a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cymunedau
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r Gweinidog Iechyd
  3. Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau
  4. Dadl gan Aelodau Unigol: Y diwydiant dur
  5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Busnesau bach
  6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU
  7. Dadl Fer: Menywod a'r economi

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

Dyna ddiwedd y cyfarfod llawn.

Bydd Senedd Fyw yn ôl ar ddydd Mawrth 8 Rhagfyr.

Senedd
BBC

Gwastraffu ein talent?

Y pwnc a ddewiswyd gan Christine Chapman (AC Cwm Cynon) ar gyfer y Ddadl Fer yw: "Gwastraffu ein talent? Menywod a'r economi yng Nghymru."

Pob dydd

Mae Edwina Hart, gweinidog yr economi, yn dweud y dylem gefnogi busnesau bach lleol bob dydd ac nid dim ond ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach a'r cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Gwers hanes

Yr aelod Llafur Joyce Watson yn dweud: "Mae'r oes wedi newid ac mae strydoedd mawr yn esblygu, a phe baem yn edrych ar ein strydoedd mawr 150 mlynedd yn ôl byddai trefi marchnad wedi bod yn llawn o stablau a thafarnau a dim byd arall."

Joyce Watson
BBC

Dydd Sadwrn

Mae'r ddadl hon yn cyd-fynd gyda Dydd Sadwrn y Busnesau Bach y penwythnos hwn.

'Dirywio'

Wrth agor y ddadl, dywed William Graham "Yn 2014 roedd busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn cyfrif am 99.9% o fusnes y sector preifat, 3/4 o gyflogaeth a mwy na hanner y trosiant, ond mae'n amlwg bod genedigaethau busnes yn dirywio yng Nghymru."

Busnesau bach

Busnesau bach yw pwnc ail ddadl  y Ceidwadwyr Cymreig

'Angen cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol'

Y gweinidog Jane Hutt, tra'n croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr, hefyd "yn nodi'r angen i gael cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol er mwyn sicrhau canlyniad sy'n hir ei barhad."

Toriadau i S4C yn 'destun gofid'

"Gallaf sicrhau'r aelodau fod y toriad o 25% i gyllid uniongyrchol S4C yn destun gofid i'r Ceidwadwyr Cymreig...byddwn yn gwneud ein safbwynt yn glir i lywodraeth y DU ar hyn" meddai Suzy Davies.

Suzy Davies
BBC

'Codi cyfog'

Wrth siarad am Dŷ'r Arglwyddi yn pleidleisio dros oedi i'r  toriadau credyd treth, dywedodd yr aelod Llafur Julie Morgan: "Un o'r pethau wnaeth codi cyfog arnaf yn yr holl ddadl hon oedd gweld miliwnyddion Torïaidd yn rhuthro yn ôl i Dŷ'r Arglwyddi i geisio cyflwyno'r toriadau, a'r cyfan y gallaf ei ddweud yw diolch byth am Dŷ'r Arglwyddi."

Julie Morgan
BBC

Iechyd a gofal

Alun Ffred Jones o Blaid Cymru yn "nodi cynnydd o tua £945 miliwn yng nghyfran ganlyniadol Cymru o'r cynnydd mewn gwariant ar iechyd yn Lloegr" ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo'r swm hwn ar gyfer cyllidebau iechyd a gofal yng Nghymru.  

Credydau treth

Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn croesawu "tro pedol Llywodraeth DU ar ddileu'r system credydau treth, ond yn nodi â phryder y gallai toriadau i gredyd cynhwysol arwain at golliadau tebyg ar gyfer teuluoedd incwm isel erbyn 2020".  

Arian
BBC

£900 miliwn

Y Ceidwadwr Nick Ramsay yn croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr, ac yn dweud y bydd gwariant cyfalaf yng Nghymru yn codi dros  £900 miliwn.

Gwariant

Yr adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU yw pwnc Dadl y Ceidwadwyr Cymreig nawr.  

'Argyfyngus'

Mae'r diwydiant dur yn y DU yn ei chyfnod "mwyaf argyfyngus yn ei hanes" meddai'r gweinidog economi.

Edwina Hart
BBC

Camau brys?

Mae David Rees (Aberafan), Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) ac Aled Roberts (Gogledd Cymru) yn galw ar Lywodraeth y DU "i gymryd camau brys ar nifer o feysydd, gan gynnwys mynd i'r afael â'r costau ynni uchel a wynebir gan y diwydiannau ynni dwys yng Nghymru, megis y diwydiant dur, er mwyn sicrhau y gallant gystadlu yn erbyn cynhyrchwyr Ewropeaidd eraill o fewn marchnad fyd-eang".

Gwaith Tata, Port Talbot
BBC
Gwaith Tata, Port Talbot

Costau ynni uchel

Yn ôl ym mis Hydref mynychodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart, uwchgynhadledd yn Rotherham pan rhybuddiodd fod costau ynni uchel a mewnforion rhad yn bygwth safleoedd yng Nghymru.

Cynnig dadl

Gall unrhyw AC nad yw'n aelod o'r llywodraeth gynnig dadl, ond rhaid iddynt gael cefnogaeth o leiaf dau AC arall o ddwy blaid wahanol.

Cydymdeimlad

Wrth agor y ddadl, mae Mr Rees yn rhoi ei gydymdeimlad i deuluoedd a ffrindiau dau ddyn a fu farw mewn ffrwydrad mewn gwaith dur yng Nghaerdydd.

Cafodd Peter O'Brien, 51, o Lanisien, Caerdydd, a Mark Sim, 41, o Caldicot, Sir Fynwy, eu lladd yn y ddamwain yn Celsa Steel ar 18 Tachwedd.

