a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn trafod Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio
 2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 3. Cyllideb Ddrafft 2016-17
 4. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Iechyd y Cyhoedd
 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Casglu a Rheoli Treth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Yn y bleidlais ar  egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru) roedd 25 o blaid, un wedi ymatal a 21 yn erbyn. 

  Dyna ni am heddiw, hwyl fawr!

  Senedd
 2. 'Manteision' y mesur

  Yn ôl llywodraeth Cymru manteision y mesur yw darparu ar gyfer:

  • sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru  (ACC). Prif swyddogaeth ACC fydd casglu a rheoli trethi datganoledig;
  • cyflwyno pwerau a dyletswyddau priodol i ACC (a dyletswyddau a hawliau cyfatebol i drethdalwyr ac eraill) mewn perthynas â chyflwyno ffurflenni treth a chynnal ymchwiliadau ac asesiadau er mwyn galluogi ACC i nodi a chasglu’r swm priodol o dreth ddatganoledig sy’n ddyledus oddi wrth drethdalwyr;
  • pwerau ymchwilio a gorfodi sifil cynhwysfawr, gan gynnwys pwerau a fydd yn caniatáu i ACC fynnu gweld gwybodaeth a dogfennau ac i gael mynediad i fangreoedd ac eiddo arall a’u harchwilio;
  • dyletswyddau ar drethdalwyr i dalu cosbau a llog o dan rai amgylchiadau;
  • hawliau i drethdalwyr ofyn am adolygiadau mewnol o rai o benderfyniadau ACC ac i apelio at Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn erbyn penderfyniadau o’r fath
  • cyflwyno pwerau gorfodi troseddol ar ACC.
 3. Casglu a Rheoli Trethi

   Rydym wedi cyrraedd yr eitem olaf, sef dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).  

  Diben y mesur hwn yw "sefydlu’r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol".

 4. Democratiaid Rhyddfrydol

  Dywed arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams: "Mae'r mesur yn ceisio gwella a hybu iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

  "Ar hyn o bryd, wrth gynnwys y mesur e-sigaréts nid yw'n gwneud hynny ac felly ni allwn ei gefnogi."

 5. Twll mewn rhan bersonol o’r corff

  Mae’r mesur yn cynnig gosod trothwy oedran o 16 oed ar gyfer rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff. 

  Mae’n diffinio’r rhannau personol o’r corff fel "yr anws, y fron, y folen, rhych y pen ôl, y pidyn, y perinëwm, y mons pubis, y ceillgwd a’r fwlfa".

  Dywed y gweinidog heddiw y bydd hefyd yn ychwanegu tyllau tafod at y rhestr.

 6. E-sigaréts

  Y rhan fwyaf dadleuol yn y mesur oedd y cynllun i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus caeedig.

  Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi mynegi pryderon yn y gorffennol bod defnyddio'r dyfeisiau hyn dan do yn "ail-normaleiddio'r" diwylliant ysmygu. 

  Heddiw, dywedodd Mr Drakeford mai ei "barn bersonol" o hyd yw y dylid cyflwyno gwaharddiad o'r fath. 

  Ond cyfaddefodd, heb fwyafrif yn y Senedd, bod angen i Lywodraeth Cymru gyfaddawdu. Dywedodd y byddai Mesur Iechyd y Cyhoedd yn cael ei addasu i ystyried argymhelliad gan bwyllgor trawsbleidiol y dylai'r gwaharddiad fod yn berthnasol yn unig i ysgolion, cludiant cyhoeddus a mannau sy'n gweini bwyd.

  e-sigaréts
 7. Mesur Iechyd y Cyhoedd

   Mae'r aelodau yn symud ymlaen at  egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd.  

 8. Cwestiwn Brys

  Eluned Parrott yn gofyn i'r gweinidog am ddatganiad am gau’r uned babanod newydd-anedig yn Ysbyty Athrofaol Cymru i gleifion newydd o ganlyniad i haint.

  Ar hyn o bryd mae'r uned yn gofalu am 14 o fabanod.

  Mae tri o'r rhain wedi cael prawf positif o'r haint Acinetobacter baumanii.

  Dywed y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: "Mae'r uned yn parhau i fod yn gallu delio ag achosion brys brys pe bai angen."

  Dim ond ychydig wythnosau yn ôl yr ail-agorodd yr uned wedi iddi gael ei chau oherwydd haint ym mis Awst.  

  Ysbyty Athrofaol Cymru
 9. 'Llithro yn sylweddol'

  Y gweinidog Edwina Hart yn dweud wrth yr aelodau mai'r "prif oblygiad ar gyfer Cymru" o Adolygiad Hendy a gyhoeddwyd yn dilyn Adolygiad o Wariant yr Hydref "yw'r cadarnhad bod yr amserlenni ar gyfer trydaneiddio prif reilffordd Great Western wedi llithro yn sylweddol." 

