a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Huw Edwards yn cyflwyno
  2. Y ddadl olaf rhwng yr arweinwyr cyn yr etholiad ar 5 Mai
  3. Yr arweinwyr: Carwyn Jones, Alice Hooker-Stroud, Nathan Gill
  4. Yr arweinwyr: Leanne Wood, Andrew RT Davies, Kirsty Williams

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl Fawr

Dyna'r cyfan o ddadl yr arweinwyr o Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau. 

'Y gynulleidfa yn sêr y rhaglen'

Dadansoddiad Tomos Livingstone, gohebydd gwleidyddol BBC Cymru.

Etholiad 2016

Mae'r Gwasanaeth Iechyd ar y papur pleidleisio - dyna oedd her Carwyn Jones yn ystod eiliadau agoriadol y drafodaeth heno.

Ac efallai am y tro cyntaf ers i'r ymgyrch ddechrau roedd iechyd yn cymryd ei le fel prif bwnc llosg yr etholiad.

Ond nid y gwleidyddion, efallai, oedd y sêr heno: gydag wythnos i fynd ail-adrodd eu polisïau ac ymosod cymaint â phosib ar y lleill oedd eu cymhelliad nhw; bydd pob un yn weddol fodlon eu bod wedi llwyddo, yn hynny o beth. 

Na, y gynulleidfa wnaeth sicrhau fod hon yn rhaglen werth gwylio - digon o angerdd, a digon i ddweud wrth draddodi'u profiadau o'r gwasanaeth iechyd.

Efallai welwn ni'r ffocws ar wasanaethau cyhoeddus yn yr wythnos ddiwethaf sy heb, mewn gwirionedd, ddigwydd hyd yma.

Dechrau gweld wnaethon ni hefyd pa mor wahanol yw'r etholiad yma i'w gymharu â 2011 - mwy o bleidiau cystadleuol, mwy o bwerau i'r buddugwyr a llawer mwy o amrywiaeth polisi. Wythnos i fynd!   

O'r droellgell

Cemlyn Davies yn trydar

Ffioedd myfyrwyr

Etholiad 2016

Bu'r arweinwyr hefyd yn ymateb i gwestiwn gan fyfyrwraig ynglŷn â dyfodol y drefn o dalu ffioedd i fyfyrwyr. 

myfyrwyr
BBC

'Crud i'r yrfa'

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru

Angen creu gwasanaeth addysg "crud i'r yrfa" 

'Gwario ar ddisgyblion'

Andrew RT Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Mae angen sicrhau fod yr arian yn cael ei wario yn y dosbarthiadau ac ar ddisgyblion ac nid mewn mannau eraill.

Maint dosbarthiadau

Kirsty Williams

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Os yw dosbarthiadau yn rhy fawr, mae'n amhosibl i athrawon roi'r sylw sydd ei angen i blant. Y targed yw lleihau dosbarthiadau i 25 o blant.

'Dim gwahaniaeth rhwng perfformiad ysgolion'

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

Angen sicrhau nad oes gwahaniaeth rhwng yr ardaloedd tlotaf a mwyaf cyfoethog o ran perfformiad ysgolion. 

Amddiffyn ysgolion gwledig

Alice Hooker-Stroud

Arweinydd Plaid Werdd Cymru

Mae angen canolbwyntio ar athrawon, a hefyd amddiffyn ysgolion gwledig.

'Ail gyflwyno ysgolion gramadeg'

Nathan Gill

Arweinydd UKIP Cymru

Angen system addysg sy'n ateb gofynion disgyblion, nid pawb sy'n gallu mynd i brifysgol. UKIP am ail gyflwyno ysgolion gramadeg. 

Cwestiwn o'r gynulleidfa

Etholiad 2016

Ac mae'r cwestiwn nesaf o'r gynulleidfa oddi wrth Daxa Patel, mam sy'n poeni am faint dosbarthiadau.

"Sut fyddwch chi yn cefnogi athrawon ac ysgolion er mwyn sicrhau system addysg o'r safon gorau posib i Gymru?"

Y trydydd pwnc - addysg

Mae'r arweinwyr nawr yn cyrraedd y trydydd prif bwnc, sef addysg.

Gallwch weld safbwyntiau'r pleidiau ar addysg trwy glicio yma

addysg
BBC

Trafod yr M4

Y drafodaeth ar yr economi yn un fywiog ac yn symud ymlaen i drafod traffordd yr M4 a thollau ar bontydd Hafren. 

M4
BBC

'Dyfodol disglair'

Kirsty Williams

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae dyfodol disglair i'r ffwrneisi ym Mhort Talbot. Gellir ei droi i mewn i fusnes proffidiol.

dur
Getty Images

'Tariff uchel - bai Llywodraeth y DU'

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

Byddai'n gweithio'n galed i amddiffyn y diwydiant ond angen sicrhau pris ynni rhatach, dywedodd mai Llywodraeth Y Du ac nid Ewrop oedd yn gyfrifol am dariff uchel ar ddur.

'Cyfle enfawr'

Alice Hooker-Stroud

Arweinydd Plaid Werdd Cymru

Mae cyfle enfawr yng Nghymru i adeiladu ein seilwaith adnewyddadwy.

'Colli rheolaeth ar y tariff'

Nathan Gill

Arweinydd UKIP Cymru

Y tariff ar fewnforion y diwydiant dur wedi ei golli i Ewrop a dyna'r realiti. 

Defnyddio dur Cymru

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru

Mae angen defnyddio dur a wnaed yng Nghymru ar gyfer prosiectau seilwaith yng Nghymru.