Cynhyrchu dur

Aelod Aberafan David Rees sy'n arwain y ddadl ar bwysigrwydd cynhyrchu dur i economi Cymru.

Honiadau o dwyll

Andrew RT Davies yn cyfeirio at honiadau o dwyll mewn coleg yn sgil ymchwiliad cudd gan BBC Cymru.

Fe gafodd newyddiadurwr oedd yn smalio bod yn fyfyriwr gynnig benthyciad i astudio mewn coleg preifat yng Nghaerdydd gan ddefnyddio cymwysterau ffug.

Atebodd y gweinidog bod Heddlu'r De ac adran gwrth-dwyll llywodraeth Cymru yn cyd-weithio wrth ymchwilio i'r honiadau am Goleg Hyfforddiant Galwedigaethol Gorllewin Llundain.  

Carchar

Yr Aelod Llafur Christine Chapman yn gofyn am yr effaith ar blant os yw eu rhieni yn cael eu carcharu. 

Atebodd Mr Lewis bod Bernardo's wedi cyhoeddi llawlyfr yn 2014 i helpu ysgolion gyda'r sefyllfa hon.

Cyfieithu gwerslyfrau

Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cyfeirio at adroddiadau diweddar y bydd disgyblion sy'n astudio TGAU mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg o dan anfantais oherwydd oedi wrth cyfieithu gwerslyfrau.

Syria

Simon Thomas yn trydar

Adolygiad Diamond

Mae'r gweinidog addysg yn cyfeirio at Adolygiad Diamond sydd yn adolygiad annibynnol (wedi ei arwain gan yr Athro Ian Diamond) o'r trefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr.

Addysg a Sgiliau

Cyfle nawr i holi'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis. Dyma'r Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd.

Meddyginiaethau haenedig

Altaf Hussain yn gofyn am feddyginiaethau haenedig, sy'n ymwneud ag edrych ar grwpiau mawr o gleifion canser i geisio dod o hyd i ffyrdd o ragweld pa driniaethau y maent yn debygol o ymateb iddynt. 

Mae'n golygu edrych yn fanwl ar y celloedd canser a'u gwneuthuriad genetig. Mae ymchwilwyr yn awyddus i gael gwybod os yw rhai triniaethau yn fwy tebygol o weithio mewn canserau sydd â newidiadau penodol i'w genynnau.

E-sigaréts

Y Ceidwadwr Mohammad Asghar yn cyfeirio at y posibilrwydd o waharddiad ar e-sigaréts ym Mesur Iechyd y Cyhoedd. 

Ddydd Llun cyhoeddodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei adroddiad ar y Mesur gan ddatgan bod y dystiolaeth ar e-sigaréts yn anghyson.

e-sigaréts
BBC

Betsi Cadwaladr

Bydd cyfweliadau ar gyfer Cyfarwyddwr Meddygol newydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu  cynnal ar 17 Rhagfyr, meddai'r gweinidog iechyd.

Betsi Cadwaladr
BBC

Hawliadau

Wrth ateb cwestiwn gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams ar fynediad i wasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, dywedodd Mark Drakeford: "Yr achos unigol mwyaf o hawliadau yn erbyn clinigwyr gofal sylfaenol yw o ganlyniad i chwistrellu clustiau."

Mark Drakeford
BBC

Croeso nôl

Yr eitem gyntaf am 1.30 yw cwestiynau i'r gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  

Da bo am y tro

Dyna ddiwedd y pwyllgor. Bydd Senedd Fyw yn ôl am 1.30 ar gyfer y cyfarfod llawn.

'Diffyg ymwybyddiaeth'

Aled Powell yn dweud bod "diffyg ymwybyddiaeth brawychus o fodolaeth yr iaith Gymraeg dros ffin Clawdd Offa".  

Tensiynau?

Y gymdeithas yn poeni bod "tensiynau'n codi fwyfwy rhwng darlledu yn y Gymraeg a'r Saesneg wrth roi cyfrifoldeb ariannu yn nwylo'r BBC".

Pêl-droed

Yr Aelod Llafur dros Ddwyrain Abertawe, Mike Hedges yn awgrymu y gallai gemau pêl-droed yr Uwch Gynghrair gael eu dangos ar S4C 'fel petai'n fyw' yn ddiweddarach yn y nos.

Mike Hedges ac Alun Davies
BBC
Mike Hedges ac Alun Davies

'Llesol'

Y gymdeithas o'r farn y "byddai’n llesol i S4C, Radio Cymru, y BBC ac, yn bwysicach, i’r Gymraeg a’i chymunedau, petai darparydd amlgyfryngol newydd o’r fath yn cael ei sefydlu. Byddai’n ehangu’r gynulleidfa sy’n gwrando, yn gwylio ac yn defnyddio’u Cymraeg".   

'Cawlach'

Mr Nosworthy yn "galw am ddatganoli'r holl faes" darlledu.

Y cyn weinidog Alun Davies yn dweud bod "cymaint o gawlach wedi ei wneud gan San Steffan".

Darlledwr aml-lwyfan newydd?

 Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw am "sefydlu darlledwr aml-lwyfan newydd a fyddai’n creu cynnwys er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg - yn enwedig ymysg pobl ifanc - gan weithredu ar-lein yn bennaf, ond ar radio ac ar y teledu yn ogystal; gan gynorthwyo gwasanaethau S4C a Radio Cymru a rhyddhau’r darlledwyr presennol o’r baich o geisio gwasanaethu’r gynulleidfa gyfan".  

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
BBC

'Perygl'

Colin Nosworthy yn dweud bod "perygl o weld y BBC fel yr unig ddarparwr yn y Gymraeg". 

BBC
BBC

Tystion

Y tystion y bore 'ma yw Aled Powell, Colin Nosworthy a Curon Davies, o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Tystion
BBC