a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Bydd y bleidlais derfynol ar Fesur Iechyd y Cyhoedd yr wythnos nesaf. 

  Os bydd y mesur yn cael ei basio, gallai'r gwaharddiad ar e-sigaréts mewn rhai mannau cyhoeddus ddod i rym erbyn gwanwyn 2017 ar y cynharaf. 

  Bydd Senedd Fyw nôl yfory ar gyfer y Pwyllgor Menter a Busnes.

  Senedd
 2. Triniaethau arbennig a rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff

  Gan gyfeirio at yr adran ar "driniaethau arbennig a rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff", dywed Darren Millar "Dydw i erioed wedi defnyddio Google gymaint  mewn cyfarfod i ymchwilio i dermau neu wedi gweld cynifer o luniau erchyll".

  Darren Millar
 3. Ymestyn cyrhaeddiad y gwaharddiad

  Mae ACau wedi pleidleisio i ymestyn cyrhaeddiad y gwaharddiad i gwmpasu nifer o leoliadau eraill, gan gynnwys siopau, llyfrgelloedd cyhoeddus, a lleoliadau adloniant megis sŵau a sinemâu. 

  Mae tafarnau nad ydynt yn gweini bwyd yn cael eu heithrio'n benodol, fel y mae sefydliadau rhyw, casinos, siopau betio, canolfannau hapchwarae oedolion, mangreoedd gyda thrwydded bingo, manwerthwyr arbenigol o e-sigaréts, ac ystafelloedd ymgynghori fferylliaeth.

 4. Gwelliannau'r llywodraeth

  Mae gwelliannau'r llywodraeth ar gyfer "mangreoedd ac ardaloedd di -ddyfais mewnanadlu nicotin ychwanegol", gan gynnwys meysydd a chanolfannau chwaraeon, a meysydd chwarae cyhoeddus, yn cael eu pasio.

 5. Cymeradwyo gwelliant gan Darren Millar

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo gwelliant gan Darren Millar heb wrthwynebiad:

  (1) Rhaid i Weinidogion Cymru gynnal adolygiad o weithrediad darpariaethau’r Bennod hon i’r graddau y maent yn gymwys i’r defnydd o ddyfeisiau mewnanadlu nicotin, gyda golwg ar geisio asesu eu heffaith ar iechyd pobl Cymru ac yn benodol eu heffaith ar y defnydd o ddyfeisiau mewnanadlu nicotin gan blant ac ar ysmygu gan blant. 

  (2) Rhaid i Weinidogion Cymru lunio a chyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad erbyn diwedd y cyfnod o bedair blynedd fan bellaf.  

 6. Gwelliant Kirsty Williams

  Mae'r gwelliant gafodd ei gynnig gan Kirsty Williams, fyddai wedi taflu holl gynlluniau y Llywodraeth ar e-sigarennau, wedi cael ei guro, o 35 pleidlais i 25. 

  Mae'n debygol y bydd y cyfyngiadau yn dod i rym, ac mae'r drafodaeth ar y cynigion eraill yn dal i gael eu trafod.

 7. 'Blacmelio'

  Dywedodd Jocelyn Davies o Blaid Cymru, "Dwi'n credu ein bod ni wedi cael ein blacmelio i gefnogi'r Llywodraeth ar e-sigarennau, drwy ddefnyddio pethau positif eraill o fewn y mesur na fyddai unrhyw un yn y siambr yn mynd yn eu herbyn."

  Jocelyn Davies
 8. Seidr dan byst clwb rygbi

  Dywedodd Kirsty Williams "dyw'r gweinidog heb allu fy mherswadio...fod pobl yn defnyddio teclynnau mewnanadlu nicotin fel dechreubwynt i ddefnyddio tobacco." 

  Ychwanegodd, "fe fydd pobl ifanc yn arbrofi...roeddwn i yn arfer yfed potel o seidr dan byst clwb rygbi Bynea."

 9. Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd ei fod yn camu'n ôl rhag gweithredu cynllun i wahardd y defnydd o e-sigarets mewn pob man cyhoeddus caeedig yng Nghymru.

  Yn hytrach na gwneud hyn, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig diwygiadau i'r Mesur Iechyd Cyhoeddus fydd yn golygu gwahardd ar e-sigarets mewn mannau cyhoeddus penodol - fel ysgolion, bwytai a thrafnidiaeth gyhoeddus.

  Dywedodd Mark Drakeford ym mis Rhagfyr er ei fod o blaid gwahardd e-sigarets mewn pob man cyhoeddus, roedd yn deall fod ganddo gyfrifoldeb fel aelod o'r llywodraeth heb fwyafrif i "greu cytundeb".

  e-sigarets
 10. Cymeradwyo'r Gyllideb Derfynol

  Mae'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn dweud eu bod hi'n dymuno gallu dweud fod yr 'amser caled drosodd', ond mae hi'n ofni bydd rhagor o doriadau o fewn cyllideb San Steffan yr wythnos nesaf.

  Dywedodd y Ceidwadwr Nick Ramsay fod y newidiadau i'r gyllideb derfynol yn 'rhy ychydig yn rhy hwyr'. 

  Mae Alun Ffred Jones o Blaid Cymru yn croesawu'r ffaith fod nifer o doriadau oedd i fod i ddigwydd i addysg uwch, yn cael eu dileu. 

