a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  Dyna ddiwedd y cyfarfod llawn heddiw. 

  Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd Ddydd Mawrth 15 Mawrth ar gyfer yr wythnos olaf o drafodion cyn yr etholiad.

  Senedd
 2. 'Cadw llywodraeth leol yn lleol'

  Y pwnc a ddewiswyd gan Paul Davies (AC Preseli Sir Benfro) ar gyfer y Ddadl Fer yw "Cadw llywodraeth leol yn lleol - yr achos dros ddiogelu Sir Benfro rhag cynlluniau uno Llywodraeth Cymru".

  Paul Davies
 3. Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

  Yn y Ddadl ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, dywed y Llywydd, Rosemary Butler mai'r Cynulliad, "oedd unwaith yn arweinydd byd", yw'r 9fed ddeddfwrfa orau yn y byd erbyn hyn o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau. 

  Yn 2003,  Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y corff deddfwriaethol cyntaf yn y byd i gael cydbwysedd rhwng y rhywiau.  

  Rosemary Butler
 4. Siarad yn agored am deimladau hunanladdol

  Mark Drakeford yn cofio siarad gydag etholwr a ddaeth i'w feddygfa ar ôl iddi geisio, yn gynharach yn yr wythnos, gymryd ei bywyd ei hun.

  Mae Mr Drakeford yn cytuno â'r cynnig "bod angen gwneud mwy i annog pobl i siarad yn agored am hunanladdiad a theimladau hunanladdol, i godi ymwybyddiaeth a helpu i sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael i deimlo eu bod yn dioddef ar eu pen eu hunain".  

  Mark Drakeford
 5. Tabledi gwrth-iselder

  Heddiw datgelwyd bod 'na gynnydd o 30% wedi bod yn nifer y bobl ifanc yng Nghymru sydd wedi cael presgripsiwn ar gyfer tabledi gwrth iselder mewn cyfnod o ddeg mlynedd.   

  Tabledi
 6. Dadl gan Aelodau Unigol

  Hunanladdiad yw pwnc y Ddadl gan Aelodau Unigol.  

  Mae'r cynnig yn "gresynu at y ffaith bod rhwng 300 a 350 o bobl yn marw o ganlyniad i hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru, gyda'r ffigurau diweddaraf yn dangos mai hunanladdiad yw'r prif achos o farwolaeth ymhlith pobl ifanc rhwng 20 a 34 oed".

 7. Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad

   Yr aelodau yn cymeradwyo diwygiadau i'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.  

 8. 'Diffyg parch'

  Rhodri Glyn Thomas yn cwyno bod dogfennau Llywodraeth Cymru ar gyfer dwy ddadl y prynhawn 'ma - ar Setliad Llywodraeth Leol a Setliad yr Heddlu - ar gael yn Saesneg yn unig. 

  Dywed bod hyn yn dangos "diffyg parch" i'r aelodau cynulliad a pholisi ieithoedd swyddogol y cynulliad.

  Rhodri Glyn Thomas
 9. 'Talu mwy a derbyn llai'

  Y Ceidwadwr Janet Finch-Saunders yn dweud bod ei hetholwyr  "wedi cael llond bol ar dalu mwy a derbyn llai ... Ni allwch dwyllo yr holl bobl drwy'r amser".

  Janet Finch-Saunders
 10. Setliad Llywodraeth Leol

   Mae Setliad Llywodraeth Leol 2016-17  "o leiaf ddwywaith yn well na'r setliad yn Lloegr", medd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews.

  Leighton Andrews
 11. 'Arweinwyr y byd'

  "Rydym yn cael ein hystyried yn arweinwyr y byd" honnodd Lesley Griffiths mewn ymateb i gwestiwn Dafydd Elis-Thomas ar ba gynnydd a wnaed o ran hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yn ystod y pedwerydd Cynulliad.

  Lesley Griffiths
 12. Tro pedol ai peidio?

