a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y canlyniadau i mewn
  2. UKIP yn cipio'u seddi cyntaf yn y Cynulliad
  3. Plaid Cymru yn cipio Rhondda gan Llafur

Y diweddaraf yn fyw

Gan Cai Llwyd a Rhodri Tomos

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw etholiadol arbennig. Os hoffech chi edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r noson wrth iddyn nhw ddigwydd, ewch i waelod y llif byw yma a sgrolio i fyny.

Bydd y canlyniadau rhanbarthol sy'n weddill a mwy o ddatblygiadau i'w gweld ar ein llif byw dyddiol arferol fydd yn dechrau ymhen ychydig funudau - diolch yn fawr am aros gyda ni... ar noson hir iawn.

Ambell Un

Mae bardd y 'stafell sbin, Gruffudd Owen wedi cwblhau ei gerdd am y noson - ei enw, Ambell Un.

View more on twitter

Straeon mawr y noson

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Heb amheuaeth straeon mawr y noson yw: buddugoliaeth Leanne Wood (ond Plaid hefyd yn methu â chipio seddi targed Llanelli ac Aberconwy), Llafur yn dal eu tir yn y de-ddwyrain, Gwyr a Bro Morgannwg, y Ceidwadwyr Cymraeg heb adeiladu ar lwyddiant yr etholiad cyffredinol ac wrth gwrs UKIP yn ennill eu seddi rhanbarthol cyntaf. 

"A, beth ar y ddaear wnaeth ddigwydd gyda'r oedi am ganlyniad Gorllewin Caerdydd?

"Mae Kirsty Williams a Leanne Wood wedi creu tipyn o argraff yn eu hetholaethau nhw - arwydd o'u poblogrwydd fel gwleidyddion neu cafodd y ddwy hwb o fod yn arweinwyr sydd wedi cael sylw'r wasg a'r cyfleoedd i drafod eu gweledigaeth yn gyhoeddus? Oes tuedd yn ymddangos i bleidleisio am berson yn fwy na phlaid?

"Gydag 8 sedd dal i fynd mae'r damcaniaethu yn parhau am beth mae heno yn golygu i dymor nesaf Llywodraeth Cymru.

"Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r llif byw, dw i wedi mwynhau cyfrannu. Nos/bore da!"

Canlyniad: Llafur yn CADW Gorllewin Caerdydd

Llafur Cymru

Hwre! Y canlyniad etholaeth olaf i mewn.

View more on twitter

Tyngu llw

Etholiad 2016

Mae gan yr aelodau Cynulliad newydd yr hawl i dyngu'u llw yn y Senedd o 08:00 y bore 'ma, ac mae un sy'n dychwelyd yno eisoes ar ei ffordd.

View more on twitter

Tri chanlyniad ar ôl

Etholiad 2016

...ond mae hynny'n golygu bod naw Aelod Cynulliad eto i'w penderfynu. Os oes rhywun yn gwrando yng Ngorllewin Caerdydd, 'newch chi plis frysio!

Gwên ar wynebau cefnogwyr UKIP

O'r 'stafell sbin

Mae cefnogwyr UKIP yn y 'stafell sbin yn hapus iawn hefo canlyniadau'r rhanbarthau hyd yn hyn!

Faint yn fwy wnawn nhw ennill tybed?

Cefnogwyr UKIP
BBC

Y blaid biws yn cyrraedd y Senedd

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Noson hir a braidd dim newid o ran lliwiau ein llywodraeth - heblaw am ganlyniadau'r rhestrau rhanbarthol sydd yn dechrau ein cyrraedd nawr ac sy'n golygu seddi i UKIP wrth gwrs.

"Mae'r canlyniadau drwy gydol y noson wedi dangos bod tuedd pleidleisio pobl Cymru wedi newid, ac mae'r niferoedd wnaeth bleidleisio wedi codi rhywfaint, ond dim digon i weld seddi yn newid dwylo ac felly dim digon i weld newid syfrdanol yn ffabrig gwleidyddiaeth Cymru.

"Dw i'n meddwl bod yr hyn ddywedodd fy ngyrrwr tacsi bron i 12 awr yn ôl yn wir - os dyw pobl ddim yn barod i ddefnyddio'u pleidlais neu i fentro i bleidleisio yn wahanol yna mae'n anodd iawn iddyn nhw gwyno am yr holl faterion mae'r cyhoedd yn dueddol o gwyno amdanyn nhw sydd yn nwylo gwleidyddion!" 

