a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw nôl ddydd Mawrth 8 Mawrth.

  Senedd
 2. 'Trawsnewid arferion bwyta'

  Meddai Jenny Rathbone, "Mae'r ddadl hon yn ymwneud â'n rhwymedigaeth i genedlaethau'r dyfodol i drawsnewid arferion bwyta y genedl trwy gael ein holl blant a phobl ifanc i gael perthynas iach gyda bwyd. 

  "Fel arall bydd y GIG yn fethdalwr."

  Jenny Rathbone
 3. Bwyd am Oes

  Yn olaf heddiw, y Ddadl Fer.

  Y pwnc a ddewiswyd gan Jenny Rathbone (AC Canol Caerdydd) yw "Bwyd da i bawb: cyflawni'r nod arlwyo 'Bwyd am Oes' yn ysgolion Cymru".

 4. Gwella perfformiad

  Mae Elin Jones hefyd yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i:

  a) gwella'r perfformiad mewn perthynas ag amseroedd aros diagnostig yn sylweddol, fel bod 95 y cant o'r bobl y mae eu meddyg teulu yn tybio bod canser ganddynt yn gallu cael diagnosis neu cadarnhad nad oes canser ganddynt o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y cânt eu cyfeirio i gael eu profi;

  b) cyflwyno cronfa triniaethau newydd i sicrhau ymagwedd genedlaethol tuag at fynediad i driniaethau i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at driniaethau yn seiliedig ar angen clinigol nid lle maent yn byw neu a ydynt yn bodloni meini prawf eithriadol; a

  c) sicrhau bod pob claf canser yn cael mynediad at weithiwr allweddol, gan gasglu a chyhoeddi data yn rheolaidd i ddangos perfformiad yn erbyn y targed hwn.

 5. Dadl Canser

  Mae Elin Jones yn cynnig bod y Cynulliad:

  yn gresynu at y ffaith bod gan Gymru un o'r cyfraddau goroesi isaf ar gyfer canser yn y DU a'r UE.

  Yn nodi bod amseroedd aros ar gyfer profion diagnostig yn annerbyniol o uchel ac yn sylweddol uwch nag yn Lloegr a'r Alban.

  Yn gresynu at yr anghydraddoldeb o ran mynediad cleifion ledled Cymru i gyffuriau a thriniaethau canser.

  Canser
 6. 'Celwyddgi'

  David Melding yn rhoi cerydd i Lynne Neagle o'r blaid Lafur ar ôl iddi alw y Prif Weinidog David Cameron yn gelwyddgi. 

   "Dydych chi ddim yn mynd i alw unrhyw un yn y siambr yn gelwyddgi," meddai.

 7. 'Gwarthus'

  Wrth ymateb i ddadl y Ceidwadwyr, dywed y Dirprwy Weinidog Vaughan Gething, "rydym wedi clywed ymosodiad gwirioneddol gywilyddus ar ein gwasanaeth iechyd gwladol gan y Ceidwadwyr mewn naws a chynnwys. 

   "Mae dweud bod GIG Cymru yn darparu gwasanaeth trydydd byd yn wirioneddol warthus."

 8. 'Bywiogi'r ysbyty gymunedol'

  Mae Kirsty Williams yn cyfeirio at Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru yn 2014 a oedd yn galw am "ail-rymuso a bywiogi'r ysbyty gymunedol a gwasanaethau yn y gymuned".

  Mae'n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i ddarparu mwy o wasanaethau iechyd mewn cymunedau ledled Cymru.  

 9. Generadur wrth gefn

  Mae'r Dirprwy Lywydd yn ymddiheuro am y trafferthion technegol.

  Maen nhw nawr yn defnyddio'r generadur wrth gefn.

  Dirprwy Lywydd
 10. Trydar yn y tywyllwch

  Mae nifer o aelodau wedi bod yn trydar ers i'r pwer trydan dorri yn y Senedd ac effeithio ar y cyfarfod llawn. Dyma rhai o'r disgrifiadau: 

  Leighton Andrews:  Mae'r toriad trydan yn y Senedd wedi chwythu plwc y cyfrifiaduron a'r clociau. 

