a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
 2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
 3. Datganiad gan weinidog yr economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth: Diweddariad ar Tata Steel.
 4. Dadl Cyfnod 4 ar Fesur yr Amgylchedd (Cymru).
 5. Dadl Cyfnod 3 ar Mesur yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna ddiwedd cyfnod 3 Mesur Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) a diwedd y cyfarfod llawn am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer y Pwyllgor Menter a Busnes.

  Senedd
 2. Adeiladau Eglwysig

  Gwelliant 68 gan Bethan Jenkins unwaith eto, a gefnogir gan y Ceidwadwr Darren Millar yn nodi "Rhaid i Weinidogion Cymru ddarparu rhestr sydd ar gael yn gyhoeddus o adeiladau eglwysig yng Nghymru sydd o bwysigrwydd cenedlaethol neu ryngwladol yn eu barn hwy" yn cwympo.

  Dywed Ken Skates nad oes ei angen a'i fod yn cynnwys elfen o ddyblygu.

 3. Enwau lleoedd hanesyddol

  Gwelliant 62 gan yr aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins - i hepgor 'enwau lleoedd hanesyddol’ a'i gyfnewid am ‘o’r enwau cyfredol a hanesyddol a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer lleoedd, tirnodau ac adeiladau’ - yn cwympo. 

  Dywed Ken Skates y byddai'n drwm ar adnoddau a gallai arwain at enwau cyfredol, sydd yn aml yn enwau busnes, yn disodli enwau hanesyddol.

  Bethan Jenkins
 4. Adfer costau

  Nifer o welliannau gan y Ceidwadwr Suzy Davies yn ymwneud ag adfer costau sydd yn gysylltiedig ag adeiladau rhestredig yn cael eu gwrthod.

  Roedd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates wedi dweud y byddant yn effeithio ar allu'r cynghorau i adfer costau a hefyd yn arwain at anghydfod cyfreithiol.

  Suzy Davies
 5. Gwelliant 8 yn cwympo

  Pleidleisiodd aelodau yn erbyn gwelliant 8 gan y Democrat Rhyddfrydol Peter Black. 

  Byddai wedi cynnwys rhan newydd yn cynnwys: "Rhaid i awdurdod lleol lunio, cynnal a chyhoeddi cofrestr (y “gofrestr leol”) o adeiladau o ddiddordeb lleol arbennig, ynghyd ag unrhyw addasiadau neu ddiwygiadau iddynt." 

  Un o resymau'r llywodraeth am beidio â chefnogi oedd y gost. 

  Peter Black
 6. Cynnal Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol

  Nod y mesur yw ei gwneud hi'n haws i berchnogion reoli eu hadeiladau rhestredig drwy gyflwyno cynlluniau rheolaeth a fydd yn cael gwared ar yr angen am fwy nag un cais cynllunio. 

  Bydd rhaid i gynghorau hefyd gynnal Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol i hysbysu penderfyniadau cynllunio agos, a hefyd sefydlu cofrestr o barciau a gerddi sy'n genedlaethol bwysig. 

 7. Anoddach i ddianc rhag erlyniad?

  Bwriad y gyfraith newydd i warchod henebion ac adeiladau hanesyddol yng Nghymru yw eu gwneud hi'n anoddach i rheiny sy'n achosi difrod i ddianc rhag erlyniad. 

  Daw hyn ar ôl 119 o achosion o ddifrod ar safleoedd rhwng 2006 a 2012 lle cafodd dim ond un person eu herlyn. 

  Bydd y mesur yn rhoi pwerau i weinidogion i orfodi'r rheiny sydd yn difrodi, i gyflawni'r atgyweirio. 

  Yn 2013 cafodd difrod sylweddol ei wneud i ddarn o Glawdd Offa ger Y Waun, Wrecsam.

  Difrod: Y ffos wedi diflannu
  Image caption: Difrod: Y ffos wedi diflannu
 8. Mesur yr Amgylchedd Hanesyddol

  Yr eitem olaf heddiw yw'r Ddadl Cyfnod 3 ar Fesur yr Amgylchedd Hanesyddol.

 9. Dim gwrthwynebiad i'r cynnig

  Pasiwyd y Mesur Amgylchedd yn ddi-wrthwynebiad.

 10. 'Llongyfarch Llywodraeth Cymru'

  Dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas "Dwi'n llongyfarch Llywodraeth Cymru ar gynhyrchu ystod o ddeddfwriaeth sy'n cymharu ag unrhyw beth y mae unrhyw Senedd yn unrhyw le arall yn y byd wedi eu cynhyrchu".

