a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Diwedd cyfnod

  I nodi diwedd sesiwn olaf Pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cludir y Byrllysg o'r Siambr i nodi diwedd y sesiwn cyn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai. Fe'i trosglwyddir i Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad ac yna fe'i rhoddir i gadw tan Agoriad Brenhinol y Pumed Cynulliad a gyhoeddir gan Ei Mawrhydi'r Frenhines ar ôl yr etholiad ym mis Mai.

  Cludir y Byrllysg o'r Siambr
 2. 'Braint arbennig'

  Dywedodd y Llywydd, Rosemary Butler: "Daw hynny â busnes ffurfiol y Cynulliad i ben, nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad. Mae cyfnod o doriad ar ddechrau; yna ceir y diddymiad cyn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai.

  "I lawer ohonom, hwn fydd y tro olaf inni eistedd yn y Siambr hon fel Aelodau. Mae bod yn Aelod o'r Cynulliad yn anrhydedd digymar ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, credaf mai braint arbennig oedd cael bod yn Aelodau yn y Pedwerydd Cynulliad.

  "Mae'n hawdd anghofio mai dau fis yn unig cyn yr etholiad diwethaf y cafodd y Cynulliad bwerau deddfu sylfaenol. Credaf i'r Cynulliad hwn ddefnyddio'r pwerau hynny yn dda iawn, a'i fod wedi dod i oed fel deddfwrfa a senedd i Gymru."

  Rosemary Butler
 3. Mesur Iechyd y Cyhoedd yn methu

  Mesur Iechyd y Cyhoedd ddim yn cael ei gymeradwyo.

  Roedd 26 aelod o blaid a 27 yn erbyn.  

  Penderfynodd Plaid Cymru bleidleisio yn erbyn y mesur ar y funud olaf ar ôl i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews ddweud bod cytundeb blaenorol gyda Plaid Cymru yn "cheap date".

  Yn wreiddiol, roedd Plaid wedi bwriadu caniatáu pleidlais rydd i'w haelodau, ac roedd disgwyl i rai ACau gefnogi'r mesur.

 4. Dadl Fer

  Simon Thomas sy'n arwain y Ddadl Fer ar "Caerfyrddin 1966 a 2016: 50 mlynedd sydd wedi newid Cymru".

  Simon Thomas
 5. Lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu

  Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu, a sicrhau bod y rotas hyfforddiant i feddygon teulu yn cwmpasu ardaloedd gwledig a difreintiedig er mwyn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i feddygon teulu sy'n ymarfer yn yr ardaloedd hynny.  

  Elin Jones
 6. Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

  Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn arwain dadl yn galw am gyflwyno cynllun mynediad at feddygon teulu i ariannu dulliau arloesol o ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol i wella mynediad cleifion at feddygon teulu. 

  Kirsty Williams
 7. Ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy

  Mae adroddiad y pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  • osod targedau blynyddol i leihau'r galw am ynni a helpu pobl i'w ddefnyddio'n fwy effeithlon; 
  • ceisio diwallu ei holl anghenion ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy ac, yng nghyd-destun yr angen i dorri o leiaf 80% ar ei hallyriadau carbon erbyn 2050, gosod dyddiad targed ar gyfer cyflawni hyn; 
  • sicrhau bod targedau cenedlaethol ar gyfer lleihau galw ac allyriadau carbon yn dod yn ddyletswyddau lleol. 
  • diwygio'r Rheoliadau Adeiladu ar frys i sicrhau bod tai newydd yn cael eu hadeiladu i safonau ynni 'agos at sero'.   
 8. Technoleg yn y Siambr

   ACau yn gwylio fideo o bobl a roddodd dystiolaeth i'r pwyllgor.  

  Siambr
 9. 'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru'

  Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Alun Ffred Jones sy'n arwain y ddadl ar adroddiad  y pwyllgor ar Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru.

 10. Ymosod ar rwydwaith y BBC

  Yr AC Llafur Alun Davies yn ymosod ar rwydwaith y BBC am ddiffyg sylw i etholiadau'r Cynulliad a Senedd yr Alban:

  "Rydym wedi gweld darllediadau llethol am refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, ond dim sylw i etholiadau sy'n digwydd yma neu yn yr Alban ac mae hynny'n fethiant rheoli newyddion y BBC, mae'n fethiant o uwch swyddogion y BBC ac mae'n fethiant o ddiwylliant y BBC".