  Llyr Gruffydd: Dwi wastad wedi dweud nad oes gan y Cynulliad ddigon o bwer! 

  Darren Millar: Drama yn y Senedd wrth i doriad trydan ddod â'r sesiwn i stop. Mae'n tynnu'r gwynt allan o hwyliau'r dathliadau i nodi 10 mlynedd yr adeilad. 

 11. O diar

  Rhagor o drafferthion technegol.

  Y Siambr
 12. Golau nôl 'mlaen

  Cafwyd toriad trydan yn yr ardal leol, ond mae'r aelodau nawr nôl wrthi.

 13. Egwyl

  Mae 'na broblemau technegol yn y siambr ar hyn o bryd, felly mae egwyl fer. 

 14. 'Darparu gwasanaethau yn lleol'

  Cyflwynwyd y gwelliant yma gan Elin Jones.

  Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

  Yn credu y dylai Llywodraeth nesaf Cymru gychwyn a chyflwyno cynllun ar gyfer cynnydd sylweddol yn nifer y meddygon fel y gellir darparu gwasanaethau yn lleol.

 15. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

  Nesa, dadl y Ceidwadwyr Cymreig a gyflwynwyd gan Paul Davies yn cynnig:

  bod y Cynulliad yn gresynu at y ffaith bod nifer o ysbytai yng Nghymru wedi cael eu cau neu wedi wynebu colli gwasanaethau dros y blynyddoedd diwethaf.

  Ac yn galw ar Lywodraeth Cymru yn y dyfodol i warantu na fydd unrhyw ysbytai'n cael eu cau yn ystod y pumed Cynulliad.

 16. 'Drws i'r Cynulliad'

  Meddai aelod o'r pwyllgor, Bethan Jenkins,  "rwy'n meddwl bod y system ddeisebau yn ddrws i'r Cynulliad.. rydym yn cyfarfod cymaint o bobl wahanol".

  Bethan Jenkins
 17. 17 o argymhellion

  Mae'r Pwyllgor wedi gwneud 17 o argymhellion, gan gynnwys 

  "y dylid ystyried caniatàu i system ddeisebau ar-lein y Cynulliad gael ei defnyddio i gasglu llofnodion ar faterion sydd heb eu datganoli sy'n ymwneud â Chymru. Fodd bynnag, dim ond deisebau sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu bwerau Gweinidogion Cymru ddylai gael eu cyfeirio i'r Pwyllgor Deisebau i'w hystyried".

  Gallwch weld yr adroddiad yn llawn yma.

  Mae Llywydd y Cynuuliad wedi ysgrifennu at y pwyllgor yn dweud ei bod  "braidd yn amheus o’ch argymhelliad y gallai system ddeisebau’r Cynulliad gael ei defnyddio ar gyfer deisebau ar faterion nad ydynt wedi’u datganoli".  

 18. 'Dylanwadu'n uniongyrchol'

  Fe gafodd y Pwyllgor Deisebau ei sefydlu ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i'r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnyn nhw. Mae'r broses ddeisebau yn "galluogi'r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu'n uniongyrchol ar waith y Cynulliad".

 19. Adolygiad o ddeisebau cyhoeddus

  Eitem nesa'r prynhawn yw dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ei adolygiad o ddeisebau cyhoeddus, wedi ei harwain gan gadeirydd y pwyllgor, WIlliam Powell AC.

 20. 'Diogelu'r cyllid ar gyfer addysg bellach'

  Wrth ymateb i Mike Hedges, dywed y Dirprwy Weinidog Julie James "rydym wedi diogelu'r cyllid ar gyfer addysg bellach ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac mae'n fwy hanfodol nag erioed i ganolbwyntio ar yr adnoddau sydd ar gael i ddysgwyr ac i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio mor effeithlon â phosibl. "

  Addysg Bellach