a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Gorchymun Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru 2016.
  4. Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Diwygio) 2016.
  5. Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Diwygio) 2016.
  6. Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Diwygio) 2016.
  7. Cyfnod 3 y Mesur Casglu a Rheoli Trethi.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

A dyna gwblhau Cyfnod 3 o'r Mesur Casglu a Rheoli Trethi.

Bydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Y Senedd
BBC

Newidiadau allweddol

Mae'r ddogfen hon yn cyfleu rhai o'r newidiadau allweddol i'r Mesur Casglu a Rheoli Trethi yn ystod Cyfnod 2.

Dim newid i'r enw Awdurdod Cyllid Cymru

Mae Nick Ramsay yn cyfaddef iddo ei gor-wneud hi wrth gyflwyno dros 500 o welliannau ynghylch enw'r corff newydd sef, Awdurdod Cyllid Cymru.

Methodd ymgais Mr Ramsay i'w ail-enwi'n Refeniw Cymru. Yn ôl y gweinidog Jane Hutt, byddai newid yr enw "yn ddryslyd ac yn anghynhyrchiol".

Cyfnod 3 y Mesur Casglu a Rheoli Trethi

Diben y mesur yw cyflwyno'r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol.

Yn benodol, mae'r mesur yn darparu ar gyfer sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), a'i brif waith fydd casglu a rheoli trethi datganoledig.

Dim gwrthwynebiad

Mae'r cynnig ar fersiwn drafft o'r Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016 wedi'i gymeradwyo.

Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru

Mae’r aelodau yn symud ymlaen i drafod a phleidleisio ar fersiwn drafft o'r Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016.

Mae Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sefydlu Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru gyda'r nod o “helpu'r diwydiant amaeth i weithredu'n broffesiynol”.

Datganoli cyflog a thelerau athrawon

Mae'r prif weinidog yn dweud ei fod wastad o'r farn y dylai cyflog a thelerau athrawon gael eu datganoli.

Mae hynny'n rhywbeth y mae Stephen Crabb yn ei ystyried ar hyn o bryd.

'Y broses yn ddiffygiol'

Dywed y prif weinidog "Mae ganddom gyfle nawr - os yw'r ewyllys yn wirioneddol yno - i drwsio'r difrod a wnaed gan y broses ddiffygiol i gyflwyno deddfwriaeth sy'n wirioneddol gwerth chweil".

Yn ôl Mr Jones nid yw wedi cynnal urhyw drafodaethau gyda Stephen Crabb ers i ysgrifennydd Cymru gyhoeddi ddoe ei gynlluniau newydd ar gyfer mwy o ddatganoli.

Mae Mr Crabb wedi dweud y byddai'r rhestr o bwerau sy'n cael eu cadw'n ôl gan San Steffan yn cael eu lleihau, gan hefyd addo y byddai'n ystyried ffyrdd gwell o adlewyrchu Cymru o fewn y system gyfreithiol.

Cafodd ei gynigion gwreiddiol eu beirniadu'n chwyrn am fod yn rhy gymleth ac awgrymiadau bod y rhestr o bwerau a gedwir yn ôl, yn rhy hir.

Stephen Crabb
BBC

Datganiad gan y Prif Weinidog ar Fesur Drafft Cymru

Mae'r aelodau wedi symud ymlaen i ddatganiad y prif weinidog ar Fesur Drafft Cymru.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Ar ol Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Jane Hutt yn amlinelli busnes y Cynulliad yn y dyfodol, mae'r aelodau yn codi nifer o faterion yn cynnwys Diwrnod Llyfr y Byd, y broses o benodi cadeirydd newydd ar gyfer Cyngor y Celfyddydau a neges Gwyl Ddewi y gofodwr Tim Peake.  

Taclo amseroedd aros am driniaethau canser

Beth sy'n ei wneud i daclo amserau aros am driniaethau canser yng Nghanol De Cymru - dyna gwestiwn  Andrew RT Davies. 

Yn ol y prif weinidog mae'r amseroedd aros yng Nghymru ar gyfer triniaethau o'r fath yn gyson yn well na'r sefyllfa yn Lloegr.

'Mae'n her i recriwtio meddygon teulu'

Wrth ymateb i gwestiwn gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams, mae'r prif weinidog yn cyfaddef ei bod hi'n her i recriwtio meddygon teulu mewn rhannau o Gymru.

Kirsty Williams
BBC

Pam fod cymaint o ffws?