  Cafodd y gyllideb gefnogaeth 28 aelod, gyda 5 aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn atal eu pleidlais, a 22 (y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru) yn erbyn.

 11. Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2015-16

  Ar 9 Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi penderfynu peidio bwrw mlaen â rhai o'r toriadau oedd wedi eu cynllunio ar gyfer addysg uwch a chynghorau.

  Roedd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn wynebu £42m yn llai, oedd yn rhyw draean o'i gyllideb.

  Mewn dadl ar gyllideb ddrafft 2016-17, dywedodd y gweinidog cyllid, Jane Hutt, wrth Aelodau Cynulliad na fydd £31m o'r toriadau hynny'n digwydd bellach.

  Bydd Powys, Ceredigion a Sir Fynwy yn rhannu £2.5m yn ychwanegol ar ôl cael toriadau o dros 3% yn wreiddiol.

  Arian
 12. Cymeradwyo'r Mesur Casglu a Rheoli Trethi

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo'r Mesur Casglu a Rheoli Trethi.  

  Mae’r mesur yn sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), a’i brif waith fydd casglu a rheoli trethi datganoledig.

  Cafodd y cynllun i ddangos sut y bydd Cymru'n casglu a rheoli ei threthi ei hun am y tro cyntaf ers 800 mlynedd ei gyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ar 23 Medi 2014.

  Mae pwerau dros drethi busnes, treth stamp a threthi tirlenwi yn cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru.

  Dyma fydd y trethi cyntaf i gael eu pennu a'u codi yng Nghymru ers y 13eg ganrif.

 13. 'Digwyddiad nid proses'

  Meddai Prif Weinidog Cymru, "fy ngobaith yw y bydd cyflwyno'r setliad mewn un ddogfen yn galluogi pobl yng Nghymru i gael dealltwriaeth lawer cliriach o ddatganoli a sut mae'n gweithio. 

  "A byddai galw'r lle hwn yn Senedd yn gymorth i ddealltwriaeth".

  Ychwanegodd, "Rydym wedi treulio gormod o amser yn siarad am gwestiynau cyfansoddiadol. Gadewch i ni yn awr wneud datganoli Cymreig yn ddigwyddiad, nid yn broses".

 14. Fersiwn wahanol o fesur drafft Cymru

  Mae Carwyn Jones wedi gwneud datganiad i esbonio pam iddo gyhoeddi fersiwn wahanol o fesur drafft Cymru gyda'r nod o ddarparu ateb cyfansoddiadol "sefydlog, hir ei barhad".

  Dywedodd y Prif Weinidog y byddai cynigion Llywodraeth Cymru yn "osgoi blynyddoedd o ymrafael cyfansoddiadol" yn y dyfodol.

  Daw hyn wedi i'r Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb ddweud y bydd "newidiadau sylweddol" i fesur drafft Cymru yn dilyn beirniadaeth o'i gynnwys.

 15. Hedfan rhwng Ynys Môn a Chaerdydd

  Yn ôl y gweinidog cyllid Jane Hutt, mae llywodraeth Cymru mewn cyswllt gyda'r Awdurdod Hedfan Sifil a LinksAir, oherwydd bod cwsmeriaid dalodd am docynnau i hedfan rhwng Ynys Môn a Chaerdydd gyda LinksAir yn dal i ddisgwyl am eu harian yn ôl, er i'r cwmni roi'r gorau i gynnal y gwasanaeth ddiwedd Ionawr.

  LinksAir
 16. Aston Martin

  Mae'r swm gafodd ei wario i ddenu Aston Martin i dde Cymru yn gyfrinachol, oherwydd natur fasnachol y cytundeb, yn ôl y Prif Weinidog.

  Aston Martin
 17. Torri addewid etholiad?

  Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn dweud ei bod hi'n poeni am ymateb 'diystyriol' y Prif Weinidog i adroddiad yr ombwdsmon. 

  Yn ôl Ms Wood, does dim un feddygfa yn cynnig apwyntiadau ar ôl 6:30pm yn ardaloedd y pedwar bwrdd iechyd, gan dorri addewid etholiad. 

  Atebodd Mr Jones drwy ddweud fod mwy o feddygfeydd yn agored dros y penwythnos a hefyd fin nos ers 2011.

  Leanne Wood
 18. 'Ddim yn dystiolaeth o fethiant systemig'

  Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn dweud fod angen ei gwneud hi'n glir i ddarpar-ddoctoriaid bod cefnogaeth ddigonol, a hyfforddiant, ac yn y blaen, yn bodoli yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. 

   Yn ôl y Prif Weinidog, doedd yr achosion yn adroddiad yr ombudsman "ddim yn dystiolaeth o fethiant systemig".

  Kirsty Williams
 19. Galw am ymchwiliad manwl

  Mae Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr, yn galw am ymchwiliad manwl i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, un tebyg i ymchwiliad Keogh yn Lloegr. 

  Yn ôl Prif Weinidog Cymru mae hynny yn awgrym dadleuol gan Mr Davies, o gofio'r streic doctoriaid iau yn Lloegr.

  Andrew RT Davies
 20. 'Rhestrau aros yn lleihau'

  Llyr Gruffydd yn holi am y gwariant ar staff asiantaeth y GIG. 

   Mae'r prif weinidog yn dweud bod rhestrau aros yn lleihau.