Canlyniad rhanbarth Gorllewin De Cymru

Etholiad 2016

Bethan Jenkins (Plaid Cymru)

Dr Dai Lloyd (Plaid Cymru)

Suzy Davies (Ceidwadwyr)

Caroline Jones (UKIP)

View more on twitter

Canlyniad rhanbarth Dwyrain De Cymru

Etholiad 2016

Mark Reckless (UKIP)

Steffan Lewis (Plaid Cymru)

David Rowlands (UKIP)

Mohammed Asghar (Ceidwadwyr)

View more on twitter

Cymylau hefyd dros doriad y wawr?

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"'Mae gwawr newydd wedi torri dros gymoedd y Rhondda,' meddai Plaid Cymru y bore 'ma, a does dim amheuaeth fod buddugoliaeth Leanne Wood yn stori sy'n werth ei hadrodd ac yn llwyddiant nodweddiadol iawn. Ond, ydi'r dathlu ynghylch y sedd yma yn eclipsio perfformiad eitha' siomedig i'r Blaid fel arall?

"Fel soniodd Yr Athro Richard Wyn Jones ar S4C, roedd amgylchiadau arbennig a ffafriol iawn i Blaid Cymru wrth adeiladu tuag at ddiwrnod y bleidlais. Hynny yw, rhaniadau mawr yn y Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr yn hawlio'r penawdau, a sôn bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn syrthio oddi ar y map yn llwyr yn creu amgylchiadau perffaith i hawlio seddi a’n ennill tir.

"Ond nid felly y bu hi, ac mae angen i'r Blaid edrych ar y ddwy sedd wnaethon nhw dargedu - Llanelli ac Aberconwy - ac ystyried beth wnaeth eu rhwystro rhag ennill tir yma, er mor agos y bleidlais." 

Arwyr y 'stafell sbin

O'r 'stafell sbin

Mae'r 'stafell sbin wedi gwagio dros yr ychydig oriau diwethaf, ond mae'r criw yma'n parhau yno.

Arwyr, chwi oll!

'Stafell sbin
BBC

Canlyniad rhanbarth Gogledd Cymru

Etholiad 2016

Nathan Gill (UKIP)

Llyr Gruffydd (Plaid Cymru)

Mark Isherwood (Ceidwadwyr)

Michelle Brown (UKIP)

View more on twitter

Y farddoniaeth yn dal i lifo

O'r 'stafell sbin

Mae Gruffudd Owen - rhyw naw awr ar ôl dechrau - yn dal i farddoni yn y 'stafell sbin.

Leanne Wood yw testun y gerdd ddiweddaraf, gyda'r enw 'Y Rhondda'.

Canlyniad: Llafur yn CADW Bro Morgannwg

Llafur Cymru

Buddugoliaeth annisgwyl

O'r cyfrif

Canlyniad: Ceidwadwyr yn CADW Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

Ceidwadwyr Cymreig

Canlyniad: Llafur yn CADW Gogledd Caerdydd

Llafur Cymru

Canlyniad: Llafur yn CADW Canol Caerdydd

Llafur Cymru

Canlyniad: Ceidwadwyr yn CADW Preseli Penfro

Ceidwadwyr Cymreig

Ychydig o wyn ar ôl

Etholiad 2016

Chwe sedd eto i gyhoeddi - dyma'r sefyllfa hyd yn hyn, gyda'r de yn edrych yn goch iawn i'r Blaid Lafur.

Map
BBC

Caerdydd yn cyfri'n araf

O'r cyfrif

Ein gohebydd yng Nghanol Caerdydd yw Aled ap Dafydd, ac mae o wedi blino disgwyl...

View more on twitter

Canlyniad: Cediwadwyr yn CADW Mynwy

Ceidwadwyr Cymreig

Canlyniad: Llafur yn CADW Pen-y-bont ar Ogwr

Llafur Cymru

Pawb yn 'nabod Leanne?

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Faint o ddylanwad mae proffil Leanne Wood yn y wasg a'r cyfryngau wedi'i gael ar y canlyniad

"Diddorol yw gweld ymateb un Cymro ar Twitter:

View more on twitter

"Ry'n ni'n gwybod faint o'r boblogaeth sy'n darllen papurau Lloegr ac am y diffyg sylw sydd yn cael ei rhoi i Lywodraeth Cymru a datganoli. Felly, mae angen ystyried yr hwb gafodd Leanne Wood o ymddangos ar ddadleuon yr arweinwyr adeg yr Etholiad Cyffredinol a'i phroffil hi ers hynny.

