a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Amgylchedd a Chynaladwyedd.
 2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol.
 3. Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 4. Dadl ar adroddiaiad y Pwyllgor Deisebau ar ei adolygiad o Ddeisebau Cyhoeddus.
 5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar gau ysbytai a cholli gwasanaethau.
 6. Dadl Plaid Cymru ar driniaethau canser.
 7. Dadl Fer: Bwyd da i bawb - cyflawni'r nod arlwyo " Bwyd am Oes" yn ysgolion Cymru.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw nôl ddydd Mawrth 8 Mawrth.

  Senedd
 2. 'Trawsnewid arferion bwyta'

  Meddai Jenny Rathbone, "Mae'r ddadl hon yn ymwneud â'n rhwymedigaeth i genedlaethau'r dyfodol i drawsnewid arferion bwyta y genedl trwy gael ein holl blant a phobl ifanc i gael perthynas iach gyda bwyd. 

  "Fel arall bydd y GIG yn fethdalwr."

  Jenny Rathbone
 3. Bwyd am Oes

  Yn olaf heddiw, y Ddadl Fer.

  Y pwnc a ddewiswyd gan Jenny Rathbone (AC Canol Caerdydd) yw "Bwyd da i bawb: cyflawni'r nod arlwyo 'Bwyd am Oes' yn ysgolion Cymru".

 4. Gwella perfformiad

  Mae Elin Jones hefyd yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i:

  a) gwella'r perfformiad mewn perthynas ag amseroedd aros diagnostig yn sylweddol, fel bod 95 y cant o'r bobl y mae eu meddyg teulu yn tybio bod canser ganddynt yn gallu cael diagnosis neu cadarnhad nad oes canser ganddynt o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y cânt eu cyfeirio i gael eu profi;

  b) cyflwyno cronfa triniaethau newydd i sicrhau ymagwedd genedlaethol tuag at fynediad i driniaethau i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at driniaethau yn seiliedig ar angen clinigol nid lle maent yn byw neu a ydynt yn bodloni meini prawf eithriadol; a

  c) sicrhau bod pob claf canser yn cael mynediad at weithiwr allweddol, gan gasglu a chyhoeddi data yn rheolaidd i ddangos perfformiad yn erbyn y targed hwn.

 5. Dadl Canser

  Mae Elin Jones yn cynnig bod y Cynulliad:

  yn gresynu at y ffaith bod gan Gymru un o'r cyfraddau goroesi isaf ar gyfer canser yn y DU a'r UE.

  Yn nodi bod amseroedd aros ar gyfer profion diagnostig yn annerbyniol o uchel ac yn sylweddol uwch nag yn Lloegr a'r Alban.

  Yn gresynu at yr anghydraddoldeb o ran mynediad cleifion ledled Cymru i gyffuriau a thriniaethau canser.

  Canser
 6. 'Celwyddgi'

  David Melding yn rhoi cerydd i Lynne Neagle o'r blaid Lafur ar ôl iddi alw y Prif Weinidog David Cameron yn gelwyddgi. 

   "Dydych chi ddim yn mynd i alw unrhyw un yn y siambr yn gelwyddgi," meddai.

 7. 'Gwarthus'

  Wrth ymateb i ddadl y Ceidwadwyr, dywed y Dirprwy Weinidog Vaughan Gething, "rydym wedi clywed ymosodiad gwirioneddol gywilyddus ar ein gwasanaeth iechyd gwladol gan y Ceidwadwyr mewn naws a chynnwys. 

   "Mae dweud bod GIG Cymru yn darparu gwasanaeth trydydd byd yn wirioneddol warthus."

 8. 'Bywiogi'r ysbyty gymunedol'

  Mae Kirsty Williams yn cyfeirio at Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru yn 2014 a oedd yn galw am "ail-rymuso a bywiogi'r ysbyty gymunedol a gwasanaethau yn y gymuned".

  Mae'n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i ddarparu mwy o wasanaethau iechyd mewn cymunedau ledled Cymru.  

 9. Generadur wrth gefn

  Mae'r Dirprwy Lywydd yn ymddiheuro am y trafferthion technegol.

  Maen nhw nawr yn defnyddio'r generadur wrth gefn.