  Mark Isherwood a Lesley Griffiths yn anghytuno ynghylch a fu tro pedol ai peidio dros ariannu Swyddogion Galluogi Tai Gwledig.

 13. Adfer pyllau glo brig

  Bethan Jenkins yn cyfeirio at y Canllaw Arfer Gorau ar Asesiadau Rhwymedigaeth Adfer Pyllau Glo Brig, a gafodd ei gynhyrchu gan yr Awdurdod Glo ar ran Llywodraeth Cymru.

  Mae hi'n cwyno mai "dim ond dau baragraff mewn dogfen 13 tudalen sy'n ymwneud â sut y mae'r broses adfer yn effeithio ar y rhai sy'n byw yn yr ardal ... gyda'r rhan fwyaf ohoni yn gogwyddo tuag at y datblygwr". 

  Atebodd Mr Sargent mai "cynnwys y paragraffau sy'n bwysig".

  Bethan Jenkins
 14. Gwlad ar-lein yn unig

   Dywed Russell George fod y penderfyniad i newid Gwlad - "cylchgrawn bob deufis i ffermwyr, busnesau coedwigaeth a phawb sydd â diddordeb mewn ffermio ac yng nghefn gwlad Cymru" - i fod ar-lein yn unig yn peri trafferthion mewn ardaloedd ble nad yw band eang ar gael.

  Mae'r dirprwy weinidog yn dweud bod prosiect Cyflymu Cymru yn cael ei "gyflwyno ar gyflymder."

  Gwlad
 15. Cyfle olaf

  Heddiw yw'r cyfle olaf i ACau holi'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths cyn yr etholiad.

 16. Da bo am y tro

  Mae'r pwyllgor nawr yn cwrdd yn breifat. 

  Bydd Senedd Fyw nôl ar gyfer y cyfarfod llawn am 1.00pm.

 17. Refferendwm yr UE 'yr eliffant yn yr ystafell'

  Disgrifiodd Jeff Cuthbert refferendwm yr UE fel "yr eliffant yn yr ystafell". 

  Yn ôl Dr Hywel Ceri Jones y "ffordd synhwyrol i ni weithio" wrth ysgrifennu'r adroddiad oedd tybio y byddai'r DU yn parhau fel aelod o'r UE. 

   "Nid oedd yn rhan o'n cylch gwaith i ddyfalu", ychwanega.

  Yr eliffant yn yr ystafell
 18. Tri argymhelliad

  Mae adroddiad dros dro y llysgenhadon yn cynnwys tri argymhelliad penodol: 

  • Llywodraeth Cymru i greu Pwyllgor Rhyngadrannol Ewropeaidd; 
  • Dylai Llywodraeth Cymru lunio barn ar flaenoriaethau i arwain ymdrechion gweithredol hyd at 2020 er mwyn adlewyrchu hyd raglenni'r UE; 
  • Yr angen i Lywodraeth Cymru i barhau i gyfathrebu enghreifftiau da o effaith (posibl neu wirioneddol) fentrau Cymreig / Ewropeaidd a'r gwahaniaeth y gallant wneud yng Nghymru.
 19. Llysgenhadon Cyllid yr UE

  Mae'r pwyllgor nawr yn craffu ar waith Llysgenhadon Cyllid yr UE, Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford. 

  Cawsant eu penodi gan y Gweinidog dros Gyllid a Busnes y Llywodraeth ar 3 Rhagfyr 2014 i "helpu i hyrwyddo ac uchafu cyfleoedd a gyflwynir gan raglenni ariannu yr UE a reolir yn uniongyrchol ".

  Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford
  Image caption: Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford
 20. Refferendwm yr UE

  Mae Cymdeithas y Tirfeddianwyr yn lansio ei phapur safbwynt ar refferendwm yr UE heno. 

  Dywed Mr Murray bod "risgiau sylweddol o'n blaenau", ac os ceir pleidlais i adael yr UE ar 23 Mehefin, "rydym eisiau gwybod beth yw Cynllun B ar Fehefin 24".

  Ross Murray