 11. Yr ymateb i'r Mesur

  Er eu bod yn gefnogol i'r rhesymau y tu ôl i'r mesur, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol dyw e ddim yn ddigon uchelgeisiol.

  Yn ôl y Ceidwadwyr mae cyfle wedi ei golli.

  Honna Llyr Gruffydd o Blaid Cymru ei fod wedi llwyddo i gyflwyno achos dros ddeddfwriaeth gryfach i leihau allyriadau carbon yng Nghymru.

 12. Newidiadau i'r ffordd o reoli adnoddau naturiol

  Mae'r aelodau wedi cyrraedd dadl Cyfnod 4 ar Fesur yr Amgylchedd.

  Yn ogystal â chynnig newidiadau i'r ffordd y caiff adnoddau naturiol eu rheoli, mae'r mesur yn cyflwyno cyfreithiau mewn nifer o feysydd eraill, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, rheoli gwastraff, pysgodfeydd ar gyfer pysgod cregyn a thrwyddedu morol.

  Amgylchedd Cymru
 13. Cymeradwyo Rheoliadau Mangreoedd Di-fwg

  Mae'r aelodau wedi cymeradwyo'r rheoliadau. Doedd dim gwrthwynebiad. 

 14. Eithrio rhai celloedd mewn carchardai?

  Pwrpas Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yw diwygio Rheoliadau 2007 i eithrio celloedd penodol mewn carchardai yng Nghymru o'r gwaharddiad ysmygu am gyfnod cyfyngedig, "fel y gall carchardai yng Nghymru gael eu cefnogi i fod yn weithredol ddi-fwg mewn modd saff a diogel yn ystod cyfnod yr eithriad."

 15. Cyfarfod Tasglu Dur Tata

  Yn ôl Edwina Hart fe gafodd ail gyfarfod Tasglu Dur Tata ei gynnal ddoe. 

  Fe wnaeth y Gweinidog yn Swyddfa Cymru, Arglwydd Bourne, gynrychioli llywodraeth Prydain yn y cyfarfod yng Nghaerdydd. 

  Dywed Ms Hart y bydd hi'n sefydlu grwp arbennig i edrych ar y cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad ac ystyried yr opsiynau ar gyfer datblygu economaidd sy'n canolbwyntio ar yr ardal yn benodol.

  Edwina Hart
 16. Y diweddara ar gwmni Dur Tata

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gweinidog yr economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth ar gwmni Dur Tata

  Fis diwetha fe gyhoeddodd y cwmni y byddai 750 o swyddi'n cael eu colli yn y gwaith ym Mhort Talbot, a chyfanswm o 1,050 trwy Brydain.

  Tata, Port Talbot
 17. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Mae Jane Hutt yn amlinelli busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesa.

  Mae AC'au wedi gofyn am ddatganiadau ar ddyfodol nifer o faterion - gan gynnwys fferyllfeydd cymunedol, y Cynllun Taliad Sylfaenol i ffermwyr, a gwasanaethau i bobl sy'n cael triniaeth am ganser.

 18. 'Dyna sosialiaeth' medd y prif weinidog

  "Dyna sosialiaeth, chi'n iawn" ymateb y prif weinidog i gwestiwn ar y rhaglen Dechrau'n Deg - sy'n rhan o raglen llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd a phlant dan 4 oed ac sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig.

 19. 'Achub' 1,700 o swyddi

  Yn ol y prif weinidog byddai 1,700 o swyddi wedi cael eu colli petai Maes Awyr Caerdydd wedi cau.

 20. Y cyswllt awyr rhwng Caerdydd a Môn - 'anrhefnus ar y gorau'

  Yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies, mae'r gwasanaeth awyren rhwng Caerdydd ac Ynys Môn wedi bod yn "anhrefnus ar y gorau." 

  Wrth ymateb dywed Carwyn Jones nad oedd toriad yn y teithiau awyr dwywaith y dydd fis diwethaf, cyn i gwmni newydd Citywing gymryd y cyfrifoldeb am y gwasanaeth. 

  Mae'r gwasanaeth hedfan tocyn dychwel ddwy waith y dydd yn cael £1.2m o gymorth blynyddol.
  Image caption: Mae'r gwasanaeth hedfan tocyn dychwel ddwy waith y dydd yn cael £1.2m o gymorth blynyddol.