"Mae nifer y bobl sydd wedi pleidleisio yn ymddangos yn well na rhai blynyddoedd cynt ond beth sydd angen ar wleidyddiaeth Cymru yn fy marn i yw mwy o gysylltiad rhwng y cyhoedd a chymeriadau'r Senedd. Ac mae dyletswydd ar y wasg a'r cyfryngau, yng Nghymru a thu hwnt, i liwio'r broses honno."   

Noson fawr i UKIP?

Etholiad 2016

Mae'r sylwebydd gwleidyddol Daran Hill yn credu y bydd UKIP yn dathlu.

View more on twitter

Canlyniad: Llafur yn CADW Torfaen

Llafur Cymru

Canlyniad: Llafur yn CADW De Caerdydd a Phenarth

Llafur Cymru

Canlyniad: Llafur yn CADW Ogwr

Llafur Cymru

Canlyniad: Llafur yn CADW Llanelli

Llafur Cymru

'Brwydr rhwng cewri'r Cynulliad'

Etholiad 2016

Steffan Evans o Ganolfan Llywodraethiant Cymru sy'n rhoi ei farn ar stori'r noson - Leanne Wood yn cipio Rhondda ar ran Plaid Cymru.

Mae'n disgrifio'r ymgyrch yno fel "brwydr rhwng dau o gewri'r Cynulliad".

'Oes 'na sgrîn sbar yma?'

BBC Cymru Wales

Erioed wedi meddwl faint o waith sy'n mynd ymlaen yn y BBC yn ystod noson etholiad fel hon?

Dyma lun o ran fechan o weithlu BBC Cymru ar gyfer heno, gyda degau o sgriniau i gadw golwg ar y diweddaraf o'r holl gyfrifon!

Hwb Etholiad
BBC

Rhoi melyn ar y map

Etholiad 2016

Yr unig sedd i newid dwylo hyd yn hyn heno, ond mae etholaeth Rhondda yn edrych yn unig iawn wedi'i amgylchynu gan seddi coch y Blaid Lafur ar ein map.

Fydd mwy o felyn ar y map yn ne Cymru erbyn diwedd y canlyniadau?

Rhondda
BBC

Cyffro yn y Cymoedd i Blaid Cymru

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Dyma stori'r etholiad hyd yma heb os.

"Wnaeth Leanne Wood dderbyn cryn dipyn o sylw adeg yr Etholiad Cyffredinol y llynedd ond prin oedd y cynnydd yn y bleidlais i Blaid Cymru bryd hynny. A phetai'r Blaid yn cael perfformiad sâl heno byddai cwestiynau wedi codi ai hi ddylai arwain o hyn ymlaen.

"Felly mae'n dipyn o lwyddiant i'r fenyw gyntaf i arwain y Blaid yn y cynulliad, a'r arweinydd cyntaf heb y Gymraeg fel iaith gyntaf, i gipio un o seddau traddodiadol Llafur, a sedd cyn-weinidog hefyd.

"Rhwng Leanne a Kirsty mae'r arweinwyr benywaidd wedi creu dipyn o gyffro yng Nghymru y bore 'ma, a Phlaid Cymru gam yn nes i wireddu newid gyda chwe sedd a buddugoliaeth hanesyddol yn y Rhondda."

Kirsty'n diolch am gefnogaeth

Etholiad 2016

Roedd hi'n fuddugoliaeth dda i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed.

Yma, mae hi'n diolch i'r cannoedd ddaeth i brotestio yn erbyn newidiadau addysg y sir.

Canlyniad: Plaid Cymru yn CADW Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Plaid Cymru

Hapus Leanne?

Etholiad 2016

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn edrych yn eithaf hapus o glywed canlyniad Rhondda.

Leighton Andrews o'r Blaid Lafur ddim cweit mor hapus ar y dde...

Rhondda
BBC

Canlyniad: Plaid Cymru yn CADW Ynys Môn

Plaid Cymru

Canlyniad: Plaid Cymru yn CIPIO Rhondda

Plaid Cymru

Y sedd gyntaf heno i newid dwylo, ac mae Leanne Wood wedi disodli un o weinidogion Llafur Leighton Andrews.

View more on twitter

Oes newid ar y gweill?

Sian Morgan Lloyd

Darlithydd Newyddiaduraeth, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Adroddiadau bod Llafur yn saff yng Ngorllewin Caerdydd.

"Pawb yn dal eu gwynt i glywed hanes y Rhondda..."