  Bydd trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Llundain a Chaerdydd yn cael ei gwblhau erbyn 2019 yn hytrach na 2017 fel y cyhoeddwyd yn flaenorol; ac nid oes dyddiad cwblhau pendant ar gyfer y llinell o Gaerdydd i Abertawe, ond disgwylir iddo gael ei gwblhau rhwng 2019-2024.

 10. Trydaneiddio’r rheilffyrdd

  Mae'r aelodau wedi symud ymlaen at ddatganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar drydaneiddio’r rheilffyrdd.  

 11. Manylion fesul canran

  Dyma'r manylion fesul canran:

  • Cymunedau a threchu tlodi - 10.7% yn rhagor o arian
  • Economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth - 5.8% yn rhagor o arian
  • Y Gwasanaeth Iechyd - 4.3% yn rhagor o arian
  • Iechyd yn gyffredinol - 4% yn rhagor o arian
  • Adnoddau naturiol - 2.6% yn rhagor o arian
  • Addysg a sgiliau - 1.1% yn rhagor o arian
  • Llywodraeth leol - 2% yn llai o arian
 12. Crebachu 3.6% mewn termau real

  Jane Hutt yn dweud y bydd cyllideb gyffredinol Llywodraeth Cymru yn crebachu 3.6% mewn termau real erbyn 2019/20.

  O'r arian ychwanegol ar gyfer iechyd y flwyddyn nesaf, mae tua £260m o hynny yn mynd ar gyllid dydd i ddydd, neu refeniw, ar gyfer y GIG.   

  Bydd £33 miliwn arall yn mynd tuag at isadeiledd, sef cynnal ystad ac offer y GIG.

 13. Buddsoddiad ar gyfer iechyd

  "Yng nghanol ein cynlluniau yw buddsoddiad ychwanegol sylweddol mewn iechyd ... heddiw rwyf yn cyhoeddi bron i £300 miliwn ychwanegol ar gyfer y GIG yng Nghymru" meddai Ms Hutt. 

  Y ffigur gwirioneddol yw £293.5m.

  Jane Hutt
 14. Cyllideb Ddrafft 2016-17

  Jane Hutt yn rhoi ei hail ddatganiad o'r dydd, y tro hwn ar y Gyllideb Ddrafft 2016-17.

  Arian
 15. Lori Coca-Cola

  Ms Hutt yn dweud bod llywodraeth Cymru wedi cael ymddiheuriad am yr anhrefn a achoswyd gan ymweliad lori Coca-Cola yng Nghaerdydd.

  lori Coca-Cola
 16. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Jane Hutt sy'n gwneud y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, yn rhestu busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.  

 17. Gŵyl Jazz Aberhonddu

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn gofyn am ddatganiad ynghylch penderfyniad Orchard Media and Events Group i roi’r gorau i drefnu Gŵyl Jazz Aberhonddu y flwyddyn nesaf.

  Dywedodd Cyngor Celfyddydau Cymru, a oedd wedi buddsoddi £100,000 yn 2015, y dylai'r ŵyl gymryd seibiant yn 2016. 

  Yn ôl y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates, "mae Cyngor y Celfyddydau wedi dweud yn gywir er mwyn i'r digwyddiad gael ei gynnal yn y dyfodol, y byddai angen sicrhau mwy o bartneriaid ariannu."

  Ken Skates
 18. Rheilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin

  Yr Aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar yr astudiaeth gwmpasu gychwynnol ar reilffordd Aberystwyth-Caerfyrddin. 

  Mae Mr Jones yn dweud bod tua 3% o'r trac gwreiddiol yn ddefnyddiadwy ac mae'n rhy gynnar i roi amcangyfrif ar faint y byddai'r gwaith yn costio.

  Carwyn Jones
 19. Maint dosbarthiadau

  Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn dweud bod plant yn dysgu'n well mewn dosbarthiadau bach ac yn gofyn i'r prif weinidog i gefnogi polisi ei phlaid i "gael uchafswm o 25 o ddisgyblion mewn dosbarthiadau".

  Meddai Mr Jones, "rydym wedi gwneud yn siwr bod maint dosbarthiadau wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd."

  Kirsty Williams
 20. HS2 a chyllid canlyniadol

  Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i'r prif weinidog pam y mae ef yn dilyn "safbwynt y Torïaid" ar brosiect HS2 a chyllid canlyniadol i Lywodraeth Cymru. 

  Mae Mr Jones yn dweud bod Cymru'n cael mwy na £750m oherwydd newidiadau yn y ffordd y mae cyfrifiadau yn cael eu gwneud.

  Leanne Wood