  Alun Davies
 11. 'Methu'

  Dywed yr AC Ceidwadol Suzy Davies bod y BBC ar lefel y DU wedi "methu'n llwyr ag helpu unrhyw un yn y DU i ddeall datganoli gan gynnwys y rhai ohonom yng Nghymru".

  Suzy Davies
 12. Adolygiad Siarter y BBC

  Mae'r AC yn trafod Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC, gyda'r 11 o argymhellion.

  Mae'r argymhellion yn cynnwys: 

  • sefydlu fforwm cyfryngau annibynnol i Gymru 
  • gosod targedau ar gyfer portreadu Cymru yn ei raglenni rhwydwaith 
  • £30 miliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad y BBC i wasanaethau y mae'n eu darparu ar gyfer Cymru 
  • ariannu S4C yn cael ei ystyried ar wahân i ddarpariaeth gwasanaethau cyffredinol y BBC ar gyfer Cymru 
  BBC
 13. Ymddiheuriad

  Yn ei hymateb i'r ddadl dywed Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: "Mae'r ffordd y cafodd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio ei rheoli wedi syrthio yn is na'r safonau y byddem yn disgwyl fel llywodraeth". 

  Ychwanega: "Er bod cysyniad y gronfa yn un dda, cafodd ei chyflwyno yn ddiffygiol 

  "Rhaid i ni ddysgu o'r profiad pwysig hwn a sicrhau bod dim byd fel hyn yn gallu digwydd eto." 

  Ategodd ymddiheuriad y Prif Weinidog.

  Lesley Griffiths
 14. Llywodraeth Cymru o dan y lach

  Dywed yr AC Llafur Jenny Rathbone "nad oedd Llywodraeth Cymru yn cadw golwg ar yr hyn oedd yn digwydd".

  Jenny Rathbone
 15. 'Niweidiol iawn'

  Dywed Alun Ffred Jones AC: "Mae'r bennod hon wedi bod yn niweidiol iawn i'r llywodraeth ac i'r ffordd y mael pobol allan yn fan 'na yn gweld y lle hwn."

  Alun Ffred Jones
 16. 17 o argymhellion

  Mae'r llywodraeth wedi derbyn yr holl 17 o argymhellion yn adroddiad y pwyllgor.

 17. Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

  Mae'r aelodau wedi cyrraedd dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio. 

  Ym mis Ionawr, fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones ymddiheuro i Aelodau'r Cynulliad am werthiant tir cyhoeddus oedd yn destun ffrae yn y Senedd.

  Roedd ei ymddiheuriad yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad am werthiant sawl llain o dir oedd yn eiddo cyhoeddus am symiau llawer llai na'u gwerth.

  Yn ôl y pwyllgor, roedd 'na "wallau sylfaenol" wrth reoli, goruchwylio a chynghori'r gronfa a bod hynny wedi costio degau o filiynau o bunnoedd i drethdalwyr Cymru.

  Mae'r 15 safle a gafodd eu gwerthu mewn un fargen yn cynnwys tir fferm a lleoliadau diwydiannol gynt
  Image caption: Mae'r 15 safle a gafodd eu gwerthu mewn un fargen yn cynnwys tir fferm a lleoliadau diwydiannol gynt
 18. Comisiynydd Safonau

   Mae Syr Roderick Evans wedi cael ei benodi yn Gomisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru am gyfnod o chwe blynedd gan ddechrau ar 1 Rhagfyr 2016.  

 19. Cynigion gwreiddiol wedi'u diwygio

  Yn wreiddiol, roedd Llywodraeth Cymru am wahardd e-sigaréts ymhob man cyhoeddus a man gwaith caeedig. 

  Serch hynny, cafodd ei chynigion eu diwygio i lefydd lle mae plant yn bresennol, ar ôl i adroddiad y pwyllgor rannu barn Aelodau'r Cynulliad.

 20. Tystiolaeth?

  Bydd y Ceidwadwyr yn pleidleisio yn erbyn y cynnig i gymeradwyo'r mesur. 

  Yn ôl llefarydd iechyd y blaid, Darren Millar "nid yw'r dystiolaeth yno ar hyn o bryd i gefnogi'r mathau hyn o gamau".