'Angen cydweithio rhwng y ddwy lywodraeth'

Andrew RT Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Bwysig fod y ddwy lywodraeth, Cymru a San Steffan,  yn gweithio gyda'i gilydd i achub y diwydiant dur .... ehangodd y ddadl i ddweud fod angen lleihau trethi busnes er mwyn rhoi hwb i economi Cymru

Cwestiwn o'r gynulleidfa - dur

Etholiad 2016

Mae Neil Woodcock, gweithiwr yn y diwydiant dur, yn gofyn: "Beth ydych chi'n mynd i'w wneud i achub y diwydiant dur yng Nghymru? A chefnogi'r rhai sydd eisoes wedi colli eu swyddi?" 

Y gynulleidfa
Huw Evans Picture Agency

Yr ail bwnc - yr economi

Mae'r sylw nawr yn troi at yr ail bwnc, sef yr economi.

Cliciwch yma i weld safbwyntiau'r pleidiau ar fusnes a'r economi.

arian
BBC

'Angen lleihau pwysau'

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

Dywedodd fod y llywodraeth wedi buddsoddi yn y gwasanaeth, ond bod angen sicrhau fod pobl yn defnyddio'r gwasanaeth yn iawn er mwyn lleihau'r pwysau ar staff ac adnoddau. 

Carwyn Jones
BBC

'Cymdeithas iach'

Alice Hooker-Stroud

Arweinydd Plaid Werdd Cymru

Mae angen i ni greu cymdeithas iach a sicrhau mynediad at ofal iechyd lle bo angen.

Alice Hooker-Stroud
BBC

'Sicrhau gwasanaeth di-dâl

Nathan Gill

Arweinydd UKIP Cymru

Mae angen diogelu bod y gwasanaeth ar gael i bawb ac yn ddi-dâl

Nathan Gill
BBC

Buddsoddiad mewn staff

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru

Mae Llafur wedi rhedeg y GIG i lawr gyda'u rhaglen canoli. Mae buddsoddiad mewn staff yn allweddol.

Leanne Wood
BBC

'Diogelu gwariant'

Andrew RT Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Dywedodd Andrew RT Davies y byddai'n diogelu gwariant ar iechyd am bum mlynedd a bod hynny'n wahanol iawn i beth ddigwyddodd dan Lafur. 

Andrew RT Davies
BBC

'Gwleidyddiaeth allan o'r GIG'

Kirsty Williams

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae angen cymryd gwleidyddiaeth allan o'r GIG os ydyw i gael ei wneud yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Kirsty Williams
BBC

Cwestiwn o'r gynulleidfa

Mae'r cwestiwn cyntaf o'r gynulleidfa gan Dr Ata Maaz,  ymgynghorydd pediatrig yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ei gwestiwn yw, beth fyddwch chi'n ei wneud i leihau'r pwysau ar ysbytai a sicrhau bod ein GIG yn gynaliadwy yn y dyfodol?  

Y pwnc cyntaf - iechyd

Dyma safbwyntiau'r pleidiau ar iechyd a gofal cymdeithasol, (gyda'r pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor).

iechyd
BBC

'Llafur o fewn un sedd o golli rheolaeth'

Andrew RT Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Mae Llafur, meddai, o fewn un bleidlais i golli rheolaeth yng Nghymru a byddai pleidlais i'r Ceidwadwyr yn sicrhau fod hynny'n digwydd.. 

'Adlewyrchu blaenoriaethau pobol Cymru'

Kirsty Williams

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Yn ôl Kirsty Williams, mae blaenoriaethau ei phlaid yn adlewyrchu blaenoriaethau pobol Cymru, megis mwy o nyrsys a llai o blant mewn dosbarthiadau ysgol.

'Dim refferendwm heb UKIP'

Nathan Gill

Arweinydd UKIP Cymru

Dywedodd na fyddai yna refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd heb UKIP ac mae hwn oedd tro pobl Cymru i newid pethau.  

'Y newid sydd ei angen ar Gymru'

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru

Dywedodd Leanne Wood o Blaid Cymru bod yr etholiad yn ras dau geffyl gyda Llafur, a'i fod yn amser am newid, a Phlaid Cymru yw'r newid sydd ei angen ar Gymru.

'Diogelu y gwasanaeth iechyd'

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

Fe wnaeth Carwyn Jones ddechrau drwy ddiolch i weithwyr y gwasanaeth iechyd am eu gwaith. Dywedodd fod y gwasanaeth yn ddiogel o dan Lafur. 

'Dyfodol cynaliadwy'

Alice Hooker-Stroud

Arweinydd Plaid Werdd Cymru

 Dywedodd Alice Hooker-Stroud o'r Blaid Werdd bod "angen lleisiau gwyrdd yn y Cynulliad i sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru".   

Cyflwyno eu dadleuon

Cyn eu holi ynglŷn â'u polisïau ar wahanol feysydd, fe fydd gan bob un o'r arweinwyr hyd at funud i roi araith ragarweiniol. 

Dadl arweinwyr
BBC

Yn barod

Cemlyn Davies yn trydar

Trefn yr areithiau agoriadol

Fe fydd y chwe arweinydd yn gwneud araith agoriadol o funud yr un, ac yn y drefn ganlynol - Alice Hooker-Stroud (Y Blaid Werdd) Carwyn Jones (Llafur), Leanne Wood (Plaid Cymru), Nathan Gill (UKIP), Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol), Andrew RT Davies (Ceidwadwyr). 

Croeso

Etholiad 2016

Croeso i'r llif byw ar ddadl yr arweinwyr ar gyfer Etholiad y Cynulliad 2016 o Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Dyma'r ail dro i'r chwech wynebu ei gilydd ar ôl cymryd rhan mewn dadl ar ITV Cymru nos Fercher diwethaf.  

Y prif bynciau dan sylw fydd iechyd, yr economi, addysg a gweledigaeth y pleidiau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. 

yr arweinwyr
BBC