  Dirprwy Lywydd
 10. Trydar yn y tywyllwch

  Mae nifer o aelodau wedi bod yn trydar ers i'r pwer trydan dorri yn y Senedd ac effeithio ar y cyfarfod llawn. Dyma rhai o'r disgrifiadau: 

  Leighton Andrews:  Mae'r toriad trydan yn y Senedd wedi chwythu plwc y cyfrifiaduron a'r clociau. 

  Llyr Gruffydd: Dwi wastad wedi dweud nad oes gan y Cynulliad ddigon o bwer! 

  Darren Millar: Drama yn y Senedd wrth i doriad trydan ddod â'r sesiwn i stop. Mae'n tynnu'r gwynt allan o hwyliau'r dathliadau i nodi 10 mlynedd yr adeilad. 

 11. O diar

  Rhagor o drafferthion technegol.

  Y Siambr
 12. Golau nôl 'mlaen

  Cafwyd toriad trydan yn yr ardal leol, ond mae'r aelodau nawr nôl wrthi.

 13. Egwyl

  Mae 'na broblemau technegol yn y siambr ar hyn o bryd, felly mae egwyl fer. 

 14. 'Darparu gwasanaethau yn lleol'

  Cyflwynwyd y gwelliant yma gan Elin Jones.

  Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

  Yn credu y dylai Llywodraeth nesaf Cymru gychwyn a chyflwyno cynllun ar gyfer cynnydd sylweddol yn nifer y meddygon fel y gellir darparu gwasanaethau yn lleol.

 15. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

  Nesa, dadl y Ceidwadwyr Cymreig a gyflwynwyd gan Paul Davies yn cynnig:

  bod y Cynulliad yn gresynu at y ffaith bod nifer o ysbytai yng Nghymru wedi cael eu cau neu wedi wynebu colli gwasanaethau dros y blynyddoedd diwethaf.

  Ac yn galw ar Lywodraeth Cymru yn y dyfodol i warantu na fydd unrhyw ysbytai'n cael eu cau yn ystod y pumed Cynulliad.

 16. 'Drws i'r Cynulliad'

  Meddai aelod o'r pwyllgor, Bethan Jenkins,  "rwy'n meddwl bod y system ddeisebau yn ddrws i'r Cynulliad.. rydym yn cyfarfod cymaint o bobl wahanol".

  Bethan Jenkins
 17. 17 o argymhellion

  Mae'r Pwyllgor wedi gwneud 17 o argymhellion, gan gynnwys 

  "y dylid ystyried caniatàu i system ddeisebau ar-lein y Cynulliad gael ei defnyddio i gasglu llofnodion ar faterion sydd heb eu datganoli sy'n ymwneud â Chymru. Fodd bynnag, dim ond deisebau sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu bwerau Gweinidogion Cymru ddylai gael eu cyfeirio i'r Pwyllgor Deisebau i'w hystyried".

  Gallwch weld yr adroddiad yn llawn yma.

  Mae Llywydd y Cynuuliad wedi ysgrifennu at y pwyllgor yn dweud ei bod  "braidd yn amheus o’ch argymhelliad y gallai system ddeisebau’r Cynulliad gael ei defnyddio ar gyfer deisebau ar faterion nad ydynt wedi’u datganoli".  

 18. 'Dylanwadu'n uniongyrchol'

  Fe gafodd y Pwyllgor Deisebau ei sefydlu ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i'r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnyn nhw. Mae'r broses ddeisebau yn "galluogi'r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu'n uniongyrchol ar waith y Cynulliad".

 19. Adolygiad o ddeisebau cyhoeddus

  Eitem nesa'r prynhawn yw dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ei adolygiad o ddeisebau cyhoeddus, wedi ei harwain gan gadeirydd y pwyllgor, WIlliam Powell AC.

 20. 'Diogelu'r cyllid ar gyfer addysg bellach'

  Wrth ymateb i Mike Hedges, dywed y Dirprwy Weinidog Julie James "rydym wedi diogelu'r cyllid ar gyfer addysg bellach ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac mae'n fwy hanfodol nag erioed i ganolbwyntio ar yr adnoddau sydd ar gael i ddysgwyr ac i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio mor effeithlon â phosibl. "

  Addysg Bellach