Simon Thomas yn trydar

Diwedd 'enwau llefydd gwych'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn cwestiwn am ad-drefnu llywodraeth leol a diwedd "enwau llefydd gwych" y siroedd presennol.

Dywed y prif weinidog mai ei fwriad yw bwrw mlaen a'r cynlluniau ad-drefnu a mae'n awgrymu bod Mr Davies eisioes yn awgrymu na fydd e'n ennill yr etholiad. 

Andrew RT Davies
BBC

Beth ydych chi wedi ennill i Gymru gan San Steffan?

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood mae'r etholiad yn gyfle i ofyn am fandad ar ddyfodol datganoli.

Mae Mr Jones yn dweud ei fod e a hi ar yr un ochr pan yn sôn am Fesur Cymru.

Beth ydych chi wedi ennill i Gymru gan San Steffan, gofyna Ms Wood.

Mae'r prif weinidog yn cyfeirio at refferendwm 2011.

Leanne Wood
BBC

'Buddsoddiad arwyddocaol'

Mae'r prif weinidog yn dadlau bod y Gronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd wedi denu buddsoddiad arwyddocaol.

Deellir bod y fenter wedi creu dros 150 o swyddi sgiliau uchel yng Nghymru.

Carwyn Jones
BBC

Beirniadaeth o gronfa wyddoniaeth £50m

Mae'r aelod Ceidwadol William Graham a'r Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts yn cyfeirio at feirniadaeth o'r modd y gwnaeth llywodraeth Cymru sefydlu a rheoli cronfa fuddsoddi biotech gwerth £50m.

Fe gafodd Cronfa Gwyddorau Bywyd Cymru ei sefydlu yn 2012 er mwyn denu rhagor o gwmniau meddygol a fferyllol i symud i Gymru.

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai gweinidogion fod wedi delio yn fwy cadarn gyda'r posibilrwydd o achosion o wrthdaro buddiannau.

Croeso nôl

Bydd cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dechrau fel arfer am 1.30pm.

Hwyl

Mae'r pwyllgor bellach yn cyfarfod yn breifat.

Bydd Senedd Fyw yn ôl ar gyfer y cyfarfod llawn am 1.30pm.

'Gwella'n ara' ar eu cyfrifon

Pan ofynwyd i'r archwilydd cyffredinol Huw Vaughan Thomas am y modd y mae llywodraeth Cymru yn cyflwyno eu cyfrifon dywed eu bod yn parhau i wella'n raddol wrth geisio cael eu cyfrifon yn fwy dealladwy. 

Huw Vaughan Thomas
BBC

Cyfrifon nifer o sefydliadau a ariennir gan y trethdalwyr

O 2014 ymlaen, penderfynodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon amrywiaeth o sefydliadau a ariennir gan drethdalwyr yng Nghymru. Yn 2015, cafodd cyfrifon y cyrff yma eu trafod:

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Chwaraeon Cymru

Comisiwn y Cynulliad

Llywodraeth Cymru

Mae’r pwyllgor nawr yn ystyried ymatebion i’w adroddiad.

Maes Awyr Caerdydd - Gwerth £55 miliwn

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn nodi chwe phapur yn ymwneud â Maes Awyr Caerdydd. Yn ôl un ohonynt, mae cyfrifon diweddaraf Holdco a baratowyd gan Grant Thornton yn dweud mai gwerth cyfredol Maes Awyr Caerdydd yw £55 miliwn.

Fe’i prynwyd gan y llywodraeth am £52m yn 2013.

Maes Awyr Caerdydd
Maes Awyr Caerdydd

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Mae’n 10 mlynedd union ers agor adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd. Agorwyd yr adeilad newydd sbon yn swyddogol gan y Frenhines, yng nghwmni Dug Caeredin, Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Roedd Aelodau'r Cynulliad, Aelodau Seneddol a seneddwyr a chynrychiolwyr o'r Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Gymanwlad hefyd yn bresennol.

Yn ei araith agoriadol ar lawr y Siambr fe wnaeth y Prif Weinidog Rhodri Morgan gymharu'r ystafell gyda'r llong ofod o'r gyfres Americanaidd boblogaidd Star Trek. 

Dywedodd Mr Morgan: "Mae'r siambr newydd, gyda'i holl gyfrifiaduron wedi cael ei chymharu gydag ystafell rheoli'r Starship Enterpise."

Y Senedd
BBC