

  BBC
 38. Tystion

  Y tystion y bore 'ma yw Aled Powell, Colin Nosworthy a Curon Davies, o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

  Tystion
 39. Aelodau newydd

  Lindsay Whittle a Bethan Jenkins o Blaid Cymru yn cael eu croesawu'n ffurfiol fel aelodau newydd o'r pwyllgor.

  pwyllgor
 40. Bore da

  Bydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn dechrau am 9.00.

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sy'n rhoi tystiolaeth ar Adolygiad Siarter y BBC.  

  Senedd