a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna ni am heddiw!

  Welwn ni chi ddydd Mawrth nesaf, yn y cyfamser, am fwy o newyddion gwleidyddol cliciwch yma.

  Senedd
 2. Cefnogi mewn egwyddor

  Wrth ymateb dywed y Gweinidog Cymunedau Lesley Griffiths fod y llywodraeth yn cefnogi'r egwyddor o Gymru fel 'Cenedl o Loches.'

 3. 'Cenedl o Loches'

  Mae Mr Powell yn galw ar lywodraeth Cymru i ddatgan Cymru yn "Genedl o Loches, i anfon neges i'r byd bod croeso i ffoaduriaid yma."    

 4. Eitem olaf

  Pasiwyd pob cynnig heb wrthwynebiad.

  Ymlaen at yr eitem olaf sef y ddadl fer ar y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid, wedi'i harwain gan William Powell.

 5. Cymru a Lloegr

  "Cymru a Lloegr yw'r unig awdurdodaeth unrhyw le yn y byd lle mae dau gorff sy'n deddfu, yn gwneud hynny yn yr un meysydd" meddai'r prif weinidog.

 6. 'Gwaethaf posibl'

  Y cyn weinidog Alun Davies yn dweud mai dyma'r "model pwerau neilltuedig gwaethaf posibl." 

  Ychwanega, "daeth neb o gwbl i'r pwyllgor gan ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig neu lafar yn dweud eu bod yn cefnogi strwythur a phensaernïaeth" y mesur.

 7. Apelio ar ysgrifennydd Cymru i wneud newidiadau

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelodau cynulliad wedi apelio at feddwl agored ysgrifennydd Cymru ynghylch ei gynlluniau i ddatganoli mwy o rym i Fae Caerdydd.

  Bwriad Stephen Crabb ydi newid y system dros bwy sy'n gyfrifol am ba bwerau rhwng San Steffan a'r Cynulliad.

  Mae cynigion y Ceidwadwr yn rhan o fesur drafft Cymru, sy'n cynnwys cynlluniau i roi pwerau dros egni, trafnidiaeth ac etholiadau i'r Cynulliad.

  I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma.

 8. Cynnig rhif 5

  Mae'r aelodau wedi cyrraedd cynnig 5 o 6 y ddadl.

  I weld rhestr, cliciwch yma.

 9. Melding yn cochi

  David Melding yn dweud ei fod yn "cochi wrth feddwl am rai o'r pethau a ddywedais cyn 1999", gan gyfeirio at gyfnod pan oedd yn "rhan o grŵp a wnaeth popeth posib i atal sefydlu y Cynulliad."

  David Melding
 10. 'Yn erbyn canlyniad datganoli 2011'

  Y Prif Weinidog yn dweud, "Y broblem gyda'r mesur, a fydd yn eithriadol o anodd eu goresgyn oni bai bod newid sylfaenol iddo, yw yn ei hanfod mae'n ceisio cadw awdurdodaeth sengl Cymru a Lloegr.

  "Canlyniad ymarferol hynny yw'r obsesiwn hwn bod yn rhaid cael cyn lleied â phosib o wahaniaeth yn y gyfraith rhwng Cymru a Lloegr.

  "Mae hynny'n sylfaenol yn erbyn canlyniad y refferendwm ar ddatganoli yn 2011."   

  Carwyn Jones
 11. 'Pwysigrwydd dweyieithrwydd'

  Does dim copi Cymraeg o'r mesur yn bodoli.

  Dywed aelod Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas "dydy San Steffan ddim yn deall pwysigrwydd gweithio'n ddwyieithog."

  Dafydd Elis-Thomas
 12. 'Ddim yn cwrdd â dyhead ysgrifennydd Cymru'

  Dywed y Prif Weinidog Carwyn Jones nad ydy'r mesur yn "cwrdd â dyhead ysgrifennydd Cymru i greu setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru".

 13. 'Ddim mewn cyflwr addas'

  David Melding, cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, yn dweud "nad yw'r mesur drafft mewn cyflwr addas i gyrraedd consensws".

  Dywed  "os bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r amserlen bresennol ar gyfer Bil Cymru drafft, y dylai ymrwymo i gydgrynhoi cyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ddwyieithog yn ystod y Senedd bresennol".  

 14. "Setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach'

  Mae Mesur drafft Cymru yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Prydain yn gwireddu'r ymrwymiadau a gafodd eu hamlinellu yng nghyhoeddiad Gŵyl Ddewi i greu "setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru."

  Mae'r mesurau'n cynnwys:

  • Model cadw pwerau, fel bod pobl Cymru'n gwybod yn union pa bwerau sydd gan y Cynulliad
  • Pwerau newydd pwysig i Gymru ar ynni, trafnidiaeth, llywodraeth leol ac etholiadau'r Cynulliad
  • Pwerau cryfach i'r Cynulliad ar ei faterion ei hun, gan gynnwys y gallu i newid ei enw.
 15. Mesur Cymru Drafft

  Mae'r aelodau wedi neilltuo hyd at dair awr i drafod Mesur Cymru Drafft.  

 16. Ymgynghori

  Mae'r ymgynghori ar Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol yn dod i ben ar 15 Chwefror. 

 17. 'Dim dryswch'

  Mr Andrews yn gwrthod awgrym Peter Black bod "dryswch" am ddiwygio llywodraeth leol.

  Leighton Andrews
 18. Toriadau i gyllidebau

  Dywedodd Mr Andrews bod y toriadau i gyllideb awdurdodau lleol Cymru o 1.4% o gymharu â 2015 wedi cael ei "derbyn yn dda yn gyffredinol". 

  Mae cynghorau lleol yn cael 58% o'u cyllid gan Lywodraeth Cymru, gyda 17% o ardrethi busnes a'r 25% sy'n weddill o dreth gyngor a thaliadau am wasanaethau.

  cynghorau